PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 33--47
Tytuł artykułu

Problemy osób młodych na rynku pracy a funkcjonowanie rodzin

Autorzy
Warianty tytułu
Young People's Problems on Labour Market vs. Functioning of Families
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie przedstawia zarys sytuacji na rynku pracy w Unii Europejskiej w pierwszych latach XXI wieku z perspektywy osób młodych (15-29 lat). Ukazuje współczesne problemy tej kategorii, łącząc je z funkcjonowaniem rodzin w Europie. W znacznym stopniu trudności są konsekwencją globalnego załamania gospodarczego. Jest to przede wszystkim niemożność zdobycia zatrudnienia, świadczenia godnej pracy zgodnej z wykształceniem. Artykuł oparto na analizie podstawowych mierników rynku pracy obrazujących poziom aktywności, bierności, zatrudnienia i bezrobocia osób wkraczających w dorosłość i zaczynających karierę zawodową. Powołując się na dane statystyczne, porusza kwestie niepokojących zjawisk na współczesnym rynku pracy, które generują negatywne konsekwencje w życiu społeczno- ekonomicznym. Kwestie te dotykają bezpośrednio instytucji rodziny.(abstrakt oryginalny)
EN
This study shows a situation on the labour market in the European Union in the first years of the XXIst century from the perspective of young people. The paper presents contemporary problems of the age group of 15-29 and relates them to the European families. Their trouble to a great extent results from the global economic downturn. First of all this means the inability to get employed and to provide valuable work in the profession resulting from education. The article is based on an analysis of fundamental measures of the market, which illustrate the level of activity, passivity, employment and unemployment in the group of people becoming adults and beginning their professional career. Moreover, on the basis of statistical data, the paper also discusses the issues of alarming phenomena occurring on the contemporary labour market and generating extremely negative consequences in the socioeconomic life. These issues directly refer to the institutions of the family.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Baumann Z., O nie-klasie prekariuszy, "Krytyka Polityczna", 14.07.2011, http://www.krytykapolityczna. pl/Opinie/BaumanOnie-klasieprekariuszy/menuid-197.html. Tekst ukazał się na stronie "Europe Social Journal", http://www.social-europe.eu/2011/06/on-the-unclass-of-precarians/ [dostęp: 20.09.2012].
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002 (za: A. Zybała, Globalna korekta. Szanse Polski w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004).
 • Bezrobocie i bezrobotni w badaniach opinii społecznej, maj 2012, CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2012/K_064_12.PDF [dostęp: 10.11.2012].
 • Budrewicz P., Elastyczny rynek pracy, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2012, http://www.elastyczni.com.pl/app/webroot/upload/files/Elastyczny%20Rynek%20Pracy%20 -%20ZPP.pdf [dostęp: 20.11.2012].
 • Co trzeci Włoch mieszka z matką. Zjawisko bamboccioni to oznaka kryzysu?, 20.09.2012, "POLSKA", http://www.polskatimes.pl/artykul/660757,co-trzeci-wloch-mieszka-z-matka-zjawisko- -bamboccioni-to,id,t.html [dostęp: 20.11.2012].
 • Final Report, EU High Level Group of Experts on Literacy, European Commission September 2012, http://ec.europa.eu/education/literacy/what-eu/high-level-group/documents/literacy-report.pdf [dostęp: 10.06.2013].
 • Giddens A., Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Income and living conditions (ilc), Database Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ income_social_inclusion_living_conditions/data/database [dostęp: 17.06.2013].
 • Jabłonowska L., Determinanty rozwoju kariery zawodowej w dobie organizacji wiedzy, [w:] Edukacja. Praca. Rynek pracy, B. Pietrulewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe PTP, Instytut Edukacji Techniczno- Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 • Jakie korzyści daje działalność wolontariacka?, "GazetaPrawna.pl", 21.05.2011, http://praca.gazetaprawna. pl/artykuly/515853,jakie_korzysci_daje_dzialalnosc_wolontariacka.html [dostęp: 10.09.2012].
