PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 19--33
Tytuł artykułu

Samoświadomość pracowników wiedzy o wykonywanej pracy

Warianty tytułu
Knowledge Workers' Self-Consciousness of Their Work Character
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autorki, zawierające analizę danych dotyczących samoświadomości pracowników wiedzy przeprowadzoną z uwzględnieniem charakteru pracy wykonywanej przez respondentów. Przedstawiono rozkład zmiennych związanych z koniecznością posiadania odpowiedniego wykształcenia, ustawicznego dokształcania się oraz znaczenia osobistego kapitału intelektualnego i autonomiczności w rozwiązywaniu zadań i problemów. Jako kolejny czynnik poddany analizie zbadano, czy pracownicy wiedzy wykorzystują unikalne kompetencje w procesie pracy oraz swobodnie posługują się technologiami teleinformatycznymi. Zbadano także, czy pracownicy wiedzy w ramach powierzonych obowiązków tworzą innowacyjne rozwiązania w zakresie kreowania nowych produktów bądź usług. Czynniki te przeanalizowano w zależności od charakteru pracy, którą wykonują ankietowani. Celem artykułu było zbadanie, jak pracownicy wiedzy oceniają charakter swojej pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the results of author's own study containing analysis of the self-estimation according to the character of work performed by a knowledge worker were presented. The distribution of the variables describing the need to have appropriate education, life long learning, the importance of personal intellectual capital and the independence in solving tasks and problems was shown. As next factor the usage of unique competences in work process and free use of IT was studied Also it was explored whether knowledge workers create innovative solutions in creating new products or services. All this factors were analyzed according to the character of work performed by the surveyed employees. The purpose of article was to study, how are knowledge workers' recognize the character of their work. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • 1. Baruk J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2006.
 • 2. Błaszczuk A. i in.: Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa, 2004.
 • 3. Borowiecki R., Kwieciński M. (red ): Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Zakamycze, Kraków, 2004.
 • 4. Brdulak J.: Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą, "E-Mentor", SGH, 2004, nr 2(4).
 • 5. Cortada W., Rise of the Knowledge Worker, Heinemann, Boston 1998.
 • 6. Czop К., Mietlicka D.: Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa", 2011, nr 6.
 • 7. Czubała A. i in.: Marketing usług, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 • 8. Davenport T.: Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters-Kluwer, Kraków, 2007.
 • 9. Drucker P.: Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa 1995.
 • 10. Drucker P.: Management Challenges for 21st Century, Butterworth-Heinemann, New York, 2007.
 • 11. Edvinsson L.: Kapital intelektualny, PWN, Warszawa, 2001.
 • 12. Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy: Czwarte europejskie badanie warunków pracy, Dublin 2005.
 • 13. Fazlagić A.: Zarządzanie wiedzą w kontekście CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2012.
 • 14. Fazlagić A.: Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w biznesie, Milenium, Gniezno, 2006.
 • 15. Fazlagić A.: Budowanie strategii przedsiębiorstwa opartego o wiedzę, [w:] Wawrzyniak B. (red.): Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wyd. PFPK, Warszawa, 2001.
 • 16. Filipowicz G., Rozwój organizacji przez rozwój efektywności pracowników, Wolters Kluwer, Kraków, 2008.
 • 17. Grudzewski W., Hejduk I.: Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, "MBA", 2011, nr 1.
 • 18. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M.: Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne I empiryczne, PWE, Warszawa, 2013.
 • 19. Handy Ch.: Wiek paradoksu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • 20. Haraf A., Wójcik M.: Zarządzanie wiedzą przepustką do sukcesu w biznesie, Portal Innowacji PARP, Warszawa, 2012.
 • 21. Harvard Business Review: Zarządzanie wiedzą, Helion, Gliwice, 2006.
 • 22. Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy, WAiP, Warszawa, 2008.
 • 23. Jemielniak D., Koźmiński A.: Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, Kraków, 2011.
 • 24. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006.
 • 25. Kawka T.: Pracownik w czasach nowej gospodarki, [w:] Potocki A. (red ): Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa, 2009.
 • 26. Kłak M. (red ): Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. WSEiP, Kielce, 2010.
 • 27. Kobyłko G., Morawski M.: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa, 2008.
 • 28. Kowalczyk A., Nogalski В.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa, 2007.
 • 29. Kowalski T.: Pojęcie i cechy pracownika wiedzy, "Studia Lubuskie", 2011, tom VII.
 • 30. Koźmiński A. K., Jemielniak D.: Zarządzanie wiedzą, WAiP, Warszawa 2008.
 • 31. Łobejko S.: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa, 2005.
 • 32. Lotko M.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy pracowników wiedzy, Wyd. PRad., Radom, 2011.
 • 33. Łysik K: Zarządzanie pracownikami wiedzy, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2011, nr 3(20).
 • 34. Makowski D.: Pracownicy intelektualni. Profesjonalizacja wiedzy, [w:] Koźmiński A., Jemielniak D. (red ): Zarządzanie wiedzą, WAiP, Warszawa 2008.
 • 35. Mikuła В.: Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2004, nr 1.
 • 36. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 • 37. Morawski M.: Metody zarządzania pracownikami wiedzy - założenia wstępne, [w:] Skrzypek E. (red ): Future 2002 - Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 • 38. Morawski M.: Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy. "Przegląd Organizacji", 2003, nr 1.
 • 39. Morawski M.: Zarządzanie wiedzą - ujęcie systemowe, "Organizacja i Kierowanie", 2006, nr 4.
 • 40. Morawski M.: Zarządzanie wiedzą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 174.
 • 41. Mroziewski M.: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 2008.
 • 42. Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M.: Wiedza - kapitał ludzki - innowacje, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2012.
 • 43. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji, POLTEXT, Warszawa 2000.
 • 44. Prusaczyk P.: Zarządzanie wiedzą w spółkach typu spin, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2013, nr4.
 • 45. C. Sikorski: Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997.
 • 46. Skrzypek E.: Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, Materiały V Konferencji "Wiedza i innowacje" pt. "Ochrona wiedzy i innowacji", Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.
 • 47. Skrzypek E.: Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, [w:] A. Stabryła (red ): Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002.
 • 48. Staniewski M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Vizja Press&it, Warszawa, 2008.
 • 49. Strojny M.: Pracownicy wiedzy - przegląd badań, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2004, nr 6.
 • 50. Szaban J.: Inteligentna firma i jej pracownicy, [w:] Wawrzyniak B. (red ): Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wyd. PFPK, Warszawa 2001.
 • 51. Szewczyk A. (red.): Wiedza - światłem na drodze społeczeństwa przyszłości, Wyd. US, Szczecin, 2003.
 • 52. Świgoń M.: Zarządzanie informacją i wiedzą, UWM, Olsztyn, 2012.
 • 53. Trajer J., Paszek A., Iwan S.: Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa, 2012.
 • 54. Ujwary-Gil A.: Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa, 2009.
 • 55. Wach D.: Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą, SCENO, Zeszyty Naukowe 2006, nr 2.
 • 56. Woźniak M. (red ): Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.