PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 24 | nr 97 | 433--447
Tytuł artykułu

Wdrażanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Implementation of Management Control in the Public Finance Sector Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma na celu zaprezentowanie rozwiązań związanych z wdrażaniem kontroli zarządczej w sektorze publicznym. Funkcjonująca w polskiej administracji kontrola zarządcza stanowi narzędzie wspomagające procesy zarządzania. Przedmiotowa kontrola jest definiowana jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; skuteczności i efektywności działania; wiarygodności sprawozdań; ochrony zasobów; przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; efektywności i skuteczności przepływu informacji. Celem przedmiotowego opracowania jest odpowiedź na pytanie: czy kontrola zarządcza została wdrożona w polskiej administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami, standardami? Przedmiotowy problem jest rozpatrywany w oparciu o kryteria legalności i skuteczności. W opracowaniu przedstawione zostały modele kontroli zarządczej (kontroli wewnętrznej) stosowane w Stanach Zjednoczonych oraz większości krajów Unii Europejskiej, modele kontroli finansowej oraz kontroli zarządczej funkcjonujące w polskiej administracji, a także wyniki badań związanych z wdrażaniem ww. kontroli. Mając na uwadze fakt, iż skuteczność działania i osiąganie rezultatów jest coraz istotniejsze nie tylko w sektorze prywatnym ale także w sektorze publicznym, przewidywany jest dalszy rozwój i doskonalenie systemów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej jest istotne także ze względu na wzmocnienie odpowiedzialności instytucji publicznych za podejmowane decyzje, realizowane zadania oraz wydatkowane środki publiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The study was designed to demonstrate the solutions related to the implementation of management control in the public sector. Management control in Polish administration is a tool to support management processes. The control is defined as all measures taken to ensure that the goals and objectives are realized in a manner which is consistent with the law, efficient, cost-effective and timely. The objective of the management is to ensure, in particular, compliance of the unit with the law and internal procedures, efficiency and effectiveness, reliability of the reports, resource protection, observance and promotion of the principles of ethical conduct, efficiency and effectiveness of information flow.The aim of this study is to answer the question: has management control been implemented in Polish public administration in accordance with applicable regulations and standards? This issue is considered on the basis on the criteria of legality and effectiveness. The study presents the model of management control (internal control) used in the United States and most European Union countries, models of financial control and management control in Polish administration, as well as the results of the studies related to the implementation of the above-mentioned control. Bearing in mind that the effectiveness and achievement of results are increasingly important not only in the private sector but also in the public sector, further development and improvement of management control systems in the public administration is expected . The proper functioning of management control is also important to strengthen the accountability of public institutions for their decisions, the implementation of tasks and expenses from public funds. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • COSO, Internal Control - Integrated Framework, AICPA 1992.
 • de Koning R., Public Internal Financial Control (PIFC) in the Context of European Union Enlargement, Public Management Forum, vol. 5 (1999) nr 5, http://www.sigmaweb.org/document/55/0,3746, en_33638100_34612958_35253047_1_1_1_1,00.html, data dostępu: 1 lutego 2012.
 • INTOSAI, Internal Control: Providing a Foundation for Accountability in Government. An introduction to internal control for managers in governmental organizations, Wiedeń 2001, http://www.issai.org/composite-194.htm; data dostępu: 1 lutego 2012.
 • Kuc B.R., Kontrola menedżerska. Przełamywanie barier, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2001.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/, data dostępu: 25 kwietnia 2013.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli wewnętrznej w ministerstwach i innych jednostkach administracji centralnej, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/, data dostępu: 25 kwietnia 2013.
 • Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej, Media Rodzinne, Warszawa 2005.
 • Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa - COSO II, Warszawa 2007.
 • Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58).
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 21, poz. 108).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Nr 187, poz. 1254).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.