PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Zarządzanie w administracji publicznej : narzędzia | 161--187
Tytuł artykułu

SEKAP narzędziem skutecznego zarządzania w administracji publicznej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce wdrażane są różne projekty z zakresu e-government. Z punktu widzenia budowy społeczeństwa informacyjnego ważna jest ich skuteczność. Może ona być rozpatrywana jako stopień osiągania celów w zakresie budowy infrastruktury, uświadomienia i przeszkolenia potencjalnych użytkowników oraz wykorzystywania tejże infrastruktury. Badanie skuteczności w zależności od potrzeb może mieć różną szczegółowość. W tym opracowaniu poddano analizie skuteczność wdrażania projektu SEKAP w administracji publicznej województwa śląskiego. SEKAP analizowano pod kątem jego integracji z elektronicznymi obiegami dokumentów w poszczególnych instytucjach administracji publicznej (partnerów) oraz integracji z ogólnopolską platformą e-usług publicznych - ePUAP. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
Bibliografia
 • Almarabeh T., AbuAli A.: A general framework for e-government: definition maturity challenges, opportunities, and success. "European Journal of Scientific Research" 2010, Vol. 39, No. 1.
 • Andersen K. V., Henriksen H.Z.: E-government maturity models: extension of the Layne and Lee model. "Government Information Quarterly" 2006, Vol. 23, Iss. 2.
 • Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2000.
 • COM (2010) 2020 final, EUROPE 2020 A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/index_en.htm, 2012, dostęp: 29.08.2012.
 • COM (2010) 743 final, The European eGovernment Action Plan 2011-2015, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 15 December 2010, Harnessing ICT to promote smart, sustainable and innovative Government, Brussels, 15.12.2010, http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/index_en.htm, 2012, s. 4, dostęp: 29.08.2012.
 • Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action 9th Benchmark Measurement, December 2010, Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti and PTi for: European Commission, Directorate General for Information Society and Media.
 • eEurope. An Information Society for All. 2000, http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/124221_en.htm, dostęp: 28.08.2012.
 • Karikola G., Yngström L., Kowalski S.: Secure e-government services: A comparative analysis of e-government maturity models for the developing regions - the need for security services. "International Journal of Electronic Government Research" 2012, No. 8(1).
 • Państwo 2.0 Nowy Start dla eAdministracji. Red. M. Boni. Warszawa 2012.
 • Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B686F3119ECD01A1C125721F003BA1CF/$file/Plan_dzialan_na_rzecz_rozwoju_elektronicznej_administracji_na_lata_2005_-_2006.pdf, 2010, dostęp: 30.08.2012.
 • Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON. Stan na 31.12.2011. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2011. Stan na 31.12.2010. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Social media and Web 2.0 for rethinking e-government maturity models. Red. B.J. Kim, S. Robinson. W: Public service governance and Web 2.0 technologies: Future trends in social media. Red. E. Downey, M. Jones. Information Science Reference, Hershey 2012.
 • Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, http://szs.mac.gov.pl/portal/SZS/495/6271/Strategia_rozwoju_społeczeństwa_informacyjnego_w_Polsce_do_roku_2013_dokument_p.html, s. 8, dostęp: 30.08.2012.
 • Ziemba E., Papaj T., Będkowski J.: Egzemplifikacja e-government w Polsce - analiza porównawcza SEKAP i ePUAP. SGH, Warszawa 2012 .
 • Ziemba E., Papaj T.: E-government application at the regional level in Poland - the case of SEKAP. W: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Wrocław, September 9-12, 2012.
 • Ziemba E.: Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2012, z. 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dz.U. z 16 maja 2012 r., poz. 526.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzrów i kopii dokumentów elektronicznych. Dz.U. 2011, nr 206, poz. 1216.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego. MP 2000, nr 22, poz. 448.
 • Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/36/5/2005 z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, www.e-slask.pl, dostęp: 28.09.2012.
 • Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/37/2/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015.
 • Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 465/246/III/2008 z dnia 05.03.2009 roku w sprawie przyłączenia do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)" nowych Partnerów z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198 ze zm., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198, dostęp: 02.06.2012.
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Dz.U. 2001, nr 130, poz. 1450, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011301450, dostęp: 04.06.2012.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021441204, dostęp: 02.06.2012.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2005, nr 64, poz. 565 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2010, nr 4, poz. 230.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.