PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (23) | 77--91
Tytuł artykułu

Rozwój lokalny i regionalny po kryzysie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local and Regional Development After the Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świat przeżywa głębokie i długotrwałe spowolnienie gospodarcze, które bywa nazywane "wielka recesją". W porównaniu z wielkim kryzysem lat 1929-1933 i poprzednimi załamaniami gospodarczymi obecna recesja występuje w znacznie bardziej zintegrowanym gospodarczo i finansowo świecie. Sposoby radzenia sobie z kryzysem są różne w zależności od kraju i poziomu decyzyjnego (władza centralna, samorządowa). Z pewnością wpływ kryzysu na różne regiony świata jest zróżnicowany, a w znacznym stopniu zależy to od krajowej sytuacji gospodarczej i struktury sektorowej. W krótkim okresie skutki kryzysu będą bardziej odczuwały regiony o przestarzałej strukturze gospodarczej, w których dominuje sektor produkcyjny. Jednak w długim okresie skutki kryzysu w poszczególnych regionach mogą już być zróżnicowane. Od początku 2009 roku do chwili obecnej, pojawiło się wiele badań analizujących wpływ kryzysu na miasta i regiony. Niektóre prace zajmują się analizą sektorową, badając np. rynki nieruchomości, zjawisko wykluczenia mieszkaniowego lub finansowe niepowodzenia obszarów miejskich, inne analizują gospodarcze i społeczne skutki kryzysu na przykładzie różnych miast europejskich i amerykańskich czy zachowania samorządów w świetle katastrof gospodarczych. Regiony o wyspecjalizowanych procesach produkcyjnych pomimo doznanych wstrząsów zewnętrznych, jeżeli będą dobrze przygotowane do odzyskania równowagi w popycie krajowym i międzynarodowym, mogą odegrać istotną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego. W przypadku strukturalnie słabszych regionów istnieje jednak niebezpieczeństwo, że utrata miejsc pracy i firm w recesji może doprowadzić do strukturalnie niższych poziomów zatrudnienia i działalności gospodarczej. Ponadto zmniejszenie zatrudnienia oznacza, że regiony te będą bardziej podatne na kolejne cięcia wydatków publicznych celem zmniejszenia zaciągniętych w ostatnim okresie długów. Sytuacja taka będzie wymuszała na polityce regionalnej poszukiwania sposobów zwiększania efektywności i jakości wydawanych pieniędzy, na przykład poprzez współpracę i oddolne podejście do rozwoju, mobilizujące istniejące na danym obszarze podmioty i zasoby. Ważne jest także to, że działania państwa mające prowadzić do pobudzenia wzrostu gospodarczego nie mogą odbywać się kosztem ograniczania środków przeznaczonych na badania i rozwój, innowacje i kapitał ludzki. Niemniej być może jednym z najważniejszych doświadczeń kryzysu jest ustalenie zakresu gospodarczej współzależności między regionami i krajami oraz potrzeba międzynarodowej i międzyregionalnej współpracy i koordynacji w celu rozwiązania wspólnych problemów. Podobnie kryzys podkreśla znaczenie interwencji rządu - w postaci polityki zarówno monetarnej, jak i fiskalnej - dla łagodzenia problemów gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób obecny kryzys finansowy i gospodarczy będzie miał długofalowe konsekwencje dla rozwoju lokalnego i regionalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The world is influenced by a deep and prolonged economic slowdown, which has been called the "great recession". In comparison to the Great Depression of 1929-1933 and previous economic shocks, the current recession takes place in economically and financially integrated world. The ways of dealing with the crisis are different depending on the country and its decision-making level (the central government or local government). The impact of the crisis on different regions is certainly not the same and to a large extent it depends on the national economic and possessed sectoral structure. In the short term crisis effects will influence more regions with an old economic structure which is dominated by the manufacturing sector. However, in the long-term crisis effects can vary in different regions. Since 2009 to the present there have been conducted several studies examining the influence of the crisis on the cities and regions. Some studies analyze a certain sector, for example the real estate markets, the phenomenon of housing exclusion or financial failures in urban areas. Other studies analyze the economic and