PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 481 | 299
Tytuł artykułu

Karnoprawna ochrona informacji

Autorzy
Warianty tytułu
The Penal-Legal Protection of Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teza główna pracy sprowadza się do stwierdzenia, iż polskie regulacje prawne dotyczące karnoprawnej ochrony informacji odpowiadają w zasadzie standardowi europejskiemu, wymagają jednak pewnych zmian legislacyjnych, przy uwzględnieniu dotychczasowego dorobku doktryny i praktyki. Praca stanowi rezultat mojego zainteresowania problematyką informacji niejawnych (tajemnic państwowych i służbowych) oraz innych tajemnic ustawowo chronionych. Zwraca uwagę na ich karnoprawną ochronę określoną w kodeksie karnym, ale nie tylko. Praca składa się z 10 rozdziałów, w których dokonano pogłębionej analizy ustawowych znamion przestępstw stypizowanych w rozdziale XXXIII k.k. ("Przestępstwa przeciwko ochronie informacji") oraz w ustawach pozakodeksowych. Podejmuje również problematykę ścigania i karania sprawców tych przestępstw (z uwzględnieniem ograniczonego dostępu do akt spraw); dotyka także wątków historycznych, prawnoporównawczych i legislacyjnych. (fragment tekstu)
EN
The monograph deals with the problem of crimes defined in Chapter XXXIII of the Penal Code ("Crime against protection of information") and also crimes determined in acts outside the Code, which refer to the broadly-understood information. The above-mentioned problem area has already been subject to considerations of commentary nature (commentaries provided to the Penal Code) included in course-books, articles and opinions with reference to decisions of the Supreme Court; however, it has not been made the subject of a monograph yet. The present work is a result of the author's interest in the problem of protection of confident information and other secrets that are classified by law, which has already found its expression in, among others, the monograph Protection of Confident Information and Other Secrets Protected by Law, Selected Problems, published by Opole University Publishing Office in 2006. Chapters I-VIII present a very penetrating analysis of regulations contained in Chapter XXXIII of the Penal Code (art. art. 265-296b). The legal properties of the following crimes were characterized: disclosing confidential information, disclosing information related to job responsibilities, illegal acquisition of information, destruction of information, damage done to data base, information technology sabotage, disturbance of work in networks, illegal use of software and data. Certain controversial questions relating to interpretation of legally-defined characteristics of the crimes were made references to, as well. In this respect, the author based the references on the views of the doctrine and on case-law of the Supreme Court. The regulation in force is adjusted to the international commitments of Poland, which were accepted in the Council's of Europe Convention on cyber-crime and the Framework Decision concerning attacks on computer information systems. The need for improving the regulations included in Chapter XXXIII of the Penal Code was underlined. Chapter IX contains considerations relating to criminal responsibility determined outside the code, regarding protection of information. References were made to the issues of protection of personal data, protection of access to public information, protection of secrets in connection with activities in the following areas or institutions: medicine, business, banking, statistics, treasury, journalism, telecommunications. Penal regulations have not been included in all off the bills in force, for example, they are not contained in the Law of the Bar, bills of the professions of a medical doctor or a dental surgeon, which means that if a breach of professional secrecy occurs in these domains, then the criminal responsibility is determined on the basis of the Penal Code (art. 266). Chapter X presents considerations connected with prosecution and punishment of people who committed crimes against protection of information. The effectiveness of prosecuting and penalizing crimes defined in the Penal Code is not satisfactory. There occurs a high percentage of cases that need to be cancelled due to inability to find the offender. The number of leaks of information protected by law is growing, which very often involves public functionaries in particular. Data related to the number of detected crimes and convictions are presented in the tables inserted in the Annex. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
299
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Adamski A., Cyberprzestępczość - aspekty prawne i kryminologiczne, "Studia Prawnicze" 2005, nr 4.
 • Adamski A., Karalność hackingu na podstawie przepisów kodeksu karnego z 1997 r., "Przegląd Sądowy" 1998, nr 11/12.
 • Adamski A., Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości i kwestia jej ratyfikacji przez Polskę, [w:] Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, red. G. Szpor, Warszawa 2011.
 • Adamski A., Kryptografia i prawo, [w:] Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii, red. E. W. Pływaczewski, Białystok 1998.
 • Adamski A., Nowe ujęcie cyberprzestępstw w kodeksie karnym - ale czy lepsze?, "Prawo Teleinformatyczne" 2007, nr 3(5).
 • Adamski A., Podstawy jurysdykcji cyberprzestępstw w prawie porównawczym, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza, t. 2, Toruń 2009.
 • Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.
 • Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu konwencji Rady Europy, Toruń 2001.
