PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 9 Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego | 136--161
Tytuł artykułu

Rozwój przemysłu turystycznego departamentów Francji zamorskiej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of the Tourism Industry in Overseas Departments and Collectivities of France in the Conditions of a Global Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Francuski sektor turystyczny stanowi jedną z najszybciej rozwijających się i dochodowych gałęzi narodowej gospodarki, a sama Francja należy do czołówki państw czerpiących największe korzyści z obsługi ruchu turystycznego. Z końcem ostatniego dziesięciolecia odwiedziło Republikę przeszło 81 mln turystów, co pozwoliło wygenerować ponad 6% PKB i dało zatrudnienie około 2 mln osób. Od lat 60. XX w. rozwój turystyki objął również ówczesne departamenty i terytoria zamorskie (DOM- -TOM), które odznaczają się licznymi materialnymi świadectwami kolonialnej przeszłości i bogatym potencjałem przyrodniczym. Regiony te oferują szereg atrakcji i stanowią obecnie prestiżowy cel wypraw turystycznych. Zamierzeniem prezentowanego studium jest zarys charakterystyki francuskiego przemysłu turystycznego w jej departamentach zamorskich w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Globalny spadek produktywności połączony ze wzrostem zadłużenia publicznego wielu państw wpłynął na regres branży turystycznej, tak w ruchu międzynarodowym, jak i wewnątrzkrajowym. Zgodnie z raportem UNWTO zaliczono Francję do grupy pięciu państw o najwyższej recepcji ruchu podróżnych (-7,8%). Podczas analizowania przemysłu turystycznego Francji zamorskiej, wyrażonego przez produkcję dóbr i usług turystycznych, zbadano jego najważniejsze sektory, takie jak atrakcyjność wypoczynkowa, baza noclegowa wraz ze zmianami ruchu turystycznego oraz uśredniona długość pobytów. W artykule zawarto ocenę potencjału turystycznego oraz produktu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych form turystyki tradycyjnej, zwłaszcza popularnej w departamentach pozaeuropejskich ekoturystyki. Zważywszy na różnorodność form francuskiej turystyki kwalifikowanej i morskiej, dokonano ich zwięzłej charakterystyki. W skutek przeanalizowania turystycznych strategii rozwoju, m.in. Schéma d'aménagement et de développement touristique (Schematu planowania przestrzennego i rozwoju turystyki) oraz Programme Sectoriel en Agritourisme (Sektorowego Programu Rozwoju Agroturystyki), podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o aktualność i efektywność tychże inicjatyw w świetle rosnącej konkurencyjności i spadku udziału turystów zagranicznych w ogólnej liczbie turystów. (abstrakt oryginalny)
EN
Development of the tourism industry in overseas departments and collectivities of France in the conditions of a global economic crisis. The French tourism sector is one of the fastest growing and profitable sectors of the country's national economy, and France itself should be at the forefront of deriving great benefits from tourist services. At the end of the last decade, the Republic was visited by over 81 million tourists, which generated more than 6% of the GDP, and provided employment to approximately 2 million individuals Since the 60s of the twentieth century, the development of tourism has covered also the departments and territories (DOM-TOM), endowed with numerous material evidence of the colonial past and rich natural potential. These regions offer a variety of activities, and are now prestigious tourist destinations. The aim of the present study is to outline the characteristics of the French tourism industry in communities and overseas departments of France, in the conditions of the global economic crisis. The global decline in productivity, coupled with an increase in public debt in numerous countries, contributed to the regression of the tourism industry, both in international traffic, as well as on the internal market. According to a UN report, the WTO includes France into a group of five countries with the highest reception of passenger traffic (-7.8%). When analysing the French overseas tourism industry, expressed by the production of goods and tourism services, attractive areas, a range of accommodation with the evolution of tourism, and the average length of stays have all been studied. The article describes and assesses the potential of the tourism product, with particular emphasis on the traditional alternative forms of tourism, especially in the departments where non-European ecotourism is popular. Taking into consideration the diversity of French qualified and maritime tourism, their brief characteristics have also been included. By analysing tourism development strategies, such as the Schémad'aménagement et de développementtouristique (Scheme Planning and Tourism Development) and the Programme Sectoriel en Agritourism (Agritourism Sector Development Programme), authors attempt to answer questions about the validity and effectiveness of these initiatives, in times of growing competition and decreasing share in the foreign tourist market. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Ardagh, J., Jones, C. (1998). Wielkie kultury świata. Francja. Warszawa: Świat Książki.
 • Atout France (2010). Du diagnostic à la mise en oeuvre: priorités d'actions pour chaque destination, Synthèse finale, 42.
 • Auzias, D., Labourette, J.P. (2010). Le Petit Fute Martinique 2011-2012 Paris: Petit Futé.
 • Baldy, S., Madeleine, É., Paulin, M.-H. (2000). Le challenge de l'écotourisme en Guyane. Antiane Éco, 46, 25-28.
