PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (23) | 124--136
Tytuł artykułu

Relacje starzejący się konsumenci - starsi pracownicy na przykładzie rynku dóbr konsumpcyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relations Ageing Consumers - Older Workers on the Example of Goods and Services Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces starzenia się społeczeństw niesie za sobą szereg konsekwencji natury społecznej i gospodarczej. Rosnące znaczenie osób starszych w społeczeństwie najczęściej analizowane jest w kontekście zagrożeń dla finansów publicznych, systemów emerytalnych oraz instytucji opieki medycznej i socjalnej, wynikających przede wszystkim z rosnącego wskaźnika obciążenia demograficznego. Coraz częściej diagnozie podlega również wpływ wzrostu udziału osób w wieku poprodukcyjnym na funkcjonowanie rynku pracy oraz poszczególnych segmentów rynku dóbr konsumpcyjnych. Celem opracowania jest zbadanie wzajemnych powiązań pomiędzy starszymi pracownikami a starzejącymi się nabywcami w perspektywie zmian demograficznych. Punktem odniesienia analizy są relacje występujące na rynku dóbr konsumpcyjnych. Starzejący się konsumenci stanowią istotne wyzwanie zarówno dla samych rynków, jak i przedsiębiorstw na nich działających. Zmiany obejmują tu w szczególności reorientacje w zakresie rosnących potrzeb starszych nabywców, związanych z ich wiekiem, ale przede wszystkim stylem życia. Jednym z obszarów niezbędnych dostosowań jest polityka personalna przedsiębiorstw, odnosząca się do pełnego wykorzystania potencjału starszych wiekiem pracowników. Aby osiągnąć tak określony cel, dokonano studiów literaturowych oraz wyciągnięto z nich wnioski w oparciu o podstawowe narzędzia statystyczne. Badanie dotyczy trzech kluczowych obszarów. Dwa pierwsze: znaczenie osób starszych na rynku pracy oraz uwarunkowania zachowań starszych konsumentów, stanowią bazę, na której zbudowane zostały rozważania nad związkami pomiędzy zjawiskiem starzenia się konsumentów oraz rolą starszych pracowników w przedsiębiorstwach. Główne ustalenia potwierdzają występowanie istotnej zależności pomiędzy rosnącym znaczeniem osób starszych jako konsumentów, szczególnie przy uwzględnieniu rosnących i specyficznych ich potrzeb, oraz chęci ich zaspokojenia przez producentów towarów i usług konsumpcyjnych. Jednym z podstawowych wniosków jest także wysoka heterogeniczność starszych konsumentów, a co z tym się wiąże - różnorodność ich zachowań konsumpcyjnych. Przedsiębiorstwa w perspektywie starzenia się społeczeństw podlegają naciskom wewnętrznym, ze strony pracowników, i zewnętrznym - konsumentów. Skutecznym narzędziem odpowiedzi na nowe wyzwania jest polityka personalna przedsiębiorstw. W artykule omówiono dwie podstawowe funkcje realizowane za pomocą zarządzania starszymi wiekiem pracownikami w organizacji: dostosowawczą, wykorzystującą wiedzę i doświadczenie tej grupy wiekowej zatrudnionych do dostosowywania oferty do potrzeb starzejących się konsumentów, oraz funkcję biznesowo-promocyjną, kreującą pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako producenta, usługodawcy oraz pracodawcy, otwartego na osoby starsze. Praca ma charakter opisowy i rozpoczyna dyskusję nad rzadko poruszanym w badaniach zagadnieniem współzależności pomiędzy oboma rynkami w Polsce. Publikacja stanowi część pracy naukowej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV, projekt pt. "Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim", Zadanie "Stypendia naukowe dla doktorantów szansą na rozwój gospodarki". Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną.(abstrakt oryginalny)
EN
The process of ageing of societies brings a number of consequences of social and economic nature. The growing importance of older people in a society is often analyzed in the context of threats to public finances, pension systems and institutions of medical and social care, primarily on the basis of an increasing dependency ratio. More often the subject of diagnosis is also an impact of a growing share of working age people on the labour market and a functioning of markets for consumers of goods and services. The aim of this paper is to investigate the relationship between older workers and ageing consumers in a view of demographic changes. The reference point for the analysis is the relationship existing on markets of goods and services. Ageing consumers are the major challenge both for markets and companies operating on them. The changes include, in particular, the reorientation of growing needs of older buyers, related to their age, but more to their lifestyle. One of the areas of necessary adjustments is an HR policy, relating to take an advantage from a potential of older workers. The reference point for the analysis are relations