PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (23) | 30--48
Tytuł artykułu

Wokół osłabiania neoprotekcjonizmu rolnego Unii Europejskiej w ramach i poza WTO

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Around the Weakening of the Agricultural New Protectionism of the European Union within and Outside the WTO
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym opracowania było przedstawienie problemu osłabiania neoprotekcjonizmu rolnego Unii Europejskiej w ramach i poza WTO. Cele szczegółowe natomiast to ukazanie konsekwencji neoprotekcjonizmu rolnego UE, jego łagodzenia przez WTO, stymulowania rozwoju rynków towarowych poza WTO, nowych celów perspektywicznych WPR, a także omówienie kwestii zrównoważonego rozwoju rolnictwa europejskiego. Wspólna zewnętrzna taryfa celna UE, stosowana selektywnie wobec wybranych towarów, może hamować liberalizację handlu międzynarodowego. Podkreślane jest to szczególnie przez partnerów handlowych z krajów nie należących do tego europejskiego ugrupowania integracyjnego, jako oznaka neoprotekcjonizmu handlowego. Odporność UE na cięcia taryf celnych dotyczących produktów rolnych wielokrotnie blokuje postęp w negocjacjach handlowych WTO. Ponadto kraje rozwijające się wskazują na neoprotekcjonizm w rolnictwie, usprawiedliwiając równocześnie stosowanie przez UE barier wobec importu oraz produkowanych dóbr i usług. Ograniczanie unijnych selektywnych zewnętrznych taryf celnych może być ważnym wkładem do liberalnego systemu handlowego, dostarczającego wysokich zysków nie tylko dla UE, ale też skutecznego narzędzia w walce z globalnym ubóstwem. Należy także podkreślić wysoki poziom subsydiowania budżetowego unijnego rolnictwa, co w poważnym stopniu ogranicza możliwości eksportowe krajów najsłabiej rozwiniętych. Inaczej natomiast sytuacja wygląda w bogatszych krajach rozwijających się, które paradoksalnie przyjmują podobne działania, jakie stosuje UE, polegające na zwiększaniu subsydiowania budżetowego własnego rolnictwa, co w konsekwencji wzmaga zniekształcanie światowej wymiany handlowej. W konkluzjach rozważań wskazuje się, że w perspektywie funkcjonowania WPR istotna jest potrzeba osłabienia neoprotekcjonizmu rolnego w ramach i poza WTO. W wyniku niezbędnych reform WTO powinna nadal stymulować liberalizację handlu międzynarodowego, a także bardziej niż dotychczas wspierać rozwój krajów trzeciego świata, szczególnie poprzez aid for trade. Ostatni etap wielostronnych rokowań handlowych w sprawie liberalizacji handlu międzynarodowego w ramach Rundy Doha należałoby poświęcić przede wszystkim problemowi zmniejszania kosztów krajów rozwijających się przy ich wchodzeniu na rynek światowy z towarami przemysłowymi, rolnymi i usługami. Wszystko wskazuje na to, że podjęte reformy będą kontynuowane, co stworzy korzystne warunki umożliwiające zakończenie Rundy Doha, jeżeli nie nastąpi dalsze różnicowanie stanowisk negocjacyjnych i nie pojawi się wyraźny konflikt interesów, także w grupie krajów rozwijających się. Unia Europejska powinna przy tym sama, niezależnie od perspektyw negocjacji handlowych w ramach WTO, rozważyć, jakie dalsze posunięcia liberalizacyjne związane z WPR byłyby korzystne zarówno dla Unii, jak i dla krajów trzecich, zwłaszcza najsłabiej rozwiniętych. W wyniku osłabienia roli WTO w rezultacie braku porozumienia końcowego Rundy Doha wrosło znaczenie bilateralnych porozumień handlowych, a także innych instytucji międzynarodowych, takich jak grupa G20. Należy podkreślić, że we współczesnym wielobiegunowym świecie coraz większego znaczenia nabierają porozumienia i więzi regionalne. Ponadto, co jest także ważne z punktu widzenia teoretycznego, osłabieniu ulegają uzasadnienia względów praktycznych, a zwiększa się znaczenie rozwiązań normatywnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is the presentation of the problem of the European Union agriculture new protectionism weakening within and outside the WTO. The specific objective was to show the consequences of EU agricultural new protectionism, its mitigation by the WTO to stimulate the development of commodity markets outside the WTO, new perspective aims of CAP as well as issues of sustainable development of European agriculture. Common external EU customs tariff applied selectively against selected goods, may limit the liberalisation of international trade. This is particularly highlighted by trading partners from countries not belonging to this European integration grouping and it is a sign of trade new protectionism. The resistance of the EU to cut tariffs for agricultural products has repeatedly blocked progress in WTO trade negotiations. In addition, developing countries show there is a new protectionism in agriculture justifying at the same time the use of barriers to imports