 • Adamski A., Przestępstwa komputerowe w nowym kodeksie karnym. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, z. 17, Warszawa 1998.
 • Adamski A., Bojarski J., Chrzczonowicz P., Filar M., Girdwoyń P., Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej, Toruń 2007.
 • Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2006.
 • Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
 • Arndt M., Ochrona tajemnicy wojskowej w prawie karnym Polski Ludowej (do 1969 roku), "Z Dziejów Prawa" 2011, t. 4 (12).
 • Augustynowicz A., Tajemnica zawodowa lekarza a współdziałanie z organami ścigania, "Prawo i Medycyna" 2008, nr 4.
 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Warszawa 1987.
 • Baj A., Tajemnica zawodowa radcy prawnego w procesie karnym, "Radca Prawny" 2007, nr 5.
 • Barczak A., Prawnokarna ochrona tajemnicy gospodarczej. Próba analizy prawnoporównawczej, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, nr 1.
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Barwina Z., "Ujawnienie informacji" jako przesłanka stosowania instytucji małego świadka koronnego z art. 60 § 3 i 4 k.k. (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego), "Przegląd Sądowy" 2006, nr 7/8.
 • Baszkowski A., Glosa do uchwały SN, IKZP 21/04, "Prokuratura i Prawo" 2006, nr 7/8.
 • Baworowski A., Problemy wykładni przepisów art. 268 § 2, 269 § 2, 267 i 269a k.k. po nowelizacjach z 2008 г., "Diariusz Prawniczy" 2009, nr 10/11.
 • Bączyk M., Fojcik-Mastalska E., Góral L., Pisuliński J., Pyzioł W., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Bernaczyk M., Presz A., Karnoprawna ochrona prawa do informacji publicznej. Uwagi wstępne (część 1), "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 4.
 • Bernaczyk M., Presz A., Karnoprawna ochrona prawa do informacji publicznej. Praktyczna analiza (część 2), "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 5.
 • Bernatek-Zaguła I., Prawnokarna ochrona prawa pacjenta do informacji, "Przegląd Prawa i Administracji" 2004, t. 62.
 • Bielska-Brodziak A., Tkocz S., Tobor Z., Kilka uwag o wykładni prawa karnego, "Studia Prawnicze" 2009, nr 3.
 • Bogdan G., Przepływ informacji podatkowych i jego ochrona metodami prawa karnego, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, nr 1.
 • Bojańczyk A., Glosa do wyroku SN z 10.05.2002 r. WA 22/02, "Palestra" 2003, nr 7/8.
 • Bojańczyk A., Karnoprawne aspekty ochrony prawa pracownika do tajemnicy komunikowania się, cz. I i II, "Palestra" 2003, nr 1/2, 3/4.
 • Bojarski M., [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski, Warszawa 2010.
 • Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe prawo karne. Komentarz, t. 1, Warszawa 2002.
 • Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe prawo karne. Komentarz, t. 2, Warszawa 2003.
 • Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe prawo karne. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003.
 • Bojarski Т., Naruszenie tajemnicy korespondencji, [w:] System prawa karnego, t. 4: O przestępstwach w szczególności, cz. 2, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.
 • Borek G., WikiLeaks i widmo cyberterroryzmu, [w:] Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część trzecia, red. В. T. Bieńkowska, D. Szafrański, Warszawa 2011.
 • Borowicz J., Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa w procesie informacji i konsultacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 6.
 • Brocławik K., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy osób świadczących pomoc prawną, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, nr 1.
 • Brocławik K., Czajka M., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Zagadnienia prawne, "Radca Prawny" 2001, nr 4.
 • Broszczak В., Prawo do obrony a ochrona informacji niejawnych. Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 11, red. L. Bogunia, Wrocław 2002.
 • Bukowski S., Przestępstwo hackingu, "Przegląd Sądowy" 2005, nr 4.
 • Burzyński P., Glosa do uchwały SN z dnia 26 marca 2009 r., IKZP 35/08, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2010, nr 3.
 • Burzyński P., Tajemnica państwowa jako przedmiot regulacji prawnokarnej, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2002, nr 1.
 • Byrski J., Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, Warszawa 2010.
 • Chmaj M., Bidziński M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Chmielewski S., Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych, [w:] Prawo telekomunikacyjne, red. M. Rogalski, Warszawa 2011.
 • Czarny-Drożdżejko E., Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowej komunikacji, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 90, Kraków 2005.
 • Czarny-Drożdżejko В., Karna ochrona konkurencji, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 1999, nr 2.
 • Czarny-Drożdżejko E., Ochrona informacji i programów komputerowych, [w:] Prawo autorskie a postęp techniczny, red. J. Barta, R. Markiewicz, Kraków 1999.
