PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (14) | 75--88
Tytuł artykułu

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego na tle kraju w czasach dekoniunktury

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Situation of Enterprises Located in the Lower Silesian Voivodeship on the Background of the Country in Times of Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych zagadnień oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw jest analiza wyników finansowych podmiotów gospodarczych. Obliczane wyniki finansowe oraz wskaźniki płynności i rentowności umożliwiają sformułowanie opinii o stopniu wypłacalności przedsiębiorstw, zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań krótkoterminowych oraz o ich rentowności. Opracowanie dotyczy analizy wyników finansowych podmiotów gospodarczych w latach 2005-2011 oraz dynamiki wskaźników płynności i rentowności. Celem głównym pracy była analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska na tle kraju w dobie kryzysu gospodarczego. Wyniki badań dotyczące analizy dynamiki wyników finansowych przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku i w Polsce wykazały, że w analizowanym okresie najgorszy pod względem osiąganego zysku był rok 2008, w którym miał miejsce kryzys gospodarczy. Widocznym skutkiem kryzysu był znaczący spadek dynamiki uzyskiwanych wyników finansowych. Zjawisko to wpłynęło niekorzystnie na działające podmioty gospodarcze, co w efekcie doprowadziło do zmniejszenia się ogólnej liczby przedsiębiorstw działających w Polsce i na Dolnym Śląsku. Kolejne lata działalności firm wykazały poprawę koniunktury gospodarczej, czego dowodem były lepsze wyniki finansowe w kolejnych latach, natomiast w docelowym roku 2011 znacznie poprawiła się wartość osiąganego zysku. Wpłynęło to jednocześnie na podniesienie rentowności i płynności finansowej firm.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the basic problems of the financial situation of enterprises is the analysis of financial results of economic entity. Calculated financial results and the liquidity ratios and profitability allow to formulate views on the degree of the solvency of firms, the ability to regulate the current short term liabilities and their profitability. The study concerns the analysis of financial performance of economic entity in the years 2005-2011 and the dynamics of liquidity and profitability ratios. The main objective of the study is analyzing the financial situation of enterprises located in Lower Silesia against the background of Poland during the economic crisis. The results of research obtained in the study on the analysis of the dynamics of the financial results of enterprises in Lower Silesia and in Poland showed that in the analyzed period the worst in terms of achieved profit was 2008 year, when the economic crisis started. A visible effect of the crisis was a significant decline in the growth of achieved financial results. This phenomenon adversely affected the economic entities which in effect led to a decrease in the total number of enterprises functioning in Poland and Lower Silesia. In the subsequent years companies showed improvement in the economic situation, as evidenced by improved financial results in future years, while the target 2011 year significantly improved the value of the achieved profit.This helped also to improve the profitability and financial liquidity of firms.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
 • Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
 • Kopeć B., Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1983.
 • Kropsz-Wydra I., Podmioty gospodarcze a kondycja ekonomiczna Jednostek Samorządu Terytorialnego w warunkach zmieniającej się koniunktury, Roczniki Naukowe SERiA 2012, t. XIV, z. 1.
 • Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 • Nowak W., Ćwiąkała-Małys A., Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • Ryznar J., Metody stosowane w pracy badawczej z zakresu doradztwa rolniczego, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 • Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2003, 2006.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, Wrocław 2005, załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 r.
 • Suski-Borek G., Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 2001, nr 7.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2009, nr 18, poz. 97.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2007, nr 155, poz. 1095, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej, Dz U 1999, nr 101, 1178, z późn. zm.
 • Żabińska J. (red.), Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 • www.stat.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254599

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.