PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej | 13--50
Tytuł artykułu

Uwarunkowania efektywności transportu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywność jako kategoria ekonomiczna ma istotne znaczenie w procesach funkcjonowania i rozwoju transportu, ponieważ ten sektor wykazuje wyjątkową wrażliwość na zmienność cen(głównie paliw), co powoduje istotne trudności w zrównoważonym rozwoju, wymagającym efektywnej alokacji zasobów.Zarządzanie organizacją procesów transportowych w warunkach ostrej konkurencji rynkowej powoduje, że znaczenie efektywności podejmowanych działań jest coraz większe.
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Hejduk I., Kierunki zmian systemu transportowego kraju na tle uwarunkowań rozwoju gospodarki polskiej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1986
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarnoœć”, Gdańsk 1993
 • Kotarbiński T., Myśl o dobrej robocie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1962
 • Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2006
 • Efektywność a osobowość, red. K. Obuchowski, J. Paluchowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982
 • Malik K, Ekonomiczno-ekologiczna efektywność gospodarowania w warunkach rynkowych, w: Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie. Tom 1, red. F. Piontek, Wydawnictwo Ekonomia i Œrodowisko, Białystok 2001
 • Piontek F., Mechanizmy ekonomiczne stosowane w ochronie środowiska. „Problemy Ekologii” 1999, nr 6
 • Bielejec J., Efektywność ekonomiczna przewozów ładunków, WKŁ, Warszawa 1971
 • Zieleniewski J., Efektywność badań naukowych, PWN, Warszawa 1966
 • Kosiec K., Efektywność a równowaga ogólna, AE, Kraków 1998
 • Bieda J., Gruszczyńska-Malec G., Zarządzanie, ŒWSZ, Katowice 2005
 • Bieniok H., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Katowice 1999^Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994
 • Metody sprawnego zarządzania, red. H. Bieniok, Placet, Warszawa 1997
 • Marszałek S., Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie, ŒWSZ, Katowice 2001
 • Scenarios Summary Report for CORDIS, http://cordis.europa.eu/transport/ src/scenario.htm (09.05.2008)
 • Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2007
 • Technologia RFID i jej zastosowania, „Spedycja Transport Logistyka” 2006, nr 4
 • Ekonomika transportu, red. W. Grzywacz, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1984
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982
 • Bojarski W., Podstawy analizy i inżynierii systemów, PWN, Warszawa 1984
 • Hofman L., Ekonomika branżowa jako nauka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej, seria B, nr 12, Sopot 1968
 • Gronowski F., O systemie komunikacyjnym. „Przegląd Komunikacyjny” 1964, nr 12
 • Tomala F., System transportowy a ogólna teoria systemów, Zeszyty Naukowe WSE, nr 33, Sopot 1966
 • Kuziemkowski R., Wybrane zagadnienia optymalizowania systemu transportowego. „Problemy Ekonomiki Transportu” 1973, nr 2
 • Tarski I., System transportowy RWPG, WKiŁ, Warszawa 1981
 • Piskozub A., Funkcjonowanie systemów transportowych, WKŁ, Warszawa 1973
 • Gałęzie transportu w zintegrowanym systemie transportowym, red. A. Piskozub, WKiŁ, Warszawa 1977
 • Teichmann E., Polityka transportowa EWG-RWPG - Polska, PWE, Warszawa 1989
 • Hejduk I., System transportowy Polski, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1992
 • Bumewicz J., Wojewódzka-Król K., Europejska Polityka transportowa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993
 • Bumewicz J., Transport EWG, WKiŁ, Warszawa 1991
 • Bumewicz J., Międzynarodowe rynki transportowe, UG, Sopot 2004
 • Bumewicz J., Szałucki K, Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, marzec 2003
 • Downar W., System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006
 • Bąk M., Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej, UG, Gdańsk 1997
 • Bąk M., Transport w świetle procesów integracji. Studium Podyplomowe SGH, Warszawa 2006, http://ekonom.univ.gda.pl/
 • Grzywacz W., Wojewódzka-Król K, Rydzkowski W., Polityka transportowa, UG, Gdańsk 1994
 • Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982
 • Hall A.D., Podstawy techniki systemów. Ogólne zasady projektowania, PWN, Warszawa 1968
 • Szewczuk A., Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa2001
 • Jasiński A. H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992
 • Współczesne teorie organizacji, red. A.K. Koźmiński, PWN, Warszawa 1983
 • Madeyski M., Lisowska E., Morawski W., Transport, rozwój i integracja, WKiŁ, Warszawa 1978
 • Polityka transportowa państwa na lata 20Ó0-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa, październik 2001
 • Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Œśrodowisko, Białystok 1999
 • Ekonomia œśrodowiska i zasobów naturalnych, red. T. Żylicz, Krupski i S-ka, Warszawa 1996
 • Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, Ministerstwo ŒŚrodowiska, Warszawa 2000
 • Polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec 2000
 • Brzeziński A., Friedberg J., Suchorzewski W., Założenia polityki transportowej państwa 2005-2050, Ministerstwo Infrastruktury 2004
 • Dziadek S., Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa 1991
 • Mazur E., Transport a œśrodowisko przyrodnicze Polski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1994
 • Kusztal J., Wpływ koncentracji działalności transportowej na œśrodowisko, w: Transport i spedycja. Materiały konferencyjne pod red. St. Dziadka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998
 • Gronowicz J., Ochrona œśrodowiska w transporcie lądowym, Instytut Technologii Eksploatacji, Poznań-Radom 2003
 • Mazur E., Optymalizacja rozwoju infrastruktury transportu w aspekcie ochrony ziemi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1989
 • Podstawy ekonomii œśrodowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa 2002
 • Speakman D., Polityka transportowa MBR w Europie Œśrodkowej i Wschodniej, w: Autostrady a rozwój gospodarczy, Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1995
 • Tarski I., Koordynacja transportu, PWE, Warszawa 1968
 • Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „ŒŚrodowisko i Rozwój” Rio de Janeiro, 3-14.06.1992, Szczyt Ziemi, Instytut Ochrony ŒŚrodowiska, Warszawa 1993
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K, Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997
 • Wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony œśrodowiska w programach sektorowych, Rada Ministrów, Warszawa, listopad 2002
 • Pieregud J., Przemiany na europejskim rynku usług transportowych i logistycznych, II Europejski Kongres Transportowy „ TRANSLOG 2003”, Szczecin 18-19 września 2003
 • Machnicka-Hławiczka M., Walczak K., Recykling samochodów - konieczność i biznes, „Ekoprofit” 1999, nr 10(37)
 • Machnik A., Sekrety sprawnego działania, Studio EMKA, Warszawa 2002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.