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów - Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania: strategia UE na rzecz młodzieży - Odnowiona otwarta metoda koordynacji na potrzeby wyzwań i możliwości stojących przed młodzieżą, KOM(2009) 200.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Książka i Wiedza, Warszawa 1987.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78 poz.483 ze zm.
 • Korsak M., Umowy na czas niepewny, "Gazetapraca.pl", 18.03.2011 [dostęp: 10.09.2012]
 • Lewandowski P., Koloch G., Regulski A., Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, http://www.nbp.pl/badania/ seminaria_bise/ibs2O.pdf [dostęp: 27.06.2013].
 • Makuch M., Młodzież a europejski rynek "bez-pracy". Aktywność zawodowa młodych osób w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w XXI wieku, [w:] Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości, M Makuch, D. Moroń (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 • Młode osoby a praca, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, 2011, http:// www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/40/pl/1/EF1140PL.pdf [dostęp: 20.09.2012].
 • Młodzi bezrobotni płacą za rozrzutność rodziców, "Gazeta Prawna.pl", 27.08.2011, http://praca.gazetaprawna. pl/artykuly/541927,mlodzi_bezrobotni_placa_za_rozrzutnosc_rodzicow.html [dostęp: 19.09.2012].
 • Młodzi 2011, M. Boni (red.), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, http://kprm.gov.pl/ Mlodzi_2011_alfa.pdf [dostęp: 20.10.2012].
 • Niewińska A., Młodzi, zdolni, aspołeczni, "Rzeczpospolita", 17.05.2011, http://www.rp.pl/artykul/ 2,659729_Mlodzi__zdolni__aspoleczni.html [dostęp: 20.10.2012].
 • Pawłowska-Salińska K., Młodzi trzy razy nic: co robić, żeby było mniej NEET-sów?, "gazeta.pl", 14.01.2012, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90445,11093671,Mlodzi_trzy_razy_nic__co_robic__ zeby_bylo_mniej_NEET_sow_.html [dostęp: 20.11.2012].
 • PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Reading, Mathematics and Science, OECD 2009, http://www.oecd.org/document/44/0,3746,en_2649_35845621_44455276_1_1_1_1,00. html [dostęp: 10.09.2012].
 • Racław M., Młodzi "uwięzieni". Bezdroża (nie)zależności na drodze do dorosłości, "Więź" 2012, nr 11-12.
 • Rezolucja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018), KOM 2009/C 311/01.
 • Smoczyński W., Prekariusze wszystkich krajów, "Polityka.pl", 16.09.2011, http://www.polityka.pl/ swiat/analizy/1519162,1,prekariat-mlodzi-bez-perspektyw-nowa-klasa-spoleczna.read [dostęp: 20.09.2012].
 • Staworzyńska-Grządziel M., Praca i edukacja w systemie wartości człowieka, [w:] Edukacja i praca. Konteksty - wyzwania - antynomie, R. Gerlach (red.), Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
 • Studenci jeśli zarabiają, to zwykle na czarno, "Gazeta Prawna.pl", 22.02.2011, http://praca.gazetaprawna. pl/artykuly/489225,studenci_jesli_zarabiaja_to_zwykle_na_czarno.html [dostęp: 20.10.2012].
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, DzU 1998, nr 21 poz. 94 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2008, nr 69 poz. 415 ze zm.
 • Wiatrowski Z., Współczesność rozwoju zawodowego, pracy zawodowej i kariery zawodowej, [w:] Edukacja. Praca. Rynek pracy, B. Pietrulewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe PTP, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 • Wołocień M., Homo faber czy homo familiaris? Wpływ bezrobocia na realizację ról małżeńskich, [w:] Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, T. Rostowska (red.), Difin, Warszawa 2009.
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 • Zybała A., Przestać młodzież kształcić do bezrobocia, "GazetaPraca.pl", 18.04.2011, http://gazetapraca. pl/gazetapraca/1,91736,9456755,Przestac_mlodziez_ksztalcic_do_bezrobocia.html [dostęp: 20.09.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.