existing on the market of goods and services. To achieve that objective a study literature and conclusions based on the basic statistical tools have been made. The research focuses on three key areas. The first two: the importance of older people on a labour market and behavioral determinants of older consumers are the basis on which a consideration about links between ageing consumers and the role of older workers in the enterprises were built. Key findings confirm the existence of the described relationships, especially in a perspective of growing needs of older consumers and a desire to satisfy them by producers of consumer goods and services. One of the key conclusions is a high heterogeneity of older consumers, and what is connected - a diversity of their consumer behaviours. In the perspective of ageing of societies companies are under an internal pressure, from a staff, and externally - from consumers. The effective tool for meeting new challenges is the HR policy of enterprises. The article discusses two basic functions of age management: the adjustment function, which is using knowledge and experience of older employees to adapt a companies offer to needs of ageing consumers and the business-promotion function - creating a positive image of the company as a producer, a service provider and an employer, opened to the elderly. The paper is descriptive and starts a discussion of the rarely discussed in studies interdependence between both markets in Poland. The publication is a part of scientific research financed from the European Social Fund in as a part of the project "Educators for the elite - integrated training program for PhD students, post-docs and professors as academic teachers at University of Gdańsk" within the framework of Human Capital Operational Programme, Action 4.1.1, Improving the quality of educational offer of tertiary education institutions. This publication reflects the views only of the author, and the funder cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
124--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Active ageing solidarity between generations. A statistical portrait of the European Union, Statistical Books, Eurostat, Luxembourg 2011.
 • Bałandynowicz-Panfil K., Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, [w:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, red. H. Treder, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 49, Sopot 2010.
 • Bałandynowicz-Panfil K., The adaptation of business processes to the new challenges of ageing customers, [w:] Business Trends 2011, red. M. Horova, Vydala Západočeská univerzita v Plzni, Pilzno 2011.
 • Baron S., An elder's reflection on marketing to the elderly, ,,The Marketing Review" 2008, vol. 8, no. 4.
 • Bonsang E., Soest A. van, Satisfaction with job and income among older individuals across European countries, Meteor, Mastricht University, Mastricht 2010.
 • D'Addio A.C., Social policy for sustainable and inclusive growth: Intergenerational Solidarity in an Ageing World, materiały konferencyjne: European integration process in the new regional and global settings, Warszawa, 19-20 października 2011.
 • Demographic Yearbook 2011, United Nations Statistics Division, http://unstats.un.org.
 • Global Population Ageing: Peril or Promise, red. J.R. Beard i in., World Economic Forum, Geneva 2011.
 • He W., Muenchrath M.N., Kowal P., Shades of Gray: A Cross-Country Study of Health and Well-Being of the Older Populations in SAGE Countries, 2007-2010, International Population Reports, United States Census Bureau, May 2012.
 • Kunisch S., Boehm S.A., Boppel M., From Grey to Silver. Managing the Demographic Change Successfully, Springer, Berlin 2011.
 • Medina K., Migliaccio J., 77 Truths about marketing to the 50+ consumer, Medina Associates 2004.
 • Meiners N., Rester D., Reidl A., Seeberger B., The Significance of the Retirement Market, ,,Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business" 2011, vol. 3, no. 3.
 • Starzejąca się Europa. Wyzwania stojące przed europejskim sektorem usług dla seniorów, Raport opracowany w ramach projektu: 4-Listna Koniczyna: model jakości sektora usług dla seniorów, 2008-2009.
 • Sudbury L., Sincock P., A multivariate segmentation model of senior consumers, ,,Journal of Consumer Marketing" 2009, vol. 26(4).
 • Śniadek J., Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, "Gerontologia Polska" 2007, t. 15, nr 1-2.
 • Thompson N.J., Thompson K.E., Can marketing practice keep up with Europe's ageing population?, ,,European Journal of Marketing" 2009, vol. 43, no. 11/12.
 • World Population Ageing 2009, United Nations, New York 2009.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • www.stat.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.