PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 2 | nr 3 | 43--64
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie elastyczności rynków pracy w wybranych krajach europejskich oraz USA w świetle metody TOPSIS

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Differences in Flexibility of Labour Markets in OECD Countries - The TOPSIS Method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Elastyczny rynek pracy można zdefiniować jako rynek posiadający zdolność przystosowania się do zmieniających się warunków ekonomicznych w sposób umożliwiający utrzymanie wysokiego wskaźnika zatrudnienia, niskiej stopy bezrobocia i inflacji oraz zapewniający ciągły wzrost dochodów realnych. Elastyczność rynku pracy ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się rozmiarów zatrudnienia w gospodarce. W opinii niektórych ekonomistów wyższemu poziomowi protekcji na rynku pracy towarzyszą niższe stopy zatrudnienia w danej gospodarce. Niska elastyczność rynku pracy jest współczesnym problemem wielu krajów. Brak elastyczności na tym rynku niejednokrotnie utożsamiany jest z jego regulacją w takich sferach jak: system zabezpieczenia społecznego, regulacje płacy minimalnej, ustawodawstwo dotyczące ochrony stosunku pracy czy też uprawnienia związków zawodowych. Podstawowym miernikiem opisującym stopień regulacji rynku pracy jest indeks EPL (Employment Protection Level) nazywany wskaźnikiem prawnej ochrony zatrudnienia. Został on stworzony przez ekspertów OECD i wykorzystuje się go do porównań międzynarodowych. Celem artykułu jest zbadanie stopnia elastyczności rynków pracy w krajach OECD oraz określenie miejsca Polski na tle tych krajów. W pracy wykorzystano metodę TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution). Metoda ta polega na tworzeniu miary syntetycznej i sprowadza się do wyznaczenia odległości każdego obiektu od wzorca i antywzorca rozwoju, a następnie liniowym uporządkowaniu badanych obiektów. Syntetyczny wskaźnik ela-styczności rynku pracy przy wykorzystaniu metody TOPSIS został zbudowany na podstawie 11 zmiennych, wśród których dominowały zmienne instytucjonalne jak: restrykcyjność ochrony zatrudnienia, klin podatkowy, zasięg związków za-wodowych czy odsetek zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Indeks obejmuje także zmienne opisujące rynek pracy tj. stopy zatrudnienia wśród ludzi młodych oraz starszych pracowników oraz stopę bezrobocia długookresowego, gdyż zmienne te pokazują szybkość dostosowania się rynku pracy do zmian zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Flexible labour market can be defined as the market with capability to adapt to changing economic conditions so as to keep high employment rate, unemployment and inflation low and ensure continued growth in real incomes. Labour market flexibility has a significant influence on employment level in the economy. Some economists believe that higher level of protection in the labour market is accompanied with lower employment rates in the economy. Low labour market flexibility is a contemporary problem of many economies. Lack of flexibility in this market is often associated with regulation of labour market in such areas as social insurance, minimum wage, legislation relating to employment protection and the strength of trade unions. EPL index (Employment Protection Level) is a basic measure indicating degree of labour market regulation. The index was created by the OECD experts and is used for international comparisons. The article aims to examine a degree of labour markets flexibility in OECD countries and identify position of Poland compared to other OECD members. TOPSIS method (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) is applied to achieve the goal. This method consists in creating synthetic index and calculates the distance of each object between the ideal solution and negative ideal solution, and then linear ordering of researched objects. Synthetic indicator of labour market flexibility was calculated using 11 variables, among which institutional variables such as restrictiveness of employment protection, tax wedge, trade union density or percentage of part time workers in total employment dominated. Synthetic index also covers variables describing labour market performance e.g. employment rate of young and older workers or long term unemployment rate as they indicate a speed of labour market's responsiveness on external changes. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
43--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Baranowska A., Lewandowski P. (2008), Adaptacyjność do zmian gospodarczych, [w:] M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • EMU and labour market flexibility (2003), HM Treasury, London.
 • Gawrońska - Nowak B., Skorupińska K. (2006), Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 • Góra M. (2003), Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, "Ekonomista", nr 1.
 • Kwiatkowski E. (2003), Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki, [w:] K. W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Lewandowski P., Koloch G., Regulski A. (2008), Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, (opracowanie przygotowane na potrzeby Raportu na temat pełnego uczestnictwa Polski w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej - dostępne na http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re19.pdf (stan na dzień 11 luty 2011).
 • Majchrzak A. (2008), Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa województwa wielkopolskiego w przekroju gmin, Scientiarum polonorum ACTA, Oeconomia 7 (2), dostępne na http://www.wne.sggw.pl/p/publikacje/pdf/acta/ASO_7_2_2008.pdf (stan na dzień 5 stycznia 2011).
 • Maniak G. (2007), W kierunku elastyczności pracy - aspekty elastyczności polskiego rynku pracy, [w:] J. Poteralski (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej (2003), S. Borkowska (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Roszkowska E. (2009), Application TOPSIS methods for ordering offers in buyer-seller transaction, "Optimum Studia Ekonomiczne", nr 3.
 • Skóra A. (2009), Strategia flexicurity jako przykład deregulacji i uelastyczniania rynku pracy, [w:] D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanta wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Wąsowicz J. (2009), Klin podatkowy i stopień regulacji rynku pracy - implikacje dla sytuacji na rynku pracy [w:] D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanta wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • http://stats.oecd.org/Index.aspx (10-20 luty 2011).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (10-20 luty 2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.