PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(6) | 65--86
Tytuł artykułu

Uwarunkowania kursu złotego względem euro w perspektywie przystąpienia do mechanizmu ERM2

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The determinants of the zloty's exchange rate against the euro in the perspective of accession to the ERM2 mechanism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja głównych problemów stojących przed polityką kursową, w szczególności polską, wynikających z wejścia do ERM2, a także charakterystyka bieżących uwarunkowań i zmienności relacji wymiennej złotego względem euro pod kątem oceny możliwości skutecznego udziału w tym mechanizmie. Przy przygotowaniu tekstu wykorzystano dwie metody badawcze, typowe dla nauk ekonomicznych, tj. analizę literatury i analizę danych statystycznych. Jako okres badawczy przyjęto lata 2004-2012. Jego początek wyznacza rok akcesji Polski do Unii Europejskiej, która stanowiła istotną zmianę jakościową w sytuacji na rynku walutowym, a koniec - dostępność danych w momencie pracy nad artykułem. Dane źródłowe pozyskano z publikacji Narodowego Banku Polskiego, Eurostatu i innych baz danych statystycznych. (fragment tekstu)
EN
While the current efforts of Polish monetary authorities to stabilise the zloty's exchange rate are still low, the future accession to the ERM2 is going to constitute a major challenge in this respect. The article aims to identify the main problems which faces exchange rate policy, particularly Polish one, resulting from the entry to the ERM2, as well as to characterise current determinants and volatility of zloty's relation against the euro in order to evaluate the possibility of effective participation in this mechanism. As the research period, the years of 2004-2012 were adopted. The correlation analysis shows that the zloty's exchange rate against the euro is connected significantly with the rates of other currencies in the region and with the situation on the Warsaw stock exchange, but there is no simple relation between the exchange rate and the short-term interest rate, the balance of payments or the GDP. The relation of the zloty against the euro during the analysed period was also highly volatile, especially since mid-2008. The author points out that as a result of significant challenges of the accession to the ERM2, which Polish exchange rate policy is going to face, the entry should be rather postponed. Due to the high volatility of the zloty's exchange rate in the recent years, which was mainly the effect of external factors, it seems reasonable to delay the accession to the mechanism until the situation in the global financial market and in European public finances is calmed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąk H., Interpretacja kryteriów konwergencji. W: Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia. Red. J. Ostaszewski. Wyd. SGH ,Warszawa, 2008.
 • Bęza-Bojanowska J., Błażej M., Janecki J., Kolski P., Szeląg K., Wójcik C.: Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem. Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2005.
 • Bilski J., Międzynarodowy system walutowy. PWE, Warszawa 2006.
 • Borowski J., Czynniki określające wybór momentu przystąpienia do ERM II. W: Od złotego do euro: o działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003, historii złotego i perspektywach członkostwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej. Red. A. Małecki. WSB, Poznań, 2005.
 • Convergence report 2008. Komisja Europejska, Bruksela 2008.
 • Convergence report 2010. Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • Convergence report December 2006. Europejski Bank Centralny, Frankfurt, 2006.
 • Convergence report May 2008. Europejski Bank Centralny, Frankfurt 2008.
 • EMU after five years ,"European Economy - Special Report" 2004 nr 1.
 • epp.eurostat.ec.europa.eu, 25.01.2013. Estimating equilibrium exchange rates. Red. J. Williamson. Institute for International Economics, Washington, 1994.
 • Filar D., Jaka droga ku przyjęciu wspólnej waluty europejskiej? "Zeszyty BRE Bank - CASE" 2009 nr 102.
 • Frankel J.A., No single currency regime is right for all countries or at all times. "NBER Working Paper Series" 1999 nr 7338.
 • Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski. Red. W. Małecki. Vizja Press & IT, Warszawa, 2007.
 • Kowalewski P., Euro a międzynarodowy system walutowy. Twigger, Warszawa, 2001.