 • Czarny-Drożdżejko E., Przestępstwa w prawie własności przemysłowej, "Prokuratura i Prawo" 2001, nr 1.
 • Dadak W., Prawnokarna ochrona tajemnicy w obrocie papierami wartościowymi, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, nr 1.
 • Daszkiewicz K., Mały świadek koronny (art. 60 § 3-5 i art. 61 k.k.), cz. I, "Palestra" 1994, nr 3/4.
 • Dobosz I., Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w polskim prawie cywilnym, Kraków 1989.
 • Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2007.
 • Dudka K., Ochrona prawa do prywatności i jej ograniczenia w polskim prawie karnym, cz. 2, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2002, nr 1.
 • Dudka К., O dziennikarstwie śledczym, czyli czy dziennikarzowi wolno wszystko?, [w:] Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2011.
 • Dukiet-Nagórska Т., Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska, "Prawo i Medycyna" 2002, nr 12.
 • Europejskie ściganie karne. Projekt alternatywny, red. B. Schünemann, Poznań 2005.
 • Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Filar M., Lekarskie prawo karne, Kraków 2000.
 • Filar M., Pułapki wykładni, "Palestra" 2008, nr 3/4.
 • Fischer В., Przestępstwa komputerowe. Aspekty prawno-kryminalistyczne, Kraków 2000.
 • Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2007.
 • Gerecka-Żołyńska A., Glosa do postanowienia SN z dnia 15 grudnia 2004 r. III KK 278/04, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2006, nr 11.
 • Gienas K, Projekt nowelizacji k.k. Drzyjcie cyberprzestępcy, "Edukacja Prawnicza" 2004, nr 3.
 • Gienas K., Uwagi do przestępstwa stypizowanego w art. 269b k.k., "Prokurator" 2005, nr 1.
 • Gliniecka J., Tajemnica finansowa. Aspekty aksjologiczne, normatywne i funkcjonalne, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
 • Gontarski W., Granice tajemnicy śledztwa i tajemnic pokrewnych, "Gazeta Sądowa" 2007, nr 9.
 • Gozdór G., Przestępstwa z ustawy o usługach detektywistycznych, "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 6.
 • Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005.
 • Górniok O., Znaczenie subsydiarności prawa karnego w jego interpretacji, "Państwo i Prawo" 2007, nr 5.
 • Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S.M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Gdańsk 2005.
 • Górniok O., Hoc S., Przyjemski S.M., Kodeks karny. Komentarz, t. 3, Gdańsk 1999.
 • Gröseling N., Höfinger F. M., Hacking und Computerspionage, "Multimedia und Recht", Bd. 10, No 9.
 • Grzesiczak M., Ochrona informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, "Rzecznik Patentowy" 2009, nr 1 (60).
 • Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Guzik A., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, nr 1.
 • Habrat D., Materialnoprawne aspekty odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w polskim prawie karnym, Toruń 2008.
 • Habrat D., Ochrona informacji w kodeksie karnym na tle postanowień Konwencji o cyberprzestępczości, [w:] Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, red. T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk, Lublin 2006.
 • Haręża A., Podsłuch sieciowy - zarys problemu, "Przegląd Prawa i Administracji" 2005, t. 70.
 • Haręża A., Prandota-Prandecka E., Fluktuacje pojęcia informacji - zarys rozważań w kontekście nauk penalnych, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 19, red. L. Bogunia, Wrocław 2006.
 • Hoc S., Glosa do uchwały SN z 22 stycznia 2003 r. I KZP 43/02, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2003, nr 4.
 • Hoc S., Glosa do uchwały SN z dnia 26 marca 2009 r., sygn. akt I KZP 35/08, "Prokuratura i Prawo" 2010, nr 3.
 • Нос S., Glosa do wyroku SN z 17 marca 1971 r. III KR 260/ 70, "Nowe Prawo" 1972, nr 7/8.
 • Hoc S., Glosa do wyroku SN z 2 lutego 2004 r. IIK 388/02, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2005, nr 3.
 • Hoc S., Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2007 r., 1 KZP 30/06, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2007, nr 4.
 • Hoc S., Karnoprawna ochrona tajemnicy zawodowej, funkcyjnej i służbowej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2008, t. 19.
 • Hoc S., Kilka uwag dotyczących przestępstwa z art. 265 k.k., "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2003, nr 4.
 • Hoc S., Nowe prawo o ochronie tajemnicy, "Problemy Praworządności" 1983, nr 3.
 • Hoc S., O potrzebie nowelizacji art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, "Przegląd Policyjny" 2011, nr 3.
 • Hoc S., Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia, Opole 2006.
