PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 21 Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy | 212--224
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwa paneuropejskie wobec konsolidacji, fuzji i przejęć a gospodarka Polski : szansa czy wykluczenie z gry o rozwój?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pan-European Companies Towards Consolidation, Mergers and Acquisitions and the Polish Economy : a Chance or Exclusion from Game Development?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprostanie wyzwaniom współczesności wymaga wprowadzania innowacyjności i nowych technik oraz metod zarządzania, a przede wszystkim zmiany struktur organizacyjnych na rzecz rozwiązań elastycznych. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom UE zaproponowała paneuropejskie formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, których celem jest nie tylko ujednolicenie wspólnego rynku, ale także zwiększenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw i pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Dlatego też celem artykułu jest omówienie roli i znaczenia paneuropejskich form prowadzenia działalności gospodarczej dla funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw, ich konsolidacji, fuzji i przejęć, a także wyzwań jakie stawiają one przed polską gospodarką. (abstrakt oryginalny)
EN
Meeting the challenges of the present time requires introduction of innovation, new management techniques and methods, and above all, changes of organizational structures for the sake of flexible solutions. To meet these challenges, the EU proposed pan-European legal forms of running a business, whose aim is not only to unify the common market, but also to increase the competitiveness of European companies, as well as stimulate entrepreneurship among inhabitants. Therefore, the aim of this article is to discuss the role and importance of pan-European forms of running a business for the functioning of European companies, their consolidation, mergers and acquisitions and the challenges they pose to the Polish economy. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: PIW.
 • Bilewska, K. (2006). Spółka europejska. Warszawa: LexisNexis.
 • Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 • Drucker, P.F. (2009). Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. Warszawa: MT Biznes Sp. z o.o.
 • Fukuyama, F. (2000). Wielki wstrząs. Warszawa: Politeja.
 • Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • Grzymała, Z. (2010). Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa Warszawa.
 • Index of Economic Freedom. (2012, 20 grudnia). Pozyskano z: http://www.heritage.org.
 • Jednolity rynek Europy XXI wieku, 2007. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego. Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela. KOM(2007) 724 wersja ostateczna.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. (2010/C 83/02)PL 30.3.2010 C 83/389.
 • Kotler, P., Caslione, J.A. (2009). Chaos. Warszawa: MT Biznes Ltd.
 • Kotler, P., Jatusripitak, S., Maesincee, S.(1999). Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Marks, M.L. (1994). From Turmoil to Triumph: new life after mergers, acquisitions and downsizing. New York: Lexington.
 • Maśloch, G. (2012a). Kompatybilność systemów ekonometrycznych na podstawie "Nine Keys to a Knowledge Infrastructure" oraz programu ESPON 2013. W: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 439-448.
 • Maśloch, G. (2012b). Wybrane problemy realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej. W: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 202-211.
 • Maśloch, P. (2011). Restrukturyzacja przedsiębiorstw w Polsce w dobie transformacji i globalizacji. Toruń: Wydawnictwo WSB.
 • Opalski, A. (2011). Europejskie prawo spółek. Wprowadzenie. Warszawa: CH Beck.
 • Przeniesienie własności. (2012, 20 grudnia). Pozyskano z: http://europa.eu/youreurope/business/exit-strategy/selling-on/index_pl.htm.
 • Rifkin, J. (2005). Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa american dream. Warszawa: Nadir.
 • Rifkin, J., Howard, T. (2008). Entropia. Nowy światopogląd. Katowice: Wydawnictwo Kos.
 • Rifkin, J. (2001). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Rougemont, D. (1995). List otwarty do Europejczyków. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 • Sala, S. (2008). Wpływ procesów globalizacji na region. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 55-66.
 • Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. (2012). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, dnia 10.10.2012, COM(2012) 582 final.
 • Spółka europejska (SE). Wolters Kluwer Polska S.A. (2012, 20 grudnia). Pozyskano z: www.meritum.pl.
 • Soto, H. (1991). Inny szlak. Niewidzialna rewolucja w Trzecim Świecie. Warszawa: Polskie Towa-rzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim.
 • Steiner, P. (1975). Mergers: Motives, Effects, Policies. University of Michigan Press, 30-33.
 • Stiglitz, J.E. (2007). Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień. Warszawa: PWN.
 • Stosowanie rozporządzenia Rady nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. (Tekst mający znaczenie dla EOG), SEK(2010) 1391, Bruksela, dnia 17.11.2010, KOM(2010) 676 wersja ostateczna.
 • Strategor, zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, 1997, PWE, Warszawa.
 • The Global Competitiveness Report 2011-2012. (2012, 20 grudnia). Pozyskano z: http://www3.wefo-rum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.
 • Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dziennik Urzędowy C 83 z 30.3.2010.
 • Witwicka, A. (2012, 20 grudnia). Swoboda przedsiębiorczości. Pozyskano z: http://www.uniaeuropejska.org.
 • Zając, C. (2009). Przejęcia i fuzje jako procesy zmian w przedsiębiorstwie. W: S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 52.
 • Zioło, Z. (1996). Model przestrzeni geograficznej i jej znaczenie dla gospodarki przestrzennej. W: U. Wich (red.), Gospodarka-Przestrzeń-Środowisko. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Zioło, Z. (2010). Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 45-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.