PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 485 | 417
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych : identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym rozprawy jest ustalenie poziomu zarządzania wiedzą w szpitalach publicznych przy uwzględnieniu specyfiki ich funkcjonowania oraz zależności między tym poziomem a wykorzystaniem zasobów oraz ich pozycją konkurencyjną. Cel teoretyczno-poznawczy sprowadza się do identyfikacji wiedzy i ogólnych zasad zarządzania nią w organizacji, jaką jest szpital. Drugim celem jest zaprojektowanie możliwości praktycznego wykorzystania proponowanych usprawnień w zarządzaniu szpitalami publicznymi, aby zwiększyć poziom wykorzystania ich zasobów oraz ich konkurencyjność. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
417
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz U 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, Dz U 2005, nr 207, poz. 1735 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. Dz U 2002, nr 55, poz. 490 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Dz U 2008, nr 58, poz. 355.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, Dz U 1998, nr 148. poz. 978 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych, Dz U 1998. nr 164. poz. 1193.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego. Dz U 1999, nr 94, poz. 1097.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, Dz U 2012, poz. 1509.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej do dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, Dz U 2004, nr 267, poz. 2661 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz U 2006, nr 247, poz. 1819 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej, Dz U 2009, nr 130, poz. 1074.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej prowadzenie, Dz U 2009, nr 150, poz. 1216.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz U 2010, nr 252, poz. 1697.
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia, Dz U 2007, nr 216, poz. 1607.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych, Dz U 1928, nr 38, poz. 382.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kasy Chorych, Dz U 1998, nr 134, poz. 873 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce służbie zdrowia, Dz U 1948, nr 55, poz. 434 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, Dz U 2004, nr 53, poz. 531 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz U 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz U 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, Dz U 2008, nr 136, poz. 856 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz U 1991, nr 91, poz. 408 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz U 2001, nr 57, poz. 602 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz U 2008, nr 136, poz. 857 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz U 1997, nr 28, poz. 153 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz U 2007, nr 65, poz. 437 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych ustaw, Dz U 1998, nr 117, poz. 756 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz U 1998, nr 133, poz. 872 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1999 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz U 1991, nr 91, poz. 408, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Dz U 2001, nr 5, poz. 45.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, Dz U 2004, nr 144, poz. 1529 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Dz U 2001, nr 126, poz. 1382.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz U 2003, nr 45, poz. 391 z późn. zm.
 • Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz U 2003, nr 60, poz. 535, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz U 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz U 2005, nr 78, poz. 684 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz U 2006, nr 191, poz. 1410 z późn. zm.
 • Ustawia z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, Dz U 2009, nr 52, poz. 418.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz U 2008, nr 234, poz. 1570 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, Dz U 2009, nr 118, poz. 989.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz U 2011, nr 112, poz. 654 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia, Dz U 2011, nr 113, poz. 657.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. (sygn. akt K 43/01 OTK-A ZU 2002, nr 7, poz. 96).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. (sygn. akt K 14/03, OTK-A 2004, nr 1, poz. 1).
 • Załącznik do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wykaz świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych.
 • Adamczyk-Kloczkowska B., Wojna M., Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia, [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, red. K. Ryć. Z. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Adamkiewicz H.G., Produktywność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Adamik A., Kumulowanie wiedzy organizacyjnej poprzez związki współpracy, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. Glińska-Neweś, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Aldrich H., Organization Evolution, Sage Publications, London 1999.
 • Allaire Y., Firsirotu M., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1986.
 • Applehans W., Globe A., Laugero G., Managing Knowledge. A Practical Web-Based Approach, Addison-Wesley 1999.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Ash J.S., Sitting D.F., Guappone K.P., Dykstra R.H., Richardson J., Wright A., Carpenter J., McMullen C., Shapiro M., Bunce A., Middieton B., Recommended practises for computerized clinical decision support and knowledge management in community settings: A qualitative study, "BMC Medical Informatics & Decision Making" 2012, vol. 12, iss. 1.
 • Austen A., Zastosowanie koncepcji sieci w zarządzaniu organizacjami publicznymi, [w:] Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Austen A., Kulikowska-Mrożek M., Zarządzanie wiedzą w praktyce jednostek ochrony zdrowia, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Austen-Tynda A., Przywództwo w organizacjach publicznych, [w:] Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Bandosz M., Hoffmann M.R., Rola narzędzi pracy grupowej (groupware) w pozyskiwaniu wiedzy w organizacjach, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M.L. Owoc, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, nr 975.
 • Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, No. 1.
 • Barney J.B., Looking inside for competitive advantage, [w:] Strategic human resource management, eds. R. Schuler, S. Jackson, Blacwel Publishing, Oxford 1995.
 • Barney J.B., Wright M., Kethen D.J., The resource-based view of the firm. Ten years after 1991, "Journal of Management" 2001, No. 27.
 • Bartnicka J., Mleczko K., Winkler T., Oparte na wiedzy doskonalenie procesów w jednostkach opieki zdrowotnej,[w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Baruk J" Wiedza w procesach innowacyjnych, [w:] Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2010.
 • Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszalek. Toruń, 2006.
 • Barwacz K., Rozwój koncepcji zarządzania wiedzą [w:] Prace z zakresu procesu zarządzania, red. A. Stabryła, "Zeszyty Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, nr 727.
 • Bazewicz M.. Metody i techniki reprezentacji wiedzy w projektowaniu systemów, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
 • Bhatt G.D., Knowledge management in organizations: examining the interaction between Technologies, techniques and people, "Journal of Knowledge Management" 2001, No. 1.
 • Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Birkett W.P., Management accounting and knowledge management, "Management Accounting" November 1995.
 • Björnberg A., Garrofé B.C., Lindblad S., Euro Health Consumer Index 2009, Health Consumer Powerhouse, Danderyd 2009.
 • Bloodgood J.M., Salisbury W.D., Understanding the influence of organization change strategies on information technology and knowledge management strategies, "Decision Support Systems" 2001, No. 31.
 • Błaszczuk A., Brdulak J. J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 • Błaszczyk W., Preferencje w zakresie wykorzystania metod zarządzania w perspektywie praktyki. [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik. "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu Wrocław 2005, nr 1092.
 • Błaszczyk W., Przydatność praktyczna metod zarządzania w świetle opinii menedżerów, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju, red. W. Błaszczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Błaszczyk W., Wrażliwość jako czynnik wpływu społecznego na zmiany w organizacji, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, red. W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, "Folia Oeconomica" 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Błaszczyk W., Jasińska J., Zarządzanie zmianami. Poszukiwanie ładu w opiece zdrowotnej, BORGIS Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 2005.
 • Bober B., Efektywność - moralne dylematy w procesie świadczenia usługi szpitalnej, [w:] Zarządzanie w ochronie zdrowia. Problemy wybrane, red. R.A. Lewandowski, R. Walkowiak, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2011.
 • Bojarczuk M., Cyfrowe myślenie o naszej służbie zdrowia, "Medinfo", sierpień 2011.
 • Bolisani E., Scarso E., Information technology management: A knowledge based perspective, "Decision Support Systems" 1999, vol. 31, No. 1.
 • Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Triada, Dąbrowa Górnicza 2000.
 • Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A., O organizacjach publicznych i przedsiębiorczym rozwoju, [w:] Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym". Organizacje, ludzie, procesy, procedury, red. L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Warszawa 2006.
 • Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie sektorem ochrony zdrowia w regionie - perspektywa społeczeństwa informacyjnego, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006.
 • Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Brooking A., Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London 1999.
 • Brooks C., Współpraca z personelem medycznym, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. K. Walshe, J. Smith, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Buchelt-Nawara B., Planowanie kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym, [w:] Prace z zakresu zarządzania personelem, red. Z. Dach, "Zeszyty Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, nr 646.
 • Bukowitz W., Williams R., The Knowledge Management Fieldbook, Prentice Hall, Lon-don 2000.
 • Bukowska U., Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się, [w:] Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, red. B. Szopa, "Zeszyty Naukowe", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, nr 755.
 • Bukowska-Piestrzyńska A., Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia, Cedewu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.
 • Bukowska-Piestrzyńska A., Jakość obsługi a satysfakcja klientów z usług zdrowotnych, [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, Cedewu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
 • Buszko A., Kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie budowlanym, Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Camp R.C., Benchmarking - The Search for Industry Best Practises that Lead to Superior Performance, [w:] Benchmarking - Theory and Practice, ed. R. Asbjørn, Chapman & Hall, London 1995.
 • Chatzkel J., Knowledge Capital. How knowledge Based Enterprises Really Get Built, University Press, Oxford 2003.
 • Chełkowski A., Karnowska W., Rewolucja ustawowa, "Medinfo", grudzień 2010.
 • Chłodnicki M., Jakość usług profesjonalnych, "Marketing w Praktyce" 2000, nr 2.
 • Chrostowski A., Wiedza i refleksja - podejście "action research", [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Ciechomski W., Błędy w badaniach marketingowych, [w:] Metody badań marketingowych. Materiały X Konferencji Katedr Marketingu i Handlu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 • Ciura G., Problemy szpitalnictwa publicznego w okresie zmian w ochronie zdrowia, [w:] Varia. Wybrane zagadnienia społeczne i gospodarcze, "Studia BAS" nr 12, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2008.
 • Ciurla M., Hopej M., Nowe koncepcje w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 1996, nr 6.
 • Clarke T., The knowledge economy, "Education+Training" 2001, No. 4/5.
 • Conner K.R., A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within Industrial Organization Economics: Do we have a new theory of the firm?, "Journal of Management" 1991, vol. 17, No. 1.
 • Costs, organization and management of hospitals, eds. J. Stępniewski, M. Bugdol, Jagiellonian University Press, Kraków 2010.
 • Craciun B.M., Dumitru S.B., Knowledge Management - The Importance of Learning Theory, "Journal of Knowledge Management, Economics & Information Technology" 2011, vol. 1, iss. 7.
 • Cyganek M., Zarządzanie rozwojem wiedzy w przedsiębiorstwie, [w:] Wdrażanie nowoczesnych systemów i narzędzi zarządzania procesami technologicznymi, red. R. Sosnowski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Czajka Z., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Czapla T., Malarski M., Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacji, [w:] Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Czerwińska M., Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze zdrowia -doświadczenia polskie na tle krajów członkowskich UE, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, red. Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 • Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • Davenport T.H., Long D.W.D., Bers M.C., Building Successful Knowledge Management Projects, Working Paper, Ernst & Young Center for Business Innovation, January 1977.
 • Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know Harvard Business School Press. Boston 1998.
 • Davenport T.H., Völpel S.C., The rise of knowledge towards attention management, "Journal of Knowledge Management" 2001, No. 3.
 • Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Wyniki badań, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • De Jong T., Ferguson-Hessler M.G.M., Cognitive Structures of Good and Poor Novice Problem Solvers in Physics, "Journal of Education Psychology" 1986, vol. 78.
 • Delpierre C., Cuzin L., Fillaux J., Alvarez M., Massip P., Lang T., A systematic review of compute-based patient record systems and quality of care. More randomized clinical trias or a Bronder approach?, "International Journal of Quality Health Care" 2004, No. 16.
 • Dercz M., Izdebski H., Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Iuris, Warszawa-Poznań 2000.
 • Dobska M., Dobski P., Marketing usług medycznych, Indor, Warszawa 2001.
 • Dobska M., Dobski P., Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Dobski P., Wpływ makrootoczenia na funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Dolczewska-Samela A., Znaczenie relacji personel medyczny-pacjent dla przebiegu procesu leczenia, [w:] Szanse i bariery w ochronie zdrowia. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i psychologiczne, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Drucker P.F., Managing the non-profit organization. Principles and practices, Harper Collins. New York 1990.
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie, MTB, Warszawa 2001.
 • Drucker P.F., Nadejście społeczeństwa organizacji, "Harvard Business Review", grudzień 2009/styczeń 2010.
 • Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo postkapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Durman A., Kierunki rozwoju nowej metody budowy systemów zarządzania wiedzą w organizacjach, opartej na architekturze Knowledge Grid, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Dyduch W., Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Dziubińska A., Konkurowanie w gospodarce opartej na wiedzy jako przesłanka do modyfikacji modeli strategii korporacji międzynarodowych, [w:] Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Dziubińska A., Uczenie się organizacji a proces tworzenia strategii, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, red. J. Pyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Edersheim E.H., Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Edwards W., Pacjent jako partner, PAX, Warszawa 1999.
 • Ejdys J., Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania opartych na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
 • Emerging Trends in Public Management and Governance, eds. T. Bovaird, E. Lőffler, "BBC Teaching and Research Review" 2001, No. 5.
 • Encyklopedia popularna PWN, PWN, Warszawa 1982.
 • Erfurt U., Restrukturyzacja personalna zakładu opieki zdrowotnej, [w:] Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Trocki, Warszawa 2002.
 • Evans C., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 • Evans D., Zarządzanie w krótkoterminowej opiece szpitalnej, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. K. Walshe, J. Smith, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Fahey F.D., Burbridge G., Application of Diffusion of Innovations Models in Hospital Knowledge Management Systems: Lessons to Be Learned in Complex Organisations, "Hospital Topics" 2008, vol. 86, iss. 2.
 • Falkiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Fawcett J., Fazlagić A., Zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Fazlagić A., Gospodarka wiedzy, "Problemy Jakości" 2001, nr 2.
 • Fazlagić A., Konstrukcja strategii dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Fazlagić A., Systematyzacja pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą, "Problemy Jakości" 2005, nr 3.
 • Feliniak U., Kapitał ludzki w procesie zarządzania wiedzą, [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Fic M., Wiedza -podstawa innowacyjności organizacji, [w:] Zarządzanie jest sztuką. Innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania, red. D. Fic, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.
