PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Problemy współczesnej ekonomii. Księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz | 43--61
Tytuł artykułu

Ewolucja regionu migracyjnego w Polsce (na przykładzie Śląska Opolskiego)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
O ile do 2004 roku migracje ludności były istotnym czynnikiem rozwoju regionalnego jedynie w kilku województwach, to później pojawiło się więcej obszarów, które w istotny sposób odczuwają skutki dynamicznego i masowego odpływu migracyjnego. W tym kontekście region opolski stanowić może swego rodzaju wzorzec struktury społeczno-gospodarczej w kontekście dynamiki rozwoju migracji, skutków ekonomicznych, społecznych i kulturowych odpływu w wymiarze regionalnym i indywidualnym oraz charakterystycznych mechanizmów kształtujących ten proces. Województwo opolskie od co najmniej kilku dekad jest obszarem trwałego odpływu, początkowo jedynie do Niemiec, a obecnie także do innych krajów europejskich. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Biffl G.: Ausländische Arbeitskräfte auf dem ӧsterreichischen Arbeitsmarkt. WIFO Monthly Review, vol. 75(8), Austrian Institute of Economic Reserch (WIFO), Wien 2002.
 • Brücker H., Defoort C.: Inequality and the (Self)-Selection of International Migrants: Theory and Novel Evidence, IAB-Discussion Paper 2007, No. 26, Nürnberg 2007.
 • Brücker H., Epstein G.S., McCormick B., St.Paul G., Venturini A., Zimmermann K.F.: Managing Migration in the European Welfare State. W: Migration and the Welfare State. Red. T. Boeri, G. Hanson, B. McCormick. Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Brücker H., Ringer S.: Ausländer in Deutschland Vergleischsweise schlecht qualifiziert. IAB-Kurzbericht, No. 1. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg 2008.
 • Duszczyk M.: Doświadczenia wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie migracji powrotnych. Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2007, CMR Working Papers No. 21(79).
 • Duszczyk M., Lesińska M., Stefańska R., Szczepański M., Szulecka M.: Polityka migracyjna w Polsce oraz jej wpływ na napływ i osiedlanie się imigrantów. W: Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji. Red. A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
 • Heffner K.: Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych. W: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz. Red. A. Rączaszek. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
 • Heffner K.: The Return of Emigrants from Germany to Upper Silesia: Reality and Prospects. W: The challenge of East-West migration for Poland. Red. K. Iglicka, K. Sword. Macmillan, London-New York 1999.
 • Heffner K.: Rozwój obszarów wiejskich w woj. opolskim (znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego). W: Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Red. W. Kamińska, K. Heffner. Studia KPZK PAN, t. 126, Warszawa 2010.
 • Heffner K., Rauziński R.: Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego). "Studia i Monografie" Politechniki Opolskiej, z. 152, Opole 2003.
 • Heffner K., Solga B.: Struktura społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w latach 1989-2008. Przegląd badań i analiz. W: Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze. Red. K. Malik. Promedia, Opole 2009.
 • Heffner K., Solga B.: Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno-gospodarczą regionu (analiza na przykładzie województwa opolskiego jako regionu migracyjnego). Raport z badań. PIN - Instytut Śląski w Opolu, Opole 2008.
 • Heffner K., Solga B.: Współczesna mobilność Polaków a regionalny kontekst procesów migracyjnych. W: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym. Red. B. Solga. Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN Instytut Śląski Centrum Badań Migracji Zagranicznych, Opole 2009.
 • Heffner K., Solga B.: Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Śląska Opolskiego. W: Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych. Red. A. Zagórowska. Politechnika Opolska, Wojewódzki Urząd Pracy, Opole 2009.
 • Heffner K.: Migracje do Niemiec i polska polityka regionalna a śląska tożsamość. W: Dynamika śląskiej tożsamości. Red. J. Janeczek, M.S. Szczepański. Uniwersytet Śląski, Katowice 2006.
 • Jończy R.: Migracje zagraniczne ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji. Uniwersytet Opolski, Opole 2003.
 • Jończy R.: Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy). Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Uniwersytet Opolski, Opole 2006.
 • Jończy R.: Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Konsekwencje w kontekście sytuacji społeczno-demograficznej i regionalnego rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Opole-Wrocław 2008.
 • Jończy R., Rokita D.: Zamiary migrujących dotyczących powrotu do kraju oraz podjęcia w nim działalności gospodarczej. W: Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przyczyny i charakterystyka pracy za granicą oraz warunki powrotu. Zespołowy raport badawczy pod redakcją R. Jończego. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Opole 2007.
