PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 277 Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami | 165--181
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-społeczne jako instrument wielosektorowej polityki społecznej - perspektywa zarządzania publicznego

Warianty tytułu
Public-private Partnerships as an Instrument of multi-sectoral public Policy - public Management Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Logika procesu demokratyzacji państw decyduje o wzroście ich roli w procesie kształtowania podstaw rozwoju społeczno-gospodarczego. Szczupłość środków publicznych powoduje konieczność poszukiwania takich zasad organizowania systemu świadczenia usług publicznych, w tym społecznych, aby był on efektywny i zgodny z zasadami sprawiedliwości społecznej. Konieczność efektywnego dostarczania usług doprowadziła zarówno praktyków, jak i teoretyków do zainteresowania się międzyorganizacyjną współpracą jako formułą, w której mogą być one świadczone. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years the concept of inter-organizational network has often been used in academic discourse both in the field of public administration and public management. It is not only a popular analytical concept allowing to describe the complex interactions of political sense often associated with the implementation of public policies, but has also become the base on which alternative solutions in the management of organizations pursuing public services can be arranged and developed. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Araujo L., Brito C., Agency and constitutional ordering in networks, "International Studies of Management & Organizations" 1998, vol. 27, no. 4.
 • Audit Commission, A Fruitful Partnership: Effective Partnership Working, Audit Commission, London 1998.
 • Auleytner J., Instytucje polityki społecznej - podmioty i fundusze, Warszawa 1996.
 • Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002.
 • Balloch S., Taylor M. (red.), Partnership Working Policy and Practice, Policy Press, Bristol 2001.
 • Bigwood S., Lucy J., Stories in the making, "Health Service Journal" 2001, no. 111.
 • Child J., Faulkner D., Strategies of Cooperation: Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Chisholm R.F., On the meaning of networks, "Group and Organization Management" 1996, no. 21(2).
 • Clark C., The Step by Step Guide to Successful Partnership Working for Voluntary and Community Organizations, RAISE (Regional Action and Involvement South East), Guildford 2002, http://www. raise-networks.org/inform/ docDisplayy.cfm?iDocID=165.
 • Coase R.H., The Nature of the Firm, "Economica" 1937, vol. 4, no. 16, 1937.
 • Crawford A. & Peck E., Musings, mechanisms and models: Exploring partnerships in health and social care, "Mental Health Review" 2002, no. 7.
 • Daszkowska M., Usługi w procesie reprodukcji społecznej, Zeszyty Naukowe Rozprawy i Monografie nr 82, Gdańsk 1987.
 • Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie śląskim jako pierwszy krok w planowaniu wsparcia dla osób marginalizowanych społecznie, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Kraków 2009.
 • Elston J.,Fulop N., Perceptions of partnership: A documentary analysis of health improvement programmes, "Public Health" 2002, no. 116.
 • Evers A., Shifts in the Welfare Mix - Introducing a New Approach for the Study of Transformations in Welfare and Social Policy, [w:] Shifts in Welfare Mix. Their Impact on Work, Social Services and Welfare Policies, red. A. Evers, H. Wintersberger, Vienna 1988.
 • Filipiak B., Drugi i trzeci sektor w realizacji zadań publicznych. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, Szczecin 2004.
 • Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Nowa koncepcja zarządzania sprawami publicznymi: współzarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] Nowe trendy w ekonomii i ich wykorzystanie w zarządzaniu, red. K. Ryć, "Problemy Zarządzania" nr 2, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie strategiczne w koncepcji organizacji i funkcjonowania państwa w obszarze polityki społecznej, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 • Glendinning C., Breaking down barriers: integrating health and care services for older people in England, "Health Policy" 2003, no. 65.
 • Glendinning C., Partnerships between health and social services: developing a framework for evaluation, "Policy and Politics" 2002, no. 30.
 • Gray B., Assessing inter-organizational collaboration: Multiple conceptions and multiple methods, [w:] Cooperative Strategy: Economic, Business, and OrganizationalIissues, red. D.O. Faulkener, M. DeRond, Oxford University Press, Oxord 2000.
 • Gray B., Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems, Josey Bass, San Francisco 1989.
 • Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa dobrobytu, WSP TWP, Warszawa 2009.
 • Grewiński M., Karwacki A., Strategia - istota, reguły i wyzwania implementacji ze środowiska biznesu do polityki społecznej, [w:] Strategie w polityce społecznej, red. M. Grewiński i A. Karwacki, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 • Grone O., Garcia-Barbero M., Integrated care: a Position Paper of the WHO European Office for Integrated Health Care, "International Journal of Integrated Care" June 2001, http://www.ijic.org/ publish/articles/000036/article_content.htm.
 • Hudson B., Dismantling the Berlin Wall: developments at the health-social care interface, [w:] Social Policy Review 11, red. H. Dean, R. Woods , Social Policy Association, Luton 1999.
