PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 21 Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy | 78--93
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w gospodarce opartej na wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Functioning of Coal Mining in a Knowledge-Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Górnictwo węgla kamiennego dzięki działaniom restrukturyzacyjnym stało się branżą osiągającą ostatnio dodatni wynik finansowy. Obecnie stoi przed wyzwaniem konkurencyjności na arenie międzynarodowej, zwłaszcza że Polska jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej, ale stanowi to zaledwie 1,1% produkcji światowej (2011). Jedną z wielkich szans dla jego dalszego rozwoju jest wdrożenie zasad gospodarki opartej na wiedzy, polegającej na generowaniu innowacyjnych pomysłów, takich, które po wprowadzeniu przynoszą zyski materialne lub społeczne. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy w tradycyjnej gałęzi przemysłu, jakim jest górnictwo węgla kamiennego jest odpowiedzią na wzrost konkurencji światowej i próbą dostosowania jej do wymagań rynku światowego. Wdrożenia GOW w górnictwie jest ważnym zadaniem z wielu względów. Po pierwsze przyczyni się do unowocześnienia procesu wydobycia, produkcji i organizacji a w związku z tym do obniżenia kosztów produkcji oraz utrzymania działalności przez współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami samorządowymi. Wprowadzenie nowoczesnych technologii doprowadzi również do poprawy stanu środowiska. Po drugie nastąpi przepływ kapitału ludzkiego czy przyciąganie nowych przedsiębiorstw, przez współpracę firm skupionych w branży górniczej - takie posunięcie wpłynie na skuteczniejsze zarządzanie i wymianę doświadczeń. Wszystkie te działania przyczynią się do stworzenia większej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Według definicji OECD gospodarka oparta na wiedzy (GOW) nakierowana jest na tworzenie, traktowane jako produkcja oraz dalsze przekazywanie, czyli dystrybucja oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i informacji. Nasuwa się pytanie, czy przedstawione powyżej podstawy gospodarki opartej na wiedzy są wdrażane w górnictwie węgla kamiennego w Polsce? W pracy przedstawiono różnorodne formy współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.(abstrakt oryginalny)
EN
Coal mining, due to its restructuring, has recently been achieving positive financial results. Currently, it is facing the challenge of international competitiveness, particularly because Poland is the largest coal producer in the European Union, which comprises only 1.1% of the world's production (2011). One of the great chances for its further development is the implementation of principles of a knowledge-based economy aimed at generating innovative ideas, which, once implemented, bring material or social profits. According to OECD's definition, a knowledge-based economy (KBE) is aimed at creating, understood as production, and further transmitting, that is distribution, as well as practical applications of knowledge and information. According to A. Kuklinski (2001), KBE is based on four basic pillars. The first pillar is education and training. The second pillar is information infrastructure. The third pillar is economic conditionings and institutional conditions, while the fourth are innovation systems. The question that presents itself is whether the above rudiments of a knowledge-based economy are being implemented in coal mining in Poland. The article attempts to answer the question. It presents diversified forms of cooperation with academic and research units as well as business-related institutions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Borowiec, M. (2008). Kształcenie na poziomie akademickim jako czynnik przygotowania kadr dla przemysłu województwa podkarpackiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 245-266.
 • Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjność struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95-121.
 • Brodzicki, T., Szultka, S. (2002). Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, 4(110), 1-14.
 • Chojnicki, Z. (2003). Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne. Przegląd Geograficzny, 74, 1, 23-39.
 • Dawidko, P. (2012). Biotechnologiczne spółki spin-off Uniwersytetu Jagiellońskiego jako mechanizm transferu technologii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 95-107.
 • Dworak, E. (2012). Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Gierańczyk, W. (2012). Kapitał ludzki w przemyśle jako źródło przewagi konkurencyjnej w państwach Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 28-44.
 • Grudzewski, W., Hejduk, I. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 • Kamińska, W. (2011). Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład województwa świętokrzyskiego. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
 • Kilar, W. (2009). Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 97-108.
