PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (23) | 64--76
Tytuł artykułu

Wpływ globalizacji na politykę fiskalną państw OECD w latach 1965-2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Globalization on Fiscal Policy of OECD Countries in the Years 1965-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze ekonomicznej znana jest hipoteza, że państwa w dobie globalizacji z powodu zwiększonej mobilności pracy i kapitału tracą zdolność prowadzenia własnej polityki podatkowej, zwłaszcza niemożliwe staje się nakładanie i utrzymywanie wysokich stawek podatkowych. Obawy te podzielają zwłaszcza zwolennicy europejskiego modelu socjalnego, argumentujący, że procesy integracji światowej gospodarki uderzą ze zdwojoną siłą w koncepcję państwa dobrobytu i sprawią, że polityka polegająca na utrzymywaniu wysokich, progresywnych podatków, ogromnych transferach majątku i redystrybucji dochodów stanie się niemożliwa do utrzymania. Państwa nie będą miały innego wyjścia, jak wycofać się ze swych funkcji i radykalnie zmniejszyć obciążenia podatkowe. Artykuł analizuje wpływ globalizacji i stopnia otwartości gospodarek na zdolność państw do prowadzenia własnej polityki podatkowej. Autorzy stawiają sobie za cel weryfikację hipotezy, zakładającej, że kraje bogate zmuszone są do cięcia podatków (a co za tym idzie zmniejszenia wydatków socjalnych i wewnętrznej liberalizacji), pod presją konkurencji ze strony krajów biednych (nazywanej w anglojęzycznej literaturze race-to-the-bottom. W celu zweryfikowania hipotezy o wpływie otwartości gospodarki na kształtowanie przez państwa polityki podatkowej oszacowaliśmy panelowe modele ekonometryczne na niezbilansowanym panelu krajów OECD w latach 1965-2011 i dla podpróby w latach 1995-2011. Jako zmienne objaśniane przyjęliśmy poszczególne typy podatków, jako zmienne objaśniające - napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wskaźnik otwarcia gospodarki. Do modelu wprowadzone zostały również zmienne kontrolne - poziom PKB per capita w stosunku do gospodarki amerykańskiej oraz udział konsumpcji rządowej w PKB. Dane dla 33 krajów wysoko rozwiniętych w latach 1965-2011 pochodzą z baz OECD, Banku Światowego i Penn World Tables. Łącznie próba zawiera 1599 obserwacji. Wbrew hipotezie race-to-the-bottom przeprowadzona panelowa analiza ekonometryczna pokazała silną, pozytywną i statystycznie istotną zależność pomiędzy udziałem podatku korporacyjnego i podatku od wartości dodanej a otwartością gospodarki. Nie znaleziono jednak takiej zależności dla podatku dochodowego. Również składki na ubezpieczenia społeczne okazały się być silnie związane z otwartością gospodarki, przy czym o ile dla panelu dla lat 1965-2011 zależność ta była dodatnia, o tyle dla podpróby dla lat 1995-2011 charakter związku zmienił się na ujemy. Wyniki przeprowadzonej analizy skłaniają do postawienia pytania o przyczyny wzrostu udziału podatku od wartości dodanej i podatku korporacyjnego w PKB wraz ze wzrostem otwartości gospodarki. Argumentować można, że tkwią one w charakterze i wpływie na gospodarkę podatku od wartości dodanej.(abstrakt oryginalny)
EN
In the economic literature there is a well-known hypothesis that the states in the era of globalization, due to the increased mobility of labor and capital, are losing their ability to pursue fiscal policies; especially the imposition and maintenance of high tax rates become impossible. These concerns are shared first of all by the European social model advocates who argue that the process of global economic integration will strike with vengeance in the concept of the welfare state and make the policy of maintaining high, progressive taxes, massive transfers of wealth and income redistribution not possible to maintain. The state will have no other option but to withdraw from their positions and radically reduce the tax burden. The article analyzes the impact of globalization and openness of the economies on the ability of states to run their own fiscal policy. The authors set themselves the goal of verifying the hypothesis that rich countries are forced to cut taxes (and thus reduce social spending and internal liberalization) under the pressure of competition from poor countries (known in English-language literature as "race-to the-bottom". In order to verify hypotheses about the impact of openness of the economy on shaping tax policy the authors have estimated the econometric panel models, on the unbalanced panel of OECD countries in the period 1965-2011 and for the sub-samples in the years 1995-2011. They use different types of taxes as dependent variables, and inflow of foreign direct investment, the openness of the economy, GDP per capita relative to the U.S. economy and the share of government consumption in GDP as explanatory variables. The data for 33 developed countries in the years 1965-2011 come from OECD databases, the World Bank and Penn World Tables. A total sample contains 1599 observations. Contrary to the race-to-the-bottom hypothesis the estimation showed a strong, positive and statistically significant correlation between the share of corporate tax and value added tax and the openness of the economy. However, this result does not hold for income tax. Also, social security contributions were found to be strongly associated with the openness of the economy A strong, positive and statistically significant correlation was found for the years 1965- -2011 and also strong, and statistically significant but negative correlation was found for 1995-2011 subpanel. The results of the analysis lead to the question about the reasons for increase in the share of value added tax and corporate tax to GDP with the increasing openness of the economy. One can argue that the answer lies in the nature of value added tax.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
64--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Backus D., Henriksen E., Storesletten K., Taxes and the global allocation of capital, ,,Journal of Monetary Economics" 2008, no 55/1, s. 48-61.
