PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 85 Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń | 145--167
Tytuł artykułu

Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego

Autorzy
Warianty tytułu
Coordination of European Union Policy in View of Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Światowy kryzys finansowo - gospodarczy dotkliwie dotknął Unię Europejską powodując drastyczny spadek produkcji, zatrudnienia oraz pogorszenie sytuacji budżetowej krajów członkowskich. Osłabił również możliwości w zakresie realizacji niezbędnych przedsięwzięć służących podnoszeniu konkurencyjności gospodarki europejskiej. Prace nad sposobami walki z przyczynami i skutkami kryzysu nie ograniczyły się do jedynie poziomu krajowego i unijnego, ale też były prowadzone w wymiarze globalnym, w tym przede wszystkim na forum G-20. Działania w ramach Unii Europejskiej potwierdziły jej wizerunek jako gwaranta bezpieczeństwa gospodarczego dla państw ją tworzących. Jednocześnie jednak kryzys wyostrzył problemy, z którymi muszą się zmierzyć kraje członkowskie, w tym przede wszystkim konieczność zapewnienia właściwego nadzoru finansowego, zdrowych finansów publicznych i przeprowadzenia reform strukturalnych, które wzmocnią potencjał potrzebny do dynamicznego wzrostu. Niezbędne będzie także uporanie się z napięciami wynikającymi z politycznej odpowiedzialności rządów przed obywatelami za dbałość o interesy narodowe a koniecznością przestrzegania reguł polityki obowiązujących w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The world financial and economic crisis has hit hard the European Union resulting in a dramatic fall in output, shrinking employment and budgetary problems of member states. The crisis has also restrained opportunities of enhancing competitiveness of the European economy. The efforts to fight both the causes and the aftermath of the crisis were not restricted to a domestic or the Union's level, but were also made in global terms, first of all on the G-20 forum. The measures taken within the EU confirmed its image as a warrant of economic security in all the member states. However, the crisis has unveiled problems that the member states have to struggle with. This is, first of all,the necessity of ensuring proper financial supervision, sound public finance and conducting structural reforms that would strengthen the dynamic growth potential. It will also be indispensable to cope with tensions resulting from political responsibility of governments concerning the national interests and deal with the necessity of respecting the rules of the European Union's. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adamiec J., Strategiczna odpowiedź OECD na globalny kryzys finansowy i gospodarczy, Analizy, nr 6(14), ISSN 1899-1114, Biuro Analiz Sejmowych, 17 marca 2009, http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf /0/5380AE90D6B3A70 BC1257 57 B0050920E/$file/Analiza_%20BAS_2009_14.pdf.
 • Barber T., Kryzys gospodarczy to dobry test jedności Unii Europejskiej (Tłum. A.G.), w: e- Dziennik Gazeta Prawna, nr 2333, 28.11.2008, http://edgp.gazetaprawna.pl/ index.php?act=mprasa&sub=article&id=214980.
 • Communication from the Commission From Financial Crisis to Recovery: A European Framework for Action, KOM(2008)706 final.
 • Communication from the Commission to the European Council: An European Economic Recovery Plan, KOM(2008)800 final.
 • Europe's economic priorities 2010-2015. Memos to the New Commission, edited by Andre Sapir, Bruegel, 2009.
 • Hiszpania daje 4 mld euro na motoryzację, w: Gazeta Wyborcza, 15.02.2009, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,6279752,Hiszpania_daje_4_mld_euro_na_motoryzacje .html.
 • Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach świata, Ministerstwo Gospodarki, Sekretariat Ministra, Warszawa, lipiec 2009.
 • Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji Europejski nadzór finansowy, Bruksela, dnia 27.5.2009 COM(2009)252, wersja ostateczna.
 • OECD Strategic Response to the Financial and Economic Crisis: Contribution to the Global Efforts, C(2008)191/Final.
 • Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Narodowy Bank Polski, wrzesień 2009.
 • Prognoza śródokresowa dla UE: ożywienie gospodarcze nadal kruche, Bruksela, dnia 25 lutego 2010, IP/10/188, europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/...
 • Rada Europejska 25-26 marca 2010 r. Konkluzje, Bruksela 26 marca 2010 r., EUCO 7/10.
 • Raport o sytuacji banków w 2009 r., Urząd Komisji Nadzoru Bankowego, Warszawa 2010.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyszłości przemysłu motoryzacyjnego, Dz. U. UE C 117 E/157 z 6.05.2010.
 • Sroczyńska H. , Toporowski P., G-20 w globalnych działaniach antykryzysowych - rola UE, w: Unia Europejska na forum globalnym, Biuletyn Analiz nr 23, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa, grudzień 2009.
 • Tirchet J.C., Czas niespotykanych wyzwań, Wystąpienie Prezesa EBC na konferencji "20 lat po upadku gospodarki socjalistycznej. Transformacja, wzrost gospodarczy konwergencja w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i wschodniej" zorganizowanej przez NBP, Warszawa, 5 czerwca 2009 .
 • Traczyk W., Kryzys szansą na lepsze jutro w branży motoryzacyjnej, http://www.twoja- firma.pl/wiadomosc/16790881,kryzys-szansa-na-lepsze-jutro-wbranzy- motoryzacyjnej.html.
 • Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego (zrozumieć kryzys 3), red. J. Osiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Wnukowski D., Strategia "Europa: 2020" - szansa dla Unii, http://www.stosunki.pl/ ?q=category/autorzy/damian-wnukowski.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.