PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 67 Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne | 85--115
Tytuł artykułu

Charakter prawny układu w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Status of Insolvency Agreement in Bankruptcy Proceedings with Option of Bankrupt's Reorganization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejmując próbę określenia charakteru prawnego dowolnej instytucji prawnej, niezbędne jest zbadanie, opisanie i uszeregowanie otoczenia, w jakim instytucja funkcjonuje. Instytucja układu w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego nie doczekała się dotychczas opracowań naukowych. Zasadne i celowe jest w związku z powyższym dokonanie analizy charakteru prawnego instytucji układu w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu. (fragment tekstu)
EN
The aim of an article is to define the legal status of insolvency agreement concluded in the bankruptcy proceedings oriented on bankrupt's reorganization. The insolvency agreement institution under Bankruptcy and Rehabilitation law has not been so far an object of doctrinal studies comprising its legal status. Having considered the problems mentioned above it seems to be fully justified and purposeful to undertake an analysis of the issue of the insolvency agreement legal status. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • F. Zoll: Czy niemieckie prawo upadłościowe powinno być wzorem dla polskiego ustawodawcy? "Studia Prawnicze" 2001. nr 1. s. 70 .
 • J. Brol. Propozycje do założeń nowego prawa upadłościowego i układowego. "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 6, s. 11.
 • P. Nazarewicz: Układ w postępowaniu upadłościowym. Cz. I. "Przegląd Prawa Handlowego" 1994. nr 1, s. 3.
 • M. Pannert: Upadłość a układ - ewolucja pojęć. "Edukacja Prawnicza" 2005, nr 12, s. 37.
 • D. Czajka: Układ w prawie układowym. Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002, s. 25.
 • M. Allerhand: Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym. Komentarz. [b. w.] Warszawa 1937, s. 1074
 • A. Witosz: Spółka w upadłości układowej. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 88
 • J. Griebel: Der Insolvenzplan und seine praktische Bedeutung. GrinVerlag, München 2005, s. 21
 • H.P. Kirchhof, H.J. Lwowski, R. Stürner: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung. T. 2. CH. Beck, München 2008, s. 1663.
 • M. Allerhand: Prawo upadłościowe z komentarzem. Wydawnictwo Sto, Bielsko-Biała 1994, s. 389.
 • J. Korzonek: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Komentarz. Księgarnia Powszechna, Kraków 1935 s. 545.
 • O. Buber: Polskie prawo upadłościowe. Warszawa 1936, s. 146.
 • K. Piasecki: Prawo upadłościowe, prawo o postępowaniu układowym, bankowe postępowanie ugodowe wraz z komentarzem. Wyd. 2. GW Branta, Bydgoszcz 1994, s. 133.
 • F. Zedler: Prawo upadłościowe i układowe. TNOiK, Toruń 1997, 5. 282.
 • P. Nazarewicz: Układ w postępowaniu upadłościowym "Przegląd Prawa Handlowego" 1994, nr 1 i 2.
 • R. Bark: Einfuhrung in das Insolnenzrecht. Auflage 4. Jz-Schriftenreihe, Hamburg 2002. s. 180.
 • E. Łętowska: Postawy prawa cywilnego. Ecostar, Warszawa 1995. s. 102.
 • A. Riegm: Le contrat dans doctrines allemandes du XIX siecle. Archives de Philoisohphie du Droit, t. XIII, Paris 1968, s. 34.
 • System prawa cywilnego. T. I: Część ogólna. Red. S. Grzybowski. Wyd I. Instytut Nauk Prawnych PAN - Ossolineum, Wrocław 1974, s. 547
 • F. Terre, Ph. Simler, G. Leqette: Droit civil. Les obligations. Dalloz, Paris 1996, s. 80.
 • R. Longchamps de Berier: Polskie prawo cywilne: Zobowiązania. Księgarnia Wydawnicza Gubrynowicz i Syn, Lwów 1939 (wydanie anastatyczne Arsboni etaequi, Poznań. 1999), s. 13.
 • K. Piasecki: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Komentarz. GW Branta, Bydgoszcz 1992, s. 212-213.
 • Ł. Szuster: Sposoby restrukturyzacji zobowiązań upadłego określone w propozycjach układowych. "Prawo Spółek" 2007, nr 12. s. 20.
 • H. Trammer: Ugoda wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. [b.w.] Kraków 1933, s. 32.
 • Z. Fenichel: Ugoda sądowa. "Nowy Proces Cywilny" 1933, nr 10, s. 294;
 • J. Jodłowski, Z. Resich: Postępowanie cywilne. PWN, Warszawa 1987 s. 339
 • A. Schonke, A. Schroder, W. Niese: Lerbuch des Zivilprozesrechts. Kalsruhe 1956. s. 239
 • F. Lent: Zivilprozessrecht. C.H Beck. München- Berlin 1957, s. 131.
 • J. Lapierre: Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym. PWN, Warszawa 1968, s. 88;
 • J. Lapierre: Postępowanie cywilne. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 307.
