PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 34 | 35--44
Tytuł artykułu

Mirovye finanansovye krizisy : suŝnostʹ, mehanizmy predotvraŝeniâ i faktory stabilizacii èkonomiki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Światowe kryzysy finansowe : istota, mechanizmy przeciwdziałania i czynniki stabilizacji gospodarki
World Financial Crises : Essence, Prevention Mechanisms and Factors of Economy Stabilization
Języki publikacji
UK
Abstrakty
W artykule rozważaniom poddano definicję finansów publicznych, przedstawiono koncepcję kryzysu finansowego oraz rozpoznano jego przejawy w gospodarce narodowej, jak również typy i podgrupy kryzysów. Zaprezentowano tutaj podejścia definicyjne do istoty kryzysu oraz mechanizmy przeciwdziałania oddziaływaniom kryzysu finansowego. Uwagę skupiono na obszarach oddziaływania kryzysu w sferze strukturalnej modernizacji gospodarki narodowej i systemu finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the definition of public finance is considered, the concept of financial crisis is given, its manifestation in the national economy is grounded, types and subgroups of crises. The approaches to definition of crisis essence and mechanisms of opposition to the financial crisis penetration are allocated. The attention is focused on crisis reference points of structural moderni- zation of the national economy and the system of public finances. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institut Upravleniâ Klassičeskogo Privatnogo Universiteta, Zaporožʹe, Ukraina
 • Klassičeskij Privatnyj Universitet, Zaporožʹe, Ukraina
Bibliografia
 • Азаров М.Я., 2011, Інноваційні механізми управління програм розвитку, Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. - К.: Саміт книги.
 • Базилюк Я.Б., 2011, Виклики сучасної міжнародної фінансової кризи: висновки для України, Я.Б. Базилюк, Вісник Академії митної служби України: наук. журн., Сер. "Економіка", № 2(46).
 • Барановський О.І., 2009, Сутність і різновиди фінансових криз, О.І. Барановський, Фінанси України, № 5.
 • Бушуєв С.Д., 2010, Креативні технології в управлінні проектами і програмами, [Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Бабаєв І.А. та ін.], К.: Саміт книга.
 • Воронова Л.К., 2006, Фінансове право України: [підруч.], Л.К. Воронова, К.: Прецедент; Моя книга.
 • Гаврилюк Р.О., 2006, Конституція держави і публічні фінанси: проблеми теорії, Р.О. Гаврилюк, Право України, № 12.
 • Клімова С.М., 2009, Реформування публічних фінансів України на шляху розбудови правової держави [Електронний ресурс], С.М. Клімова, Актуальні проблеми державного управління, № 2(36), Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2009_2/doc/5/05.pdf.
 • Ковалев В.В., 2007, Система предупреждения валютного и финансового кризисов в условиях глобализирующейся экономики, автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.14 "Мировая экономика", В.В. Ковалев. - М.
 • Нечай А.А., 2005, Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі, дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07, Анна Анатоліївна Нечай. - К.
 • Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації, 2011,[аналіт. доп.],[Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Белінська Я.В., Бережний Я.В., Бугрій М.Г. та ін.], К.: НІСД.
 • Пришва Н.Ю., 2008, Публічні доходи: поняття та особливості правового регулю-вання, [монографія], Н.Ю. Пришва. - К.: КНТ.
 • Розпутенко І.В., 2008, Публічні фінанси: [навч. посіб.], І.В. Розпутенко. -К.: НАДУ.
 • Світлицька В.М., 2011, Правовий зміст публічних фінансів як складової фінансової системи України, В.М. Світлицька, Держава та регіони: наук.-вироб. журн. Сер. "Право та державне управління", № 2.
 • Фінансове право України, 2004, [підруч.] / Бех Г.В., Дмитрик О.О., Крицький І.Є.; за ред. М.П. Кучерявенка, К.: Юрінком Інтер.
 • Чорнобай О., 2009, Світова фінансова криза: сутність, причини виникнення та її вплив на економіку України [Електронний ресурс], Оксана Чорнобай. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2009_13/Chornobay.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.