 • Hoc S., Ochrona tajemnicy państwowej. Potrzeby i propozycje rozwiązań, "Gazeta Prawnicza" 1982, nr 9.
 • Hoc S., Podmioty uprawnione do zwalniania z tajemnicy państwowej w postępowaniu karnym, "Ius Novum" 2007, nr 1.
 • Hoc S., Ściganie przestępstw przeciwko ochronie informacji. Wybrane problemy, [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, red. G. Artymiak i Z. Ćwiąkalski, Warszawa 2009.
 • Hoc S., Tajemnica przedsiębiorstwa, "Glosa" 2001, nr 7.
 • Hofmański P., Nowe polskie prawo karne w świetle standardów w zakresie ochrony praw człowieka, Warszawa 1997.
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1-296, t. 1, red. P. Hofmański, Warszawa 2011.
 • Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2006.
 • Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, wyd. 2, Warszawa 2011.
 • Hołyst B., Pomykała J., Cyberprzestępczość, ochrona informacji i kryptologia, "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 1.
 • Huk A., Tajemnica zawodowa lekarza, "Prokuratura i Prawo" 2001, nr 6.
 • Huk A., Tajemnica zawodu lekarza w polskim procesie karnym, Warszawa 2006.
 • Jachimowicz M., Odpowiedzialność karna za naruszenie ordynacji podatkowej, "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 9.
 • Jakubski K.J., Komputerowy nośnik informacji jako dokument w polskim procesie karnym, "Przegląd Policyjny" 1997, nr 3.
 • Jaskuła L.K., Prawo do dobrego imienia a wolność prasy, Warszawa 2007.
 • Jurzyk M., Ochrona spowiedzi w prawie dowodowym a prawa penitenta i duchownego, "Radca Prawny" 2004, nr 2.
 • Kaczmarek J., Sposoby budowania relacji pomiędzy prokuratorem a dziennikarzami, "Kwartalnik Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury" 2007, nr 1.
 • Kaczmarek Т., Polskie prawo karne wobec przestępczości komputerowej, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 8, red. L. Bogunia, Wrocław 2001.
 • Kalitowski M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2012.
 • Kalitowski M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006.
 • Kamińska I., Ochrona danych osobowych, Warszawa 2007.
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2007.
 • Kardas P., Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 11/12.
 • Kardas P., Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z perspektywy przestępstw komputerowych. Analiza dogmatyczna i strukturalna w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, nr 1.
 • Kędzierska M., "Śledztwo dziennikarskie"- wybrane zagadnienia, "Prokuratura i Prawo" 2007, nr 4.
 • Kiedrowicz A., Open source, czyli koniec piractwa i prawnokarnej ochrony programów komputerowych, "Edukacja Prawnicza" 2008, nr 6.
 • Kiedrowicz-Wywiał A., "Pharming" i jego penalizacja, "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 6.
 • Klatka Z., Tajemnica zawodowa, dochowanie obowiązku, ale i dyskusja o zmianie przepisów, "Radca Prawny" 2011, nr 115/116.
 • Klejnowska M., Oskarżony jako źródło informacji o przestępstwie, Kraków 2004.
 • Klejnowska M., Ujawnienie w wyjaśnieniach oskarżonego tajemnicy chronionej prawem, "Ius et Administrate" 2004, nr 4.
 • Klimowicz Ł., Hacking w polskim kodeksie karnym, [w:] Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 6, red. E. Gruza, T. Tomaszewski, Warszawa 2003.
 • Kliś M., Przestępczość w Internecie. Zagadnienia podstawowe, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, nr 1.
 • Kłak P.C., Pojęcie tajemnicy notarialnej i jej zakres, "Nowy Przegląd Notarialny" 2011, nr 2(48).
 • Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 k.k., t. 2, red. A. Zoll, Kraków 2006.
 • Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2012.
 • Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2010.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297-469, t. 2, red. P. Hofmański, Warszawa 2007.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułu 1-296, t. 1, red. P. Hofmański, Warszawa 2011.
 • Kolasiński M.K., Dopuszczalność ograniczenia tajemnicy adwokacko-radcowskiej w imię zapewnienia skuteczności prawa konkurencji Unii Europejskiej, "Glosa" 2012, nr 2.
 • Kommientarij k ugołownomu kodieksu Rossijskoj Fiederacii, red. W. W. Mozjakow, Moskwa 2004.
 • Koszut R., Nowelizacja prawa karnego z 18.03.2004 r. w świetle wymagań konwencji o cyberprze-stępczości, [w:] Przestępczość teleinformatyczna, red. J. Kosiński, Szczytno 2007.
 • Koszut R., O niektórych spornych kwestiach na tle ujęcia przestępstwa hackingu w kodeksie karnym z 1997 r., "Monitor Prawniczy" 2004, nr 4, dodatek.