 • Folland S., Goodman A.C., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Foresight jako narzędzie zarządzania wiedzą i innowacją, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Identyfikacja wyłaniających się kierunków badań w obszarze zarządzania publicznego, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 9.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Możliwości wykorzystania doświadczeń brytyjskich w racjonalizacji zarządzania publicznym systemem ochrony zdrowia w Polsce, [w:] Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, red. B. Kożuch, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2006.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, [w:] Zarządzanie publiczne -elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2009.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Wykorzystanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia - studium przypadku, "Współczesne Zarządzanie" 2006. nr 2.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Zarządzanie wiedzą w systemie ochrony zdrowia - wykorzystanie technologii informacyjnych, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2007.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Karteczek A., Menedżer organizacji publicznej - mity czy rzeczywistość, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje, red. J. Pyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Saryusz-Wolska H., Ewolucja koncepcji - od zarządzania wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej do zarządzania wiedzą w systemie opieki zdrowotnej, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Skrzypczak Z., Organizacja i funkcjonowanie europejskich systemów ochrony zdrowia, [w:] Ochrona zdrowia no, świecie, red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Fronczak A., Kowalska A., Sułkowska J., Wałecka I., Stelmach W., Rzeźnicki A., Budzisz R., Krakowiak E., Krakowiak J., Wpływ opieki pielęgniarskiej na jakość usług medycznych świadczonych w Oddziale Laryngologicznym Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim, [w:] Wpływ zarządzania na jakość usług medycznych w ochronie zdrowia. Opinie świadczeniobiorców usług medycznych, red. J. Krakowiak, A. Fronczak, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2012, t. 13, z. 9.
 • Gableta M., Główne obszary aktywności na rzecz wzrostu i wykorzystania wiedzy w przedsiębiorstwie, [w:] Ekonomia i zarządzanie, red. S. Naruszewicz, "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej" 2008, nr 13.
 • Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami, Difin, Warszawa 2004.
 • Galata S., Sztuka zarządzania organizacjami. Zasoby, sposoby, perspektywy, Difin, Warszawa 2006.
 • Galicki J., Innowacje a rozwój zakładu opieki zdrowotnej. Aktualne problemy, [w:] Zarządzanie w ochronie zdrowia, red. M.D. Głowacka, J. Nowomiejski, Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań 2009.
 • Gamble P.R., Blackwell J., Knowledge Management. A State of the Art Guide, Kogan Page, London 2001.
 • Gao F., Li M., Nakamori Y., Systems Thinking on Knowledge and its Management: Systems Methodology for Knowledge Management, "Journal of Knowledge and Management" 2002, vol. 6, No. 1.
 • Garvin D.A., Budowanie organizacji uczącej się, [w:] Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, One Press Helion, Gliwice 2006.
 • Getzen T.E., Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Gierszewska G., Podsumowanie i wnioski końcowe, [w:] Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, red. J. Dąbrowski, G. Gierszewska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2005.
 • Gierszewska G., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • Gladstone B., Zarządzanie wiedzą, PETIT, Warszawa 2004.
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • Gloet M., Berrell M., The Dual Paradigm Nature of Knowledge Management: Implications for Achieving Quality Outcomes in Human Resource Management, "Journal of Knowledge Management" 2003, vol. 7, No. 1.
 • Głowacka M.D., Zarządzanie informacją w szpitalu, [w:] Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, red. M.D. Głowacka, Wydawnictwo Termedia, Poznań 2004.
 • Głowacka M.D., Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej - wybrane zagadnienia ogólne, [w:] Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, red. M.D. Głowacka, Wydawnictwo Termedia, Poznań 2004.
 • Głód G., Zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Godziszewski B., Istota i główne problemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sowada C., Kasy chorych, [w:] S. Golinowska, Z. Czepulis-Rutkowska, M. Sitek, A. Sowa, C. Sowada. C. Włodarczyk, Opieka zdrowotna, w Polsce po reformie, "Raporty CASE", Warszawa 2002, nr 53.
 • Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada C., Włodarczyk C., Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, "Raporty CASE", Warszawa 2002, nr 53.
 • Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 • Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Gordon T., Sterling Edwards W., Pacjent jako partner, PAX. Warszawa 1999.
 • Graban M., Lean Hospitals - doskonalenie szpitali. Poprawa jakości, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcja personelu, ProdPublishing, Wrocław 2011.
 • Graliński J., Ranking szpitali jako element społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, red. V. Korporowicz. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
 • Grant R.M., Toward a Knowledge Based Theory of the Firm, "Strategic Management Journal", Summer 1996, vol. 17.
 • Grant R.M., The resource-based strategy of competitive advantage: Implications for stra-tegy formulation, "California Management Review" 1991, vol. 33, No. 3.
 • Grodzicki J., Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 • Grunwald K., Kierunki eliminacji dysfunkcji transferu wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, red. J. Bogdaniecko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Gupta B., Iyer L.S., Aronson J.E., Knowledge management: practices and challenges, "Industrial Management & Data Systems" 2000, No. 1.
 • Guptill J., Knowledge Management in Health Care, "Journal of Health Care Finance" 2005, vol. 31, No. 3.
 • Gurteen D., Knowledge, Creativity and Innovation, "Journal of Knowledge Management" 1998, No. 1.
 • Hansen M.T., Nohria N., Tierney T., What's your strategy for managing knowledge?, "Harvard Business Review" 1999, vol. 77, No. 3/4.
 • Harari O., The brain-based organization, "Management Review", June 1994.
 • Hassard J., Kelemen M., Production and Consumption in Organizational Knowledge: The Case of the "Paradigms Debate", "Organization" 2002, No. 2.
 • Hedlund G., A Model of Knowledge Management and N-form Corporation, "Strategic Management Journal" 1994, No. 15.
 • Heisig P., Mertins K., Vorbeck J., Knowledge Management. Concepts and Best Practices in Europe, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 2001.
 • Hemp P., Śmierć z nadmiaru informacji, "Harvard Business Review", grudzień 2009/styczeń 2010.
 • Henard D.H., McFadyen M.A., Making Knowledge Workers more, creative, "Research - Technology Management" 2008, No. 3/4.
 • Henrie M., Hedgepeth O., Size is Important in Knowledge Management, "Journal of Knowledge Management Practice", August 2003.
 • Hibner E., Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Wydawnictwo Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2003.
 • Hille-Jarząbek S., Rozwój kapitału ludzkiego oraz wykorzystanie JPG jako narzędzia konkurencyjności polskich szpitali, [w:] Zarządzanie i stosunki międzynarodowe - wybrane problemy, red. Al.-Noorachi M., "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Łódź 2010, t. 11, z. 4.
 • Holmstrom B., Moral hazard and observability, "Bell Journal of Economics" 1979, vol. 10, No. 1.
 • Huk K., Eichstadt M., Integracja koncepcji zarządzania wiedzą i zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie małych firm, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw oferujących wiedzę, [w:] Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje zarządzania. Problemy integracji, red. E. Tabaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Hurley J., An Overview ofthe Normative Economics of the Health Sector, [w:] Handbook of Health Economics, eds. A.J. Cluyer, J.P. Newhouse, Amsterdam 2000.
 • Huseman R.C., Goldman J.P., Leading with Knowledge. The Nature of Competition in 21st Century Sage Publications, London 1999.
 • Inkpen A.C., Dinur A.. Knowledge management process and International joint venture, "Organization Science" 1998, vol. 9. No. 4.
 • Jabłoński M., Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw - ujęcie retrospektywne, [w:] Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, red. A. Binsztok, K. Prerechuda, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 1132.
 • Jacieczko J., Pozyskiwanie informacji jako czynnik wpływający na efektywność przedsiębiorstwa, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M.L. Owoc, "Prace Naukowe". Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, nr 975.
 • Jagoda H., Koncepcje przekrojowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Więcej pytań czy odpowiedzi?. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 2.
 • Januszewski E., Logiczne i filozoficzne problemy związane z logiką rozmytą, "Roczniki Filozoficzne" 2007, t. 55, nr 1.