 • Bally, B., Actif, N., Arnaud J.-N. (2006). 6 000 emplois salariés liés au tourisme à la fin 2005. Revue économie de La Réunion, 131, 14-15.
 • Bessière, S. (2010). Le tourisme dans les Antilles françaises. Le défi de la concurrence caribéenn. Paris: L'Harmattan.
 • Bonasewicz, A. (1967). Region Gujana. W: A. Jahn (red.), Geografia powszechna. tom V: Arktyka, Ameryka, Australia i Oceania, Antarktyda, Ocean Światowy. Warszawa: PWN, 227-231.
 • Bonnabeau, D. (2002). Audit de la filière agritouristique en Martinique. Note de synthèse. Villeurbanne: Chambre d'Agriculture Martinique. Pozyskano z: http://www.odeadom.fr/wp-content/themes/odeadom/ressources/synthese-agrotourisme-martinique.pdf
 • Braun, B., Collignon, F. (2008). La France en fiches. Paris: Bréal.
 • Chikungunya ou maladie de "l'homme courbé" (2012, 23 października). Pozyskano z: http://www.inserm.fr/thematiques/microbiologie-et-maladies-infectieuses/dossiers-d-information/chikungunya
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2012). Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 229-258.
 • Dorocki, S., Szymańska, I.A., Zdon-Korzeniowska M. (2012). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIII (8), 45-60.
 • Dudek, A., Kowalczyk, A. (2003). Turystyka na obszarach chronionych - szanse i zagrożenia. Prace i Studia Geograficzne, 32, 117-140.
 • Durand, M.S., Fruteau, M.C. (2004). Schéma d'Aménagement et de Développement Touristique de La Réunion. Île de la Réunion: SADTR - Orientations stratégiques. Pozyskano z: http://www.reunioneurope.org/DOCS/2014-2020/2014_2020_SDATR-Orientations%20Strategiques%202020.pdf
 • Economie du spatial (2012, 10 października). Pozyskano z: http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/9759-economie-du-spatial.php
 • Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego (2010). Bruksela: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
 • Feczko, J. (2010). Gospodarka agroturystyczna - aspekty ekonomiczne i zarządcze. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 422-430.
 • Fédération des Entreprises d'Outre Mer (FEDOM) (2012, 3 października). Pozyskano z: http://www.fedom.org
 • Felzines, C. (2007). Le tourisme, perspective d'avenir de l'outre-mer français. Sprawozdanie zaprezentowane w Radzie Ekonomicznej i Społecznej (Conseil économique et social).
 • Géologie, relief et climat des enjeux humains et environnementaux forts. (2012, 3 października). Pozyskano z: http://www.reunion.pref.gouv.fr
 • Gourou, P. (1963). Un livre de géographie tropicale régionale sur la Guadeloupe de Guy Lasserre. Annales de Géographie, 72 (394), 731-733.
 • Heywood, V.H., Jackson Wyse, P.S. (1991). Tropical botanic gardens: their role in conservation and development, London: Academic Press, 72.
 • Jean, R. (2007). Le tourisme en Guadeloupe : impact du tourisme sur l'activité et l'emploi. Premiers Resultats, 9. Pozyskano z: http://www.insee.fr/fr/insee_regions/guadeloupe/themes/premiers_resultats/pr_eft/PR_tourisme2005_ga.pdf
 • Jean, R. (red.). (2010). Tableaux Économiques Régionaux de la Guyane 2009-2010. Pozyskano z: http://www.insee.fr/fr/insee_regions/guyane/themes/ter/ter2010/ter2010_gy.pdf
 • Jędrusik, M. (2002). Wyspy tropikalne i subtropikalne. W: M. Bogucka (red.), Geografia spojrzenie na Ziemię i środowisko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 125-154.
 • Jędrusik, M. (2005). Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Koliba, A. (1997). Antyle. W: J. Warszyńska (red.), Geografia turystyczna świata. Część II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 321-340.
 • Kwatery prywatne i hotele, Słoneczna Martynika (2012, 10 października). Pozyskano z: http://www.slonecznamartynika.pl
 • La Réunion "gay-friendly", mais sans associations (2012, 10 października). Pozyskano z: http://www.zinfos974.com/La-Reunion-gay-friendly--mais-sans-associations_a14522.html
 • L'Association Guadeloupéenne d'Écotourisme (2012, 10 października). Pozyskano z: http://www.ecotourisme-guadeloupe.org/prestataires-11-milieux-naturels-preserves.html
 • Le tourisme en Guadeloupe: impact du tourisme sur l'activité et l'emploi, INSEE Antilles-Guyane, n°9 mars 2007. Pozyskano z: http://www.insee.fr/fr/insee_regions/guadeloupe/themes/premiers_resultats/pr_eft/PR_tourisme2005_ga.pdf
 • Le tourisme dans l'outre-mer français (2007). Direction du Turisme, Département de la Stratégie, de la Prospective, de l'Evaluation et des Statistiques. Pozyskano z: http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/etudes/tourisme/tourisme-outre-mer.pdf
 • Le tourisme dans l'outre-mer français (2008). Direction du Turisme, Département de la Stratégie, de la Prospective, de l'Evaluation et des Statistiques. Pozyskano z: http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/etudes/tourisme/tourisme-outre-mer-2008.pdf
 • Lenoir, D. (2007, 9 grudnia). Ecotourisme: la Guadeloupe récompensée. Newmedia. Pozyskano z: http://www.newmedia-fr.info
 • Liste des monuments historiques de La Réunion (2012). Pozyskano z: http://www.reunion.pref.gouv.fr/drac/livretMH974.pdf
 • Łazarek, R. (1999). Ekonomika turystyki. Warszawa: Zakład Wydawniczy DrukTur.
