PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 31 | 403--422
Tytuł artykułu

Upadłość przedsiębiorstw sektora prywatnego a spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2008-2012

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Slowdown in Poland and Companies Bankruptcy in the Private Sector according to Size, Trade, Organizational and Legal Frame in the Period 2008-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie, jak kształtowała się liczba upadłości przedsiębiorstw prywatnych w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2008-2012. Przyjęto hipotezę badawczą dotyczącą większego zagrożenia upadłością podczas spowolnienia gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw. W opracowaniu zasygnalizowano problem z rzetelnym ukazaniem skali zjawiska upadłości, wynikającym z nieuwzględniania w statystykach upadłościowych kończących działalność firm, które nie przeprowadzają sądowego postępowania upadłościowego. Problem ten ukazano zestawiając dane dotyczące liczby sądowych postanowień o upadłości z danymi na temat podmiotów gospodarczych wykreślonych z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGoN). Pomimo że nie pokazują tego statystyki upadłościowe, trudności doświadczane przez sektor MŚP w warunkach spowolnienia gospodarczego częściej niż w przypadku dużych przedsiębiorstw skutkują zakończeniem działalności. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie podmiotów gospodarczych wykreślonych z rejestru REGON, w których dominującą część stanowią właśnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96%). Przeprowadzona w pracy analiza danych statystycznych pozwoliła również na wskazanie branż silnie uzależnionych od koniunktury gospodarczej (przemysł, budownictwo) oraz na określenie procentowego udziału poszczególnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw w statystykach upadłości. Czynnikiem zwiększającym lub zmniejszającym zagrożenie upadłością w okresie spowolnienia gospodarczego nie jest natomiast lokalizacja w określonym województwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the development of a number of bankrupt private companies in Poland during the economical slowdown from 2008 till 2012. A hypothesis has been formulated concerning increased risk of bankruptcy during slowdown in the small business. The study indicates difficulty to present a honest presentation of the scale of bankrupt phenomenon resulting from a the fact that statistics omit the bankrupt companies which did not conducted judicial proceedings on bankruptcy. The problem has been clarified by compiling the data concerning the number of court's ruling of bankruptcy with the data on the companies that were deleted from the The National official Register of the Nationalised Industries Units KRUPGN (REGoN). Despite the fact that it is not presented in statistics about bankruptcy, small businesses more often than companies employing more than 250 employees contribute to the number of companies ending the business activity. That has been reflected in the number of companies deleted from the KRUPGN (REGoN) from which the vast majority are the natural person conducting business activities (96%). Statistical data analysis presented in the article allowed also to indicate the trades which depend on the economic situation (industry, construction), as well as to determine the percentage participation of organizational and legal frame of businesses activity in the bankruptcy statistics. The factor of increasing or decreasing the risk of bankruptcy in the period of economic slowdown is not determined by the location in a particular voivodeship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
403--422
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • Altman E.I., Hotchkiss E., 2007, Trudności finansowe a upadłość firm: jak przewidzieć upadłość i jej uniknąć, jak analizować i inwestować w zadłużenie firm zagrożonych, CeDeWu, Warszawa.
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., 2008, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa.
 • Buckley A., 2011, Financial crisis: causes, context and consequences, "Financial Times Prentice Hall", Harlow.
 • Coface, Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce - pełne i wiarygodne dane za cały 2008 r., http://www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/20090112_Inf_Pras_upadlosci_caly_2008 (dostęp 11.12. 2012).
 • Coface, Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2009 roku, http://www.windykacja.pl/files/upadlosci_caly_2009_coface.pdf (dostęp 1.12.2012).
 • Coface, Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2010 roku, http://www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_ Coface_ upadlosci_caly_2010 (dostęp 12.12.2012).
 • Coface, Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2011 roku, http://www.coface.pl/ CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_upadlosci_ caly_2011_COFACE (dostęp 13.12.2012).
 • Coface, Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 3 kwartałach 2012 roku, http://www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/document s/Raport_Coface_upadlosci_3_kw_2012 (dostęp 14.12.2012).
 • Czajka D., 1999, Przedsiębiorstwo w kryzysie: upadłość lub układ, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
 • Dominiak P., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
 • Euler Hermes, 300 firm upadło w Polsce, http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/120504_eh_upadlosci_1kw.pdf (dostęp 16.11.2012).
 • Euler Hermes, Bankructwa firm - problem polskiej gospodarki, http://www.euler her- mes.pl/pl/dokumenty/091021_eh_upadl_iiikw09.pdf/091021_eh_upadl_iiikw09.pdf (dostęp 15.11.2012).
