PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 292 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych | 149--162
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu nowych perspektyw polityki rodzinnej w Polsce

Warianty tytułu
In Search of New Perspectives of Family Policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na konieczność poszukiwania nowych, a nawet niekonwencjonalnych perspektyw polityki rodzinnej w Polsce, uwzględniających zarówno współczesne przemiany rodziny, zwłaszcza zaś nowe sposoby jej pojmowania, jak też różne koncepcje dotyczące miejsca rodziny w polityce społecznej, ludnościowej, a także ekonomicznej naszego kraju, która w swych celach ogólnogospodarczych i ogólnospołecznych (również konstytucyjnych) winna uwzględniać w większym niż dotychczas stopniu rolę rodziny i polityki rodzinnej. Osnową przedstawionych rozważań są m.in. takie aspekty, jak deinstytucjonalizacja rodziny czy też funkcjonowanie rodziny jako zaangażowanego społecznie i racjonalnego ekonomicznie podmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to indicate the need to find new and even unconventional perspectives of family policy in Poland, taking into account both contemporary transformation of family, especially new ways of understanding it, as well as different concepts of family in social policy, population and the economy of our country which in its general economic and social purposes (including constitutional) should, to a greater extent than before, take into account the role of the family and family policy. The background of the foregoing considerations includes such aspects as the de-institutionalization of family or the functioning of the family as a socially engaged and economically rational entity.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Atkinson A.B., Makroekonomia i wymiar społeczny, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/Atkinson.pdf.
 • Auleytner J., Wprowadzenie, [w:] M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, Wydawnictwo PTPS oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007.
 • Auleytner J., Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2002.
 • Baker M., Restructuring family policies, University of Toronto Press, Toronto 2006.
 • Balcerzak-Paradowska B., Polityka społeczna i rodzinna w wymiarze lokalnym - podstawy koncepcyjne, [w:] B. Balcerzak-Paradowska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 • Balcerzak-Paradowska B. (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 • Becker G.S., Ekonomia życia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 • Becker G.S., Posner R.A., Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 • Doing Better for Families, OECD 2011.
 • Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
 • Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Golinowska S., Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 • Golinowska S., Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa, "Polityka Społeczna" 2007, nr 8.
 • Kodeks karny. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., DzU 1997, nr 88, poz. 553, z późn.zm.
 • Kodeks pracy. Ustawa z dnia 23 grudnia 1997 r., DzU 1998 nr 21 poz. 94 - tekst jednolity.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., DzU 1964, nr 9, poz. 59 ze zm.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Kotowska I. (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Kowalczyk O., Instrumentarium polityki społecznej, [w:] O. Kowalczyk, S. Kamiński (red.), Wymiary polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009
 • Nie ma jak rodzina, Komunikat z badań CBOS, BS/40/2008, Warszawa, marzec 2008.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Dokument przyjęty i proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku (nie publikowany w Dzienniku Ustaw).
 • Prywatne prawo międzynarodowe, Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r., DzU 2011, nr 80, poz. 432.
 • Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Rocznik Demograficzny 2011, GUS, Warszawa 2011.
 • Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Szarfenberg R., Polityka społeczna i usługi społeczne, [w:] M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2011.
 • Szatur-Jaworska B., Zadania polityki rodzinnej na tle sytuacji demograficznej, [w:] B. Rysz-Kowalczyk (red.), Problemy społeczne wybranych grup demograficznych, Wydawnictwo Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 • Szczepaniak J., Deinstytucjonalizacja rodziny w Polsce. Wybrane aspekty, [w:] K. Głąbicka, M. Gagacka (red.), Badania społeczne środowiska polityków społecznych, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
 • Szczepaniak J., Miejsce usług społecznych w polityce społecznej wobec rodziny - uwarunkowania i dylematy rozwoju, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Usługi społeczne wobec rodziny, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 239, UE, Wrocław 2011.
 • Szczepaniak J., Subsydiarność w polityce wobec rodziny w warunkach współczesnych - między ideą a rzeczywistością, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 146, UE, Wrocław 2010.
 • Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Thevenon O., Gauthier A.H., Family policies in developed countries: a 'fertility-booster' with side-effects, "Community, Work & Family" 2011, vol. 14, no 2.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., DzU 2009, nr 175, poz. 1362 ze zm. - tekst jednolity.
 • Ustawa o przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r., DzU 2005, nr 180, poz. 1493.
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., DzU 2006, nr 139, poz. 992 ze zm. - tekst jednolity.
 • www.rodzinakatolicka.pl/index.php/wiadomoci/6-wiadomosci/19205-maestwo-kontrowersyjne-prawo- miedzynarodowe [dostęp: 18.02.2011].
 • Zamorska K., Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych, [w:] O. Kowalczyk (red.), Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 • Założenia polityki ludnościowej Polski 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Projekt_ zalozenia_polityki_ludnosciowej_Polski_RRL_listopad_2012.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.