and manufactured goods and services by the EU. Reducing EU selective external tariffs may be an important contribution to a liberal trading system, which provides high profits not only for the EU, but also an effective tool in the fight against global poverty. It is also important to emphasise a high level of subsidisation of the budget of EU agriculture, which seriously restricts the export capacity of the least-developed countries. The situation looks different in wealthier, developing countries, which paradoxically adopt similar measures used by the EU to increase financial subsidisation of own agriculture, which consequently affects the growth of falsification of world trade. In the conclusions of the considerations, in the form of generalisations and applications it is shown that the need to weaken agricultural new protectionism within and outside the WTO is important in the functioning of the CAP. As a result of the necessary reforms, the WTO should continue to stimulate the liberalisation of international trade and also, more than in the past, support the development of third world countries, particularly through aid for trade. The last stage of multilateral trade talks on the liberalisation of international trade within the Doha Round should be paid above all to the problem of reducing the cost of developing countries with their entrance on the world market with industrial goods, agricultural pro- ducts and services. Everything indicates that taken steps of the reforms will continue, which will create favourable conditions enabling the completion of the Doha Round, if there is not further differentiating of negotiating positions and there is not a clear conflict of interest also in the group of developing countries. The European Union should on its own, irrespective of the prospects of trade negotiations in the framework of the WTO, consider what further liberalization movements associated with the CAP would be beneficial for both the union and third countries, especially the least developed ones. As a result of the weakening of the WTO, because of lack of agreement of final Doha Round, there was the increase of importance of bilateral trade agreements as well as other international institutions such as G20. It should be emphasized that in contemporary, multipolar world, agreements and regional ties become more and more important. Furthermore, what is also important from the theoretical point of view, the justifications of practical reasons become weaker and normative solutions become more significant.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Agricultural Trade and its Importance, European Commission, Brussels 2006.
 • Anderson K., Martin W., Agricultural trade reform and the Doha Development Agenda, ,,The World Economy" 2005, vol. 28, no 9.
 • Axelrod R.S., Downie D.L., Vig N.J. (red.), The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly, Washington, D.C. 2005.
 • Axelrod R.S., Vig N.J., Schreurs M.A., The European Union as an environmental governance system, [w:] R.S. Axelrod, D.L. Downie, N.J. Vig (red.), The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly, Washington, D.C. 2005.
 • Badinger H., Breuss F., Schuster P., Sellner R., Macroeconomic effects of the services directive, [w:] F. Breuss, G. Fink, S. Griller (red.), Services Liberalisation in the Internal Market, European Community Studies Association of Austria (ECSA Austria) Publication Series vol. 6, Wien 2008.
 • Bell B.Ch., Transitional justice, interdisciplinary and the state of the "field" or "non-field", "The International Journal of Transitional Justice" 2009, no 3 (1).
 • Birchfield V., Dueling imperialsim or principled policies? A comparative analysis of EU and US aproaches to trade and development, [w:] R. Reuveny, W.R. Thompson (red.), North and South in the World Political Economy, Blackwell Publishing, Malden USA - Oxford UK - Carlton Victoria Australia 2008.
 • Budżet z perspektywy "Europy 2020". Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. KOM(2011) 500 wersja ostateczna, cz. I. Bruksela, 29.06.2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SPLIT_COM:2011:0500(01):FIN:PL:PDF [dostęp: maj 2012].
 • Budżet z perspektywy "Europy 2020". Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2011)500 wersja ostateczna z 29.06.2011.
 • Ceny żywności w Europie. Komunikat Komisji COM(2008) 821. Dokument roboczy służb Komisji SEC(2008) 2971 "Grupa zadaniowa ds. roli spekulacji w zmianach cen towarów rolnych - czy na rynkach towarowych rośnie bańka spekulacyjna".
 • Christian H., Determinants of Agricultural Protection in an International Perspective: The Role of Political Institutions, 12th European Congress of Agricultural Economists, Ghent 2008.
 • COM 207 z 30.4.2009.
