PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 9 Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego | 302--316
Tytuł artykułu

Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Higher Education Graduates on the Labour Market in Times of an Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przechodzenie nowo promowanych absolwentów szkół wyższych z etapu edukacji do etapu zatrudnienia wydaje się być jednym z bardziej złożonych mechanizmów zachodzących obecnie na rynku pracy. Procesy transformacji zaowocowały tendencją do wzrostu korelacji między ukończonym szczeblem edukacji a pozycją na rynku pracy, co ukształtowało w społeczeństwie trwałe przekonanie, że legitymowanie się posiadaniem studiów wyższych jest gwarancją zatrudnienia zgodnego z poziomem wykształcenia i na korzystnych warunkach płacowych. Tymczasem w Polsce i w wielu innych krajach Europy obserwuje się stały wzrost odsetka osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem. Celem opracowania jest przedstawienie dynamiki zmian liczby i struktury kierunkowej absolwentów szkół wyższych w latach 1990-2010, ukazanie konsekwencji tych przemian w zakresie pozyskiwania zatrudnienia przez absolwentów oraz próba nakreślenia możliwości optymalizowania ich pomyślnej tranzycji na rynek pracy. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić, że pozycja absolwentów szkół wyższych w Polsce na rynku pracy stopniowo się pogarsza. Podstawowymi drogami optymalizacji ich sytuacji są prowadzenie ilościowych i jakościowych badań tranzycji absolwenckich, reorientacja celów i metod kształcenia akademickiego i realizowanie koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego, uwzględniającej wnioski z przeprowadzonych badań tranzycyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The transition of university graduates from the stage of education to employment seems to be one of the most complex and difficult processes taking place on the labour market. Economic transformation resulted in the tendency to have a correlation between the level of education and ones position on the labour market. This formed the strong belief in society that higher education graduating can guarantee profitable employment relevant to ones level of education. Meanwhile in Poland and in other European countries there has been a constant increase in the percentage of unemployed people with higher education The purpose of the research firstly is to present the dynamic of the number and specialisation of higher education graduates between the years 1990-2010; secondly to show the consequences of these changes regarding the procurement of jobs by the graduates and thirdly attempts at pin-pointing the possibilities of optimising their successful transition into the labour market. The conducted research has proven that the situation of higher education graduates on the labour market in Poland is steadily worsening. The afore-mentioned ways of optimising their situation is conducting qualitative and quantitative surveys of the transition process and implementing the results of these surveys into the conception of an entrepreneurial university. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Allen, J., Van der Velden, R. (2007). Transitions from higher education. W: U. Teichler (red.) Careers of University Graduates. Springer, 55-78.
 • Bernat, T., Kunasz, M. (2005). Realia gospodarcze a postawy przedsiębiorcze studentów. Wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 408, Prace Katedry Mikroekonomii, 10, 95-109.
 • Borowiec, M. (2008). Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 24-36.
 • Borowiec, M. (2011). Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 9-22.
 • Borowiec, M., Rachwał T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 321-332.
 • Buchner-Jeziorska, A. (2008). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy (lata 1990-2006). W: B. Minkiewicz, P. Błędowski (red.), Absolwenci SGH na rynku pracy, Warszawa: Wyd. SGH, 11-23.
 • Buchner-Jeziorska, A. (2011). Studia wyższe - bez szans na sukces?! Acta Universitatis. Folia Sociologica, 39, 17-31.
 • CBOS. (2009). Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009. Warszawa: CBOS. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_070_09.PDF.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2010). Uniwersytet - instytucja naukowo-edukacyjna czy przedsiębiorstwo? Szkoła wyższa w procesie zmiany. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, Łódź: Wyd. UŁ, 53-64.
 • Domański, H. (2004). Między komunizmem a rynkiem. Wpływ wykształcenia na zarobki w 27 krajach. W: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychter (red.), Niepokoje polskie, Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
 • Dworak, J. (2011). Wizerunek szkoły wyższej. Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, Gdańsk: Zeszyty Naukowe WSB, 14, 107-119.
 • Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. (2009). Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, Pozyskano z http://ptbk.mol.uj.edu.pl/download/aktualnosci/akt.diagnoza.pdf.
 • Gębski, M. (2009). Wybrane teorie rynku pracy. Miscellanea Oeconomicae, 13 (2), 11.
 • Giermanowska, E., Racław-Markowska, M. (2003). Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży. Warszawa: ISP.
 • GUS. (1990-2010). Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej 1990-2010, Warszawa.
 • GUS. (2000-2011). Bezrobocie rejestrowane w Polsce z lat 1999-2010, Warszawa.
 • GUS. (2003-2011). Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności 2003-2012, Warszawa.
 • GUS. (2004-2010). Szkoły wyższe i ich finanse 2004-2010, Warszawa.
 • GUS. (2012). Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2012 rok, Warszawa.
