PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(22), T.2 | 57--72
Tytuł artykułu

Fundusze strukturalne dla rozwoju turystyki w województwie mazowieckim w latach 2007-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Structural Funds For Tourism in Masovian Voivodeship in Years 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Według założeń polityki strukturalnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013, jedną z dziedzin, która ma pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju wielu europejskich regionów, jest turystyka. Całkowita szacowana kwota wsparcia dla województwa mazowieckiego na rozwój turystyki, kultury i rewitalizacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 to ponad 179,1 miliona euro, z czego na 31 marca 2013 roku pozyskana kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 163,47 miliona euro. Ponadto, na terenie województwa realizowane sa projekty o wymiarze ponadregionalnym w ramach pozostałych krajowych projektów operacyjnych (Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), a także przedsięwzięcia z zakresu doskonalenia zawodowego kadry na potrzeby turystyki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednakże, pomimo iż na 31 marca 2013 roku województwo mazowieckie pozyskało najwięcej ze wszystkich województw unijnych środków pomocowych, to znaczny zakres funduszy przeznaczonych na kategorie związane z turystyką w dalszym ciągu nie został wykorzystany. (fragment tekstu)
EN
According to the structural policy of the European Union for the years 2007- 2013, one of the sectors which plays a major role in the development of many European regions is tourism. The total estimated amount of support for the development of tourism, culture and revitalization in Masovian Voivodeship of the Regional Operational Programme for Masovian Voivodeship 2007-2013 approximates 179.1 million euro, including the obtained funding from the EU, which for the present day amounts to 163,47 million euro. In addition, the province implemented projects at the interregional level within other operational programmes (The Operational Programme Infrastructure and Environment and The Operational Programme Innovative Economy) and projects related to staff training for tourism within the Operational Programme Human Capital Human. However, although today Masovian Voivodeship have gained most EU funds, a considerable amount of funds for the categories related to tourism still have not been used. The aim of study is to analyze and present the possibilities of financing tourism and to show the number of projects which have been already completed or which are still being implemented from the EU funds in Masovian Voivodeship in the years 2007-2013 available from the Regional Operational Programme for Masovian Voivodeship 2007-2013 and other operational programmes. (fragment of text)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Analiza zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego istniejących i postulowanych podregionów województwa mazowieckiego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Brzeziński W., Górczyński A., Encyklopedia Unii Europejskiej, XXL Grupa Medialna - Wydawnictwo Lingwa, Warszawa 2003.
 • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 roku w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 291/11 z 21 października 2006 roku.
 • Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007.
 • Grosse T.G., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/statistics/2007_tourism.pdf (25.03.2013).
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/tourism/index_pl.cfm (25.03.2013).
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_pl.cfm (25.03.2013).
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/what/index_pl.cfm 9 (24.03.2013).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/intr oduction (30.03.2013).
 • http://pokl.mazowia.eu/poziom-wykorzystania-alokacji/poziom- wykorzystania-alokacji -w-po-kl-na-dzien-28-02-2013-r.html (20.04.2013).
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents /KSI nfo31032013.pdf (31.03.2013).
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dokumenty/wytyczneunijne/Strony/glow na.asp x (5.04.2013).
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Turyst yka.pdf (30.03.2013).
 • àadysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2008.
 • Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa strategia spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie nr 1260/1999, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 210 z 31 lipca 2006 roku.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-1015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Strategia rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007- 2013. Cz. II: Koncepcja Rozwoju turystyki oraz jej wdrażanie, Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Warszawa 2007.
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006.
 • Szymańska A., Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego, Placet, Warszawa 2008.
 • Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M., Fundusze Unii Europejskiej 2007- 2013. Cele - Działania - środki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Wykorzystanie środków UE w ramach NSRO 2007-2013. Informacja miesięczna za marzec 2013 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, kwiecień 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171259623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.