PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 98--115
Tytuł artykułu

Europejska polityka spójności po 2014 roku a rozwój obszarów wiejskich w Polsce : założenia, możliwe rozwiązania, potencjalne skutki

Warianty tytułu
The European Cohesion Policy after 2014, Assumptions, Possible Solutions, and the Potential Impact for the Development of Rural Areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poddano analizie wyniki negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i ich wpływ na możliwe kierunki wykorzystania funduszu UE w świetle krajowych propozycji wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i polityki spójności. W tym kontekście artykuł analizuje nowy zintegrowany system zarządzania funduszami UE po 2014 roku, a także procedurę uchwalania i specyfikę budżetu UE jako kluczowego instrumentu integracji europejskiej w okresie 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the results of the negotiations on the multiannual financial framework of the European Union for the period 2014-2020 and their impact on possible directions for the use of EU funds in the light of national proposals for support under the common agricultural policy and cohesion policy. In this context, the article examines the new integrated system for managing EU funds after 2014, as well as the procedures for establishing, and specificity of, the EU budget as a key instrument of European integration for the period 2014-2020. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
98--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Decyzja Rady 70/243/EWWiS, EWG, Euratom z 21 kwietnia 1970 r. Dz. Urz. 1970, L 94.
 • Decyzja Rady 85/257 z 7 maja 1985 r. Dz. Urz. 1985, L 128.
 • Decyzja Rady 2000/597/WE z 29 września 2000 r. Dz. Urz. 2000, L 253.
 • Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 the European Regional Development Fund the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund, 2012. Commission Staff Working Document, Brussels, 14.3.2012, SWD(2012) 61 final, Part I (http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=386&langId=en).
 • Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Marskiego i Rybackiego, 2012. Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Bruksela.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010. Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF).
 • General Budget of the EU for the Financial Year 2007, 2007. European Commission, Brussels - Luxembourg.
 • General Budget ofthe EU for the Financial Year 2010, 2010. European Commission, Brussels -Luxembourg.
 • Grosse T.G., b.d.: Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. Ekspertyza dla MRR przygotowana w ramach prac nad Strategią rozwoju Polski Wschodniej do 2020 roku (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwojujolski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/375180a-6a5694a818fe987b3595bf6ecGrosse.pdf).
 • wGrosse T.G. (red.), 2004: Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Inter institutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, cooperation in budgetary matters and on sound financial management, 2013 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/stll/stll298.enl3.pdf).
 • Kłodziński M., red. 2008: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? 2011. Fundacja GAP, Kraków (http://k.wnp.pl/f/025/139/kurs_na_innowacje.pdf).
 • Lambooy J., 2005: lnnovation and Knowledge: Theory and Regional Policy. "European Planning Studies" 13, 8.
 • Nurzyńska L, 2011: Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Oręziak L., 2009: Finanse Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polityka spójności po 2013 r., 2008. Pożądane kierunki reformy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Program uproszczeń dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, 2012. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Założenia umowy partnerstwa, 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. (http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Eu-ropejskie_2014_2020/Documents/Zał_UP).
 • Projekt PROW- Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (2013); (http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/42744/236175/file/26_07_13_Projekt%20PROW.pdf).
 • Rosner A., red. 2002: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Russel P., 2012: Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. "Studia BAS" 3 (31) (http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/6BB4E8FB6B3DFFlFC1257A84004CA5A8/$file/Strony%20odStudia_BAS_31-4.pdf).
 • Stanowisko Rządu w sprawie polityki spójności po 2013 roku, 2012. Dokument przyj ety przez Radę Ministrów, Warszawa (http://www.mrr.gov.p1/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Negocjacje_2014_2020/Stanowiska_Rzadu_RP/Documents/stanowiska_rzadu_do_pakietujps.pdf).
 • SZRWRR - Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, 2012. Monitor Polski z 9 listopada 2012 r, póz. 839.
 • The Community Budget, 2008. Facts in Figures. Office for Official Publications of the EC, Brussels - Luxembourg.
 • The European Union Budget at a Glance, 2010. European Commission, Brussels (http://ec.europa. eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_en.pdf).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSerV.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:PL:PDF).
 • Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016. Rada Europejska, Bruksela (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_poland_pl.pdf).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.