PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 280 Metody oceny jakości nauczania | 113--125
Tytuł artykułu

Metody ewaluacji w nauczaniu demografii i przedmiotów pokrewnych

Autorzy
Warianty tytułu
Methods of Evaluation in Teaching Demography and Related Subjects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Klasyczny model ewaluacji składa się z trzech etapów: analizy celów zawartych w programie kształcenia, pomiaru postępów w zakresie osiągania celów oraz analizy uzyskanych wyników kształcenia. W przypadku nauczania Demografii, niezależnie od zakresu tematycznego, wyznaczone cele kształcenia odnoszą się do rozumienia i poprawnego stosowania pojęć, znajomości budowy poszczególnych mierników i umiejętności ich stosowania, czasem także ich obliczania, wskazywania źródeł informacji statystycznej o ludności adekwatnych do podejmowanych problemów, znajomości czynników kształtujących poszczególne procesy demograficzne oraz analizowania przebiegu poszczególnych procesów. Jako że studenci rozpoczynający określony kurs posiadają wiedzę i umiejętności nabyte w toku nauczania innych przedmiotów konieczne jest przeprowadzanie ewaluacji diagnostycznej. Z kolei ewaluacja formatywna ma na celu dostarczanie informacji o bieżącym stopniu opanowania wiedzy i umiejętności studentów. W artykule zostaną przedstawione metody dokonywania ewaluacji na poszczególnych etapach nauczania, w tym oceniania końcowego (sumującego), które występuje jako podsumowanie rezultatów pracy studenta w ciągu całego kursu. (abstrakt oryginalny)
EN
The classic model of evaluation consists of three levels: analysis of the orders of the training program, methods of measure progress in achieving objectives and analysis of the results of education. In the case of teaching Demography, regardless of the scope, the objectives of education refers to the understanding and proper application of concepts, knowledge of the construction of individual measures and their ability to use and, sometimes, their calculation, indicating the sources of statistical information on population relevant to the issues to be taken, knowledge of factors influencing the individual demographic processes and analyzing the experience of individual processes. Students have the knowledge and skills gained in other subjects so it is necessary to carry out the diagnostic evaluation. The scope of formative evaluation is to provide information about the current degree of the knowledge and skills of students. The paper will be presented to methods of evaluation at each level of learning, including the final assessment as a summary of the results of the student's work throughout the course. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Arends R.I. (1995), Uczymy się nauczać, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, ss. 527.
 • Aspinwall K., Simkins T., Wilkinson J.F., McAuley J. (1997), Co to jest ewaluacja, [w:] Mizerek H. (red.), Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów, Wydawnictwo MG, Olsztyn, ss. 200.
 • Bereźnicki F. (2007), Dydaktyka. Wybrane zagadnienia, ZAPOL, Szczecin, ss. 284.
 • Bereziński F. (2011), Podstawy kształcenia ogólnego, IMPULS, Kraków, ss. 289.
 • Brzezińska-Hubert M. (2011), Ewaluacja w pracy metodą projektu, Gratis Art Spółka z o.o., publikacja dostępna w dniu 26-03-2013 na stronie http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/ewaluacja/ Ewaluacja_w_pracy_metoda_projektu.PDF.
 • GUS (2011), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011, opracowanie dostępne na stronie http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011 .pdf.
 • GUS (2012), Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, opracowa- nie dostępne na stronie http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ l_podst_info_syt_demograficznej_201 l.pdf.
 • INED (2012), Population quiz games, dostępny na stronie http://www.ined.fr/jeux.php?_movie=/ quizz/accueil_QCM.swf?lang=en&titre=Quiz&lg=en.
 • Janowski A. (2004), Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie [w:] Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 410-466.
 • Kupisiewicz Cz. (2005), Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa, ss. 232.
 • Niemierko B. (2004), Wyniki kształcenia [w:] Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 54-108.
 • Okoń W. (1998), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, ŻAK Wydawnictwo Akademickie, Warszawa, ss. 423.
 • Oleszak W. (2010), Zasady ewaluacji programów kształcenia zawodowego, General and Professional Education 1/2010, s. 151-174, artykuł dostępny w dniu 26-03-2013 na stronie http://pl.genproedu.com/paper/2010-01/151-174.pdf
 • Petty G. (2010), Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, ss. 541.
 • Population quiz games (2013), INED, quiz dostępny na stronie http://www.ined.fr/en/everything_ about_population/playjpopulation/quiz/.
 • Półturzycki J. (2002), Dydaktyka dla nauczycieli, Novum, Płock, ss. 416.
 • Tyler R. (1969), Basic Principles of Cirliculum and Instruction, University of Chicago, Chicago, ss. 134.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.