PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 85 Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń | 9--47
Tytuł artykułu

Problem definiowania dobrobytu i wartości w ekonomii i jego znaczenie dla polityki gospodarczej

Autorzy
Warianty tytułu
Defining Welfare and Value in Economics and Its Importance for Economic Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęta została próba wykazania, że dotychczasowe ujmowanie kluczowych pojęć, na jakich opiera się większość teorii nie odpowiada ani empirycznym obserwacjom, ani też nie wydaje się być pozyskane w drodze logicznego wnioskowania z bardziej ogólnych teorii. Ma to oczywiście konsekwencje zarówno dla teorii ekonomii jak i dla polityki gospodarczej. Definiowanie dobrobytu i wartości bardziej zgodne z obserwacją oraz mocniej zakorzenione w teoriach poświęconych zagadnieniu dobrobytu, mogłyby wpłynąć na lepsze powiązanie teorii ekonomii z polityką gospodarczą, a przez to pomóc w zbudowaniu lepszej teorii rozwoju, tak potrzebnej w czasach obecnego kryzysu i grożącej katastrofy cywilizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The research paper is an attempt to prove that the so-far perception of key notions providing a basis for majority of theories is not in line with empirical observations. The perception is neither gained by means of drawing logical conclusions from more general theories. Thus, the above has an impact on both theory of economics and economic policy. Defining welfare and value basing -to a large extent- on observations and tracing their roots to welfare theories might result in a better link between theory of economics and economic policy. Thus, it could help to develop a more effective theory of development, so badly needed in the time of the current crisis and looming civilisation catastrophe. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Airaksinen T., Presuppositions in Empirical Ethics, "Homo Oeconomicus" 2008, Vol. 25, No. 3, s. 399-412.
 • Andrews F.M.; Withey S.B., Social Indicators of Well-Being: America's Perception of Life Quality, Plenum, New York 1976.
 • Aristotle, Economics, w: Aristotle: Aristotle in 23 Volumes, Harvard University Press, Cambridge 1935.
 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 2007.
 • Ashauer G., Wirtschaftspolitik Kurzgefasst, Ernst Klett, Stuttgart 1991.
 • Bartling H.; Luzius F., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 2000.
 • Benedykt XVI, Encyklika «Caritas in Veritate» Ojca Świętego Benedykta XVI. Do biskupów, prezbiterów, diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich i wszystkich ludzi dobrej woli o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie.
 • Berger P.L.; Luckmann T.; Plessner H.; Plessner, Monika, Die gesellschaftliche
 • Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Fischer- Taschenbuch-Verl., Frankfurt am Main 2009.
 • Bosch W., Marktwirtschaft und Befehlswirtschaft, Quelle u. Meyer, Heidelberg 1960.
 • Bradburn N.M., The Structure of Psychological Well-Being, Aldine, Chicago 1969.
 • Braun H.S., Staatliche Theorie und Wirtschaftspolitik, Wien 1929.
 • Bresciani-Turroni C., Einführung in die Wirtschaftspolitik, A.Francke, Bern 1948.
 • Breyer F.; Kolmar M., Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Mohr Siebeck, Tübingen 2005.
 • Brickman P., Lottery winners and accident victims: is happiness relative?, "Journal of Personality Social Psychology" 1978, Vol. 36, s. 917-927.
 • Campbell A.; Converse S.E.; Rodgers W.L., The Quality of American Life, Russell Sage Foundation, New York 1976.
 • Clement R., Praxis der Wirtschaftspolitik. Theorie und ihre Anwendung spielend lernen, Vahlen, München 2001.
 • Craig E., Routledge encyclopedia of philosophy, Routledge, London 1998.
 • Crisp R.; Chappell T., Utilitarianism, w: Craig, E.: Routledge encyclopedia of philosophy, Routledge, London 1998.
 • Donges J.B.; Freytag A., Allgemeine Wirtschaftspolitik. Mit 2 Tabellen, Lucius & Lucius, Stuttgart 2004.
 • Easterlin R.A., Does Economic Growth Improve the Human Lot?, w: David P.A., Reder M.W., Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz, Acad. Pr., New York 1974.
 • Elster J., Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality, Cambridge University Press, New York 1983.
 • Förster M., Growing unequal? Income distribution and poverty in OECD countries, OECD, Paris 2008.
 • Frey B.S., Stutzer A., What Can Economists Learn from Happiness Research?, "Journal of Economic Literature" 2002, Vol.40, No. 2, s. 402-435.
 • Frey B.S., Stutzer A., Economics and psychology. Apromising new cross-disciplinary field, MIT Press, Cambridge Mass. 2007.
 • Gemper B.B., Wirtschaftspolitik. Ordnungspolitische Grundlagen, Physica-Verl., Heidelberg 1994.
 • Giersch H., Allgemeine Wirtschaftspolitik, T. 1: Grundlagen, Gabler, Wiesbaden 1961.
 • Griffin J., Wellbeing: Its Meaning, Measurement and Moral Importance, Clarendon Press, Oxford 1986.
 • Grüner H.P., Wirtschaftspolitik. Allokationstheoretische Grundlagen und politischökonomische Analyse, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin Heidelberg 2008.
 • Habermas J., Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001.
 • Hausman D.M., McPherson M.S., Economics and ethics, w: Craig E.: Routledge encyclopedia of philosophy, Routledge, London 1998.
