PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (22) | 86--96
Tytuł artykułu

Stan i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na świecie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The State and Prospects of Development of Wind Energy in the World
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie świat boryka się z wieloma problemami, wśród których za jedne z istotniejszych uważa się emisję gazów cieplarnianych i zmiany klimatyczne. Rozwiązaniem pozwalającym ograniczać negatywne oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko naturalne jest m.in. rozwój odnawialnych źródeł energii. Problematyka dotycząca wykorzystywania na szerszą skalę odnawialnych źródeł energii zaznaczona jest w licznych programach i strategiach o wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym (np. Unii Europejskiej) czy w międzynarodowych dokumentach (Protokół z Kioto). Atutem energii odnawialnej jest to, że nie opiera się na niepewnych prognozach przyszłej dostępności paliw, a jej zwykle zdecentralizowany charakter ogranicza zależność energetyczną każdego społeczeństwa. Obecnie jednym z dynamiczniej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej jest energetyka wiatrowa (głównie lądowa). Powstające elektrownie wiatrowe należą do bezemisyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej (tzw. czystych), a ich wykorzystanie umożliwia zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko naturalne. Największe zainteresowanie energetyką wiatrową występuje w Azji, Ameryce Północnej i w Europie. Jeszcze do niedawna liderem na rynku energetyki wiatrowej była Europa. Jej udział w zakresie nowo zainstalowanych mocy w roku 2004 wynosił 75%, podczas gdy w roku 2009 już tylko 25%. Obecnie czołową pozycję w sektorze energetyki wiatrowej zajmują Chiny. W przypadku Europy zaznaczyć należy, że pomiędzy poziomem rozwoju rynku energetyki wiatrowej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej występują znaczne dysproporcje, wynikające ze zróżnicowania geograficznego i klimatycznego. Liderem w energetyce wiatrowej w UE są Niemcy. Polska zajmuje obecnie czołowe miejsce w porównaniu z krajami nowo przyjętymi, jednak na tle UE-27 jej pozycja jest raczej niezadowalająca (bliżej poziomu średniego). Obecnie energetyka wiatrowa dostarcza ok. 2% globalnego zużycia energii elektrycznej, dzięki czemu uznawana jest za światowego lidera "zielonych" technologii. W sektorze tym zaczyna tworzyć się coraz więcej nowych miejsc pracy. Według Światowego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na koniec roku 2012 w energetyce wiatrowej ma być zatrudnionych ponad 1 mln osób na całym świecie. Celem artykułu jest próba analizy stanu obecnego i perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej na świecie. Poszczególne części artykułu przedstawiają znaczenie, jakie nadaje się obecnie problematyce energii odnawialnej: ukazano w nich stan i perspektywy rozwoju sektora energetyki wiatrowej na świecie. Skupiono się także na rozwoju energii wiatrowej w Unii Europejskiej. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wykorzystano w niej materiał teoretyczny dotyczący poruszanej problematyki. W części empirycznej analizie poddano wybrane ogólnodostępne dane statystyczne, charakteryzujące omawiane zagadnienie.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays the world is struggling with many problems, among them the most important are: the emission of greenhouse gases and the climate changes. The solution which limits the negative interaction of the energy sector on natural environment and climate is the development of renewable sources of energy. The issues connected with using on a larger scale renewable energy sources for the energy production, is selected in local, national and international strategies (The European Union) or in the international documents (the protocol from Kioto). The significant advantage of renewable energy is that it is not based on forecasts of availability of fuel in the future but its character limits the energy dependence of each society. At present one of the most dynamic sectors of renewable energy is wind energy. The wind power stations belong to emission-free sources which produce electricity (pure), but using them reduce the negative interaction of energy sector on the natural environment. Today Asia, America and Europe are the most interested in wind energy. Until recently Europe was a leader of wind energy. Its part in range of newly installed power stations in 2004 was 75% but in 2005 only 25%. Nowadays China takes the main position in wind energy sector. In Europe case we can find big disparities in the development levels between countries because of geographic location and type of climate. Germany is the leader in wind energy in the UE. Poland takes the main place in comparison with new member states but in the UE-27 its position is not very high (closer to the average level). Nowadays the wind energy provides about 2% of global energy consumption and it is considered as a world leader of "green" technologies. New jobs are created in this sector. Over 1 million people should be hired in the world by the Worldwide Wind Energy Association WWEA in the end of 2012.. The main aim of this article is an attempt to analyze the current state and prospects of development of wind energy in the world. Individual parts of this article show the meaning of renewable energy nowadays. Also the development of wind energy in the European Union has been presented. The style of this work is theoretical and empirical. The theoretical material connected with the subject has been used. In empirical part we can find the analysis of individual public statistics which are characteristic for selected issues.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
86--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Energetyka wiatrowa w Polsce, Raport Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, listopad 2010.
 • Energia ze źródeł odnawialnych, GUS, Warszawa 2011.
 • EU energy trends to 2030, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 • Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii ,,Europa 2020", Bruksela, 26.01.2011, KOM (2011) 21.
 • Komunikat Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.03.2010, KOM (2010) 2020.
 • Leszczyński T., Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 2, 2009.
 • Mazur-Wierzbicka E., Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie, Difin, Warszawa 2012.
 • Parlament Europejski, W kierunku europejskiej polityki energetycznej, Rezolucja Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 14.12. 2006.
 • Renewable energy snapshots, Publications Office of the European Union, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy, Luxembourg 2011.
 • Renewable energy country attractiveness indices, Ernst & Young, sierpień 2011.
 • Surma T., Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej, ,,Czysta Energia" 2012, nr 5.
 • Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., Koć S., Energetyka wiatrowa - stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce, IEO, Warszawa, sierpień 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.