 • Koszut R., Zarys politycznego hakingu - od haktywizmu do cyberterroryzmu, [w:] Przestępczość teleinformatyczna, red. J. Kosiński, Szczytno 2007.
 • Kozłowska P., Prawnokarne aspekty naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 5.
 • Kozłowska-Kalisz P., [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2010.
 • Kozłowska-Kalisz P., Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Kraków 2010.
 • Krynojewski F.R., Mikrut G., Tchorzewski P., Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych, Katowice 2003.
 • Krzysztofek M., Odpowiedzialność banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku, "Glosa" 2012, nr 1.
 • Kucharczyk M., Kwestia ujawnienia tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej i funkcyjnej w wyjaśnieniach oskarżonego, "Państwo i Prawo" 2005, nr 7.
 • Kulesza W., Ochrona danych osobowych a nowa kodyfikacja prawa karnego w Polsce, [w:] Ochrona danych osobowych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999.
 • Kulikowski Т., Postępowanie z informacjami niejawnymi w postępowaniu przygotowawczym - wybrane zagadnienia, "Diariusz Prawniczy" 2007, nr 4.
 • Kunicka-Michalska В., Ochrona tajemnicy w kodeksie karnym, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo XVI, Toruń 1978.
 • Kunicka-Michalska В., Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa 1972.
 • Kunicka-Michalska В., Oszustwa komputerowe. Regulacja prawa polskiego, "Studia Prawnicze" 2006, nr 4.
 • Kunicka-Michalska В., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000.
 • Kunicka-Michalska В., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316, t. 2, red. A. Wąsek, wyd. 4, Warszawa 2010.
 • Kunicka-Michalska В., Przestępstwa przeciwko tajemnicy państwowej lub służbowej, [w:] System prawa karnego, t. 4: O przestępstwach w szczególności, cz. 2, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.
 • Kurzępa В., Ustawa o giełdach towarowych - przestępstwa i wykroczenia, "Przegląd Sądowy" 2002, nr 1.
 • Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków 2005.
 • Lach A., Wybrane prawne zagadnienia ekspertyzy w sprawach o przestępstwa komputerowe, [w:] Przestępczość teleinformatyczna, red. J. Kosiński, Szczytno 2007.
 • Leciak M., Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2007 r., IKZP 30/06, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2008, nr 1.
 • Leciak M., Glosa do uchwały SN z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08, "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 9.
 • Leciak M., Instytucja zwolnienia świadka z tajemnicy państwowej w polskim systemie prawnym, cz. 1 i 2, "Monitor Prawniczy" 2007, nr 3/4.
 • Leciak M., Kultura jawności - klauzula tajności. Dziennikarskie prawo do informacji a prawnokarna ochrona tajemnicy państwowej - zarys problematyki, [w:] Znaczenie informacji w społeczeństwie obywatelskim. Wybrane aspekty prawne, red. J. Marszałek-Kawa i B. Chludziński, Toruń 2007.
 • Leciak M., O granicach odpowiedzialności karnej dziennikarza za przestępstwo ujawnienia tajemnicy państwowej (art. 265 k.k.), [w:] Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej [Wojciecha Radeckiego], Wrocław 2008.
 • Leciak M., O nowym systemie prawno-karnej ochrony informacji niejawnych, [w:] Tożsamość polskiego prawa karnego, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Gracka, B. Orłowska-Zielińska, Olsztyn 2011.
 • Leciak M., O przestępstwie wykorzystania tajemnicy państwowej (art. 265 § 1 k.k.). Uwagi na płaszczyźnie lex lata i lex ferenda, [w:] Reforma prawa karnego, propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, red. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Warszawa 2008.
 • Leciak M., Szczególne sposoby postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową wydanymi lub znalezionymi w toku zatrzymania lub przeszukania, [w:] Studia Iuridica Toruniensia, t. 3: Debiuty, red. K. Kolińska, Toruń 2006.
 • Leciak M., Tajemnica państwowa i jej ochrona w prawie karnym materialnym i procesie karnym, Toruń 2009.
 • Leciak M., Tajemnica państwowa w wyjaśnieniach oskarżonego w procesie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2006, nr 11.
 • Leciak M., Tajemnica prawnie chroniona w zeznaniach świadka - sędziego lub prokuratora, "Gazeta Sądowa" 2006, nr 10.
 • Leciak M., Wyłączenie jawności rozprawy z uwagi na ochronę tajemnicy państwowej w procesie karnym, "Państwo i Prawo" 2007, nr 2.
 • Lewandowski K., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji w świetle rozdziału XXXIII kodeksu karnego, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2010, nr 3.