 • Kukliński, A. (red.) (2001). Gospodarka oparta na wiedzy: wyzwanie dla Polski XXI wieku. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
 • Magda, R., Franik, T. (2011). Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w procesie projektowania parametrów pól eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • Majer, M., Nowak, K. (2011). Rynek edukacji pozaszkolnej dla górnictwa węgla kamiennego - opinie odbiorców usług. Górnictwo i Środowisko, Prace Naukowe GIG, 3, 61-72.
 • Melich-Iwanek, K. (2010). Gospodarka zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego - studium ekonometryczno-statystyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Napieraj, A., Sukiennik, M. (2012). Zarządzanie wiedzą w aspekcie tworzenia zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. W: R. Knosal (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa, 536-547.
 • Olszak, M., Ziemba, E. (red.) (2010). Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 173-187.
 • Świdurska, A. (2009). Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 56-67.
 • Szultka, S. (2004). Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Szymańska, A.I. (2011). Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 243-260.
 • Tkocz, M. (2006). Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 9-28.
 • Tkocz, M. (2007). Zmiany funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce po roku 1989. Acta Geographia Silesiana, WNoZ UŚ, 2, 51-58.
 • Tkocz, M., Heder, A. (2012). Działalność innowacyjna upadającej branży przemysłowej na przykładzie górnictwa węgla kamiennego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 243-260.
 • Turek, M., Jonek-Kowalska, I., Ganszczyk, Z. (2011). Determinanty innowacyjności w przedsiębiorstwach górniczych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, 55, 159-172.
 • Wilczyński, P. (2012). Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 124-133.
 • Witkowska, J., Wysokińska, Z. (2006). Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a proces integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zioło, Z. (2009). Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 11-20.
 • Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9-32.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2008). Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2009). Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2012). Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Brodzicki, T., Tamowicz, P. (2008). Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klajstrowych. Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji, Gdańsk-Radom, 3-13. Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/79426B48-A8A9-4865-B28E-996FB30BBE39/52828/Ekspertyzainstrumentklastry.pdf.
 • Kukliński, A. (2005). Gospodarka oparta na wiedzy (G.O.W.) jak nowy paradygmat trwałego rozwoju (materiał z konferencji). Warszawa-Nowy Sącz, 1-16. Pozyskano z: http://www.instytut.info/ images/stories/konferencje/01_seminarium/Kuklinski.pdf.
 • OECD - Word Bank Institute Document. (2000). Korea and the Knowledge-Based Economy. Making the Transition. Paris. Pozyskano z: http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/ WDSP/IB/2000/08/14/000094946_0007210532051/Rendered/PDF/multi_page.pdf.
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT). (2012, 20 grudnia). Pozy-skano z: http://www.citt.polsl.pl/O_nas.
 • Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych. (2012, 17 grudnia). Pozyskano z: http://coal.silesia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27.
 • Katowicki Holding Węglowy. (2012, 29 grudnia). Spółka szkoleniowa Spółka z. o.o Pozyskano z: http://www.khw.pl/?d=211.
 • Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe "Zgazowanie Węgla". (2012, 15 grudnia). Pozyskano z: http:// www.zgazowaniewegla.agh.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=50〈=pl.
 • Malec, M. (2012, 16 grudnia). Powstanie klastra maszyn górniczych. Pozyskano z: http://www.klastermg.eu/.
 • PAP, wnp.pl portal gospodarczy. (2012, 7 sierpnia). Pozyskano z: http://gornictwo.wnp.pl/metan-z-kopalni-staszic-posluzy-do-produkcji-pradu-i-ciepla,176070_1_0_0.html.
 • Śląski Klaster Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. (2012, 14 grudnia). Pozyskano z: http:// www.revitaklaster.pl/tasks,9.html.
 • Wdrożenie Asseco Safo ERP w kopalni węgla LW Bogdanka. (2012, 15 grudnia). Pozyskano z: http:// www.assecobs.pl/en/references/case-studies/wdrozenie-asseco-safo-erp-w-kopalni-wegla-lw-bogdanka.
 • Zintegrowany system zarządzania zagrożeniami w kopalniach - koncepcja rozwiązania. (2012, 16 grud-nia). Pozyskano z: http://www.wnp.pl/artykuly/zintegrowany-system-zarzadzania-zagrozeniami-w-kopalniach-koncepcja-rozwiazania,4417_0_0_3_0.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.