 • Cameron D.R., The expansion of the public economy: A comparative analysis, ,,American Political Science Review" 1978, no 72/4, s. 1243-61.
 • Cooke W.N., Noble D.S., Industrial relations system and US FDI Abroad, ,,British Journal of Industrial Relations" 1998, no. 36/4, s. 581-609.
 • Dunning J.H., The electric paradigm of international production: An update and some possible extensions, ,,Journal of International Bussines Studies" 1988, no. 19/1, s. 1-32.
 • Feldstein M., Horioka H., Domestic savings and international capital flows, ,,Economic Journal" 1980, no 90/358, s. 314-29.
 • Feldstein M., How big should government be?, ,,National Tax Journal" 1997, no 2, s.197-213.
 • Grauwe P. de, Polan M., Globalisation and Social Spending, CESifo Working Paper Series no. 885, 2003.
 • Garrett G., Partisan Politics In the Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Jorgenson D., Capital theory and investment behavior, ,,American Economic Review" 1963, no 53/2, s. 247-259.
 • Locke R., Kochan T., The transformation of industrial relations? A cross-national review of the evidence, [w:] R. Locke, T. Kochan, M. Piore, Employment Relation in a Changing World, MIT Press, Cambridge 1985.
 • Lucas R., Why doesn't capital flow from rich to poor countries?, ,,American Economic Review" 1990, no. 80/2.
 • Katzenstein P., Small states in world Markets: Industrial Policy in Europe, Cornell University Press, Ithaca, NY 1985.
 • Miller M., Modigliani F., The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, ,,American Economic Review" 1958, no 48/3, s. 261-297.
 • Miller M., Modigliani F., Debt and taxes, ,,Journal of Finance" 1977, no 32/2, s. 261-275.
 • Mirrlees J.A., An exploration in the theory of optimal income taxation, ,,Review of Economic Studies" 1971, no 38, s.175-208.
 • OECD, Revenue studiem 1965-2001, Paris 2002.
 • Okun A.M., Equality and Efficiency, The Brookings Institution, Washington 1974.
 • Rodrik D., One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press, 2008.
 • Rodrik D., Why do more open economies have bigger governments?, MBER Working Paper 5537 Cambridge Mass: National Bureau of Economic Research, 1996.
 • Rodrik D., Why do more open economies have bigger governments?, ,,Journal of Political Economy" 1998, no. 106/5, s. 997-1032.
 • Schleifer A., Establishing Property Rights, Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, The World Bank, 1994.
 • Schleifer A., Djankov S., Ganser T., McLiesh C., Ramalho R., The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship, ,,American Economic Journal: Macroeconomics" 2010, no 2/3, s. 31-64.
 • Swank D., Global Capital, Political Institutions and Policy Change in Developed Welfer States, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Traxler F., Woitech B., Transnational investment and national labor market regimes: A case of regime shopping?, ,,European Journal of Industrial Relations" 2000, no. 6/2, s.141-159.
 • Wilensky H.L., Rich Democracies: Political Economy, Public Policy and Performance, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.