PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3(77) | 57--63
Tytuł artykułu

Władztwo podatkowe organów stanowiących gmin : (na przykładzie podatku od nieruchomości w wybranych dużych miastach)

Warianty tytułu
Power of Taxation Bodies of Municipalitaties in Property Tax : (for Example, Selected Major Cities)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia wykorzystywania przez organy stanowiące wybranych dużych miast w Polsce uprawnień z zakresu władztwa podatkowego w odniesieniu do podatku od nieruchomości. W szczególności analizie poddana zostanie wysokość uchwalonych stawek tego podatku oraz rodzaje pozaustawowych zwolnień", obowiązujące na terenie tych miast w 2011 roku. Miasta będące przedmiotem badania zostały wybrane nieprzypadkowo. Są one stolicami trzech silnych województw leżących w zachodniej części Polski i centrami uznanych obszarów metropolitarnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Source of revenue for municipalities, including the major cities in Poland, among other, are revenues from local taxes. For some of these taxes the legislature has provided by the municipal authorities in the power of taxation. Not all authorities of the municipalities on an equal footing with the exercise of this right, however. The purpose of this study is to determine the degree of exploitation by the authorities, which are selected large cities in Poland, entitlement of taxation powers tn relation to property tax. In particular, the analysis of the amount in question will be enacted tax rates and types of excess of the statutory exemptions in force in those cities in 2011. Cities that are the subject of the study were selected not by coincidence. They are the capitals of three strong provinces located in the western part of Polish and recognized centers of metropolitan areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Czop Ł., Kierunki wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, tom l, red. nauk. A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, z. 426.
 • Dylewski M., Instrumenty i kierunki stymulowania uzwój u przedsiębiorczości i instytucji przez jednostki samorządu terytorialnego, w: Instrumenty kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw '[instytucji, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, z. 532.
 • Filipiak B., Pomoc publiczna jako finansowy instrument kreowania rozwoju przedsiębiorczości, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, tom 1, red. nauk. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007,z. 471.
 • Mińska J., Podatek od nieruchomości w budżecie dużego miasta, w: Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami, red. nauk. T. Lubińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, z. 385.
 • Kotlińska J., Nowak M. J., Podatek od nieruchomości w zewnętrznych strefach obszarów metropolitarnych Polski Zachodniej, w druku.
 • Rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, DzU UE L 379 z 28 grudnia 2006 r.
 • Uchwała Nr XXVI/255/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XLIV/554/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
 • Uchwała Nr LXXVII/1167/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta Poznania uznanym za pomnik historii zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta" (DzU nr 219, póz. 1401) lub posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji.
 • Uchwała Nr VI/139/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr LII/1344/10 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2010 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, DzU nr 137, póz. 926 z późn. zm.
 • Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 200, póz. 1683 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU nr 203, póz. 1966 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tekst jedn. -DzU 2007, nr 59, póz. 404 z późn. Zm.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 1994 r., sygnatura akt III ARN 44/94, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1994, nr 11, póz. 168.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.