 • Euler Hermes, Lawina upadłości firm w Polsce - kasandryczny scenariusz...?, http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/120330_eh_upadlosci.pdf (dostęp 30.11. 2012).
 • Euler Hermes, Polską gospodarkę czeka znaczący wzrost liczby upadających firm, http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/121001_eh_upadlosci_09.pdf (dostęp 7.12.2012).
 • Euler Hermes, Przed nami fala upadłości firm w Polsce, http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/120809_eh_upadlosci_lipiec.pdf (dostęp 3.12.2012).
 • Euler Hermes, Przyspiesza wzrost upadłości firm w Polsce - upadło już blisko 400 przedsiębiorstw, http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/120604_eh_upadlosci_maj.pdf (dostęp 28.11.2012).
 • Euler Hermes, Raport grupy Euler Hermes dotyczący płynności finansowej firm w Polsce. Analiza zmian, jakie zaszły w 2008 roku, http://www.eulerhermes.pl/pl/090204_rap_upalosci.pdf090204_rap_upalosci.pdf (dostęp 29.11.2012).
 • Euler Hermes, Światowe ożywienie gospodarcze już pod presją, http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/100706_ozyw_swiat.pdf/100706_ozyw_swiat.pdf (dostęp 15.11.2012).
 • Euler Hermes, Umiarkowany spadek liczby upadłości firm w latach 2011-2012 nie zniweluje jeszcze ich silnego wzrostu podczas kryzysu, http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/110620_eh_rap_upadl.pdf (dostęp 16.11.2012).
 • Euler Hermes, Upadłości firm w Polsce - wyniki po trzech kwartałach 2008 roku, http://www.eulerhermes.pl/pl/upadlosci_3_kw_2008.pdf/upadlosci_3_kw_2008.pdf (dostęp 25.11.2012).
 • Gazeta Ubezpieczeniowa, Coface: Rok 2011 przyniósł wzrost liczby upadłości polskich przedsiębiorstw, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41720:coface-rok-2011-przynios-wzrost-liczby-upadoci-polskich-przedseibiorstw&catid=92&Itemid=95 (dostęp 8.12.2012).
 • Gielda-inwestora.pl, Upadłości firm w Polsce - raport październik 2012, http://gielda-inwestora.pl/polecane/upadlosci-firm-w-polsce-raport-pazdziernik-2012 (dostęp 22.11.2012).
 • Kowalak R., 2008, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Kwiatkowski E., 2011, Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszechradzkiej, "Ekonomista", nr 1.
 • Kwiecień M., Iwasieczko B., 2011, Kształtowanie kompetencji przedsiębiorców i kadr menedżerskich małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Difin, Warszawa.
 • Mączyńska E. (red.), 2005, Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • R. Petru, Kiedy będzie kryzys, http://ryszardpetru.bblog.pl/data,2013,1.html (dostęp 24.04.2013).
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12554.pdf (dostęp 20.11.2012).
 • Polska gospodarka mocno zwalnia. Nowe dane GUS, http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/417836,gus-wzrost-pkb-w-2012-to-2-proc.html (dostęp 29.04.2013).
 • Prusak B., 2011, Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw: ujęcie międzynarodowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Sawicka A., 2011, Funkcjonowanie średnich firm w okresie spowolnienia i kryzysu gospodarczego [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Difin, Warszawa.
 • Smuda M., 2011, Kapitał intelektualny sektora MSP (spółek NewConnect) w dobie kryzysu [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Difin, Warszawa.
 • Strzelecka R., 2011, Innowacyjność jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Difin, Warszawa.
 • Szarucki M., Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym, http://www.naukaigospodarka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465%3Aistota-upadoci-przedsibiorstwa-w-sensie-ekonomicznym-i-prawnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid= 108&lang=pl (dostęp 10.12.2012).
 • Szarucki M., Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010, http://www.naukaigospodarka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Aupadoci-przedsibiorstw-w-polsce-w-latach-2001-2010&catid=39%3Aartykuly&Ite- mid=108&lang=pl (dostęp 15.12.2012).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami.
 • Słownik wyrazów obcych, 1971, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2006, Rozwój sektora MŚP w Polsce a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • GUS, Departament Przedsiębiorstw, Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I - VI 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGW_wyn_fin_podm_gosp_I-VI_2012.pdf (dostęp 1.12.2012).
 • GUS, Departament Przedsiębiorstw, Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I - XII 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGW_wyn_fin_podm_gosp_I-XII_2011.pdf (dostęp 4.12.2012).
 • Zelek A., Maniak G., 2011, Polskie MSP wobec dekoniunktury gospodarczej 2007-2010 - studium przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Difin, Warszawa.
 • GUS, 2011, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 2010 r., Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.