 • MacCannell, D. (2007). Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa: Muza.
 • Madeleine, É. (2008). Des efforts sur l'offre produit Guyane. Antiane-Guyane, 70, 22-23. Pozyskano z: http://www.insee.fr/fr/insee_regions/guyane/themes/ae_bilan/aes70gy/aes70gy_art12.pdf
 • Magras, M. (2011). Rapport d'Information fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et del'aménagement du territoire sur tourisme et environnement outre-mer. Sénat Session Ordinaire de 2010-2011. Pozyskano z: http://www.senat.fr/rap/r10-547/r10-5471.pdf
 • Magras, M.M. (2011). Guadeloupe et Martinique: d'un tourisme subi à un tourisme integer. Rapport d'information n° 547. Pozyskano z: http://www.senat.fr/rap/r10-547/r10-547.html
 • Monuments historiques de Guyane, (zestawienie zabytków architektonicznych Gujany Francuskiej) (2012, 23 październik). Pozyskano z: http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=d%e9partement&VALUE_1=973&FIELD_2=domaines&VALUE_2=%27MONUMENTS%20HISTORIQUES%27
 • Nęcka, D., Żbikowski, J. (2005). Tendencje organizacyjne i programowe w rekreacji ruchowej. W: Z. Kubińska, B. Bergier (red.) Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce. Biała Podlaska: PWSZ, Biała Podlaska, 253-269.
 • Nosel, J. (2000). Quel écotourisme pour la Martinique. Antiane, 46, 21-24. Pozyskano z: http://www.insee.fr/fr/insee_regions/martinique/themes/antiane/ae46/ae46_art06.pdf
 • Patin, V., Vincent, J.-M. (1993). Patrimoine culturel et tourisme en France. W: Economics of conservation, Sri Lanka: ICOMOS, 116-118, Pozyskano z: http://www.international.icomos.org/publications/93sy_eco13.pdf
 • Philibert, P. (2012, 10 kwietnia). Sauver le tourisme aux Antilles, FEDOM. Pozyskano z: http://www.fedom.org
 • Population legalés 2009 de la commune. Pozyskano z: http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=97106 (2012, 22 października).
 • Population Saint-Denis. Pozyskano z: http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-La-Reunion.html (2012, 2 październik).
 • Renault, J.-M. (1985). La Guadeloupe: guide touristique et pratique, Paris: Éditions du Pelican, 84.
 • Résultats d'activité des aéroports français 2011. Statistiques de trafic. (2012) Paris: Union des Aéroports Français. Pozyskano z: http://www.aeroport.fr/fichiers/UAF_rapport_d_activite_2011_des_aeroports_francais.pdf
 • Rettinger, R. (2010). Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 450-461.
 • Rettinger, R., Staszak, P. (2010). Europejskie połączenia lotnicze głównych regionów turystycznych Azji Południowo-Wschodniej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 462-470.
 • Rousseau, L. (red.). (2012). Mémento du tourisme. Édition 2011. Pozyskano z: http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/archive/www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/memento/2011/memento-2011.pdf
 • Skalska, T. (2011). Turystyka osób niepełnosprawnych. W: A. Dłużewska (red.), Nowe wyzwania edukacji turystycznej. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydział Turystyki i Rekreacji, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie.
 • Taïlame, J. (2009). Les avancées du tourisme face aux préconisations des politiques régionales. L'Observatoire, 6. Pozyskano z: http://www.aduam.com/aduam/etudes/publications/observ/observatoire-n6.pdf
 • Travel and Tourism Economic. France. (2009). WTTC, London. Pozyskano z: http://torc.linkbc.ca/torc/downs1/france%20wttc.pdf
 • Villages creoles. Pozyskano z: http://www.reunion.fr/preparer-son-voyage/choisir-son-label/villages-creoles.html (2012, 22 października).
 • Warszyńska, J., Jackowski, A. (1970). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: PWN.
 • Winid, J. (1967). Wyspy afrykańskie Oceanu Indyjskiego. W: A. Zierhoffer (red.), Geografia Powszechna tom IV Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Azja, Afryka. Warszawa: PWN, 658-662.
 • Zaręba, D. (2000). Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. Warszawa: PWN.
 • Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116-128.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.