 • Jaromin A., Elektroniczna dokumentacja medyczna -jak zacząć?, "Rynek Zdrowia", styczeń 2010.
 • Jarosiński M., Wybrane koncepcje i metody zarządzania strategicznego, [w:] Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska. K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 • Jasiński B., Benchmarking, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa 2000.
 • Jasłowski J., Zdrowie jako szansa usprawnienia systemów opieki zdrowotnej - perspektywa europejska i jej implikacja dla Polski, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Jaśkowiec M., Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik sukcesu i przewagi konkurencyjnej organizacji XXI wieku, [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 • Jedynak M., Informacyjne czynniki kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, red. M. Cisek, S. Antczak, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 • Jewczak M., Żółtaczek A., Ocena efektywności technicznej podmiotów sektora opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1999-2009 w ujęciu przestrzenno-czasowym na przykładzie szpitali ogólnych, "Problemy Zarządzania" 2011, nr 3.
 • Jędorowicz T., Kubik S., Tak, mamy problem, "Rynek Zdrowia", czerwiec 2011.
 • Jończyk J., O wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie NFZ, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 4.
 • Jończyk J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Difin, Warszawa 2008.
 • Kaczmarek A., Zarządzanie wiedzą i klastry jako metody podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Ekonomia i zarządzanie, red. S. Naruszewicz, "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej" 2008, nr 13.
 • Kaczmarek B., Współczesne koncepcje zarządzania - zarys problematyki, [w:] Ekonomia i zarządzanie, red. S. Naruszewicz. "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej" 2008. nr 13.
 • Kaczmarek B., Wybrane elementy wartości niematerialnych przedsiębiorstwa i próba ich wyceny, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Kaczmarek B., Zarządzanie wiedzą. Zagadnienia wybrane, [w:] Innowacyjność a kultura w gospodarce opartej na wiedzy, red. K.K. Parszewski, I. Żuchowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęka 2010.
 • Kaczmarek B., Walczak W., Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Kaczmarska-Krawczak J., Wpływ procesu restrukturyzacji na konkurencyjność placówek ochrony zdrowia, [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, red. S. Lachiewicz, M. Matejuk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • Kalużny A.D., Shortell S.M., Kształtowanie przyszłości i zarządzanie nią, [w:] S.M. Shortell, A.D. Kalużny, Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Wydawnictwo Versalius, Kraków 2001.
 • Kamerschen D., McKenzie D.R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kamińska-Kokot R., Zarządzanie wiedzą, [w:] Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. J. Zawisza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2010.
 • Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 • Kaplan R., Norton D., The Strategy Focused Organization. How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston 2001.
 • Karkowski T., Restrukturyzacja szpitali, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Karpowicz E., Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Karwowski W., Zarządzanie wiedzą o czynnikach ludzkich w organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • Kasvi J., Vartianen M., Hailikari M., Managing knowledge and knowledge competences in projects and project organizations, "International Journal of Project Management" 2003, No. 2.
 • Kautsch M., Specyfika zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. M. Kautsch, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Kautsch M., Klich J., Kontrakty menedżerskie w opiece zdrowotnej, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 4.
 • Keen J., Technologie i systemy informatyczne: tak kuszące, tak skomplikowane, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. Walshe K., Smith J., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Kellaway L., Uleganie modom nowych koncepcji zarządzania, [w:] Biznes, t. l: Zarządzanie firmą cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 • Kempińska-Mirosławska B., Przekształcenia systemowe, [w:] Transformacja systemowa ochrony zdrowia w Polsce, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa 1998.
 • Keskin H., The Relationship between Explicit and Tacit Oriented KM Strategy and Firm Performance, "The Journal of American Academy of Business" 2005, vol. 7, No. 1.
 • Kisielnicki J., Dylematy rozwoju badań systemowych, czyli rozważania nad tym, czy powstała już nowa szkoła w naukach organizacji i zarządzania - szkoła zarządzania informacji i wiedzy, [w:] Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii, red. J. Kasprzyk, Z. Nahorski, D. Wagner, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2005.
 • Kisielnicki J., System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im R. Łazarskiego, Warszawa 2003.
 • Kleer J., Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem i rozkwitem, red. J. Kleer, Cedewu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2005.
 • Kleiner A., Roth G., Co zrobić, by Twoja firma wyciągała wnioski z własnych doświadczeń?, [w:] Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, One Press Helion, Gliwice 2006.
 • Klich J., Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. M. Kautsch, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Klich J., Innowacje w szpitalach - aspekty teoretyczne, [w:] Innowacje organizacyjne w szpitalach, red. J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Klich J., Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedoceniane interakcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Klich J., Kautsch M., Elementy otoczenia organizacji, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. M. Kautsch, Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa 2010.
 • Klincewicz K., Cele zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Klincewicz K., Cele zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Klincewicz K., Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesionalne, Warszawa 2008.
 • Klincewicz K., Wyzwania zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008.
 • Klug J., Stein W., Licht T., Knowledge Unplugged. The McKinsey & Company global survey on knowledge management, McKinsey & Company, Palgrave, Houndmills 2001.
 • Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010.
 • Knowledge Management in the Learning Society. Educations and Skills, Centre for Educational Research and Innovation, OECD, Paris 2000.
 • Knowledge Management Research Report, KPMG, 2000.
 • Knowledge Management. Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004. Raport badawczy, red. M. Strojny, KPMG Consulting, Warszawa 2004.
 • Knowledge Mapping & Management, ed. D. White, IRM Press, London 2002.
 • Koblańska M., Chirurg pod lupą, "Medinfo", luty 2011.
 • Komanda M., Kontekst społeczny procesu rozpowszechniania wiedzy w strukturze sieciowej, [w:] Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, red. M. Trocki, S. Gregorczyk, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 • Kontrola państwowa, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2006.
 • Kordel P., Struktura hipertekstowa jako istotne narzędzie zarządzania organizacją opartą na wiedzy, "Organizacja i Zarządzanie" 2009. nr 1.
 • Koszty, jakość i wyniki w ochronie zdrowia. Leksykon podstawowych pojęć ISPOR, red. M.L. Berger, K. Bingefors, E.C. Heblom, C.L. Pashos, G.W. Torrance, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Warszawa 2009.
 • Kothari A., Hovanec N., Hastie R., Sibbald S., Lessons from the business sector for successful knowledge management in heath care: A systematic review, "BMC Health Services Research" 2011, vol. 11, iss. 1.
 • Kotler P., Shalowitz J., Stevens R.J., Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Kowalczyk L., Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu organizacjami publicznymi, [w:] Zarządzanie w sektorze publicznym, red. B. Kożuch, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003.
 • Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • Kowalczyk S., Owoc M.L., Funkcja personalna jako obiekt zarządzania wiedzą [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M.L. Owoc, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, nr 975.
 • Kowalska I., Odpowiedzialność publiczna oraz dostępne mechanizmy realizowania polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, "Zdrowie i Zarządzanie" 2005, t. 3.
 • Kozakiewicz-Chlebowska A., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Koncepcja zarządzania wiedzą-jej geneza, zastosowanie, perspektywy. Materiały Szkoły Letniej, Warszawa 2000.
 • Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.
