PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 11 | 41--54
Tytuł artykułu

Analiza procesowa w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa produkcyjnego

Warianty tytułu
Process Analysis to Improve the Value Chain of a Production Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie jednego ze sposobów zwiększania wartości przedsiębiorstwa, który polega na analizie procesów składających się na jego łańcuch wartości. W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia: proces, system procesów oraz zarządzanie procesami, a także zdefiniowano łańcuch wartości i ukazano jego strukturę. Współczesne organizacje gospodarcze działające w niepewnym, dynamicznie zmieniającym się otoczeniu stawiają za główny cel działalności wzrost wartości przedsiębiorstwa. Podejmując decyzje strategiczne dotyczące przyjęcia określonej koncepcji budowy wartości i jej wdrażania, przedsiębiorstwo może wykorzystywać różne sposoby zwiększenia tej wartości, m.in.: poprzez doskonalenie struktury łańcucha wartości w celu stworzenia wartości dodanej dla klienta. W artykule ukazano znaczenie, jakie winna posiadać analiza procesowa w doskonaleniu struktury wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha wartości na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Plast TL. W opracowaniu szczególna uwaga została skoncentrowana na przedstawieniu metodyki analizy procesowej, na którą składają się poszczególne etapy, a mianowicie: określenie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, wskazanie roli procesów w tworzeniu wartości dodanej dla klienta, pomiar i ocena rezultatów procesów oraz określenie propozycji doskonalenia procesów. Artykuł ten posiada nie tylko charakter teoretyczno-metodologiczny, ale również w sposób praktyczny wyjaśnia, na czym polega przeprowadzenie analizy procesowej oraz efekty, jakie może osiągnąć firma dzięki wprowadzaniu dobrze przemyślanych kierunków zmian w swoim łańcuchu wartości. Identyfikacja i analiza procesów pozwala na lepsze zrozumienie tworzenia wartości, a ich usprawnianie i stałe doskonalenie zwiększa efektywność funkcjonowania organizacji i stopień zadowolenia klientów zewnętrznych i wewnętrznych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents one of the ways to increase the value of the company , which is based on the analysis of processes involved in the value chain. The article explains the basic concepts: the process, the processes system, the process management, and definition of the value chain, and shows its structure. Modern business organizations operating in an uncertain and dynamically changing environment designate as the main purpose of the increase in value of the enterprise. In making strategic decisions concerning the adoption of a specific design concept and its implementation, the company may use different ways to increase the value, including: improving the structure of the value chain in order to create added value for customer. The article shown the importance of the process analysis, which should have in improving of the internal and external structure of the value chain for example the production company Plast TL. In this study, special attention was focused on the presentation of the methodology of process analysis, which consists of individual stages, namely: identification of processes carried out in the company, an indication of the role of the processes in the creation of added value for the customer, measurement and evaluation of the results of processes and to identify process improvement proposals. This article has not only a theoretical-methodological character, but also in a practical way explains what the analysis of the process is based on and the effects that can achieve the company by introducing a well-thought-out directions of changes in its value chain. Identification and analysis of processes allows for a better understanding of value creation, and their improvement and continuous improvement increases the efficiency of the organization and the level satisfaction of external and internal customers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Biazzo S., Bemardi G., Process Management Practices and Quality System Standards. Risks and Opportunities of New ISO 9001 Certification, "Business Process Management Journal", 2003, Nr 2.
 • 2. Bitkowska A., Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2013.
 • 3. Błoński M., Kondracki K., Zarządzanie na przebrnie wieków, Wydawnictwo Hays Personel, Warszawa 2004.
 • 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • 5. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 • 6, Czakon W., Operacyjne rozwinięcia koncepcji łańcucha wartości, "Przegląd Organizacji", 2003, Nr 9.
 • 7, Czakon W., Identyfikacja procesów w firmie w aspekcie łańcucha wartości, "Przegląd Organizacji", 2011, Nr 2
 • 8. Cyfert S., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • 9. Drucker P., Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa 1976
 • 10. Edward C, Braganza A., Lambert R., Understanding and Managing Process Initiatives: A Framework for Developing Consensus, "Knowledge and Process Management", 2000, vol. 7, nr 1.
 • 11. Hofman M., Controlling procesów w polskich przedsiębiorstwach, ANNALES UMCS, Sectio H OECONOMIA, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2007.
 • 12. Horowski W., Kononowicz Ł, Strategia podnoszenia wartości przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2002, Nr 5.
 • 13. Lisiecka K, Czakon W., Aspekt ekonomiczny integrowania łańcucha wartości (na przykładzie sektora ciepła systemowego), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2002, Nr 928.
 • 14. Logistyka, Teoria i praktyka, pod red. S. Krawczyka, Difin, Warszawa 2011.
 • 15. Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa, pod red. B. Woźniak-Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • 16. Obłój K, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 • 17. Porter M. E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • 18. Porter M E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 • 19. Procesy i projekty logistyczne, pod red. S. Nowosielskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • 20. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 21. Sopińska A., Procesowa organizacja przedsiębiorstwa, [w:] Procesowe podejście w zarządzaniu TQM, pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004
 • 22. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, WN PWN, Warszawa 2006.
 • 23. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa-Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.