PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3 | nr 1 | 73--88
Tytuł artykułu

Harmonizacja rynku usług inwestycyjnych w Unii Europejskiej na przykładzie funduszy inwestycyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Harmonization of Investment Services in the European Union - the Example of Investment Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma na celu zaprezentowanie stanu harmonizacji usług inwestycyjnych w odniesieniu do europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych. Autor, podejmując próbę usystematyzowania europejskich usług inwestycyjnych, odwołuje się do kształtowanych historycznie swobód europejskich, wyodrębnia jednocześnie kluczowe przyczyny harmonizacji usług inwestycyjnych. Ważnym elementem opracowania jest prezentacja roli funduszy inwestycyjnych w sektorze finansowym, a także podstawowych korzyści wynikających z uczestnictwa w funduszach. Wykorzystując metodę analizy źródeł autor dokonuje przeglądu regulacji europejskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych, zarówno tych z obszaru przepisów prawa, jak i zaleceń regulatorów. Z perspektywy najnowszych uregulowań prawnych w opracowaniu wyróżniono potencjalne ich implikacje, zwłaszcza w odniesieniu do słabiej rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Uzupełniając aktualny obraz harmonizacji Autor, odnosząc się do istotnego przeobrażenia wspólnego rynku Unii Europejskiej w 2004 r., dokonuje przeglądu dynamiki tego sektora, w oparciu o podstawowe dane statystyczne. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię ciągle nieznacznego udziału nowo wstępujących państw. Weryfikacja trafności spostrzeżeń Autora może stać się tematem szerszych rozważań nt. harmonizacji usług finansowych w tym obszarze, możliwych do podjęcia po okresie niezbędnym dla oceny skutków implementowanych obecnie regulacji europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to present the level of harmonization of investment services in relation to the European investment funds' market. The author, in an attempt to systematize different types of investment services in Europe, refers to the European Freedoms and presents the key reasons for the harmonization of investment services. An important part of the study is to present the role of investment funds in the financial sector, as well as the crucial benefits of participation in the funds. By using the method of analysis of the sources, the author makes a review of the European regulations on investment funds, both the law and the recommendations of regulators. From the perspective of recent legislation changes the study highlights their possible implications, especially for less developed countries of the European Union. Complementing the current picture of harmonization the author, by referring to the substantial transformation of the common market of the European Union in 2004, makes review of dynamics of this sector, based on basic statistics. What is worth paying attention in this context is that there is still a slight share of the newly acceding countries. Verification of accuracy of the author's observations may become the subject of wider discussion on the harmonization of financial services in this area, taking into account time necessary to assess the impact of European regulations currently being implemented. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
73--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Al-Kaber M. (2004), Rynki finansowe i instytucje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Bernaś B. (red.) (2006), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dyl M. (2001), Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Warszawa.
 • Dyrektywa Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), Dz.U. L 375 z 31.12.1985.
 • Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w celu uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów emisyjnych, Dz.U. L 41 z 13.2.2002.
 • Dyrektywa 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do inwestycji UCITS, Dz.U. L 41 z 13.2.2002.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), Dz.U. L 302 z 17.11.2009.
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz.U. L 145 z 30.04.2004
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 376 z 27.12.2006.
 • EFAMA, Quarterly Statistical Release, No. 20, 24, 28, 32, 36 i 40, http://www.efama.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=75&Itemid=-99 (stan na dzień 28 lutego 2011 r.).
 • Jednolity Akt Europejski, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.