 • Kozierkiewicz A., Koło ratunkowe dla szpitali. Od doświadczeń do modelu restrukturyzacji, Termedia, Poznań 2008.
 • Koziński M., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Zdrowie publiczne i świadczenia, Fundacja Pro Pomerania, Gdańsk 2011.
 • Kożuch B., Ewolucja zarządzania organizacjami publicznymi, [w:] Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, red. B. Kożuch. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2006.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 2.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce w polskich organizacjach, Placet, Warszawa 2004.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003.
 • Kożuch B., Tylek A., Współczesne koncepcje w zarządzaniu publicznymi organizacjami ochrony zdrowia, [w:] Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, M. Kautsch, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012, t, 13, z. 5.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Krot K., Jakość i marketing usług medycznych, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Krawczyk-Sołtys A., Komunikacja interpersonalna w szpitalu w opinii personelu medycznego. Studium przypadku, [w:] Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, M. Kautsch, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012. t. 13, z. 5.
 • Krawczyk-Sołtys A., Zarządzanie wiedzą w szpitalu -perspektywa średniego personelu medycznego. Wyniki badań empirycznych, red. J. Gołota, "Zeszyty Naukowe", Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika. Ostrołęka 2011, nr 251.
 • Krawczyk-Sołtys A., Zarządzanie wiedzą w szpitalu. Studium przypadku, [w:] Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, red. E. Kuczmera-Ludwiczyńska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
 • Krogh G. von., Nonaka I., Aben M., Making the Most of Your Company's Knowledge. A Strategic Framework, "Long Range Planning" 2001, No. 34.
 • Krukowski K., Czynniki konkurencyjności organizacji publicznych, [w:] Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, red. B. Kożuch, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2006.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • Krzakiewicz K., Cyfert S., Kształtowanie pamięci organizacyjnej w procesie zarządzania wiedzą, [w:] Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie, kultura organizacji, społeczna odpowiedzialność, red. J. Stankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.
 • Krzakiewicz K., Zarządzanie wiedzą-czy nowe wyzwanie dla nauk o zarządzaniu, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie, red. W. Błaszczyk B. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Krzysztofik J., Wojda G., Niewiedza i jej znaczenie w organizacji. Szkic do analizy problemu, [w:] Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, cz. 2, red. W.M. Grudzewski, J. Merski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Kulikowska M., Zmiana i organizacyjne uczenie się w organizacji publicznej, [w:] Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Kuropaś D., Budujmy w sposób strategiczny, "Rynek Zdrowia", listopad 2010.
 • Kuta W., Od pomysłu do sukcesu, "Rynek Zdrowia", maj 2011.
 • Kwiatkowski S., Bogactwo z wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 • Latusek D., Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i zarządzaniu wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008.
 • Latusek D., Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Latusek-Jurczak D., Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2012.
 • Latusek-Jurczak D., Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i zarządzaniu wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2012.
 • Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2004.
 • Leonard-Barton D., Wellsprings of knowledge. Building and sustaining the sources of innovation, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 • Lepak D.P., Snell S.A., Examining the Human Resource Architecture: The Relationships among, "Journal of Management" 2002, vol. 28, No. 4.
 • Lepak D.P., Snell S.A., The Human Resource Architecture. Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, "Academy of Management Review" 1999, vol. 24, No. 1.
 • Leśniowska J., Specyfika rynku usług medycznych, [w:] Ekonomiczno-medyczne problemy ochrony zdrowia, red. H. Kirschner, "Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie" 2008, nr 25.
 • Lewandowska H., Rozpędowska-Matraszek D., Zasoby ludzkie i rzeczowe publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia w latach 1999-2006. Analiza statystyczno-ekonometryczna, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Lewandowski R.A., Zarządzanie przez wartości w organizacjach ochrony zdrowia, "Współczesne Zarządzanie" 2010, nr 2.
 • Lewandowski R.A., Zaufanie w ochronie zdrowia, "Współczesne Zarządzanie" 2011, nr 1.
 • Liautaud B., E-Business Intelligence. Turning Information into Knowledge into Profit, McGraw-Hill, New York 2000.
 • Lichtarski J., Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 9.
 • Limański A., Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, red. J. Pyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Linh-Chi V., Pragmatist Perspective on Knowledge and Knowledge Management in Organizations, "International Business Research" 2012, vol. 5, iss. 9.
 • Ludwiczyński A., Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Lundvall B.A., Johnson B., The Learning Economy, "Journal of Industry Studiem" 1994, vol. 1, No. 2.
 • Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 • Łukasik P., Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą, [w:] Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie, kultura organizacji, społeczna odpowiedzialność, red. J. Stankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.
 • Maier R., Knowledge Management Systems Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2002.
 • Maier R., Remus U., Implementing Process-oriented Knowledge Management Strategies, "Journal of Knowledge Management" 2003, vol. 7, No. 4.
 • Makowski D., Pracownicy intelektualni. Profesjonalizacja wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Malicka E., Transformacja wiedzy jako szansa rozwoju organizacji, [w:] Dylematy współczesnych korporacji, red. B. Pawłowska, K. Doktor, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Mańkowska N., Konkurencyjność organizacji publicznych - uwarunkowania zewnętrzne, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne, red. M. Juchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009.
 • Marcinkowska E., Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Marcinkowska E., Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, wyd. 2, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 • Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M., Kompozycja działań związanych z wiedzą a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
 • Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M., Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
 • McAdam R., McCreedy S., A critical review of knowledge management models, "The Learning Organizations" 1999, No. 3.
 • McDermott R., Why Information Technology Inspired but Carnot Deliver Knowledge Management, "California Management Review" 1999, vol. 41, No. 4.
 • McDonald R., Walley T., Zarządzanie technologiami medycznymi i innowacjami w opiece zdrowotnej, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. K. Walshe, J. Smith, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • McElroy M.W., The New Knowledge Management. Complexity. Learning and Sustainable Innovation, Butterworth Heineman, Boston 2003.
 • McElroy M.W., Social innovation capital, "Journal of Intellectual Capital" 2002, No. 1.
 • McLaughlin K., Toward a "modernized" Voluntary and Community Sector? Emerging Lessons from Government - Voluntary and Community Sector Relationships?, "Regional Studies" 2004, vol. 6, No. 4.
 • Meyer M., Zack M., The Design and Implementation of Information Products, "Sloan Management Review" 1996, vol. 37, No. 3.
 • Mieczkowski D., Błąd systemowy, "Rynek Zdrowia", maj 2011.
 • Mieczkowski D., Prototypy i wiele pytań, "Rynek Zdrowia", marzec 2011.
 • Mieczkowski D., Zgłaszam poważną wątpliwość, enter..., "Rynek Zdrowia", maj 2011.
 • Mielus M., Żebrowski A., Zagrożenia dla procesu zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Mierzejewska B., Czym (nie) jest zarządzanie wiedzą?, "e-mentor" 2004, nr 1.
 • Mierzejewska B., Mechanizmy wspierające zarządzanie wiedzą w organizacjach, "e-mentor" 2005, nr 3.
 • Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego, Katowice 2003.
 • Mikuła B., Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa Kraków 2001.
 • Mikuła B., Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.
 • Mikuła B., Istota zarządzania wiedzą w organizacjach, [w:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, red. A. Potocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Mikuła B., Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, red. A. Stabryła. S. Wawak, Miles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2012.