 • Lis W., Wiśniewski P., Husak Z., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Majewski J., Przestępstwo sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej, "Palestra" 2000, nr 7/8.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938.
 • Makowski W., Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego, t. 1, Warszawa 1921.
 • Marciniak M., Tajemnica lekarska w prawie karnym, [w:] Współzależność prawa karnego i procesowego, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009.
 • Marek A., Karnoprawne aspekty tajemnicy służbowej komornika sądowego, "Przegląd Sądowy" 2001, nr 1.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Marek A., Prawo karne, Warszawa 2007.
 • Mazur L., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków 2006.
 • Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2006.
 • Michalski В., Prawo dziennikarza do informacji, Kraków 1974.
 • Michalski В., Przestępstwa przeciwko mieniu. Rozdział XXXV kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 1999.
 • Młynarczyk Z., Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej w kodeksie karnym, "Nowe Prawo" 1971, nr 1.
 • Mocarska D., Winnicki A., Niełegalne wejście w posiadanie informacji przez funkcjonariuszy publicznych - w kontekście ochrony prawnej wynikającej z art. 267 § 2 k.k., "Przegląd Policyjny" 2008, nr 3.
 • Mojsiejuk J., Tajne czy jawne? Informacje prawnie chronione a dostęp do informacji publicznej w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych, "Elektroniczna Administracja" 2007, nr 6.
 • Mozgawa M., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2006.
 • Mozgawa M., Odpowiedzialność karna za przestępstwa prasowe, [w:] Prawo w działaniu. Sprawy karne, t. 5, red. A. Siemaszko, Warszawa 2008.
 • Mozgawa M., Prawnokarne aspekty zwalczania nieuczciwej konkurencji, "Prokuratura i Prawo" 1996, nr 4.
 • Mozgawa M., Zwalczanie nieuczciwej konkurencji środkami prawa karnego, Gdańsk 1997.
 • Musialik G., Dopuszczalność stosowania podsłuchu telekomunikacyjnego w stosunku do osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej na gruncie Kodeksu postępowania karnego z 1997 r., "Palestra" 1998, nr 11/12.
 • Muszyński J., Tajemnica państwowa i służbowa jako przedmiot ochrony prawa karnego, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1973, nr 1.
 • Naukowo-praktyczny komentar kryminalnoho kodeksu Ukrajiny, red. M. I. Mielnik, M. I. Hawroniuk, Kyjiw 2007.
 • Nestorowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2005.
 • Niedużak M., Czy tajemnica adwokacka może obowiązywać tylko adwokatów? Rozważania na gruncie przepisów prawa o adwokaturze oraz kodeksu postępowania karnego, "Palestra" 2010, nr 11/12.
 • Nowińska E., Tajemnica zawodowa dziennikarzy, [w:] Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2005.
 • Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007.
 • Nowińska E., Vall M. du, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2008.
 • Obywatelskie prawo do informacji, red. T. Gardocka, Warszawa 2008.
 • Ochman P., Spór o pojęcie dokumentu w prawie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 1.
 • Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. G. Sibiga, X. Konarski, Warszawa 2007.
 • Pachnik K., Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym, "Prokurator" 2011, nr 3 (47).
 • Pędrak R., Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli, "Kontrola Państwowa" 2007, nr 4.
 • Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Pikulski S., Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej w Rzeczypospolitej Polskiej, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1997, nr 2.
 • Piórkowska-Flieger J., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2012.
 • Plebanek E., Rusinek M., Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2007, nr 1.
 • Płończyk K., Podlaska P., [w:] Prawo bankowe. Komentarz, t. 2, red. F. Zoll, Kraków 2005.
 • Polok M., Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2006.
 • Prawo informacji. Prawo do informacji, red. W. Góralczyk jr., Warszawa 2006.
 • Prawo Internetu, red. P. Podrecki, Warszawa 2007.
 • Prawo karne, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2011.
 • Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010.
 • Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo, red. M. Królikowski, M. Ostrowski, Warszawa 2012.
 • Prawo prasowe. Komentarz, red. B. Kosmus, G. Kuczyński, Warszawa 2011.
 • Prawo reklamy i promocji, red. E. Trapie, Warszawa 2007.
 • Prawo telekomunikacyjne, red. M. Rogalski, Warszawa 2011.
 • Prawo telekomunikacyjne, red. M. Rogalski, Warszawa 2011.
 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2010.
 • Przestępczość teleinformatyczna, red. J. Kosiński, Szczytno 2007.
 • Przybysz P., Glosa do uchwały SN z dnia 16 stycznia 1997 r., IKZP 34/96, "Państwo i Prawo" 1998, nr 2.
