PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 92 Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu | 167--211
Tytuł artykułu

Programowanie rozwoju w standardach Unii Europejskiejs

Warianty tytułu
Development Programming within the European Union's Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Unia Europejska aktywnie zastosowała szereg narzędzi planistycznych i programowych w kształtowaniu procesów rozwoju, szczególnie w ramach implementacji polityki strukturalnej. Wdrożono skoordynowany w całej organizacji jednolity system wymagań stawiany wobec państw członkowskich, dając większą swobodę w kształtowaniu rozwiązań na poziomie kraju. Powstałe (ujęte nowelizowanym pod każdą wieloletnią perspektywę prawem wspólnotowym) rozwiązania spowodowały, że plany i programy były wdrażane zgodnie z przyjętymi w nich horyzontami czasowymi i szerokością zaplanowanej nimi interwencji, przyczyniając się tym samym do realnego kształtowania polityki rozwoju w wymiarze UE, a przez to również na poziomie poszczególnych krajów-beneficjentów polityki strukturalnej UE. Przedstawiona analiza obejmuje zarówno przygotowanie się Polski do członkostwa w latach 90-tych do roku 2004, pierwszy okres programowania obejmujący lata 2004-06, prace przygotowawcze i wdrożenie kolejnej perspektywy finansowej Wspólnoty na lata 2007-13, jak i wstępne propozycje wobec programowania UE po roku 2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Union has effectively applied numerous planning and programming tools in shaping development processes, notably within structural policy implementation. In the whole organization a homogenous system of requirements concerning member states has been launched. Yet, much more freedom has been allowed in developing solutions on a country's level. The development solutions (stipulated in the amended for each multi-year perspective legislation) have resulted in the fact that both plans and programmes have been launched in line with assumed time horizons and the scope of the intervention planned. This contributed to the real shape of development policy within the EU as well as in its member states - beneficiaries to the Union's structural policy. The presented analysis discusses both Poland's preparations to the EU membership in 1990's to the year 2004, the first stage of programming within 2004-06, preparatory work and the launch of the Union's financial perspective within 2007-2013 as well as initial concepts of the EU programming ahead of the year 2013. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Archiwum - Prace nad NPR 2007-13, 2005-10-17, www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 • Bartoszewicz A., Planowanie i programowanie wieloletnie narzędziem implementacji polityki spójności UE - analiza porównawcza metodyki kolejnych perspektyw programowych i wyzwania na lata 2014-2020, w: Polityka spójności i sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 9 (2011), Zeszyt 4.
 • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności 2006/702/WE.
 • Hausner J., Narodowy Plan Rozwoju (2007-2013) jako narzędzie społecznej zmiany, w: Rozwój, region, przestrzeń, praca zbiorowa, red. G. Gorzelak i A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2007.
 • Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744 z późn. zm.).
 • Narodowa strategia dla sektora transportu (Fundusz ISPA), Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, styczeń 2000, dokument przyjęty przez Rząd RP w 1999 r., zaakceptowany przez Komitet Integracji Europejskiej.
 • Ogólne zasady funkcjonowania Programu PHARE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, czerwiec 2002.
 • Podstawy Wsparcia Wspólnoty Promowanie wzrostu gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, Bruksela-Warszawa, grudzień 2003.
 • Polska - Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, MGPiPS, Warszawa, luty 2003.
 • Polska - NPR 2004-2006, MGPiPS, Warszawa, luty 2003, Słownik Terminologiczny.
 • Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 • Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2003, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 lutego 2003 r.
 • Polska. Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 1998, dokument zaakceptowany przez KIE w dniu 29.04.1998 r. (z poprawkami KIE z dnia 29.05.98 r.), przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23.06.98 r., dostępny na stronie www.polskawue.gov.pl.
 • Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2002, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, grudzień 1999, rządowa strategia rozwoju gospodarczego na lata 2000- 02, uwzględniająca udział programów PHARE - Spójność Społeczna i Gospodarcza, ISPA i SAPARD.
 • Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2002-2003, Warszawa, styczeń 2002, uzupełnienie i rozszerzenie dokumentu Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000- 2002, przyjętego przez Komitet Integracji Europejskiej 22 grudnia 1999 r., rządowa strategia rozwoju gospodarczego na lata 2002-03, uwzględniająca udział programów PHARE - Spójność Społeczna i Gospodarcza, ISPA i SAPARD.
 • Polska: Partnerstwo dla Członkostwa. Centrum Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, grudzień 1998, ©by EC, http://europa.eu.int.
 • Procedury przygotowania Programów Operacyjnych na lata 2007-13 w ramach NSRO. Organizacja prac, przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa 2006.
 • Raport z działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa RP w Unii Europejskiej. Według stanu na koniec 1997 r., przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej w dniu 29 czerwca 1998 r.
 • Regional Focus 1/2009, wersja zaktualizowana Metropolitan regions: towards a harmonisation of the OECD and European commission definitions. OECD, 2009 GOV/TDPC/TI(2009)6.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 6.10.2011, Bruksela, dnia 14.3.2012 r., COM (2011) 615 final/2.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy gospodarczej dla niektórych państw Europy Środkowej i Wschodniej (Dz. U. L 375 z 23.12.1989, s. 11).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 • Rozporządzenie Rady nr 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA).
 • Rozporządzenie Rady nr 1268/99/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie pomocy Wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej w okresie przedakcesyjnym.
 • SAPARD Program Operacyjny dla Polski wersja z dnia 5 listopada 2004 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).
 • Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, listopad 2006 (www.mrr.gov.pl).
 • Strategia wykorzystania funduszu ISPA jako uzupełniającego instrumentu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa, Ministerstwo Środowiska, Departament Obsługi Funduszy Zagranicznych, Warszawa, maj 2001.
 • Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines 2007-2013), opublikowane przez KE 5 lipca 2005 r.
 • System monitoringu i oceny funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce, dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej w dniu 14 grudnia 2001 r., Zespół ds. monitoringu wdrażania oraz ewaluacji programów finansowanych z funduszy pomocowych, Grant Banku Światowego, Warszawa 26.11.2001.
 • Szlachta J., Zaleski J., Ocena szacunkowa Wstępnego Projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Raport końcowy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, czerwiec 2005.
 • Założenia Narodowego Planu Rozwoju i systemu wdrażania funduszy strukturalnych, Rada Ministrów, Warszawa, wrzesień 2001.
 • Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Warszawa, 30 kwietnia 2004 r.
 • Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2004 r. Ponadto Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. został powołany Pełnomocnik Rządu ds. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-13 w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
 • Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia 2005-2008 (ZPW) (Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008), przedstawiony przez KE 12 kwietnia 2005 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.