 • J. Krajewski: Naruszenie prawa materialnego jako podstawa rewizji według k.p.c. "Nowe Prawo" 1958, nr 10
 • M. Piekarski: Ochrona uprawnień pracowniczych w postępowaniu cywilnym "Nowe Prawo" 1967, nr 1, s. 45.
 • Z. Fenichel: Odpowiedź na pytanie prawne. "Polski Proces Cywilny" 1937, nr 3-4, s. 114.
 • E. Waśkowski: System procesu cywilnego. Wstęp teoretyczny. T.I [b. w.] Wilno 1931, s. 97.
 • J. Lapierre: Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym. "Przegląd Sądowy" 1996, nr 2, s. 15.
 • H. Trammer: Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego. PAN, Kraków 1950, 5. 58
 • F. Zedler: Prawo upadłościowe i układowe. Wyd. 2. TNOiK, Toruń 1999, s. 2.
 • J. Turek: Ugoda w procesie cywilnym. "Monitor Prawniczy" 2005, nr 21, s. 1056.
 • K. Korzan: Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972.
 • H. Haarmayer, W. Wutzke, K. Förster: Handbuch zur Insolvenzordnung. CH. Beck, Monachium 2001, s. 977.
 • E. Braun, W.Uhlenbruck: Unternehmensinsolvenz. IDV-Verlag, Düsseldorf 1999, s. 467.
 • Z. Radwański: Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego, C.H.Beck, Warszawa 2002, s. 179.
 • E. Marszałkowska-Krześ: Charakter prawny uchwały. "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 12, s. 23.
 • A. W. Wiśniewski: Prawo o spółkach. T. 3. Twigger; Warszawa 1993, s. 216
 • M. Gersdorf: Droga sądowa w prawach ze spółdzielczego stosunku członkowstwa. "Notariat Polski" 1962, nr 2, s. 209.
 • R. Bierzanek: Prawo spółdzielcze w zarysie. PWN, Warszawa 1968, s. 169.
 • M. Piekarski: Wpływ wad głosowania na ważność uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni. "Notariat Polski" 1960, nr 12, s. 1607
 • M. Piekarski: Kontrola uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni. "Notariat Polski" 1962, nr 10, s. 1286.
 • Z. Rachaus: Uchylenie uchwal walnych zgromadzeń spółdzielni. [b. w.], Warszawa 1964.
 • A. Wolter, J. Ignatowicz: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. PWN, Warszawa 1996.
 • Z. Radwański: Prawo cywilne. Część ogólna. C.H. Beck- PWN, Warszawa 1994, s. 161
 • Z. Radwański: Teoria umów. PWN, Warszawa 1977, s. 63.
 • K. Kruczalak: Prawo handlowe. Zarys wykładu. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. 165.
 • A. Przewrocki: Łączenie spółek kapitałowych. Zakamycze, Kraków 1996.
 • E. Płonka: Uczestnictwo osób prawnych w walnym zgromadzeniu spółki kapitałowej. "Państwo i Prawo" 1990, nr 1, s. 91.
 • I. Gwiazdomorski: Próba korektury pojęcia czynności prawnej. Prace z Wynalazczości, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1973, s. 57.
 • S. Janczewski: Prawo handlowe. wekslowe i czekowe. Trzaska, Evert i Michalski. Warszawa 1946, s. 241.
 • A. Wolter. J. Ignatowicz. K. Stefaniuk: Prawo cywilne: zarys części ogólnej. LexisNexis, Warszawa 2001, s. 263
 • W. Flume: Allgemeiner Teil des Burgerlichen Rechts. Band II-Das Rechtsgeschaft. Berlin-Heidelberg-New York 1979, s. 137.
 • B. Strack: Droit civil. Obligations. Paris 1972, s. 349 i n.
 • Ph. Jestaz, L. Simont: L' engagement unilateral. W: Les obligations en droit francais et en droit belege. Convergences et divergences. Bruylant-Walloz, Bruxelles-Paris 1994. s. 3.
 • L. Ogiegło: Wstęp do rozważań nad problematyką jednostronnych czynności prawnych w prawie zobowiązań. "Studia Iuridica Slesiana" 1991, nr. 16, s. 50.
 • K. Piasecki: Komentarz prawo upadłościowe i układowe. GW Branta, Bydgoszcz 1992, s. 45.
 • A. Strzępka: Umowy przedwstępne w obrocie uspołecznionym. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1978, s. 19-21.
 • Z. Radwański: Prawo cywilne -część ogólna. C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 318.
 • Ustawowe ograniczenia swobody umów Zagadnienia wybrane. Red. B. Gnela. LexisNexis, Warszawa 2010, s. 533
 • Z. Radwański: Obowiązek zawierania umów miedzy jednostkami gospodarki uspołecznionej a indywidualnymi konsumentami. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1974, nr 3. s. 218-220.
 • S. Włodyka: Prawo gospodarcze: zarys systemu. T. II Cześć ogólna. PWN, Warszawa 1982, s. 229
 • A. Klein: Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1980. s. 11-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.