 • Huxham C. (red.), Creating Collaborative Advantage, Sage, London 1996.
 • Huxham C., The challenge of collaborative governance, "Public Management" 2000, no. 3.
 • Institute for Public Policy Research, Building BetterPartnerships: The Final Report of the Commission on PublicPrivate Partnerships, IPPR, London 2001.
 • Isett K.R., Provan K.G., The evolution of dyadic interorganizational relationships in a network of publicly funded nonprofit agencies, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2005, no. 15
 • Kożuch B., Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia ISP UJ, Kraków 2011.
 • Kożuch B., Kożuch A., Istota usług publicznych, "Kwartalnik Współczesne Zarządzanie" 2008, nr 1.
 • Kroszel J., Podstawy polityki społecznej. Uwarunkowania, pojęcia, instytucje i działanie, Poznań - Wrocław 1997.
 • Linck P., Elliston P., Robinson C., Miles L., Parry Jones B., Williams M., Partnership Development Framework for Interagency Working, University of Wales, Bangor 2002.
 • Lowndes V., Local Partnerships and Public Participation, Institute of Public Policy Research, London 2001.
 • Markwell S., Watson J., Speller V., Platt S., Younger T., The Working Partnership, Health Development, London 2003.
 • Masłowski A., Kilka uwag w kwestii pojęcia usług, "Wiadomości Statyczne" 2002, nr 9.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 1990.
 • Partnership working, red. S. Ballach, M. Taylor, The Policy Press, Bristol 2001.
 • Peckham S., Who are the partners in public health, [w:] Public Health for the 21st Century: New Perspectives on Policy, Participation and Practice, red. J. Orme i in., Open University Press, Maidenhead 2003.
 • Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczący zwiększenia dostępności wsparcia dla osób wykluczonych społecznie w ramach POKL, Warszawa, czerwiec 2009.
 • Powell M. & Exworthy M., Partnerships, quasi-networks and social policy, [w:] Partnerships, New Labor and the Governance of Welfare, red. C. Glendinning i in., Policy Press, Bristol 2002.
 • Powell M., Exworthy M., Berney L., Playing the game of partnership, [w:] Social Policy Review 13: Developments and Debates, 2000-2001, red. R. Sykes, C. Bochel, N. Ellison, Policy Press, Bristol 2001.
 • Provan K.G., & Kenis P., Modes of network governance: structure, management, and effectiveness, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2009, no. 18.
 • Rein M., Stott L., Working together: Critical perspectives on six cross-sector partnerships in southern Africa, "Journal of Business Ethics" 2009, no. 90.
 • Rogoziński K., Spór o istnienie usług, "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 2.
 • Rose M., Building Effective Partnerships: Practical Guidance for Public Services on Working in Partnership, CIPFA (Chartered Institute of Public Financeand Accountancy), London 1997.
 • Rymsza M., Aktywna polityka Społeczna w teorii i praktyce, [w:] W stronę aktywnej polityki społecznej, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 • Seitanidi M., Crane A., Implementing CSR through partnerships: Understanding the selection, design and institutionalisation of nonprofit-business partnerships, "Journal of Business Ethics" 2009, no. 85.
 • Simon H.A., A formal theory of the employment relationship, "Econometrica" 1951, vol. 19, no. 3.
 • Simon H.A., Smithburg D.W., Thompson V.A., Public Administration, Alfred A. Knopf, New York 1950.
 • Sochacka-Krysiak H., Małkowska R., Usługi społeczne w gminie, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Sudoł S., Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, "Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu" 2006, nr 3.
 • Szarfenberg R., Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 • Szarfenberg R., Problemy definicyjne zjawiska wykluczenia społecznego, Raport Grupy nr 2 Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 • Szarfenberg R., Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit- Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Tautz J., Heilmann H.R., The Buzz about the Bees: Biology of a Superorganism, Springer, Berlin 2008.
 • Weber M., Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr, Tübingen 1922.
 • Webster, Webster's New Collegiate Dictionary, G & C Merriam, Springfield, MA 1976.
 • Whittington C., Modernising the social care workforce consultation, [w:] Support of Partnership of Social Care and Health, TOPSS England, Leeds 1999.
 • Wilson A., Charlton K., Making Partnerships Work: A Practical Guide for the Public, Private, Voluntary and Community Sectors, Joseph Rowntree Foundation, York Publishing Services, York 1997.
 • Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, Komunikat Komisji Europejskiej COM(2004) 24, 2.02.2005, Bruksela 2005.
 • Wódz K., Pawlas-Czyż S., Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego Modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2008.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategia a struktura organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej", nr 1095, Rozprawy Naukowe z. 409, Łódź 2011.
 • Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna - dynamika instytucji, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.