PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 24 | nr 97 | 449--468
Tytuł artykułu

Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Model of Competence of the Manager in the Modern Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kierowanie nowoczesną firmą wymaga dobrej i fachowej kadry zarządzającej, stąd też w dzisiejszym zarządzaniu szczególnie dużo miejsca poświęca się kompetencjom menedżerskim. Zagadnienie kompetencji menedżera w organizacji przyszłości jest czynnikiem wiodącym w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Kompetencje menedżerskie to suma posiadanych przez jednostkę zdolności, umiejętności i wiedzy wspartych na odpowiednich cechach osobowości, a także poprzez doświadczenie i sposoby zachowania oraz procedury działania pracownika. Kompetencje są ściśle związane z praktyką zawodową i rozwojem zawodowym (proces uczenia się podczas praktycznego działania, przy wykorzystaniu informacji zwrotnej z sukcesów i porażek). Kompetencje odnoszą się do działań organizacji lub ludzi. W przypadku działań organizacji kompetencją jest np. zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, dostarczanie produktów lub usług o najwyższej jakości. W przypadku kompetencji odnoszących się do ludzi, człowiek jest kompetentny np. w wykonywaniu jakiejś czynności. Kompetencje zawierają elementy specyficzne i ogólne (zawodowe i stanowiskowe). Kompetencje jako zbiory pewnych zachowań, umiejętności i wiedzy zorientowane są bardziej na wyniki niż na proces, co oznacza, że podczas ich nabywania i rozwijania największy nacisk kładzie się na rezultaty. Rozwój kompetencji jest stałą częścią pracy, a nie jej dodatkowym elementem. Rozwój jest zorientowany na jednostkę, ponieważ opiera się wyłącznie na rezultatach przez nią osiąganych. Rozwój kompetencji jest zgodny z procesem uczenia się w długiej perspektywie czasowej i jego określonych fazach. Sprzyjają temu nowe obowiązki, wyzwania i porażki, które motywują do nabywania nowych kompetencji. Podstawą rozwoju nowych kompetencji jest otwartość na doświadczenie, autorefleksja oraz zdolność do uczenia się na własnych błędach i sukcesach. Celem artykułu jest przedstawienie modelu kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem komponentów wchodzących w skład tych kompetencji na podstawie wybranej firmy. W artykule zaprezentowano aktualny i postulowany model kompetencji menedżera nowoczesnej organizacji w świetle badań własnych na przykładzie wybranej firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
Managing a modern company requires a good and professional management, and therefore management especially in today's space devoted to managerial competence. The issue of the competence of the manager in the organization of the future is a factor leading to a dynamically changing environment. Managerial competence is the sum held by the abilities, skills and knowledge supported by the relevant personality traits, experiences, behaviors and procedures of the employee. Competencies are closely related to professional practice and professional development (learning during practical activities, using feedback from the successes and failures). Competence refers to the activities of organizations or people. In the case of the organization's competence is meeting such as educational needs, providing products and services of the highest quality. In the case of competence relating to people, a person is competent in the performance of such an act. Competencies include specific and general items (training and station).results than on the process, which means that when they acquire and develop the greatest emphasis is placed on the results. Competence development is a permanent part of the work, not the additional element. The development is oriented on the unit, because it is based solely on the results achieved by it. Competence development is compatible with the process of learning in the long term, and its specific phases. Favored by new responsibilities, challenges and failures that motivate to acquire new skills. The basis for the development of new competences is openness to experience, self-reflection and the ability to learn from their mistakes and successes. The purpose of this article is to present a model of competence manager in the modern organization, with particular emphasis on the components included in the competence based on the selected company. The article presents the current and postulated manager competency model in modern organization in the light of their own study based on selected company. (original abstract)
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Bieda J., Menedżer, metody i techniki pracy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Katowice 1998.
 • Encyklopedia biznesu, Wydawnictwo Fundacja Innowacyjna, Warszawa 1995.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1981.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Kubik K., Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Louard P., Kierowanie kompetencjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1995.
 • Ludwiczyński A., Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wydawnictwo PFPK, Warszawa 2000.
 • Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1997.
 • Masłyk-Musiał E., Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2005.
 • Nosal Cz.S., Psychologia decyzji kadrowych. Strategia. Kryteria. Procedury, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Nowacki T.W., O kwalifikacjach prawie wszystko, Wydawnictwo ODN, Warszawa 1999.
 • Oleksyn T., Sztuka kierowania, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jasińskiego w Warszawie, Warszawa 1999.
 • Oleksyn T., Zarządzania kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 • Oleksyn T., Płaca i praca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997.
 • Pietkowicz E., Nowoczesny menadżer, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 1996.
 • Sajkiewicz A., Organizacja procesów personalnych w firmie, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2001.
 • Sloman M., Strategia szkolenia pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Szymczak M., Słownik języka polskiego, (red.) 1978/1981, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Thierry D., Sauret C., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1994.
 • Walkowiak R., Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004.
 • Wawrzyniak B., Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PFPK, Warszawa 1999.
 • Wawrzyniak B., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, pod red., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzani im. Koźmińskiego, Warszawa 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254531

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.