PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 9 | 33--68
Tytuł artykułu

Rola samorządu lokalnego w działalności podmiotów gospodarczych na obszarze gminy

Warianty tytułu
Local Government Role in Business Activity in Communes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszych warunkach gospodarczych, a także w dążeniu do wzrostu decentralizacji władzy i rozszerzania zakresu kompetencji samorządu terytorialnego, nowego wymiaru nabierają zagadnienia roli tego samorządu w rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez różne podmioty gospodarcze na terenie gminy. Coraz silniej akcentowana jest szczególna rola samorządu w odniesieniu do oddziaływania na procesy gospodarowania i to zarówno w formie inwestycji własnych samorządu, jak i w formie inicjowania oraz wspierania działalności autonomicznych podmiotów gospodarczych. Niejednokrotnie podkreśla się wprost, że aktywizowanie gospodarcze terenu jest podstawą rozwoju lokalnego i głównym narzędziem realizacji strategii rozwoju gminy. Równocześnie wiadomo, iż wciąż toczą się dyskusje nad zakresem i formami działalności gospodarczej gmin, trwają też poszukiwania odpowiednich rozwiązań (m.in. prawnych), a praktyka daje liczne przykłady posunięć nie do końca jeszcze zadowalających. Z tych względów warto dokonać próby prezentacji i oceny istniejącego stanu prawnego, a także zarysowania kierunków pożądanych zmian. Celem artykułu jest próba syntetycznego scharakteryzowania udziału samorządu gminy w lokalnej sferze gospodarczej, a także określenie roli, jaką w zakresie bezpośredniego inwestowania oraz inicjowania i wspierania działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty gospodarcze na terenie danej gminy, przy danych uwarunkowaniach prawnych, może odegrać samorząd gminy. Autorka zamierza to osiągnąć przez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób organy samorządu gminy uczestniczą w działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty gospodarcze?; jakie cele i zadania w zakresie aktywizowania gospodarczego gminy stoją przed organami samorządu?; jakie możliwości bezpośredniego inwestowania mają organy samorządu lokalnego, a także jakie działania mogą podejmować dla inicjowania i wspierania działalności gospodarczej na obszarze swego działania?; jakie instrumentarium, umożliwiające realizację zadań w zakresie inwestowania, inicjowania i wspierania działalności podmiotów gospodarczych znajduje się w rękach samorządu gminy? (fragment tekstu)
EN
In the terms of democracy and a strong decentralising drift in Poland, the local authorities are faced with a new category of dilemma, especially in the field of an economic activity. This paper entitled "Local Government Role in Business Activity in Communes" concerns a crucial role of a local government according to its influence on the economic processes taking place within a commune territory, in form of self-investments and stimulating and supporting undertakings as well. Traditionally, the local government involves public funds., into a sphere of public utilities. Referring to the present law regulations a commune has a right to conduct public institutions itself to perform social tasks or to charge it to a private unit. The range of investments of local authorities into a commercial field is much more restricted and permissible only in some precisely defined cases. The local government has at its disposal many differentiated instruments to initiate and protect autonomous economic activity and in this way it influences and modifies behaviour of the private businesses. The conclusion that can be drawn is that the level of economic development of a commune in a great part is a result of local government undertakings in this field. The decisions and activities of a local government have to constitute a part of an integrated local policy and be reflected in a local strategy. Competent implementation of an instrument set can reveal some correlation and synergy effects and in this way accelerates achievement of targeted results. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamiak, J., [2001], Zarządzanie finansami lokalnymi i regionalnymi, w: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, pod red. W. Kosiedowskiego, TNOiK, Toruń.
 • Bagdziński, St.L., Konkel, J.A., [1997], Instrumenty promowania i wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, w: Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, pod red. W. Maika, Biuletyn PAN KPZK, z. 177, Warszawa.
 • Broszkiewicz, R., [1996], Mechanizmy i instrumenty sterowania procesami rozwoju gospodarki lokalnej i samorządowej w Polsce, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z. 734, Wrocław.
 • Czornik, M., [2002], Tworzenie produktu miasta, w: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym pod red. A. Klasika, F. Kuźnika, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Dąbrowski, Z., [1992], Przedsiębiorstwo a władze lokalne w: Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I, z. 205, Poznań.
 • Dolnicki, B., [1999], Samorząd terytorialny: zagadnienia ustrojowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Domański, T., [2000], Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Hammal Books, Łódź.
 • Dudzik, S., [1998], Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego: problematyka prawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Gierszewska, G., Romanowska, M., [1995], Analiza strategiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Gorzelak, G., [1995], Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna, Euroreg-Unesco, Warszawa.
 • Grobelny, R., [1998], Instrumenty sterowania gospodarką w skali lokalnej, w: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania, Biuletyn KPZR PAN, z. 181, Warszawa.
 • Gruchman, B., Zawisny, K., [1992], Metody i instrumenty pobudzania przedsiębiorczości lokalnej (z doświadczeń zagranicznych), w: Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I, z. 205, Poznań.
 • Izdebski, H., [2001], Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Kalisiak, M., Paluch, W., [2000], Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 • Kosikowski, C., [1997], Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów gminy dotyczące przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź - Zielona Góra.
 • Kotler, P., [1995], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethener, Warszawa.
 • Kudłacz, T., [1999], Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Markowski, T., [1999], Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Parysek, J.J., [1996], Gospodarka lokalna w warunkach wolnego rynku i samorządowych struktur społecznych: Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, pod red. J.J. Paryska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Patrzałek, L., [1996], Ekonomiczne funkcje samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Patrzałek, L., [1996], Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny i regionalny w: Samorząd Terytorialny, nr 5.
 • Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, [1994], pod red. B. Winiarskiego i L. Patrzałka, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość w gminach. Stymulowanie inwestycji, [1996], pod red. E. Wysokiej, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa - Poznań - Zielona Góra.
 • Rolewicz, J., [1999], Ekonomiczne instrumenty stymulowania przedsiębiorczości w małych miastach w Polsce po roku 1990, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Sikora, J., [1998], Promocja regionu i miejscowości, w: Samorząd w Polsce. Istota, forma, zadania, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 • Skoczny, T., [1991], Dopuszczalność działalności gospodarczej gmin, Samorząd terytorialny, nr 3.
 • Sztando, A., [1999], Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, Samorząd Terytorialny, nr 7-8.
 • Sztando, A., [2000], Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego, w: Studia Regionalne i Lokalne, nr 1.
 • Trojanek, M., [1999], Instrumenty pobudzania rozwoju lokalnego, w: Słupskie Studia Regionalne, pod red. E. Ignasiaka, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, Centrum Badań nad Gospodarką Regionu, Słupsk.
 • Trojanek, M., [1994], Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 137, Poznań.
 • Wojciechowski, E., [1997], Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojciechowski, E., [2003], Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • Wojtasiewicz, L., [1997], Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcie metodologiczne, w: Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, pod red. W. Maika, Biuletyn PAN KPZK, z. 177, Warszawa.
 • Wojtasiewicz, L., [1996], Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, w: Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, pod red. J.J. Paryska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku, nr 9, poz. 43).
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96, poz. 603 i nr 104, poz. 656).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.