PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 2 | 5--20
Tytuł artykułu

Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu jako narzędzie koordynacji polityki budżetowej w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union as an Instrument of Fiscal Policy Coordination in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu jako narzędzia koordynacji polityki budżetowej i wskazanie niektórych konsekwencji, jakie potencjalnie niesie jego stosowanie. Wszystkie kraje należące do UE prowadzą samodzielną politykę fiskalną, niezależnie od tego, czy są członkami strefy euro czy nie. Obecnie wiadomo, że jedną z bezpośrednich przyczyn kryzysu w części państw strefy euro było stałe przekraczanie fiskalnych kryteriów konwergencji w efekcie błędnej i nieodpowiedzialnej polityki budżetowej. Dotychczas stosowane formy koordynacji polityki fiskalnej okazały się zbyt słabe, aby zapobiec destabilizacji finansów publicznych państw członkowskich. Kryzys stał się impulsem do pogłębienia integracji w sferze polityki budżetowej. Podpisany w 2012 r. Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu, zwany w skrócie Paktem Fiskalnym, jest kolejnym narzędziem koordynacji polityki budżetowej w Unii Europejskiej. W znacznej mierze jest on powtórzeniem i niewielką ewolucją Paktu Stabilności i Wzrostu. Wskazano kilka wad Paktu Fiskalnego, które mogą skutkować jego potencjalną nieskutecznością. Są to: odniesienie do salda strukturalnego, co jest regułą budżetową o stosunkowo niewielkiej przejrzystości dla opinii publicznej oraz z powodu istnienia kilku konkurencyjnych metod jego obliczania; traktat przewiduje możliwość " nadzwyczajnych okoliczności" i nie precyzuje terminu zrównoważenia budżetu, co jest zmiękczeniem rygorów fiskalnych i otwiera możliwości dla targów politycznych; kary finansowe nakładane na państwa borykające się z trudnościami budżetowymi nie poprawią ich sytuacji. Dlatego Traktat o Stabilności, Zarządzaniu i Koordynacji nie stanowi przełomu w koordynacji polityki budżetowej w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to assess the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union as an instrument fiscal policy coordination and identify some of the consequences that potentially carries its use. All EU-members conduct independent fiscal policies, regardless of whether they are members of the euro zone or not. It is now known that one of the immediate causes of the crisis in part the euro zone countries was permanent crossing fiscal convergence criteria as a result of an erroneous and irresponsible fiscal policy. Used so far forms of coordination of fiscal policies were too weak to prevent the destabilization of the Member States' public finances. The crisis has become the impetus for build deeper integration in the area offiscal policy. Treaty on Stability, Coordination and Management, called briefly Fiscal Compact or TSCG, is another instrument of fiscal policy coordination in the European Union. In large part it is a repetition and a little evolution of the Stability and Growth Pact. This study indicated some disadvantages of the Fiscal Compact, what has the potential to lead to its inefficiency. These are: reference to the structural balance, which is a relatively small transparency budgetary rule for the public opinion and because of the existence of several competing methods for its calculation; the Treaty provides for the possibility of "extraordinary circumstances" and does not specify the term balanced budget, which is a softening of fiscal discipline and opens opportunities for political bargaining; financial penalties imposed on overdebt governments will not improve their situation. The Treaty on Stability, Management and Coordination does not constitute a breakthrough in the coordination of fiscal policies in the European Union. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
5--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Blaug M. (2000), Teoria ekonomii: Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Borowiec J. (2001), Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • European Council (2012), Fiscal compact enters into force, 21/12/2012, Press:551, Nr 18019/12.
 • European Commission (2013), European Economic Forecast Winter 2013, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf (stan na dzień 14 marca).
 • Grauwe P. (2003), Unia walutowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Heller J., Kotliński K. (2012), Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w strefie euro, "Ekonomista", nr 2, s. 227-241.
 • Heller J., Kotliński K. (2012),. Finanse publiczne nowych państw członkowskich UE na tle kryzysu w strefie euro, "Studia Europejskie", nr 2 (62).
 • Józefiak C., Krajewski P., Mackiewicz M. (2006), Deficyt budżetowy: przyczyny i metody ograniczania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kenen P. (1969), The Optimum Currency Area: An Eclectic View [in:] Mundell R., Swoboda A.K. (red.), Monetary Problems of the International Economy, University of Chicago Press.
 • Kundera J. (2012), Kryzys w strefie euro. Przyczyny i metody przezwyciężenia [w:] Opolski K., Górski J. (red.), Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej: Dokąd zmierza strefa euro? Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lutkowski K. (2004), Od złotego do euro; źródła obaw i nadziei, Wydawnictwo Twigger.
 • Mankiw N.G. (1990), A Quick Refresher Course in Macroeconomics, "Journal of Economic Literature", no. 4.
 • Miklaszewicz S. (2012) Deficyt budżetowy w krajach strefy euro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Oręziak L. (2009), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skiba L. (2010), Polityka fiskalna w unii walutowej [w:] Kowalewski P., Tchorek G. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP Warszawa.
 • Wojtyna A. (2000), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.