 • Radoniewicz F., Postanowienia decyzji ramowej Rady w sprawie ataków na systemy informatyczne a ujęcie cyberprzestępstw w kodeksie karnym, "Ius Novum" 2009, nr 1.
 • Raglewski J., Glosa do uchwały SN z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08, LEX/el 2009.
 • Raglewski J., Wybrane problemy interpretacyjne przepisów karnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r., "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2010, z. 109.
 • Rakoczy В., Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym, "Przegląd Sądowy" 2003, nr 11/12.
 • Rogalski M., Glosa do uchwały SNIKZP 19/07, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2008, nr 11.
 • Rogalski M., Przestępstwa z art. 268 k.k. i 286 k.k. w działalności telekomunikacyjnej, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, red. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, K. Nazar-Gutowska, J. Piórkowska-Flieger, D. Firkowski, Lublin 2011.
 • Rudnicka A., Tajemnica zawodowa radcy prawnego a prawo do obrony w postępowaniu karnym, "Radca Prawny" 2011, nr 119.
 • Rusinek M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym. Warszawa 2007.
 • Safjan M., Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1995, nr 1.
 • Sakowicz A., Prawnokarne gwarancje prywatności. Warszawa 2006.
 • Security Informatics and Terrorism. Patrolling the Web, eds. С. S. Gal, Р. В. Kantor, В. Shapira, Amsterdam 2008.
 • Sibiga G., Tajemnica osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych. Czy zapewnia skuteczną ochronę informacji?, [w:] Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji., red. G. Szpor, Warszawa 2009.
 • Sieber U., Przestępczość komputerowa i prawnokarna ochrona prawa do informacji w międzynarodowej społeczności informacji i ryzyka, [w:] Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości, red. H.J. Hirsch, P. Hofmański, E.W. Pływaczewski, C. Roxin, Białystok 1997.
 • Sieradzka M., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów -glosa do uchwały SN z dnia 8 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SZP 1/10, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2011, nr 5.
 • Sieradzka M., Prawnokarne naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 19, red. L. Bogunia, Wrocław 2006.
 • Siwicki M., Naruszenie tajemnicy informacji, "Edukacja Prawnicza" 2012, nr 6.
 • Siwicki M., Podział i definicje cyberprzestępstw, "Prokuratura i Prawo" 2012, nr 7/8.
 • Skrzydło J., Glosa do uchwały z 26 III 2009 r., I KZP 35/08, "Państwo i Prawo" 2010, nr 6.
 • Skrzypczak J., Glosa do uchwały SN, I KZP 21/04, "Palestra" 2005, nr 1/2.
 • Sobczak J., Dziennikarskie prawo do informacji a tajemnica lekarska, "Biuletyn Informacyjny Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej" 1999, nr 1.
 • Sobczak J., Dziennikarz - sprawozdawca sądowy. Prawa i obowiązki, Warszawa 2000.
 • Sobczak J., Granice prawne tajemnicy dziennikarskiej, "Ius Novum" 2007, nr 1.
 • Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Sobczak J., Tajemnica dziennikarska a problem bezpieczeństwa państwa, [w:] Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, red. Z. Kędzia i A. Rost, Poznań 2009.
 • Sobczak J., Ustawowa tajemnica dziennikarska, "Gazeta Sądowa" 2004, nr 5.
 • Sowiński P.K., Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym, Warszawa 2004.
 • Stankiewicz R., Pawelczyk M., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym, "Radca Prawny" 2007, nr 5.
 • Stańda J., Stanowisko świadka w polskim procesie karnym. Warszawa 1976.
 • Stefański R. A., Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2008.
 • Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej oraz Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2003 r., "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2004, nr 1.
 • Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej oraz Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2004r., "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2005, nr 1.
 • Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń za 2007 r., "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2008, nr 1.
 • Stefański R.A., Przegląd uchwal Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2009 r., "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2010, nr 1.
 • Stefański R.A., Przestępstwo niszczenia dokumentów (art. 276 k.k.), "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 7/8.
 • Stefański R. A., Tajemnica przesłuchania z wyłączeniem jawności, "Prokuratura i Prawo" 2003, nr 11.
 • Steinborn S., Zwolnienie świadka w procesie karnym z tajemnicy państwowej, "Państwo i Prawo" 2008, nr 2.
 • Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Hrsg. H. Trondle, T. Fischer, Miinchen 1999.
 • Strafrecht, Baden-Baden 2001.
 • Suchorzewska A., Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożeń cyberterroryzmem, Warszawa 2010.
 • Szałowski R., Zakres przedmiotowy tajemnicy państwowej. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, "Ius Novum" 2008, nr 3.