social outcomes of the crisis on various European and American cities. The other try to analyze the position of local governments in the face of the economic disaster. Regions with specialized manufacturing processes can play an important role in stimulating economic growth despite external shocks, if they are well prepared to recover the balance for domestic and international demand. In the case of structurally weak regions there is a risk that the loss of jobs and businesses in a recession can lead to structurally lower levels of employment and economic activity. Moreover, the reducing employment can be a cause that these regions are more vulnerable to further cuts in public spending in order to minimize the debts in recent years. Such a situation will force the regional policy to search for the ways to increase efficiency and the quality of spent money, for example through collaboration and bottom-up approach to development which mobilize existing entities and resources in the area. It is also important that the actions taken by the state, which meant to lead to more growth cannot be at the cost of limiting the founds given for the research and development as well as innovation and human capital. However, one of the most important experience in time of crisis is to determine the scale of the economic interdependence between regions and countries, and the need for international and inter-regional cooperation and coordination to solve common problems. In addition, the crisis points at the importance of government intervention in the form of both monetary and fiscal policy as well as in minimizing the economic problems. The purpose of this paper is to answer the question of how the current financial and economic crisis will have long-term consequences for local and regional development.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Clark G., Recession, Recoverty and Reinvestment: the Role of Local Leadership in Global Crisis, OECD 2009.
 • Clavin P., The Great Depression in Europe, 1929-1939, Palgrave, Macmillan 2000.
 • Davis M., Reflections on the foreclosure crisis, Lincoln Institute of Land Policy, Land Lines 2010.
 • Davies S., Kah S., Woods Ch., Wymiar regionalny kryzysu finansowego i gospodarczego, Opracowanie EoRPA 09/1, Centrum Badania Polityk Europejskich, Uniwersytet Strathclyde, Glasgow 2009.
 • Florida R., The Great Reset, HarperCollins Publishers, New York 2010.
 • Glaeser E., How Some Places Fare Better in Harder Times, The New York Times, 2009.
 • Heuton R.A., Fiscal austerity and urban innovation, The Challenges Facing Canadian Cities, Paper prepared for the 2010 Canadian Political Science Association Annual Meetings, Montreal, June 2010.
 • Krugman P., Fighting off depression, ,,New York Times" 1.03.2009, http://www.nytimes.com/2009/ 01/05/opinion/05 krugman.html (data pobrania: 14.02.2013).
 • Lee N., Morris K., Jones A., How UK Cities can respond and drive the recovery, The Work Foundation Leed Programe, OECD 2009, www.theworkfoundation.com.
 • Local Government in Critical Times: Policies for Crisis, Recovery and a Sustainable Future, Council of Europe texts Edited by Kenneth Davey 2011.
 • Nelson S., The real great depression, The Chronicle of Higher Education: The Chronicle Review 2008, 55: B98.
 • Paulais T., Local Governments and the Financial Crisis: an Analysis, Cities Alliance, Washington DC 2009.
 • Perlo M., Paredes F., Gonzalez A., La Respuesta de las ciudades Mexicanas ante la crisis, ICONOS, Temas Inmobiliarios, Obj. Num. 15, México 2009.
 • Rauchwa E., The Great Depression, the New Deal, Oxford 2008.
 • Reinhart C., Rogoff K., This Time is Different, Princeton, NJ: Princeton University Press 2009.
 • Rodriguez Lopez J., La Nueva Construcción sufrió el ajuste, Ciudad and Territorio: Estudios Territoriales no 163, Universidad de la Rioja, España 2010.
 • Rozwój regionalny w Europie: Polityka regionalna w kontekście kryzysu i nowych wyzwań, Raporty EoRPA 3/2010, MRR, Warszawa 2010.
 • Simon, C., Frictional unemployment and the role of industrial diversity, ,,Quarterly Journal of Economics" 1988, no 3.
 • United Nations - Habitat, The State of the Worlds Cities 2010-2011, Bridging the Urban Divide, UN-Habitat 2010.
 • Urquidil V., Otro siglo perdido, Fon de Cultura Económica and El Colegio de México, México 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.