 • COM 484 z 15.9.2010.
 • Desai R.M., Vreeland J.R., Global Governance in a Multipolar World: The Case for Regional Monetary Funds, ,,International Studies Review" 13.03.2011, s. 109-121.
 • Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market, OJ L 376 of 27.12.2006.
 • Dwyer I., Guyomard H., International trade, agricultural policy reform and the multifunctionality of EU agriculture. A framework for analysis, [w:] E. Kaditi, J. Swinnen (red.), Trade Agreements, Multifunctionality and EU Agriculture, Centre for European Policy Studies, Brussels 2008.
 • Dyrektywa 2003/6/WE, Dz. Urz. L 96 z 12.04.2003.
 • Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku). Dyrektywa 2004/39/WE, Dz. Urz. L 145 z 30.04.2004.
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG.
 • Elsing M., The EU's Common Commercial Policy, Macmillan, Burlington 2006.
 • EU Trade in Agriculture, European Commission, Brussels 2006.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010.
 • COM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. [dostęp: maj 2012].
 • Faure M., Lefevre J., Compliance with Global Environmental Policy, [w:] R.S. Axelrod, D.L. Downie, N.J. Vig (red.), The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly, Washington, D.C. 2005.
 • Flory T., L'organisation mondiale du commerce. Droit institutionel et substantiel, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelles 1999.
 • Forsythe D.P., Human rights and mass atrocities: Revisiting transnational justice, "International Studies Review" 13.03.2011.
 • Freeman III A.M., Economics, Incentives, and Environmental Policy, [w:] N.J. Vig, M.E. Kraft (red.), Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly, Washington, D.C. 2003.
 • Fukuda-Parr S., Theory and policy in international development: Human development and capability approach and the millenium development goals, ,,International Studies Review" 13.03.2011, s. 122-132.
 • Gascuel A., Les illusions du Tokyo Round, "Perspectives" 4.19.1979.
 • Grunding F., Pattern of international cooperation and the explanatory power of relative gains: An analysis of cooperation on global climate change, ozone deplation and international trade, ,,International Studies Quarterly" 2006, vol. 50, no 4. The Journal of the International Studies Association.
 • Hart S.L., Beyond greening: Strategies for a sustainable world, ,,Harvard Business Review" 1997, no 75.
 • Hempel L.C., Climat policy on the installment plan, [w:] N.J. Vig, M.E. Kraft (red.), Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly,Washington, D.C. 2003.
 • Hertel T.W., Winters L.A., Estimating the poverty impacts of a prospective Doha Development Agenda, "World Economy" 28.08.2005.
 • Huges B.B., Irfan M.T., Assessing Strategies for Reducing Global Poverty, [w:] R. Reuveny, W.R. Thompson (red.), North and South in the World Political Economy, Blackwell Publishing, Malden USA - Oxford UK - Carlton Victoria Australia 2008.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo- łecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, COM (2010)672, wersja osta- teczna z 18.11.2010.
 • Konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej Unii Europejskiej z 18.3.2011.
 • Lister M., EU development policymaking in a globalizing world, EADI conference, EU in the World, Brussels, 19.05.2003.
 • Loubet A., Unijna Wspólna Polityka Rolna (WPR) i francuska koncepcja jej doskonalenia, 5.08.2008, http://globaleconomy.pl/content/view/2592/6/.
 • Maxwell S., Engel P., European development cooperation to 2010, Overseas Development Institute, Working Paper no 219, 2003.
 • Meijlli F.J. van, Tongeren E. van, Trade Liberalization and Developing Countries under the Doha Round, Tinbergen Institute Discussion Paper 2003.
 • Michałek J.J., Wilkin J., Wstępna ocena konsekwencji niepowodzenia sesji ministerialnej Doha (lipiec 2008) dla instrumentów stosowanych w ramach WPR, [w:] Polityka Unii Europejskiej po 2013 roku, UKIE, Warszawa 2008.
 • Neu C.R., Simon E., The Effects of Tokyo Round of Multilateral Trade Negotiations on the US Economy. An Updated View, Washington 1979 (July).
 • Nielson D.L., Supplying trade reform: Political institutions and liberalization in middle-income presidential democracies, ,,American Journal of Political Science" 2003, no 47.
 • Olson M., The Exploitation and Subsidization of Agriculture in Developing and Developed Countries, [w:] A. Maunder, U. Renborg (red.), Agriculture in a turbulent world economy, Gower, Aldershot 1986.
