PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (22) | 61--72
Tytuł artykułu

Gospodarki oparte na wiedzy i usługach - analiza porównawcza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economies Based on Knowledge and Services - Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne wysokorozwinięte gospodarki charakteryzują się dwiema uniwersalnymi tendencjami. Z jednej strony następuje sukcesywny wzrost znaczenia sektora usług w tworzeniu wartości dodanej i w zatrudnieniu. Z drugiej wzrasta rola wiedzy w gospodarce. Celem opracowania jest zidentyfikowanie głównych typów gospodarek opartych na wiedzy i usługach oraz rozpoznanie różnic pomiędzy poszczególnymi grupami. Realizacja celu badawczego została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na scharakteryzowaniu istoty zmian zachodzących we współczesnych wysokorozwiniętych gospodarkach. Następnie podjęto próbę oceny stopnia zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy i usługach w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Ocena została przeprowadzona na podstawie następujących wskaźników: indeksu gospodarki wiedzy (KEI), indeksu wiedzy (KI), udziału sektora usług w tworzeniu wartości dodanej i udziału pracujących w usługach w ogólnej liczbie pracujących. Uzyskane wyniki badań pozwoliły wyróżnić pięć typów gospodarek opartych na wiedzy i usługach. Polska wraz z Rumunią i Bułgarią została zaliczona do grupy krajów o najmniej zaawansowanym procesie przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy i usługach. Jest to poważny problem, gdyż współczesny rozwój gospodarczy wymaga właśnie wzrostu zasobu wiedzy i innowacji. Ich dyfuzja do wszystkich sektorów gospodarki implikuje ekonomiczno-społeczne przemiany strukturalne i tworzy nowe możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Bez zdynamizowania tych procesów gospodarka nie będzie mogła osiągać trwałego wzrostu konkurencyjności, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w gospodarczej rywalizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary highly developed economies are characterized by two universal trends. On the one hand one can easily notice that the meaning of the service sector increases both in the value added creation and in employment. On the other hand the importance of knowledge in economy is still rising too. The aim of the study is to identify main types of economies based on knowledge and services as well as to recognize the difference between these particular groups. Implementation of the research was conducted in two stages. The first stage involved the characterization of the nature of changes taking place in today's highly developed economies. Then, an attempt was made to assess the severity of the construction Economies Based on Knowledge and Services across EU countries. The evaluation was performed using the following indicators: The Knowledge Economy Index (KEI), The Knowledge Index (KI), the share of services in value added and the share employed in services in the total number of employees. The obtained results enabled specifying five different groups of economies based on knowledge and services. Poland, together with Romania and Bulgaria, is in the group of least advanced countries in the transition to Economies Based on Knowledge and Services. This is a serious problem, because today's economic development requires increased knowledge and innovation. Their diffusion in all sectors of the economy implies a socio-economic structural change and creates new opportunities to accelerate economic development. Without these processes more dynamic economy will not be able to achieve a sustainable increase in competitiveness, which is essential for achieving success in business competition.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Building Knowledge Economies. Advanced Strategies for Development, The World Bank, Washington 2007.
 • Cyrek M., Zróżnicowanie strukturalne rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej, [w:] K. Piech, E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Giddens A., Europe in the Global Age, Polity Press, Cambridge UK, 2007.
 • Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Hipp C., Information flows and knowledge creation in knowledge-intensive business services: scheme for a conceptualization, [w:] J.S. Metcalfe, I. Miles (red.), Innovation Systems in the Services Economy: Measurement and Case Study Analysis, Kluwer, Norwell, MA 2000.
 • Husson M., Kapitalizm bez znieczulenia. Studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem światowym i strategią antykapitalistyczną, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011.
 • Kłosiński K., Ewolucja usługowych struktur gospodarek Triady, [w:] W. Bieńkowski. M. Radło (red.), Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota. efektywność i możliwość zastosowania, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006.
 • Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, OECD, World Bank Institute, Paris 2000.
 • Koźmiński A.K., Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa 2001.
 • Kubielas S., Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa 2009.
 • Miles I., Boden M., Introduction: Are Services Special?, [w:] M. Boden, I. Miles (red.), Services and the Knowledge-Based Economy, Ebbw Vale, London 2000.
 • Okoń-Horodyńska E., Piech K., Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006.
 • Piech K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 roku, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, listopad 2004.
 • Public instruments to support restructuring in Europe. ERM Report 2011, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011.
 • Rosati D., Wstęp, [w:] D. Rosati (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty międzynarodowe, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Węgrzyn G., Innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] K. Miszczak, Z. Przybyła (red.), Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn nr 236, Warszawa 2008.
 • Węgrzyn G., Miejsca pracy w sektorze usługowym - aktualne tendencje, [w:] A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497, Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Węgrzyn G., Service sector as a stimulus of knowledge-based economy development, ,,Tranformations in Business & Economics" 2010, vol. 9, no 2 (20), suplement B.
 • Woroniecki J., Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka optyka OECD, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.