 • Headey B., Muffels R.,Wooden M., Money and Happiness: A Reconsideration Based on the Combined Effects of Wealth, Income and Consumption, "Journal of Applied Social Science Studies" (Schmollers Jahrbuch) 2005, Vol.125, No. 1.
 • Heise A., Einführung in die Wirtschaftspolitik. Grundlagen, Institutionen, Paradigmen, Fink, München 2005.
 • Helliwell J.F., How'slife? Combining individual and national variablesto explain subjective well-being, "Economic Modelling" 2003, Vol.20, s. 331-360.
 • Herzog L., Economic Ethics for Real Humans - The Contribution of Behavioral Economics to Economic Ethics, "Zeitschrift fuer Wirtschafts- und Unternehmensethik." 2008, Vol.9, s. 112-128.
 • Hicks J.R., Value and capital. An inquiry into some fundamental principles of economic theory, Clarendon Press, Oxford 2001.
 • Homann K., Rationalität und Demokratie, Mohr, Tübingen 1988.
 • Homann K., Wirtschaftsethik der Globalisierung. [...6. Jahrestagung des Forums für Wirtschaftsethik der Deutschen Gesellschaft für Philosophie, 3. bis 5. Dezember 2003 in München, Mohr Siebeck, Tübingen 2005.
 • Homann K.; Blome-Drees F., Wirtschafts- und Unternehmensethik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992.
 • Horn K., Der abschüssige Pfad von Pragmatismus zu Konstruktivismus, "Zeitschrift für Wirtschaftspolitik" 2009, Vol.58, No. 2, s. 202-212.
 • Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Hudson J., Institutional Trust and Subjective Well-Being across the EU, "Kyklos, Blackwell Publishing" 2006, Vol. 59, No. 1, s. 43-62.
 • Kaldor N., Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of utility, "Economic Journal" 1939, Vol. 49, s. 549-552.
 • Keller P., Dogmengeschichte des wohlstandspolitischen Interventionismus, Keller, Winterthur 1955.
 • Koch W.A.S.; Czogalla C., Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Lucius & Lucius, Stuttgart 2004.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Konow J.; Earley J., The Hedonistic Paradox: Is Homo Economicus Happier?, "MPRA Paper" 2007, No. 2728.
 • Kot S.M., Modelowanie poziomu dobrobytu - teoria i zastosowanie, Ossolineum, Wrocław 1995.
 • Külp B., Einführung in die Wirtschaftspolitik, Rombach, Freiburg 1980.
 • Luhmann N., Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994.
 • Mandeville B.; Hundert E.J., The fable of the bees. And other writings, Hackett Publ., Indianapolis, Ind. 1997.
 • Manstetten R., Das Menschenbild in der Ökonomie. Der homo oeconomicus und die Anthropologie von Adam Smith, Alber, Freiburg, München 2000.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (maj 2007), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Müller R.,Röck W., Konjunktur-, Stabilisierungs- und Wachstumspolitik. Theoretische Grundlagen und wirtschaftspolitische Konzepte, Kohlhammer, Stuttgart 1993.
 • Parsons T., Das System moderner Gesellschaften, Juventa-Verl., Weinheim 2003.
 • Petersen H.-G.; Müller K.; Luckenbach H., Volkswirtschaftspolitik, Vahlen, München 1999.
 • Plato; Denyer N., Protagoras, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2008.
 • Platon, Państwo, Antyk, Kęty 2003.
 • Pütz T., Grundlagen der Theoretischen Wirtschaftspolitik, Fischer, Stuttgart 1971.
 • Rada Unii Europejskiej; Parlament Europejski; Komisja Europejska (14.12.2007), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dz.Urz.C364 z 18.12.2000. Fundstelle: , s. 1-22.
 • Ramb B.T., Grundlagen der Wirtschaftspolitik, R., München -Wien 1987, Oldenbourg, München/Wien 1987.
 • Rich A.; Enderle G., Business and economic ethics. The ethics of economic systems, Peeters, Leuven Belgium, Dudley MA 2006.
 • Schechner E.; Zsok O., Sinn-Funken. Ein neues Menschenbild für die Wirtschaft, EOS Verlag, St. Ottilien 2007.
 • Sen A.K., On Ethics and Economics, Blackwell, Oxford 1987.
 • Sen A.K., Development as freedom, Univ. Press, Oxford 2001.
 • Smith A., The theory of moral sentiments, Prometheus Books, Amherst, NY 2000.
 • Smith A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Univ. of Chicago Press, Chicago 2005.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009.
 • Teichmann U., Wirtschaftspolitik. Eine Einführung in die demokratische und die instrumentelle Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 2001.
 • Ulrich P., Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie, Haupt, Bern 2001.
 • Ulrich P., Unternehmensethik - integrativ gedacht. Was ethische Orientierung in einem "zivilisierten" Wirtschaftsleben bedeutet, Inst. für Wirtschaftsethik Univ., St. Gallen 2004.
 • Werner J., Wohlstand, Freiheit und Gerechtigkeit, ihre Verwirklichung als Problem der Wirtschaftspolitik, St. Gallen, Zürich 1991.
 • Wieland J., Die Ethik der Governance, Metropolis-Verl., Marburg 2004.
 • Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Wright L.M., A Comparative Survey of Economic Freedoms, w: Gastil R.D., Freedom in the World. Political Rights and Civil Liberties, Greenwood Press, London 1982, s. 51-90.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.