PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (22) | 110--126
Tytuł artykułu

Funkcje sektora bankowego w gospodarce: przypadek Indii

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Functions of the Banking Sector: the Case of India
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie wpływu sektora bankowego na sferę realną gospodarki w Indiach i określenie, w jakim stopniu oddziałuje pozytywnie, a w jakim stanowi barierę rozwojową. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano informacje dotyczące indyjskiego sektora bankowego, pochodzące z różnych źródeł, przede wszystkim z indyjskiego banku centralnego. Znaczna część analizy oparta jest na interpretacji wybranych danych statystycznych. W pierwszej części tekstu omówione zostały teoretyczne propozycje dotyczące zależności między działalnością banków a sferą realną. Cztery podstawowe funkcje banków to zwiększanie efektywności alokacji zasobów (poprzez ocenę ryzyka projektów inwestycyjnych), mobilizacja oszczędności (możliwość składania depozytów prowadzi do zwiększenia stopy oszczędności), ograniczanie ryzyka (płynności i kredytowego) oraz zmniejszanie kosztów transakcyjnych (w sferze realnej i finansowej, w której wynika z korzyści skali osiąganych przez banki). Następna część artykułu poświęcona jest historii i obecnej sytuacji sektora w Indiach. W wyniku prowadzonej przez kilkadziesiąt lat polityki całkowitej kontroli państwa nad bankami, rola banków prywatnych oraz zagranicznych jest niewielka, a dominują banki państwowe (określane jako banki publiczne), których efektywność jest niższa. Mimo przeprowadzanej od początku lat 90. XX wieku liberalizacji branży zakres kontroli państwowej jest nadal szeroki i przejawia się przede wszystkim w nakładaniu minimalnych limitów kredytów, które muszą być kierowane do tzw. sektorów priorytetowych, w tym rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw, handlu detalicznego oraz w formie kredytów hipotecznych. Limity są wysokie i wynoszą 40% dla banków krajowych i 32% dla banków zagranicznych. Stanowi to istotny problem dla banków, ponieważ portfel tego typu kredytów jest niskiej jakości i znaczny ich odsetek jest klasyfikowany jako kredyty zagrożone. Sektor bankowy jako całość jest słabo rozwinięty w stosunku do krajów bogatszych, pod względem zarówno rozmiarów (mierzonych wartością depozytów i kredytów w stosunku do PKB), dostępności, jak i jakości oferowanych usług (niewielka aktywność banków na najludniejszych obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, niska liczba bankomatów i kart płatniczych). O zacofaniu świadczy również niska wartość udzielanych kredytów w odniesieniu do depozytów, nie tylko znacznie niższa niż w krajach wysoko rozwiniętych, ale też niż w pozostałych krajach grupy BRIC, do której zaliczane są Indie. Banki indyjskie udzielały kredytów głównie przedsiębiorstwom z sektora przemysłowego (45% łącznej wartości) oraz z sektora usługowego (ok. 24%). Pozytywnie, biorąc pod uwagę istotne bariery rozwoju Indii, należy ocenić wysoki odsetek (14%) kredytów udzielonych przedsiębiorstwom infrastrukturalnym, zwłaszcza w branży produkcji i dystrybucji energii elektrycznej - przerwy w dostawach prądu są poważnym problemem dla zakładów produkcyjnych. Na podstawie wymienionych i innych danych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania banków w Indiach należy stwierdzić, że spełnia on swoje funkcje makroekonomiczne w ograniczonym zakresie. Funkcje mobilizacyjna i zmniejszania kosztów transakcji nie są realizowane dostatecznie z powodu niskiego stopnia nasycenia usługami bankowymi. Funkcja alokacyjna, związana z poprawą efektywności alokacji kapitału, a także funkcja ograniczania ryzyka - również są wypełniane w niewielkim stopniu, głównie z powodu rządowego programu wsparcia dla wybranych sektorów i związanego z nim wysokiego odsetka kredytów zagrożonych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to examine the impact of one of the most important elements of the economic system, i.e. banking sector, on the real economy in India and to determine how and to what extent it affects economic development. The analysis was conducted using information on the Indian banking sector from different sources (mainly from the Indian Central Bank). Large part of the analysis was based on the interpretation of the selected statistical data. In the first part of the text, the theoretical concepts concerning the relationships between the activities of banks and real economy are discussed. The four primary functions of banks are: increasing the efficiency of resource allocation (through risk assessment of investment projects), mobilization of savings (enabling clients to deposit money leads to increased savings rate), limiting liquidity and credit risks and reducing transaction costs (in real and financial segments of economy; in financial system it is associated with banks using economies of scale). In the next part of the article, the history and current situation of the sector in India are presented. Due to a strict state control policy, imposed in India for a