 • Mikuła B., Kultura organizacyjna w związku z zarządzaniem wiedzą, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, red. M. Cisek, S. Antczak, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 • Mikuła B., Od strategicznego do operacyjnego zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, red. K. Leja, A. Szuwarzyński, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Mikuła B., Podstawy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2003, nr 7.
 • Mikuła B., Przyczynek do wyboru strategii zarządzania wiedzą w organizacji, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2004, nr 8.
 • Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
 • Mikuła B., Wybrane problemy zachowań ludzi w organizacjach opartych na wiedzy, [w:] Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, red. A. Stabryła, "Zeszyty Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, nr 747.
 • Mikuła B., Zarządzanie wiedzą w organizacji, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 • Mikuła B., Ćwiklicki M., Integracyjna rola zarządzania wiedzą "Przegląd Organizacji" 2001, nr 4.
 • Mikuła B., Oczkowska R., Transfer wiedzy między partnerami aliansu strategicznego, "Organizacja i Zarządzanie" 2009, nr 2.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 7/8.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą, w przedsiębiorstwie, [w:] Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, red. A. Stabryła, "Zeszyty Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, nr 747.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Uwarunkowania funkcjonowania organizacji w XXI wieku, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2004, nr 8.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 • Minbaeva D.B., Knowledge Transfer in Multinational Corporation, "Management International Review" 2007, vol. 47, No. 4.
 • Mintzberg H., The Structuring of Organizations, [w:] The Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases, eds. H. Mintzberg, J.B. Quinn, S. Ghosal, J. Lampel, Person Education, Edinburgh 2003.
 • Mleczko K., Identyfikacja potrzeb w zakresie zarządzania zasobami wiedzy w obszarze ochrony zdrowia, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, t. 2.
 • Mong-Hun Ch., Harrington J.E.Jr,. Discovery and Diffusion Knowledge in an Endogenus Social Network 1, "The American Journal of Sociology" 2005, vol. 72, iss. 3.
 • Morawski M., Ilościowe zarządzanie wiedzą- podejście zachodnie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Morawski M., Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2005.
 • Morgan L.J., Doyle M.F., Albert J.A., Knowledge Continuity Management in Healthcare, "Journal of Knowledge Management Practice", April 2005.
 • Mumford M.D., Managing creative people: Strategies and tacits for innovation, "Human Resources Management Review" 2000. vol. 10, No. 3.
 • Muszalski W., Organizacyjne fazy reformy ochrony zdrowia w Polsce, [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2008.
 • Mynarski S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • Najda M., Systemy informatyczne w opiece zdrowotnej, [w:] Prowadzenie działalności leczniczej. Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej, red. G. Moroz, Z. Orzeł, Beck Info Biznes, Warszawa 2012.
 • Nawrocka E., Perechuda K., Dom wiedzy przedsiębiorstwa turystycznego, [w:] Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, red. M. Trocki, S. Gregorczyk, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 • Niemczyk J., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Niemczyk J., Outsourcing, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa 2000.
 • Noeth A.J., Knowledge Management for Service Delivery in Rural Communities, University of South Africa, Pretoria 2004.
 • Nogalski B., Kierunki badań i rozwoju nauk o zarządzaniu - kontekst strategiczny, [w:] Zarządzanie strategiczne, podstawowe problemy, red. B. Nogalski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2008.
 • Nogalski B.. Kowalczyk A., Strategia oparta na wiedzy jako kierunek zarządzania strategicznego, [w:] Krytyczna analiza kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, red. R. Krupski, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004.
 • Nogalski B., Kowalczyk A., Wiedza jako bogactwo - zasób przedsiębiorstwa - audit procesu zarządzania wiedzą [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź-Wrocław 2006, t. 7, z. 1A.
 • Nojszewska E., Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, [w:] Ochrona zdrowia na świecie, red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Nonaka I., A Dynamie Theory of Organizational Knowledge Creation, "Organizational Science" 1994, No. 5 (1).
 • Nonaka I., Organizacja oparta na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, One Press Helion, Gliwice 2006.
 • Nonaka I., Konno N., The Concept of "Ba": Building a Foundation for Knowledge Creation, "California Management Review" 1998, No. 3(40).
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, Oxford-New York 1995.
 • Nonaka I., Toyama R., Hirata T., Managing Flow: A Process Theory of the Knowledge-based Firm, Palgrave MacMillan, New York 2008.
 • Nonaka I., Toyama R., Konno N., SECI, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, "Long Range Planning" 2000, vol. 33.
 • Nosal C., Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Nycz M., Smok B., Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M.L. Owoc, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, nr 1011.
 • Nyczaj K., Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. Porządek musi być, "Menedżer Zdrowia" 2010, nr 4.
 • Nyczaj K., Przełom w informatyzacji, "Medinfo", marzec 2011.
 • Nyczaj K., Strategie informatyzacji zakładów ochrony zdrowotnej. Wspólny mianownik, "Menedżer Zdrowia" 2010, nr 3.
 • Obłój K., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1987.
 • Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, red, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 • O'Dell C., Wiig K., Odem P., Benchmarking unveils emerging knowledge management strategies, "Benchmarking: An International Journal" 1999, No. 3.
 • OECD Heath Data, Gallup Word Poll, 2009.
 • Okoniewska M., Lecznictwo stało się opłacalnym biznesem. Rozmowa z Jackiem Paszkiewiczem, prezesem NFZ, "Medinfo" 2010, nr 6.
 • Okoniewska M., Publiczny szpital może być dochodowy, "Medinfo" 2010, nr 6.
 • Olszewska B., Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Opolski K., Bykowska B., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, Cedewu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011.
 • Organizacja i zarządzanie szpitalami - wybrane zagadnienia, red. J. Stępniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2009.
 • O'Sullivan J., Powell J., Gibbon P., Emmerson B., The Resource Hub: An innovative e-information service delivery model addressing mental health knowledge management, "Australasian Psychiatry" 2009, vol. 17, iss. 5.
 • Orzeł Z., Benchmarking - metoda oceny efektywności działalności szpitala, [w:] Prowadzenie działalności leczniczej. Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej, red. G. Moroz, Z. Orzeł, Beck Info Biznes, Warszawa 2012.
 • Paliszkiewicz J., Proces zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zamojskie Studia i Materiały". Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2007, z. 24.
 • Paliszkiewicz J., Wykorzystanie koncepcji zarządzania wiedzą w średnich przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. Glińska-Neweś, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Paliszkiewicz J., Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Panasiewicz L., Organizacyjne uczenie się a zarządzanie wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002, nr 9.
 • Park P., Knowledge and Participatory Research, [w:] Handbook of Action Research Participative Inquiry & Practice, Sage Publications, London 2001.
 • Pearsall P., Toksyczny sukces. Jak przestać zmagać się z życiem, a zacząć się nim cieszyć, REBIS, Poznań 2003.
 • Penc J., Zarządzanie w społeczeństwie wiedzy, [w:] Polityka gospodarcza i społeczna wobec wyzwań współczesności. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Jagasowi, red. M. Czapka, B. Klimas, "Prace Naukowe", Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2011, nr 9.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy jawnej i niejawnej jako instrument sieciowego zarządzania gminą, "Współczesne Zarządzanie" 2006, nr 2.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Perechuda K., Jakościowe kreowanie wiedzy-podejście japońskie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Perechuda K., Knowledge Diffusion Methods in a Networking Company. Knowledge Business Models, Publishing House of Wroclaw University of Economies, Wroclaw 2010.