 • Hennemann, S., Liefner I. (2010). German university education in geography and development: the mismatch between knowledge and competencies required. Journal of Geography in Higher Education, 34 (2), 215-230.
 • Jakubowska, A., Rosa, A. (2011). Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce. Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, Gdańsk: Zeszyty Naukowe WSB, 14, 29-43.
 • Jeruszka, U. (2011). Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, 1, 1-7.
 • Kabaj, M., Jeruszka, U. (2009). Lepsze przygotowanie absolwentów szkół wyższych do potrzeb gospodarki i funkcjonowania na rynku pracy. Warszawa: IPiSS.
 • Kiersztyn, A. (2011). Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy. Polityka Społeczna, 1, 7-14.
 • Knapińska, M. (2008). Transformacja zasobów pracy w Polsce w latach 1990-2006, Polityka Społeczna, 2, 6-10.
 • Knapińska, M. (2009). Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 2000-2007. W: J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, 143-155.
 • Kobylarek, A. (2004). Sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uniwersytetu na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego. Toruń: Wyd. A. Marszałek.
 • Korpysa, J. (2003). Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych. W: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Szczecin: PTE, 123-133.
 • Kowalska, I. (2011). Doświadczenie praktyczne nauczycieli akademickich - wyznacznik wizerunku szkoły wyższej. Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, Gdańsk: Zeszyty Naukowe WSB, 14, 121-138.
 • Kryńska, E. (2002). Studia i co potem? Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, Polityka Społeczna, 5-6, 6-10.
 • Kryńska, E. (2008). Młodzi ludzie a rynek pracy i edukacja. W: E. Sulima (red.), Rynek pracy a edukacja, Białystok: Wyd. Uniwersytetu Białostockiego.
 • Kryńska, E. (2011). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość. W: K. Jędralska, J. Bernais (red.), Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki, Katowice: Prace Naukowe UE, 87-101.
 • Kukliński, A. (2003). O nowym modelu polityki regionalnej. Studia regionalne i lokalne, 4, 5-14.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2011). Development of entrepreneurship in ageing populations of The European Union. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 19, 397-405.
 • Leja, K. (2008). Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. W: K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Gdańsk: Wyd. Politechnika Gdańska, 53-72.
 • Mikuła-Bączek, E. (2009). Przeobrażenia instytucjonalne a jakość edukacji szczebla wyższego w Polsce w latach 1990-2006. Nierówności Społeczne a Rozwój Gospodarczy, 4, 461-472.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2012, 10 października). Zawody deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2011 roku. Pozyskane z: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe/rok-2011/.
 • Orczykowska, A. (2006). Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2/28, 49-64.
 • Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów - szanse i oczekiwania. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 37-47.
 • Pawson, E., Fournier, E., Haigh, M., Muniz, O., Trafford, J., Vajoczki, S. (2006). Problem-based Learning in Geography: towards critical assessment of its purposes, benefits and risks. Journal of Geography in Higher Education, 30 (1), 103-116.
 • Piróg, D. (2011a). Graduates of geographical studies on the labour market in the process of transformation in higher education. Prace i Studia Geograficzne, 48, Prace Instytutu Geografii UJK, 18, 161-172.
 • Piróg, D. (2011b). Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 23-36.
 • Piróg, D. (2012a). Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii. W: A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 125-144.
 • Piróg, D. (2012b). Changes to the conception of geography curricula within university education in Poland in the 21st century in the face of labour market challenges, European Journal of Geography, 3 (2), 24-41.
 • Piróg, D. (2012c). Methods for efficiency improvement of geographical studies within the scope of procurement of work by graduates exemplified by solutions applied in Great Britain and in Germany. W: B. Wójtowicz (red.), Natural sciences in educational systems of European countries in the 21st century, Kraków: Wyd. DEHON, 129-141.
 • Rachwał, T. (2006). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej. W: B. Muchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 427-434.
 • Skórska, A. (2004). Młodzież na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. WSB.
 • Sztanderska, U., (red.). (2007). Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska, Warszawa: UNDP.
 • Sztanderska, U., Minkiewicz, B., Bąba, M. (2005a). Absolwent na rynku pracy, Forum Akademickie, 6.
 • Sztanderska, U., Minkiewicz, B., Bąba, M. (2005b). Absolwent na rynku pracy. cz II, Forum Akademickie, 7-8.
 • Teichler, U. (2011). Bologna - Motor or Stumbling Block for the Mobility and Employability of Graduates? Employability and mobility of Bachelor Graduates in Europe. Key results of the Bologna process, Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers, 1-2, 3-41.
 • Tracz, M. (2006). Rola i znaczenie podstaw przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 222-225.
 • Zarycki, T. (2009). Kapitał kulturowy - założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre'a Bourdieu. Psychologia Społeczna, 4, (1-2), 12-25.
 • Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 12-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171253991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.