PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3 | 11--25
Tytuł artykułu

Pomoc społeczna jako element systemu zabezpieczenia

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono akty normatywne określające poziom ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Omówiono definicje zabezpieczenia społecznego, techniki administracyjno-finansowe zabezpieczenia społecznego oraz najstarszą instytucję polityki społecznej, jaką jest pomoc społeczna. Opisano również kluczowe zasady funkcjonowania pomocy społecznej.
Rocznik
Numer
Strony
11--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • W. Muszalski, Ubezpieczenie społeczne, Warszawa 2004, s. 16.
 • G. Magnuszewska-Otulak, Rozwój systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. Raport Beveridge'a, IPiSS, Warszawa 1992, s. 42 i n.
 • W. Szubert, Plan Beveridge'a, Łódź 1946 r.
 • Beveridge and Social Security: An International Retrospective, Eds. by J. Hills, J. Ditch, H. Glennerster. Clarendon Press, Oxford 1994.
 • Social Insurance and Allied Services, The Beveridge Raport, HMSO, London 1942, cyt. za: N.J. Wikeley, A.I. Ogus, E. Barendt, The Law of Social Security, Butterwotths LexisNexis, London 2005, s. 4.
 • W. Muszalski, Prawo do zabezpieczenia społecznego, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 1995, s. 246 i n.
 • W. Koczur, Zabezpieczenie społeczne. Podstawowe zagadnienia, [w:] Polityka społeczna w okresie transformacji, red. A. Fraczkiewicz-Wronka i M. Zrałek, Katowice 2001, s. 118.
 • T. Zieliński, Ubezpieczenia społeczne pracowników, Warszawa-Kraków 1994, s. 115.
 • G. Uoecińska, Normy MOP w dziedzinie zabezpieczenia społecznego uchwalone po wojnie i współcześnie, "Polityka Społeczna" 2005, nr 3, s. 19 i nast.
 • Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-1994, t. I-II, red. R. Hendzel, R. Lemieszewska, M. Stefańska, Warszawa 1996.
 • J.-J. Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore, R. Ruellan: Droit de la sécurité sociale. Dalloz, Paris 2005, s. 388 i n.
 • S. Muckel: Sozialrecht, München 2007, s. 524 i n.
 • Molina, Zabezpieczenie społeczne w aktach Rady Europy, "Polityka Społeczna" 2005, nr 3, s. 31.
 • G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, IPiSS, Warszawa 2005.
 • A.M. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006.
 • E.D. Berkovitz, The Historical Development of Social Insurance in the United States, [w:] Social Security in the 21st Century, eds. E. Kingston, J. Schultz. Oxford University Press, New York 1997, s. 32 i n.
 • E.M. Gramlich, Is it Time to Reform Social security?!, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2003, s. 1.
 • F. del Giudice, F. Mariani, M. Solombrino, Legislazione e previdenza sociale, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2006, s. 8.
 • L. Kaczyński, Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżniania jego technik, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1986, nr 5-6, s. 20.
 • D. Pieters, Introduction into the Basic Principles of Social Security, Kluwer Law&Taxation Publishers, Deventer-Boston 1998, s. 1.
 • J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966, s. 28.
 • K. Kolasiński, Evolutionary Trends of Social Security Models, "Comparative Law Review" 1989, vol. 1, s. 21 i n.
 • J. Kroszel, Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej, Opole 1994, s. 118.
 • Z. Pisz, Uwagi ogólne na temat zabezpieczenia społecznego, [w:] Zabezpieczenie społeczne, red. Z. Pisz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 16.
 • K. Podoski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna. Wyd. UG, Gdańsk 2001, s. 117 i n.
 • O. Kowalczyk, Zagadnienia ogólne zabezpieczenia społecznego, [w:] Wymiary polityki społecznej, red. O. Kowalczyk i S. Kamiński, Wrocław 2009, s. 61.
 • E. Modliński, Podstawowe zagadnienia prawne ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1968, s. 15 i n.
 • W. Jaśkiewicz, C. Jackowiak, W. Piotrowski, Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1980, s. 412 i n.
 • B. Wagner, Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP, [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, red. A. Patulski i K. Walczak, Warszawa 2009, s. 345 i n.
 • M. Księżopolski, Zabezpieczenie społeczne, [w:] Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz- Kowalczyk. Wyd. UW, Warszawa 2001, s. 240.
 • H. Szurgacz, Zagadnienia przekazywania przez państwo zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym, [w:] Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. H. Szurgacz, Wrocław 2005, s. 132 i n.
 • Issue in Privatizing Social Security, ed. P. Diamond, NASI, Cambridge 1999.
 • M. Drakeford, Privatization and Social Policy, Longman, Harlow 2000, s. 18 i n.
 • P. Pestieau, The Welfare State in the European Union, Oxford University Press 2006, s. 120 i n.
 • S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1994, s. 25 i n.
 • L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Wyd. UŚl., Katowice 2000.
 • E. Knosala, Zarys nauki administracji, Warszawa 2006, s. 76 i n.
 • C. Włodarczyk, Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Kraków 2003.
 • E. Mossialos, S. Thomson, Voluntary Heath Insurance in the European Union, European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels 2004.
 • H. Maarse, The Privatization of Health Care in Europe: An Eight - Country Analysis, "Journal of Health Politics, Policy and Law" 2006, vol. 31, No 5.