 • Perechuda K., Poszerzone łańcuchy wiedzy jako podstawa współpracy między firmą a klientem, [w:] Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, red. A. Binsztok, K. Perechuda, "Prace Naukowe". Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006. nr 1132.
 • Perechuda K., Nawrocka E., Audyt transferu wiedzy do klienta przedsiębiorstwa turystycznego, [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Hopej. M. Moszkowicz, J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Perechuda K., Szewc W., Zarządzanie wiedzą w kancelarii doradztwa podatkowego, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. Glińska-Neweś, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Perez J.R., Ordonez de Pablos P., Knowledge management and organizational competitiveness: A framework for human capital analysis, "Journal of Knowledge Management" 2003, No. 3.
 • Peteraf M.A., The cornerstone of competitive advantage: A resorce based view, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14.
 • Pfeffer J., Sutton J., Knowing "What" is not Enough. Turning Knowledge into Action, "California Management Review" 1999, vol. 42, No. 1.
 • Pfeffer J., Sutton R., Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Pfohl H.C., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 • Piątkowski B., Finansowanie ochrony zdrowia. Usługa zdrowotna - dobro publiczne czy towar?, [w:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Printgroup, Szczecin 2006.
 • Pieniak J., Wpływ inwestycji w informatykę i telekomunikację na gospodarkę opartą na wiedzy, [w.] Wiedza, i technologia we współczesnej organizacji, red. M. Cisek. S. Antczak, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 • Pietruszka-Ortyl A., Komunikacyjne aspekty organizacji pracy pracowników wiedzy, [w:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, red. A. Potocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Pilch P., Profesjonalista, czyli kto?, "Master of Business Administration" 2000, nr 5.
 • Piwowar K., Instrumenty zarządzania wiedzą w organizacjach non-profit na przykładzie szkoły publicznej, [w:] Nowoczesne koncepcje zarządzania - teoria i praktyka, red. E. Tabaszewska, B. Rodawski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Podręcznik trenerski - K-edge. Wykorzystanie systemów zarządzania wiedzą w niekomercyjnych projektach szkoleniowych, IDEA Management Consulting, Warszawa 2008.
 • Poissant L., Pereira J., Tamblyn R., Kawasumi Y., The impact of electronic health records on time efficiency of physicians and. nurses. A systematic review, "Journal of American Medical Information Association" 2005, No. 12.
 • Polanyi M., Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, Harper, New York 1962.
 • Polanyi M., The Tacit Dimension, Routledge & Kegan Paul, London 1967.
 • Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 • Porębska-Miąc T., Narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą o kliencie, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M.L. Owoc. "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 1121.
 • Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych, red. J. Krakowiak, A. Marjański, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2010, t. 11, z. 7.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Managing Knowledge - Building Blocks for Success, John Wiley & Sons, New York 2000.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Projekt e-Recepta, "Medinfo", marzec 2011.
 • Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w administracji celnej. W systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego, Difin, Warszawa 2010.
 • Rainey H.G., Chun Y.H., Public and Private Management Compared, [w:] The Oxford Handbook of Public Management, eds. E. Ferlie, L.E. Lynn, C. Pollitt, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Ramani Gopal S.C., Joy P., Creation of Knowledge Management System, "Advances in Management" 2011, vol. 4, iss. 11.
 • Raport CASE - doradcy we współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, cz. 2: Zarys reformy, Warszawa, czerwiec 2005.
 • Rastogi P., Knowledge Management and Intellectual Capital - The New Virtuous Reality of Competiveness, "Human Systems Management" 2000, vol. 19, No. 1.
 • [Red.], Konsylium, "Rynek Zdrowia", czerwiec 2011.
 • Rębała L., Zadania edukacyjne lekarza i pielęgniarki na podstawie analizy wybranych aktów prawnych związanych z systemem ochrony zdrowia, [w:] Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, red. M.D. Głowacka, Wydawnictwo Termedia, Poznań 2004.
 • Roemer M.L., Bed Supply and Hospital Utilization. A Natural Experiment, "Health Services Research & Policy" 2001, vol. 6, No. 1.
 • Rogoż A., Zarządzanie wiedzą kluczowym czynnikiem sukcesu nowoczesnej firmy, [w:] Nowoczesne koncepcje zarządzania - teoria i praktyka, red. E. Tabaszewska, B. Rodawski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Romanowska M., Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do jego zasobów, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, "Prace Naukowe", Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006.
 • Ross G., Ross J., Dragonetti N., Edvinsson L., Intellectual Capital, MacMillan, London 1997.
 • Ross S.E., Lin C.T., The effects of promoting patent Access to medical records. A review, "Journal of American Medical Information Association" 2003, No. 10.
 • Rozpędowska-Matraszak D., Analiza strukturalno-geograficzna wykorzystana do oceny wybranych zasobów opieki zdrowotnej, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Rubinstein-Montano B., Liebowitz J., Buchalter J., McCaw D., Newman B., Rebeck K., SMARTvision: A knowledge-management methodology, "Journal of Knowledge Management" 2001, vol. 5, No. 4.
 • Rudawska I., Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Rudawska I., Konkurencja w podsektorze stacjonarnej opieki zdrowotnej, [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Rudawska I., Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Rudawska I., Podstawy marketingu usług zdrowotnych, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. M. Kautsch, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Rudnicki R., Wpływ koncepcji zarządzania wiedzą na kształt organizacji, WPISZ, Warszawa 2006.
 • Rutkowska M., Pyszka A., Ludzki wymiar strategii zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Nowoczesne koncepcje zarządzania - teoria i praktyka, red. E. Tabaszewska, B. Rodawski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Saczyńska-Sokół S., Zarządzanie wiedzą, [w:] Koncepcje i metody zarządzania,, red. W. Matwiejczuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 • Sak M., Narzędzia pomiaru i oceny kapitału intelektualnego w placówkach medycznych, [w:] Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, red. M. Trocki, S. Gregorczyk, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 • Sarvay M., Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, "California Management Review" 1999, vol. 41, No. 2.
 • Sikorski C., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.
 • Shortell S.M., Kalużny A.D., Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Fundacja Zdrowia Publicznego Versalius, Kraków 2001.
 • Skalik J., Organizacyjne uczenie się jako źródło pomnażania kapitału intelektualnego organizacji medycznej, [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Skryme D.J., Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 • Skrzypek E., Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencyjne, red. A. Stabryła, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002.
 • Skrzypek E., Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło sukcesu przedsiębiorstwa, "Zamojskie Studia i Materiały", red. W. Ćwika, Z. Szymański, Centrum Badawczo-Szkoleniowe, Zamość 2002, z. 3.
 • Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą i jego rola we współczesnym zarządzaniu, [w:] Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 • Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą w konkurencyjnym otoczeniu, "Organizacja i Zarządzanie" 2008, nr 1.
 • Skrzypek E., Hofman M., Knowledge and intellectual Capital Management in Project Oriented Enterprises, IPMA, Kraków 2007.
 • Słabiak A., Nowoczesny szpital - efektywność inwestycji, wymagania rynkowe, [w:] Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, red. M. Węgrzyn, D. Wasilewski, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 1103.
