PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (14) | 144--162
Tytuł artykułu

Kryteria warunkujące konkurencyjność umów dodatkowych dotyczących poważnych zachorowań oferowanych w ramach indywidualnych ubezpieczeń na życie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Benchmarks for Competitiveness of Additional Critical Illnesses Contracts Offered in the Individual Life Insurance Policies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na polskim rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie istnieje znaczna liczba umów dodatkowych dotyczących poważnych zachorowań. Umowy te charakteryzują się złożonością, na ich konkurencyjność ma bowiem wpływ co najmniej kilkanaście cech, co może stwarzać trudności w ich porównaniu i ostatecznym wyborze najatrakcyjniejszej oferty. W artykule przybliżono główne cechy jakościowe charakteryzujące umowy dodatkowe poważnych zachorowań zaliczane do grupy piątej działu pierwszego ubezpieczeń indywidualnych. Cechy te można uznać za kryteria wpływające na konkurencyjność danej umowy dodatkowej. W celu ich zaprezentowania dokonano analizy porównawczej ofert wybranych towarzystw ubezpieczeń na życie. Ponadto w osobnej części artykułu porównano wybrane oferty ubezpieczeń dotyczących poważnych zachorowań pod względem wysokości składki, która stanowi kryterium o znaczeniu szczególnym z punktu widzenia decyzji klienta dotyczącej zakupu.(abstrakt oryginalny)
EN
On the Polish market for individual life insurance policies there is a significant number of critical illness contracts. These contracts are characterized by complexity, as their competitiveness is affected by at least a dozen features, which might cause difficulties comparing them and then finally selecting the most attractive offer. The article focuses on the main quality features characterizing the additional critical illness contracts included in the fifth chapter of the first group of individual insurance. These features can be considered as criteria affecting the competitiveness of a given supplementary agreement. In order to present them, a comparative analysis of selected life insurance companies' offers was done. In addition, in a separate part of the article, we compared some critical illness contracts in terms of premium, which is the criterion of special importance from the point of view of the client's decision concerning the purchase.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
144--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aegon TU na Życie SA - Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania ubezpieczonego oraz Załącznik do Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia CI-OWU-0211, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 14 lutego 2011 r. i mają zastosowanie do Umów Dodatkowych zawieranych od dnia 9 marca 2011 r.
 • TU Allianz Życie Polska SA - Umowa dodatkowa ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, kod produktu DPZ.
 • Amplico Life Pierwsze Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Reasekuracji SA - Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Umowa dodatkowa - ubezpieczenie na wypadek groźnych chorób (32), Warszawa, 30 kwietnia 2008 r.
 • AVIVA TUnŻ SA - Ogólne Warunki Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia w razie Poważnego Zachorowania PZ/NPER/1/2007.
 • AXA Życie - Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego POCU/08/09/01zatwierdzone uchwałą zarządu AXA nr 1/22/07/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. z późn. zm.
 • Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2010, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Wydział Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej, Warszawa 2010.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Dz.U. L 373 z 21 grudnia 2004 r., www.eur-lex.eu.
 • Generali Życie TU - Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania DD_FPP2.04.2009 przyjęte uchwałą Zarządu Towarzystwa Generali nr GL/1/1/3/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.
 • ING TUnŻ SA - Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej Dotyczącej Poważnego Zachorowania OWU/ CI34/2010 zatwierdzone przez Zarząd ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA uchwałą 34/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
 • Komunikat AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, www.axa-polska.pl/oferta-indywidualna/o-nas/ axa-w-polsce/zastrzezenia-prawne.
 • Komunikat Zarządu Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, http://www.nordeapolska. pl/nordea_zycie/4361.htm.
 • Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty, Poltext, Warszawa 2001.
 • Nordea Polska TUnŻ SA - Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z opcjami dodatkowymi "Nordea Multi Ochrona".
 • Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby CCIP 31, zatwierdzone przez Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA uchwałą UZ/349/2007, z późn. zm.
 • Ogólne Warunki Umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania OWU/CI34/2010, zatwierdzone przez Zarząd ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA uchwałą 34/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
 • PZU Życie SA - Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby CCIP 31 zatwierdzone prze Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA uchwałą UZ/349/2007 z późn. zm.
 • Sangowski T. (red.), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Saga Printing, Poznań 2000.
 • Sobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006, www.stat.gov.pl.
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny 2011, www.stat.gov.pl.
 • Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2003.
 • Śliwiński A., Ryzyko ubezpieczeniowe, taryfy - budowa i optymalizacja, Poltext, Warszawa 2002.
 • TUnŻ Warta SA - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie Platynowa Ochrona, w tym Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia u Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania zatwierdzone Uchwałą nr 51/2011 Zarządu TUnŻ "Warta" SA z dnia 15 marca 2011 r.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2010, nr 11, poz. 66.
 • Wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE w odniesieniu o ubezpieczeń, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-236/09 (Test-Achats), DzU C 11 z 13 stycznia 2012 r., www.eur-lex.eu.
 • www.knf.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.