 • Kozak S.: Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Difin, Warszawa 2010.
 • Kick L.T., Brinkmeier E.: Changing patterns of Polish labour migration after UK᾿s opening of the labour market? Insights from rural case studies in the voidvodship Opolskie and Swietokrzyskie. W: Polish Migration to the UK in the ᾿New᾿ European Union After 2004. Red. K. Burrell. Ashgate, Farnham 2009.
 • Krasnodębska A.: Badania oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników, ich umiejętności i kwalifikacji w kontekście zjawiska migracji. Red. nauk. projektu M. Duczmal. Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Opole 2009.
 • Kubiciel S.: Cudzoziemscy pracownicy w województwie opolskim na tle Polski w świetle dostępnych danych. W: Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy). Red. R. Jończy, S. Kubiciel. Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o.. Opole 2010.
 • Kubiciel S., Jończy R.: Nierejestrowana emigracja stała - emigracja zawieszona - jako element utrudniający diagnozy i analizy demograficzne, społeczne oraz gospodarcze w ujęciu regionalnym. W: Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Red. K. Malik. Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, KPZK PAN, Opole 2007.
 • Laxy-Kruppa J.: Migracje zagraniczne z terenów wiejskich Śląska Opolskiego. Praca w ramach programu stypendialnego "Wieś z przyszłością, przyszłość na wsi" 2006-2007, Fundacja Heinricha Boella: http://www.boell.to.pl
 • Niebuhr A.: Zuzug Hochqualifzierter stärkt Innovationskraft der Regionen. IAB-Kurzbericht 2007, No. 12, Nürnberg 2007.
 • Prognoza wielkości reemigracji do województwa opolskiego osób pracujących za granicą do 2013 roku. Raport końcowy z badań. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opole-Warszawa 2009.
 • Raport z badań nad migracjami sezonowymi do Niemiec. Red. A. Rajkiewicz (maszynopis).
 • Rauziński R.: Migracje zagraniczne za pracą i ich społeczne konsekwencje na Śląsku Opolskim w 20-leciu (1989-2009). W: Człowiek w pracy i polityce społecznej. Red. J. Szambelańczyk, M. Żukowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego z okazji Jubileuszu prof. Józefa Orczyka, Poznań 2010.
 • Rauziński R.: Obraz demograficzny Śląska Opolskiego w latach 1945-2020. W: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz. Red. A. Rączaszek. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
 • Rauziński R.: Śląsk Opolski. Region migracyjny o zróżnicowanej strukturze etnicznej. W: Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana H. Mortimer-Szymczak. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
 • Rauziński R.: Regionalne problemy społeczne na Śląsku Opolskim. W: O roztropną politykę społeczną. PTPS. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. A. Rajkiewicza. Red. J. Auleytner. Katowice 2002.
 • Rauziński R.: Wyjazdy zarobkowe w śląskim krajobrazie społecznym. W: Wyjazdy zarobkowe - szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno-moralna. Red. K. Glombik, P. Morciniec. Uniwersytet Opolski, Opole 2005.
 • Rauziński R., Szczygielski K.: Czy kryzys społeczno-demograficzny na Śląsku Opolskim. W: Czy koniec Śląska jaki znamy? Red. R. Rauziński. Instytut Śląski w Opolu, Opole 2010.
 • Rokita D., Jończy R.: Wpływ transferu zarobków z zagranicy na poziom dobrobytu materialnego i konsumpcji w województwie opolskim. W: Globalizacja przyczyną ubożenia podatkowego państwa? Red. W. Caban. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, Kalisz 2008.
 • Solga B.: Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego. Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole 2002.
 • Solga B.: Migracje zagraniczne jako czynnik hamujący rozwój przedsiębiorczości. W: Opolskie atrakcyjne dla inwestorów - atuty regionu. Red. B. Niedzielski. Politechnika Opolska, Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego, Opole 2008.
 • Solga B.: Migracje powrotne Polaków i ich ocena z punktu widzenia współczesnych tendencji migracyjnych. W: Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Red. K. Malik. Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, KPZK PAN, Opole 2009.
 • Żurawska J.: Migracje międzynarodowe a napływ kapitału zagranicznego do województwa opolskiego. W: Szanse rozwoju regionów - uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Red. K. Heffner, K. Malik. Politechnika Opolska, Opole 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.