few decades, the role of private and foreign banks is insignificant and the sector is dominated by state (public) banks whose efficiency is lower. Despite the liberalization of the banking sector which has been carried out since the beginning of the 1990s, the extent of state control is still wide and its primary element is directed lending limits including providing loans to certain priority sectors such as agriculture, small and medium-sized enterprises, retail trade and in the form of mortgage loans. The limits are high and are currently set at 40% for domestic banks and 32% for foreign banks. Such requirements pose a significant problem for banks because this type of credit portfolio is of low quality and a large proportion is eventually classified as non-performing loans. The banking sector as a whole is poorly developed compared to richer countries, both in terms of size (measured as a value of deposits and loans in relation to GDP) and availability and quality of offered services (low activity of banks in the populous rural or semi-rural areas, low number of ATMs and payment cards). Another symptom of banking sector backwardness is the low level of credits in relation to deposits, not only much lower than in highly developed countries, but also than in other countries of the BRIC group (to which India belongs). Indian banks provide loans mainly to companies in the industrial (45% of the total value) and services sector (about 24%). Given the key India development barriers, a positive aspect is the high proportion (14%) of loans granted to companies in infrastructure sector, mainly involved in energy production and distribution - power failures are one of India's major economic and social issues. Basing on the mentioned and other data on various aspects of the functioning of banks in India, it may be concluded that the banking system performs its macroeconomic functions to a limited extent. The mobilization and reduction of transaction costs functions are not carried out to a sufficiently high degree because of low level of banking services penetration. Another issue is governmental priority lending requirements and related high non-performing loan portfolios which limit the fulfillment of capital allocation effectiveness and risk mitigation functions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
110--126
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Beck T., Demirgüç-Kunt A., Financial institutions and markets across countries and over time: Data and analysis, World Bank Policy Research. Working Paper no. 4943, 2012.
 • Bencivenga V.R., Smith B.D., Financial intermediation and endogenous growth, ,,Review of Economic Studies" 1991, vol. 58.
 • Brainard W.C., Tobin J., Financial intermediaries and the effectiveness of monetary control, ,,American Economic Review" 1963, vol. 53.
 • Diamond D.W., Dybvig P.H., Bank runs, deposit insurance, and liquidity, ,,Journal of Political Economy" 1983, vol. 91.
 • Doshi R. i in., Accelerating India's Growth through Financial System Reform, McKinsey Global Institute, San Francisco 2006.
 • Glinka K., Nowe uwarunkowania polityki monetarnej w kontekście rosnącego uczestnictwa Chin i Indii na rynkach finansowych, [w:] A. Wojtyna (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Gurley J.G., Shaw E.S., Financial aspects of economic development, ,,American Economic Review" 1955, vol. 45.
 • Herman A., Przedsiębiorstwo w kapitalizmie giełdowym, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2.
 • Kozub P., Dlaczego Chiny wyprzedziły Indie?, [w:] L. Balcerowicz, A. Rzońca (red.), Zagadki wzrostu gospodarczego: Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Lucas R.E., On the mechanics of the economic development, ,,Journal of Monetary Economics" 1988, vol. 22.
 • Lund S., Piotrowski J., Roxburgh C., Mapping Global Capital Markets 2011, McKinsey Global Institute, San Francisco 2011.
 • McKinnon R.I., Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington D.C. 1973.
 • Olszewska G., Rynki finansowe XXI wieku, [w:] J. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego: Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Report on trend and progress of banking in India 2011-12, Reserve Bank of India, Mumbai 2012.
 • Roland C., Banking sector liberalization in India, Indian Institute of Capital Markets, 9th Capital Markets Conference Paper, 2006.
 • Roy A., Commercial banking in India: A beginner's module, National Stock Exchange of India, Mumbai 2010.
 • Rybiński K., Liderom świata brakuje wizji, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 3.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
 • Solarz M.W., Północ-Południe: Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Trzaskowski M., Akumulacja kapitału przez Chiny i Indie oraz jej wpływ na światową gospodarkę, [w:] A. Szablewski (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009.
 • Wicksell K., Lectures on Political Economy, Routledge, London 1935.
 • World development indicators 2012, World Bank, Washington D.C. 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.