PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 32 | 552--576
Tytuł artykułu

Społeczeństwo informacyjne - projekty i przedsięwzięcia w województwie śląskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Information Society - Projects and Activities in the Silesian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie dotyczy budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie, a w szczególności w województwie śląskim. Jego celem jest zidentyfikowanie oraz ocena projektów i przedsięwzięć realizowanych w województwie, ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Przeprowadzone badania mają charakter deskrypcyjno-empiryczny. W części poznawczej opracowania przedstawiono ideę społeczeństwa informacyjnego oraz cele strategiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W części empirycznej zaprezentowano wyniki analizy projektów i przedsięwzięć realizowanych w województwie śląskim, głównie dotyczących: poprawy technicznej i ekonomicznej dostępności infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz zwiększenia ilości i użyteczności usług i treści cyfrowych. Rezultaty studiów mogą zostać wykorzystane zarówno przez teoretyków-badaczy, jak i praktyków podejmujących aktywności dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper refers to issues related to creating the information society in a region. The aim of our study was to analyze the information society projects and activities in the Silesian Voivodeship. Firstly, the essence of information society and its key links like information society stakeholders, ICT infrastructure and information are presented. Secondly, special attention is given to the presentation of projects related to ICT infrastructure, e-services and e-public services. The paper concludes with a discussion of research findings. Researchers and scholars who develop studies on information society could find significant guidelines in this paper. For practitioners, results of this study can be used to undertake empirical activities aimed at information society development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
552--576
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aldrich D., Berlot J.C., McClure C.R., E-government: initiatives, development and issues, "Government Information Quarterly" 2002, 19(4).
 • Anttiroiko A.V., Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Hershey, New York 2008.
 • Babis H., Czapiewski R. (red.), Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, t. II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 • Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1973.
 • Bliźniuk G., Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2006.
 • Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, vol. 1, Blackwell Publishers, Oxford 1996.
 • Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, vol. 2. Blackwell Publishers, Oxford 1997.
 • Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, vol. 3, Blackwell Publishers, Oxford 1998.
 • Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
 • Eco U., Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996.
 • eEurope. An Information Society for All, 2000, http://europa.eu/legislation_summaries/ information_society/l24221_en.htm (dostęp 12.11.2011).
 • Goliński M., Społeczeństwo informacyjne. Geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
 • Hales C.F. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, z. 3, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011.
 • Hanna N.K., Enabling Enterprise Transformation. Business and Grassroots Innovation for the Knowledge Economy, Springer, New York 2010.
 • i2010. A European Information Society for Growth and Employment, 2005, http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/c11328_en.htm (dostęp 12.08. 2011).
 • Karvalics L.Z., Information Society - what is it exactly?, Network for Teaching Information Society, Budapest 2007.
 • Kassicieh S.K., The Knowledge Economy and Entrepreneurial Activities in Technology- Based Economic Development, Journal of the Knowledge Economy, 1(1), 2010.
 • Lavie D., Rosenkopf L., Balancing Exploration and Exploitation in Alliance Formation, "Academy of Management Journal", 2006, 49(4).
 • Lavie D., Stettner U., Tushman M.L.: Exploration and Exploitation Within and Across Organizations, "The Academy of Management Annals", 2010, 4(1).
 • Lisiecka K., Papaj T. (red.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 • Machlup F.B., The Production and Distribution of Knowledge in the US Economy. Princeton, Princeton University, New York 1962.
 • Mansel R., The information society. Introduction, [w:] The information society. Critical concepts in sociology, red. R. Mansel, Routledge, London 2009.
 • Masuda Y., The Information Society as Post-Industrial Society, Institute for the Information Society, Tokyo 1980.
 • Masuda, Y., Computopia: Rebirth of Theological Synergism, [w:] The Information Society as Post-Industrial Society, red. Y. Masuda, Institute for the Information Society, Tokyo 1980a.
 • Masuda, Y., Emerging Information Society in Japan, [w:] The Information Society as Post-Industrial Society, red. Y. Masuda, Institute for the Information Society, Tokyo 1980b.
 • Olszak C.M., Ziemba E., Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 • Papińska-Kaceperek J. (red.), Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2008.
 • Porat M.U., Rubin M.R., The Information Economy, Nine Volumes. Department of Commerce Government Printing Office, Washington DC 1977.
 • Raban D.R., Gordon A., Geifman D., The Information Society. The development of a scientific specialty, "Information, Communication & Society", 14(3), 2011.
 • Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny XI.2010-XII 2011, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice, styczeń 2012, http://www.e-slask.pl/files/zalaczniki/2012/08/03/1276770448/1343978811.pdf (dostęp 15.07.2012).
 • Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I.2012-XII 2012, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice, luty 2013, http://www.e-slask.pl/files/zalaczniki/2013/04/09/1276770448/1365509299.pdf (dostęp 10.06.2013).
 • Raport: Strategia rozwoju informatyki w Polsce, I Kongres Informatyki Polskiej, Poznań 1994, http://www.kongres.org.pl/on-line/1-szy_Kongres/index.html (dostęp 12.04. 2008).
 • Sahu G.P., Dwivedi Y.K., Weerakkody V., E-government Development and Diffusion: Inhibitors and Facilitators of Digital Democracy, IGI Global, Hershey 2009.
 • Sienkiewicz P., Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2009.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, http://www.mswia.gov.pl/ strategia (dostęp 12.03.2010).
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego do roku 2015, Uchwała nr III/37/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego, Katowice 2009.
 • Szewczyk A. (red.), Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007.
 • Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Toffler A., The Third Wave, Bantam Books, New York 1980.
 • Webster F., Theories of the Information Society, Routledge, New York 2002.
 • WSIS Forum, National e-Strategies for Development. Global Status and Perspectives 2010, International Telecommunication Union (ITU), Geneva 2011, http://www.itu.int/ITUD/cyb/app/docs/National_estrategies_for_development_2010.pdf (dostęp 30. 07.2012).
 • WSIS Forum, Outcome Document. Identifying Emerging Trends and a Vision Beyond 2015!, International Telecommunication Union (ITU), Geneva 2012, http://groups.itu.int/LinkClick.aspx?fileticket=-yre0EkP84E%3d&tabid=2103 (dostęp 30.07.2012).
 • Ziemba E., Olszak C.M., Building a regional structure of an information society on the basis of e-administration, "Issues in Informing Science and Information Technology", 7, s. 129-150, 2012, http://iisit.org/Vol9/IISITv9p277-295Ziemba091.pdf (dostęp 10.08.2012).
 • Ziemba E., Olszak C.M., The Determinants of Knowledge-Based Economy Development - ICT Use in the Silesian Enterprises, [w:] Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011. Intelligent Technologies and Applications, red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, University of Economics Research Papers no. 206, Publishing House of the Wroclaw University of Economics, Wrocław 2011.
 • Ziemba E., Papaj T., E-government Application at the Regional Level in Poland - the Case of SEKAP, [w:] Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, September 9-12, 2012 Wrocław.
 • Ziemba E., Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka, [w:] Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 24/12, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Ziemba E., Prolegomena do zastosowania technologii i systemów informatycznych na potrzeby prosumpcji [w:] Informatyka ekonomiczna, nr 22, red. J. Korczak, H. Dudycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 212, Wrocław 2011.
 • Żelazny R., Determinanty rozwoju gospodarczego Polski w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy [w:] GOW - wyzwanie dla Polski, red. J. Kotowicz-Jawor, PTE, Warszawa 2009.
 • Żelazny R., Nowe perspektywy rozwoju innowacji technologicznych w Polsce w aspekcie koncepcji społeczeństwa informacyjnego [w:] Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w V Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej cz. II, red. E. Okoń-Horodyńska, AE Katowice 2001.
 • Żelazny R., Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy w polityce rozwoju województwa śląskiego [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, red. C.M. Olszak i E. Ziemba, Wydawnictwo UE Katowice.
 • źródło internetowe: www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5981.htm (dostęp 10.08.2012).
 • źródło internetowe: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_DTL_VIEW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey=16996516&RdoSearch=BEGIN&TxtSearch=broad&CboTheme=&IsTer=&IntCurrentPage=1&ter_valid=0 (dostęp 23.09.2012).
 • http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=5518704 (dostęp 24.09.2012).
 • http://drogopol.pl/projekt/projekt2.php (dostęp 24.09.2012).
 • www.e-slask.pl/pl/artykul/projekty_zrealizowane/1275635356/0Z256 (dostęp 11.09.2012).
 • www.e-slask.pl/pl/artykul/sekap/1274691490/0/70 (dostęp 10.09.2012).
 • www.kartaskup.pl/strony/p-5-skup.html (dostęp 13.09.2012).
 • www.mamaebaby.eu/home (dostęp 24.09.2012).
 • www.oecd.org/internet/broadbandandtelecom/oecdbroadbandsubscribercriteria2010.htm (dostęp 23.09.2012).
 • www.poig.gov.pl/Strony/lista_beneficjentow_POIG.aspx (dostęp 3.09.2012).
 • www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/agenda-cyfrowa-w-praktyce.html,odczyt (dostęp 23.09.2012).
 • www.rpo.slaskie.pl/umowy.php (dostęp 9.09.2012).
 • www.sekap.pl/content.seam?id=1&cid=6688 (dostęp 11.09.2012).
 • www.web.gov.pl (dostęp 16.09.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255629

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.