 • Kraś I., Polityka kursu walutowego przed wstąpieniem do Unii Gospodarczej i Walutowej. "Seminare" 2010 nr 28.
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Tom 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2007.
 • Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę. Materiał informacyjny. Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2008.
 • Michalczyk W., Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro. Wyd. UE, Wrocław, 2012.
 • Oręziak L., Euro. Nowy pieniądz. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2003.
 • Orłowski W., Optymalna ścieżka do euro. Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa, 2004.
 • Policy position of the Governing Council of the European Central Bank on exchange rate issues relating to the acceding countries - 18 December 2003, www.ecb.int, 25.01.2013.
 • Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego. NBP, Warszawa, 2009.
 • Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (OJ C 73, 25.03.2006, s. 21 z późn. zm.).
 • Protokół w sprawie kryteriów określonych w artykule 121 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dołączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (OJ C 321, 29.12.2006, s. 37).
 • Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro. Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa, 2010.
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. NBP, Warszawa, 2009.
 • Raport o inflacji - lipiec 2006. NBP, Warszawa, 2006.
 • Raport o inflacji - styczeń 2007. NBP, Warszawa, 2007.
 • Raport o inflacji - kwiecień 2007. NBP, Warszawa, 2007.
 • Raport o inflacji - październik 2007. NBP, Warszawa, 2007.
 • Raport o inflacji - październik 2008. NBP, Warszawa, 2008.
 • Raport o inflacji - czerwiec 2009. NBP, Warszawa, 2009.
 • Raport o inflacji - październik 2009. NBP, Warszawa, 2009.
 • Raport o inflacji - luty 2010. NBP, Warszawa, 2010.
 • Raport o inflacji - czerwiec 2010. NBP, Warszawa, 2010.
 • Raport o inflacji - listopad 2011. NBP, Warszawa, 2011.
 • Raport o inflacji - marzec 2012. NBP, Warszawa, 2012.
 • Rawdanowicz L.W., EMU enlargement and the choice of euro conversion rates. W: The Eastern enlargement of the Eurozone. Red. M. Dabrowski, J. Rostowski. Springer, Dordrecht, 2006.
 • Resolution of the European Council on the establishment of an exchange-rate mechanism in the third stage of economic and monetary union - Amsterdam, 16 June 1997 (OJ C 236, 02.08.1997, s. 5).
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2008. GUS, Warszawa, 2009.
 • Rubaszek M., Modelowanie kursu równowagi dla złotego. Praca doktorska. SGH, Warszawa, 2006.
 • Schadler S., Drummond P., Kuijs L., Murgasova Z., Van Elkan R., Adopting the euro in Central Europe. Challenges of the next step in European integration. IMF, Washington, 2005.
 • Sławiński A., Złoty w europejskim mechanizmie kursowym. "Ekonomista" 2004 nr 2.
 • Sobol M., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro. CeDe-Wu, Warszawa, 2008.
 • Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003. NBP, Warszawa, 1998.
 • Tchorek G., Konwergencja nominalna i realna a uczestnictwo złotego w ERMII. "Gospodarka Narodowa" 2004 nr 10.
 • The Euro: the first decade. Red. M. Buti, S. Deroose, V. Gaspar, J. N. Martins. Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (OJ C 321, 29.12.2006, s. 37).
 • Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy drogowej przyjęcia euro przez Polskę. Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2009.
 • Wajda-Lichy M., Dąbrowski M. A., Strategie rozszerzenia strefy euro. Wyd. UE, Kraków, 2010.
 • Wójcik C., Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji.Wyd. Nauk. PWN,Warszawa, 2008.
 • Wójcik C., Przesłanki wyboru systemów kursowych. SGH, Warszawa, 2005.
 • Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie. Red. R. Michalski, M. Bukowski. IBRKiK - IBS,Warszawa, 2008.
 • www.nbp.pl, 25.01.2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.