 • Szczepaniak V., Gołębiowski Z., Tajemnica służbowa źle strzeżona, "Kontrola Państwowa" 2006, nr 2.
 • Szewc Т., Informacje niejawne, "Przegląd Prawa Publicznego" 2007, nr 1/2.
 • Szewc Т., Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Szewc Т., Publicznoprawna ochrona informacji, Warszawa 2007.
 • Szewczyk M., Prawnokarna ochrona tajemnicy zawodowej lekarza, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, nr 1.
 • Szkudlarek P., Ustawa o ochronie informacji niejawnych a prawo obywateli, "Państwo i Prawo" 2000, nr 7.
 • Szmit M., Politowska I., Artykuł 267 k.k. oczami biegłego, "Monitor Prawniczy" 2008, nr 16, dodatek.
 • Szustakiewicz P., Informacja publiczna, "Kontrola Państwowa" 2011, nr 4.
 • Świątkiewicz В., Przestępstwa internetowe w praktyce policyjnej, "Studia Prawnicze" 2005, nr 4.
 • Tajemnica statystyczna w postępowaniu karnym. Materiały z seminarium naukowego 19 stycznia 2009 r. Kraków, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2009, wydanie specjalne.
 • Terlikowski M., Ataki elektroniczne na Estonią. Implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego i Polski, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2007, nr 4.
 • Tkaczyk K., Glosa do uchwały SN z dnia 26 marca 2009 r., IKZP 35/08, "Palestra" 2010, nr 5/6.
 • Tomkiewicz M., "Tajemnica spowiedzi" i "tajemnica duszpasterska" w procesie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2012, nr 2.
 • Trybus M., O tzw. przestępstwach komputerowych w kodeksie karnym z 1997 r., "Rzeszowskie Zeszyty Naukowe - Prawo - Ekonomia" 1999, t. 27.
 • Tusiński A., Prawo do poszanowania korespondencji, "Przegląd Sądowy" 2006, nr 10.
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2011.
 • Wałkowski D., Naruszenie prywatności w Internecie poprzez ingerencję w tajemnicę korespondencji, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 93, Kraków 2006.
 • Witkowska J., Obowiązek zachowania tajemnicy przez biegłego opiniującego w przedmiocie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 15, red. L. Bogunia, Wrocław 2004.
 • Witkowski M., Jęda D., Ochrona informacji niejawnych. Nowe rozwiązania, Warszawa 2007.
 • Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz i orzecznictwo, Warszawa 2000.
 • Wójcik W., Przestępstwa komputerowe, cz. l: Fenomen cywilizacji, Warszawa 1999.
 • Wróbel W., Niektóre problemy ochrony tajemnicy w projekcie Kodeksu karnego, "Przegląd Prawa Karnego" 1996, nr 14/15.
 • Wróbel W., Ochrona informacji niejawnych i tajemnicy w postępowaniu sądowym w sprawach karnych. Wybrane zagadnienia, [w:] Nowe technologie dowodowe a proces karny, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki. Warszawa 2007.
 • Wróbel W., Prawnokarna ochrona tajemnicy państwowej, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, nr 1.
 • Wróbel W., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 k.k., t. 2, red. A. Zoll, Kraków 2008.
 • Wróbel W., Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003.
 • Zabłocki S., Problem "samozwolnienia" dziennikarza z tajemnicy anonimatu, [w:] Reforma prawa karnego, propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, red. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Warszawa 2008.
 • Zakrzewski R., Ochrona danych osobowych - przepisy karne, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002, nr 8.
 • Zakrzewski R., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, "Monitor Prawniczy" 1998, nr 10.
 • Zaremba M., Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne. Warszawa 2007.
 • Zaremba M., Tajemnica zawodowa dziennikarza a jego odpowiedzialność prawna, "Studia Medioznawcze" 2003, nr 2.
 • Zawłocki R., Prawnokarna ochrona tajemnicy gospodarczej przedsiębiorcy. Analiza przepisu art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, [w:] Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, red. B. Janiszewski, Poznań 2004.
 • Zawłocki R., Przestępstwo niegospodarności. Przesłanki i elementy odpowiedzialności karnej z art. 296 k.k., "Monitor Prawniczy" 2002, nr 21.
 • Zielinko I., Tajemnica dziennikarska w prawie prasowym, "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 7/8.
 • Zielińska E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001.
 • Zoll A., Ochrona prywatności w prawie karnym, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych'" 2000, nr 1.
 • Zontek W., Sposoby wyznaczania treści normy sankcjonowanej, "Palestra" 2009, nr 11/12 (cz. 1), 2010, nr 1/2 (cz. 2).
 • Żygadło A., Wyłączenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.