PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 2 | 21--37
Tytuł artykułu

Makroekonomiczne funkcje budżetu Unii Europejskiej a wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Macroeconomic Functions of the European Union Budget and the Multinational Financial Framework for 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie ma na celu identyfikację makroekonomicznych funkcji pełnionych przez budżet Unii Europejskiej oraz wskazanie możliwości i zakresu oddziaływania tego budżetu na gospodarkę Wspólnoty, jak również ocenę pełnionych przez niego funkcji na tle Wieloletnich Ram Finansowych na lata 20142020. Zdaniem autora budżet Unii Europejskiej - wbrew wielu odmiennym opiniom - może spełniać i w rzeczywistości pełni zbliżone makroekonomiczne funkcje, które przypisuje się współczesnym budżetom narodowym. W celu wykazania prawdziwości tego twierdzenia dokonano przeglądu literaturowego dotyczącego ekonomicznych funkcji budżetów narodowych oraz odniesiono je do regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej, wykazując w ten sposób specyfikę i ograniczenia w oddziaływaniu tego budżetu na gospodarki państw członkowskich. Pełnione przez budżet Unii Europejskiej funkcje ekonomiczne przeanalizowano na tle Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Rezultatem podjętych badań jest wniosek, że budżet Unii Europejskiej pełni pięć spośród tradycyjnych funkcji budżetu państwa: redystrybucyjną, alokacyjną, sty-mulacyjną, informacyjno-kontrolną oraz fiskalną. Nie spełnia natomiast funkcji stabilizującej. Specyfikę oddziaływania budżetu Unii Europejskiej ukazują Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020, które obejmują okres szczególnie trudny w historii Wspólnoty - okres wychodzenia z kryzysu finansowo-gospodarczego, a także dyskusji i szukania kompromisu w sprawie kształtu i ewentualnego zacieśniania integracji europejskiej w oparciu o podstawowy instrument polityki fiskalnej, jakim jest budżet. Aktualne stają się zatem problemy poruszane w niniejszym opracowaniu, które wpisują się w ogólnoeuropejską debatę nad przyszłością Wspólnoty. (abstrakt oryginalny)
EN
This study aims to identify macroeconomic functions of the European Union budget and an indication of the possibilities and extent of the impact of the budget on the economy of the Community, as well as evaluating the functions performed on the background of Multiannual Financial Framework for 2014-2020. The budget of the European Union - despite many different opinions - can acts and actually performs close macro functions which are attributed to the modern national budgets. In order to demonstrate the veracity of this claim there were reviewed literature on the economic functions of the national budget, and it was referenced to the regulations of the functioning of the general budget of the European Union. This demonstrated the specificity and limitations of the impact of this budget on the economies of the Member States. Functions which are performed by the European Union budget were analyzed against the Multiannual Financial Framework for 2014-2020. The result of this study shows that the budget of the European Union performs five of the traditional functions of the state budget: redistributive, allocative, stimulus, information and control, and fiscal. But it does not perform the stabilizing function. The specificity of the impact of the EU budget shows the Multiannual Financial Framework for 2014-2020, which includes a particularly difficult period in the history of the Community - a period of recovery from the financial and economic crisis, as well as discussions and seeking a compromise on the shape and the possible strengthening of European integration in support of the primary instrument of fiscal policy, which is the budget. Current issues are therefore discussed in this paper, which are part of a Europe-wide debate on the future of the Community. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
21--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Cieślukowski M. (2004), Budżet Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Denek E., Sobiech, J., Wolniak J. (2005), Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 • Doliwa-Klepacki Z. (2005), Integracja europejska (łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy), Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Dullien S., Schwarzer D. (2007), Integrating the Marcro-economic Dimension into the Budget: Reasons, Instrument and the Question of Democratic Legitimacy, "EU-Consent EU-Budget Working Paper", No. 4.
 • Grabowski T. (2002), Podstawy teorii ekonomii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Grabowski T. (2008), Unia Europejska - mechanizmy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Gruszecki T. (2012), Świat na długu, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Hnatyszyn-Dzikowska A. (2009), Realizacja stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej, PWSZP, Piła.
 • Kaleta J. (1985), Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2009), Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Barcz J., Michałowska-Gorywoda K. (2007), Integracja europejska, Wolters-Kluwer, Warszawa.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Budżet z perspektywy " Europy 2020", KOM (2011) 500, wersja ostateczna.
 • Krajewska A. (2005), Niedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce [w:] R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Mielczarczyk Z. (2001), Finanse, WSiP Warszawa.
 • Nowak-Far A. (2010), Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne, Tom VII, wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Oręziak L. (2012), Negocjacje budżetu UE na lata 2014-2020, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/120824_budzet2014_pl.htm (stan na 12.09.2012).
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Popławski K. (2011), Niemcy wobec Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Uwarunkowania i interesy, OSW, Warszawa.
 • Skiba L. (2010), Budżet Unii Europejskiej [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (2012), http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf70/26F522A9DF483A 5BC1257A100028ECE9/%24File/447-Tom1.pdf (stan na 12.09.2012 r.).
 • Stefaniak J. (2009), Przyszłość Unii Europejskiej w aspekcie ekonomicznym - reforma budżetu wspólnotowego [w:] M.J. Malinowski, S. Musiał (red), Przyszłość Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, ekonomiczne, cywilizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Tokarski P. (2011), Budżet UE jako narzędzie wdrażania strategii Europa 2020, [w:] M. Kaczor, P. Tokarski (red.), Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, PISM, Warszawa.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) Dz.U. C 115 z 9.5.2008.
 • Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, COM(2012) 388, wersja ostateczna.
 • Żyżyński J. (2009), Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia., PWN, Warszawa.
 • MEMO/11/459 z dn. 29.06.2011, Mity na temat budżetu UE oraz wieloletnich ram finansowych (2011), http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11- 459_pl.htm, (stan na 12.09.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.