PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (22) | 97--109
Tytuł artykułu

Ekonomiczne przesłanki podnoszenia wieku emerytalnego w społeczeństwach europejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Circumstances of Rising of the Pension Age in European Societies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Starzenie się ludności jest i będzie kluczowym wyzwaniem demograficznym dla większości państw europejskich w ciągu najbliższych 50 lat. Rosnąca długość życia oraz wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie niesie ze sobą bowiem określone społeczno- -ekonomiczne konsekwencje. Jedną z nich jest wzrost wydatków publicznych na system emerytalny. W obliczu zachodzących zmian demograficznych, powodujących zachwianie równowagi pomiędzy środkami finansowymi, które wpływają do systemu emerytalnego, a tymi, które są z niego wydawane, kolejne państwa europejskie decydują się na podniesienie wieku emerytalnego. Zamiast podniesienia wieku emerytalnego można byłoby wprowadzić inne rozwiązania i pokryć koszty finansowania godziwych emerytur ze środków uzyskanych ze wzrostu gospodarczego (a co za tym idzie - wzrostu wynagrodzeń), podatków osobistych lub VAT. Jednak każde z tych rozwiązań jest bardziej kosztowne niż podniesienie wieku emerytalnego lub też niemożliwe do realizacji w obecnych warunkach gospodarczych. O tym, że planowane i wprowadzane w życie zmiany w regulacjach dotyczących wieku emerytalnego są właściwym sposobem radzenia sobie z wyzwaniami demograficznymi świadczą zalecenia Komisji Europejskiej. Komisja zachęca kraje UE, by promowały dłuższą pracę poprzez powiązanie wieku emerytalnego z oczekiwaną długością życia, ograniczenie dostępu do wcześniejszych emerytur i zniwelowanie różnicy w wieku emerytalnym między kobietami i mężczyznami. Warto podkreślić, że stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego jest rozwiązaniem niezbędnym dla utrzymania wzrostu gospodarczego. W większości bowiem państw w efekcie niskiego przyrostu naturalnego obserwuje się zmniejszanie się zasobów siły roboczej. Problem radzenia sobie z wyzwaniami demograficznymi sprowadza się zatem nie tylko do podniesienia wieku emerytalnego, ale również podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób starszych. Wzrost aktywności i zatrudnienia osób starszych jest niezbędny bowiem do pełnego wykorzystania potencjału podaży pracy. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja głównych uwarunkowań podnoszenia wieku emerytalnego w państwach europejskich. W oparciu o dane statystyczne dokonano krótkiej demograficznej charakterystyki Europy, wskazując równocześnie podstawowe konsekwencje zachodzących zmian demograficznych, m.in. w odniesieniu do podażowej strony rynku pracy. Zwrócono również uwagę na kilka dylematów, które akcentowane są w toczących się obecnie debatach emerytalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Population ageing is and is going to be the key demographic challenge for the majority of European countries in the next fifty years. The rising life expectancy and increased share of elderly people in the society lead to particular socio-economic consequences. One of them is the rise in the public expenses incurred on the pension system. In the face of demographic changes taking place and leading to imbalance between the financial resources contributed to the pension system and those which are spent, subsequent European countries decide to raise the retirement age. Instead of raising the retirement age, other solutions to cover the financing costs of fair pensions with funds raised from economic growth (and hence wage growth), personal taxes or VAT could be implemented. However, each of these solutions is more expensive than raising the retirement age, or impossible to achieve in the current economic circumstances. The fact that the planned and implemented changes in the regulations on retirement age are the appropriate way to deal with the demographic challenges is reflected in the recommendations of the European Commission. The Commission encourages EU countries to promote longer employment by linking the retirement age to life expectancy, reducing access to early retirement and closing the gap in the retirement age between men and women. It should be emphasized that the gradual raising of the retirement age is the solution necessary to sustain economic growth. In fact, most of the countries have noticed the decrease in their labour force as a result of low birth rates. The problem of dealing with the demographic challenge, therefore, comes down not only to raising the retirement age, but also to raising the level of labour force participation of the elderly people. The increase in the activity and employment of the elderly is necessary for the effective utilization of labour supply potential. The purpose of this article is to identify the main determinant factors behind raising the retirement age in European countries. Based on the statistical data short demographic characteristics of Europe are presented at the same time indicating the basic implications of demographic change with respect to the supply side of labour. Several dilemmas that are emphasized in the ongoing pension debates are also highlighted.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Active ageing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European Union, Statistical books, Eurostat 2012.
 • Adequante and sustainable pensions. Synthesis report, European Communities 2006.
 • Biała Księga, Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur, Komisja Europejska, Bruksela 2012.
 • Bukowski M., Lewandowski P., Czy należy się bać podniesienia wieku emerytalnego, IBS Policy Paper 1, 2011.
 • Feldstein M.S., The effects of ageing European population on economic growth and budgets: implications for immigration and other policies, National Bureau of Economic Research, Working Paper 12736, Cambridge 2006.
 • Green Paper, Confronting demographic change: a new solidarity between the generation, Communication from the Commission COM, 2005.
 • Jajko-Siwek A., Starzenie się ludności a systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, [w:] J. Roenske-Słomka (red.), Prace statystyczne i demograficzne, Wydawnictwo AE, Poznań 2008.
 • Kłos B., Europejskie systemy emerytalne-stan i perspektywy, Analizy nr 5, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2011.
 • Lanzieri G., The greying of the baby boomers, Eurostat 2011.
 • Marcu M., Population grows in twenty EU Member States, Eurostat 2011.
 • Okólski M., Wyzwania demograficzne Europy i Polski, Studia Socjologiczne nr 4, 2010.
 • The impact of ageing populations on public finances: overview of analysis carried out at EU level and proposals for a future work programme, Komisja Europejska 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.