 • Patrick S., "Failed" states and global security: Empirical questions and policy dilemas, [w:] R. Reuveny, W.R. Thompson (red.), North and South in the World Political Economy, Blackwell Publishing, Malden USA - Oxford UK - Carlton Victoria Australia 2008, s. 227-253.
 • Polityka Rolna Unii Europejskiej po 2013 roku, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa 2008.
 • Polityka rozwojowa UE na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego rozwoju. Zwiększenie skuteczności polityki rozwojowej UE, COM (2010) 629. 2010.
 • Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - założenia i wstępne propozycje, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Programowania i Analiz, Warszawa, listopad 2008.
 • Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie, COM(2009) 591.
 • Press D., Mazmanian D.A., Understanding to a Sustainable Economy, [w:] N.J. Vig, M.E. Kraft (red.), Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly, Washington, D.C. 2003.
 • Puślecki Z.W., Innovation and competitiveness, [w:] J. Babiak, T. Baczko (red.), European Innovation. Theory and Practice, Warsaw - Brussels 2011.
 • Puślecki Z.W., Mercantilist Tendencies in Contemporary Foreign Trade Policy, ,,Journal of Global Change and Governance" 2008, vol. I, no 4, Division of Global Affairs (DGA), Rutgers University, New Jersey 2008.
 • Puślecki Z.W., System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Puślecki Z.W., The Changes in the Foreign Trade Policy within WTO System, New York 2009.
 • Puślecki Z.W., The international trade liberalisation under WTO and a global economy, [w:] M. Kozłowski, A. Kacprzyk (red.), Business Interaction in a Global Economy, Copyrights by Congress of Political Economists, USA, Wilkes-Beijing 2006.
 • Puślecki Z.W., Trade conflicts during the multilateral negotiations on the international trade liberalization, [w:] S. Nagel (red.), Policymaking and Prosperity. A Multinational Anthology, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York - Oxford 2003.
 • Puślecki Z.W., Kmieciak R.,Walkowski M., Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 • Puślecki Z.W., Walkowski M., Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 • Ragazzi I., Egger M., Nach der Doha Runde. Elemente fuer eine neue WTO Agenda, Dokument 19.03.2010, http:/ www.alliancesud. ch/de/publicationen, downloads/ dokument - 19-2010-web.pdf.
 • Ravallion M., The debate on globalization, poverty, and inequality. Why measurement matters, ,,International Affairs" 2003, no 79 (4), s. 739-753.
 • Ray E.J., Marvel H.P., The pattern of protection in the industrialized worlds, "The Review of Econo- mics and Statistics" 1984, no 3.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 23 czerwca 2011 r., 2011/2015(INI).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz. U. L 331 z 15.12.2010).
 • Schreyer M.L., Metz L., Europejska Wspólnota Energii Odnawialnej. Studium wykonalności, t. 3, Fundacja im. Heinricha Boella 2009.
 • Stiglitz J.E, Charlton A., Fair trade - szansa dla wszystkich, PWN, Warszawa 2007.
 • Task Force on Commodity Futures Markets. Report to the G20, OICU/IOSCO, Technical Commitee of the International Organization of Securities Commission, June 2010, www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD340.pdf [dostęp: maj 2012].
 • The Seoul Summit Document, 12.11.2010, www. seoulsummit.kr/outcommes, Seoul Summit official website, University of Toronto Library and the G20 Research Groups at the University, July 30, 2012, www. G20 utoronto.ca/summit 2010 seoul html [dostęp: maj 2012].
 • Thies C.G., Porche S., Crawfish tails: A curious tale of foreign trade policy making, ,,Foreign Policy Analysis" 2007, no 3.
 • U.S.Government and Business Leaders on Financial Transactions Taxes. Campaign speech, October 1, 2008, IPS Institut for Policy Studies, http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm [dostęp: maj 2012].
 • Williams P.A., New configuration or reconfiguration? Conflict in north-south energy trade relations, [w:] R. Reuveny, W.R. Thompson (red.), North and South in the World Political Economy, Blackwell Publishing, Malden USA - Oxford UK - Carlton Victoria Australia 2008.
 • Wniosek w sprawie wieloletnich ram finansowych. Uzasadnienie. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Budżet z perspektywy "Europy 2020", COM(2011)500 wersja ostateczna z 29.06.2011.
 • Wspólna Polityka Rolna (WPR) do 2020 r. COM(2010) 672, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.