 • Private Voluntary Health Insurance in Development, eds. A. Preker, R. Scheffler, M. Bassett., The World Bank, Washington 2007.
 • K. Müller, Privatizing Old - Age Security. Latin America and Eastern Europe Compared, E. Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2003.
 • Pension Reform in Europe: Process and Progress, eds. R. Holzmann, M. Orenstein, M. Rutkowski, The World Bank, Washington 2004.
 • Ageing and Pension Reform Around the World. Evidence from Eleven Countries, eds. G. Bonoli, T. Shinkawa, E. Elgar Publishing, Cheltenham 2006.
 • M. Żukowski, Reformy emerytalne w Europie, Poznań 2006.
 • M. Maciejko, Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2008, s. 244 i n.
 • T. Szumlicz, O systemie zabezpieczenia społecznego - podobnie i inaczej, [w:]O roztropną politykę społeczną, red. J. Auleytner, Katowice 2002, s. 127.
 • J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1966, s. 166 i n.
 • I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne, t. I: Część ogólna, Warszawa 2003, s. 18 i n.
 • W. Muszalski, Ubezpieczenie społeczne, Warszawa 2004, s. 18 i n.
 • D. Pieters, Introduction into the Basic Principles of Social Security, Deventer-Boston, s. 4 i n.
 • D.E. Lach, Powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego (na przykładzie ubezpieczenia zdrowotnego), "Państwo i Prawo" 2009, nr 3, s. 34 i n.
 • Sozialrech t, Hrsg. H. Plagemann, München 2003, s. 1 i n.
 • J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Warszawa 1996.
 • E. Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Warszawa 2000.
 • J. Łopato, Rodowód pomocy społecznej, "Polityka Społeczna" 1982, nr 4, s. 21.
 • J. Łopato, Miłosierdzie i dobroczynność w Polsce, "Polityka Społeczna" 1982, nr 5, s. 24 i n.
 • W.A. Góra, Tradycje opieki i pomocy społecznej w Polsce, "Praca Socjalna" 1989, nr 2, s. 22 i n.
 • D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna. Dynamika i instytucji, Warszawa 2005, s. 51 i n.
 • Z. Góralski, Działalność charytatywna w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa-Kraków 1973.
 • E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Wyd. Pruszyński i S-ka, Warszawa 2002.
 • J. Zawadzki, Zasady opieki społecznej, Warszawa 1935, s. 38.
 • H. Szurgacz, Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 12.
 • B.M. Ćwiertniak, W. Koczur, Podstawowe kierunki zmian systemu publicznej pomocy społecznej w Polsce, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 369 i n.
 • L. Kaczyński, Ewolucja świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób pozbawionych środków utrzymania, [w:] Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy. Księga pamiątkowa poświęcona Czesławowi Jackowiakowi, red. B. von Maydell i T. Zieliński, Wyd. Polsko-Niemieckie, Warszawa 1999, s. 234 i n.
 • S. Golinowska, I. Topińska, Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania, Warszawa 2002.
 • Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, red. E. Leś., Warszawa 2003.
 • S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008, s. 20 i n.
 • H. Balicka-Kozłowska, Niektóre problemy opieki i pomocy społecznej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1975, nr 12, s. 10 i n.
 • J. Łopato, Rozważania nad pojęciem pomocy społecznej., "Polityka Społeczna" 1985, nr 11-12, s. 1 i n.
 • H. Szurgacz, Zakres pojęcia "pomoc społeczna", "Państwo i Prawo" 1989, nr 12, s. 56 i n.
 • W. Koczur, Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego, [w:] Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. red. A. Frączkiewicz-Wronka, Warszawa 2007, s. 157 i n.
 • I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Zakamycze, Kraków 2006, s. 44 i n.
 • O. Kowalczyk, Pomoc społeczna [w:] Wymiary polityki społecznej, red. O. Kowalczyk i S. Kamiński. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 99.
 • P. Błędowski, Pomoc społeczna, [w:] Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Warszawa 2003, s. 236 i n.
 • F. Ehemann [w:] Sozialrecht, Hrsg. H. Plagemann, C.H. Beck, München 2003, s. 1112 i n.
 • K. Wrona, Zasada subsydiarności w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej w praktyce Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Casus" 2004, nr 34, s. 16 i n.
 • Pomoc społeczna [w:] Polityka społeczna, red. L. Frąckiewicz, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1995, s. 68 i n.
 • P. Liverani, L'assistenza sociale e i suoi principi legislativi, AGE, Milano 1997, s. 3 i n.
 • E. Poloczek, Zasada indywidualizacji świadczeń pomocy społecznej, "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej", t. 8, red. T. Zieliński, Katowice 1987, s. 85 i n.
 • J. Staręga-Piasek, S. Golinowska, Z. Morecka, System pomocy społecznej w Polsce, [w:] Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. B. Balcerzak-Paradowska i S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 2009, s. 203.
 • J. Staręga-Piasek, O profilaktyce w pomocy społecznej, "Polityka Społeczna" 2010, nr 9, s. 43 i n.
 • W. Koczur, Polski system publicznej pomocy społecznej wobec problemu wykluczenia społecznego - próba oceny, [w:] Nowoczesność, ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin 2008, t. II, s. 262 i n.
 • S. Golinowska, Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu, "Polityka Społeczna" 2010, nr 9, s. 7 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.