PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32 | 202--219
Tytuł artykułu

Wprowadzenie uregulowań Bazylea III oraz jego skutki dla bankowości polskiej i europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Implementation of Basel III and its Consequences for Polish and European Banking
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Trwające od 2010 r. prace nad implementacją do prawa europejskiego uregulowań Bazylea III przybierają coraz bardziej zaawansowaną formę. Mimo że wprowadzenie nowych regulacji zaplanowano na 1 stycznia 2013 r., wciąż toczą się dyskusje nad doprecyzowaniem szczegółów. Opóźnienia te wynikają nie tylko z obaw o niedostateczną gotowość europejskiego systemu na przyjęcie przepisów CRD IV/CRR, ale również z burzliwych dyskusji dotyczących planów wprowadzenia unii bankowej, w której obowiązkowo uczestniczyłyby wszystkie kraje strefy euro. Brak jednomyślności co do formy sprawowania jednolitego międzynarodowego nadzoru nad bankami to także problem Polski. Chociaż Polska chciałaby uczestniczyć w tworzeniu unii bankowej, to jej obecność w niej nie jest wskazana ze względu na zbyt wysokie koszty. Cel artykułu stanowi ukazanie stopnia przygotowania europejskiego, w tym polskiego, sektora bankowego na przyjęcie uregulowań Bazylea III oraz wskazanie zagrożeń, jakie mogą wyniknąć w związku z przystąpieniem Polski do unii bankowej. W toku prac autor opierał się na analizie raportów krajowych i międzynarodowych ośrodków i instytucji badawczych, a także danych udostępnianych przez krajową instytucję nadzorczą oraz banki. (abstrakt oryginalny)
EN
Started in 2010, the form of actions on the implementation of European law regulations Basel III is becoming more and more advanced. However, despite the anticipated starting date of the new regulations on January 1, 2013, still there are discussions and numerous details to be clarified. These delays are not only due to the European system's possible unpreparedness for rules of CRDIV/CRR, but also because of the heated discussions on the plans to introduce a banking union, which would obligatorily include all countries of the euro zone. Lack of consensus on the forms of uniform international supervision of banks is also a serious problem in Poland. Although the country would like to participate in the creation of a banking union, its participation in it is not recommended by reason of the possible high costs. The purpose of this article is to show the degree of preparedness of European and Polish banking sector to adopt the Basel III regulations, and to show the risks that may arise in connection with the Polish accession to the banking union. In the paper bases on an analysis of reports from research centers and institutions as well as on the analysis of data provided by national supervisors and banks.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
202--219
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Alior Bank SA, 2009, Adekwatność kapitałowa i zasady zarządzania ryzykiem w Alior Bank S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, www.aliorbank.pl [dostęp: 12.04.2013].
 • Alior Bank SA, 2010, Adekwatność kapitałowa i zasady zarządzania ryzykiem w Alior Bank S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, www.aliorbank.pl [dostęp: 12.04.2013].
 • Alior Bank SA, 2011, Adekwatność kapitałowa i zasady zarządzania ryzykiem w Alior Bank S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, www.aliorbank.pl [dostęp: 12.04.2013].
 • Alior Bank SA, 2012, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, www.aliorbank.pl [dostęp: 12.04.2013].
 • Bank for International Settlements, 2013, Basel III. The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, www.bis.org [dostęp: 13.04.2013].
 • BZ WBK S.A., 2009, Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku, www.bzwbk.pl [dostęp: 12.04.2013].
 • BZ WBK S.A., 2010, Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku, www.bzwbk.pl [dostęp: 12.04.2013].
 • BZ WBK S.A., 2011, Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku, www.bzwbk.pl (dostęp: 12.04.2013).
 • BZ WBK S.A., 2012, Raport roczny 2012 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A., www.bzwbk.pl [dostęp: 12.04.2013].
 • Cournede B., Slovik P., 2011, Macroeconomic impact of Basel III, OECD Economics Department Working Papers no. 844, OECD Publishing.
 • EBA, 2013, Basel III monitoring exercise - Results based on data as of 30 June 2012, European Banking Authority, 19 March.
 • European Commission, 2011a, Commission Staff working paper - impact assessment, Accompanying the document Regulation of the European Parliament and the Council on prudential requirements for the credit institutions and investment firms, European Commission, Brussels.
 • European Commission, 2011b, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi i zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego, Komisja Europejska, Bruksela.
 • European Commission, 2011c, Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 20 lipca 2011 r.
 • GNB S.A., 2009, Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem (Filar III) w Getin Noble Bank S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, www.gnb.pl [dostęp: 12.04.2013].
 • GNB S.A., 2010, Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem (Filar III) w Getin Noble Bank S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, www.gnb.pl [dostęp: 12.04.2013].
 • GNB S.A., 2011, Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem (Filar III) w Getin Noble Bank S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, www.gnb.pl [dostęp: 12.04.2013].
 • GNB S.A., 2012, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, www.gnb.pl [dostęp: 12.04.2013].
 • Jakubiak A., 2012, Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., 2012, Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • KNF, 2008, Rekomendacja S (II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Warszawa.
 • KNF, 2012, Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych, Warszawa, 28 listopada.
 • KNF, 2013, Raport z pracy Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, www.knf.gov.pl [dostęp: 16.04.2013].
 • OIDE, 2013, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/ [dostęp: 19.04.2013].
 • PKO BP S.A., 2009, Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem (Filar III) Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, www.pkobp.pl [dostęp: 17.04.2013].
 • PKO BP S.A., 2010, Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem (Filar III) Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, www.pkobp.pl [dostęp: 17.04.2013].
 • PKO BP S.A., 2011, Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem (Filar III) Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, www.pkobp.pl [dostęp: 17.04.2013].
 • PwC, 2011, Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy, grudzień, www.zbp.pl [dostęp: 17.04.2013].
 • Schoenmaker D., Siegmann A., 2013, Winners of a European banking union, http://www.vo- xeu.org [dostęp: 19.04.2013].
 • Sokół J., 2012, Skuteczność stress-testów jako narzędzia pomiaru ryzyka, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Suttle P., 2011, Measuring the cumulative economic impact of Basel III, Institute of International Finance, www.iif.com [dostęp: 15.04.2013].
 • Szpringer Z., 2013, Unia bankowa, Infos, nr 8, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Tylińska J., Zygierewicz M., 2012, Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.