 • Słocińska A., Rola kapitału społecznego w procesach zarządzania wiedzą, [w:] Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie, kultura organizacji, społeczna odpowiedzialność, red. J. Stankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1981.
 • Smok B., Kapitał intelektualny jako składnik zasobów przedsiębiorstwa, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M.L. Owoc, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 1121.
 • Sobkowski M., Opala T., Identyfikowanie misji i celów działań w opiece zdrowotnej, [w:] Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
 • Sokołowska S., Szwiec P., Społeczna odpowiedzialność organizacji - skuteczny mechanizm urzeczywistniania dobrobytu społecznego?, "Współczesne Zarządzanie" 2009, nr 4.
 • Sokołowska S., Szwiec P., Zarządzanie międzykulturowe - problemy metodologii badań, [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, red. S. Kauf, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
 • Soo C., Devinney T., Midgley D., Deering A., Knowledge Management: Philosophy, Processes and Pitfalls, "California Management Review" 2002, No. 4.
 • Sopińska A., Charakterystyka koncepcji zarządzania wiedzą i ocena jej przydatności na tle innych narzędzi zarządzania, [w:] Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy, red. B. Godziszewski, B. Kłosowska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń 2009.
 • Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • Stankiewicz J.M., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7/8.
 • Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000.
 • Staniewski M., Modele polityki personalnej a zarządzanie wiedzą [w:] Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, red. J. Dąbrowski, G. Gierszewska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 • Staniewski M., Zarządzanie wiedzą, [w:] Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, red. E. Weiss, Vizja PRESS & IT, Warszawa 2008.
 • Staniewski M., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - przegląd badań, [w:] Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, red. J. Dąbrowski, G. Gierszewska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 • Staniewski M., Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą [w:] Zarządzanie wiedzą red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Stanisz A., Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe. Analiza korelacji, "Medycyna Praktyczna" 2000, nr 10.
 • Stańkosky M., Baldanza C., A System Approach to Engineering a Knowledge Management System, [w:] Knowledge Management. The Catalyst for Electronic Government, Management Concepts, Virginia 2001.
 • Stańczyk S., Stańczyk-Hugiet E., Strategia wiedzy - kultura organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 2.
 • Stańczyk-Hugiet E., Konkurencyjność organizacji opartych na wiedzy, [w:] Wybrane problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Przybyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Stańczyk-Hugiet E., O elastyczności organizacji uczącej się, [w:] Metody badawcze w zarządzaniu - aspekt teoretyczny i praktyczny, red. M. Przybyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Stańczyk-Hugiet E., O istocie strategii wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 7/8.
 • Stańczyk-Hugiet E., Organizacja ucząca się, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Stańczyk-Hugiet E., Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Stańczyk-Hugiet E., Strategia zarządzania wiedzą czy strategia wiedzy?, [w:] Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, red. A. Binsztok, K. Prerechuda, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 1132.
 • Stańczyk-Hugiet E., Wiedza kreatorem wartości przedsiębiorstwa, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź-Wrocław 2006, t. 7, z. 1B.
 • Stewart T., Intellectual Capital: The New Wealth of Organization, Nicolas Brealey Publishing, London 1997.
 • Stępniewski J., Innowacje w produkcji usług szpitalnych, [w:] Innowacje organizacyjne w szpitalach, red. J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Stor M., Kulturowe bariery dzielenia się wiedzą w organizacjach międzynarodowych w Polsce -wyniki badań empirycznych w zakresie kadry menedżerskiej [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. Glińska-Neweś, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Strategia, finanse i koszty szpitala, red. J. Stępniewski, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Strużyna J., Kierunki doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych, [w:] Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Suchecka J., Regulacje publiczne i prawne, równość sektorów w ochronie zdrowia, [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 • Sveiby K.E., A Knowledge Based Theory of the Firm to Guide Strategy Formulation, Macquire University, Sydney 2000.
 • Sveiby K.E., The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assest, Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco 1997.
 • Syed A.U., Ali A.H., Dawood S., The Usage Behavior of Knowledge Management System in Hospitals, "Journal of Knowledge Management" 2012, vol. 10, iss. 2.
 • Syrkiewicz-Świtała M., Moroz E., Świtała R., Woźniak-Holecka J., Marketing szeptany usług zdrowotnych, [w:] Zarządzanie w ochronie zdrowia. Finanse i zasoby ludzkie, red. R. Lewandowski, R. Walkowiak, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2011.
 • Syrocka A.M., Znaczenie wiedzy w tworzeniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 • Szewczyk A., O zarządzaniu wiedzą słów kilka, [w:] Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Szuman M., Marketing w służbie zdrowia, "Marketing w Praktyce" 1998, nr 1.
 • Szwiec P., Moda na metody zarządzania, [w:] Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce, red. K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, S. Sokołowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
 • Ślęczka T., Fedorowski J.J., Kontraktowanie usług zdrowotnych, [w:] Ekonomika medycyny, red. J.J. Fedorowski, R. Niżankowski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 • Świgoń M., Personal Knowledge Management (PKM) - geneza i rozwój teorii, "Współczesne Zarządzanie" 2009, nr 3.
 • Tabaszewska E., Metodyka implementacji systemu zarządzania wiedzą, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2008, nr 1.
 • Tabaszewska E., Przegląd procedur i metodyk implementacji systemu zarządzania wiedzą, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, red. J. Pyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Tabaszewska E., Systemy zarządzania wiedzą globalnych firm doradczych - studium przypadków, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. Glińska-Neweś, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Tabaszewska E., Teaching Organization - nowa forma organizacji opartej na wiedzy?, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 4.
 • Tabaszewska E., Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Tabaszewska E., Wybrane metodyki implementacji systemów zarządzania wiedzą, [w;] Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, red. M. Morawski, M. Prudzienica, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Teece D., Pisano G., The dynamic capabilities of firms: An introduction, "Industrial and Corporate Change" 1994, vol. 3, No. 3.
 • Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, No. 3.
 • Tereszyńska K., Czerw A., Marketing usługi zdrowotnej, [w:] Marketing w ochronie zdrowia, red. A. Czerw, Difin, Warszawa 2010.
 • Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa 2003.
 • Trajer J., Paszek A., Iwan S., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2012.
 • Trocki M., Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Trocki, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
 • Tuan L.T., Human Resource Management in Knowledge Transfer, "International Business & Management" 2011, vol. 2, iss. 2.
 • Tuomi I., Corporate Knowledge. Theory and Practice of Inteligent Organizations, Metaxis, Helsinki 1999.
 • Turban E., Aronson J.E., Decision Support Systems and Intelligent Systems, 7th eds., Prentice Hall, New Jersey 2004.
 • Tymowska K., Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej. Ekspertyzy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, luty 1999.
 • Tymowska K., Założenia i rzeczywistość w reformowaniu opieki zdrowotnej, [w:] L. Kolarska-Bobińska, Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Ustawa o działalności leczniczej (oprac. Ministerstwa Zdrowia), "Medinfo", sierpień 2011.
 • Velasco B., Eiros J.M., Mayo A., Roman A.S., Is it possible to implement a knowledge management system in a public hospital environment?, "Electronic Journal of Biomedicine" 2011, iss. 2.
 • Walecki P., Lasoń W., Pyrcak W., Roterman-Konieczna I., Saragata K., Szpitalny system informacyjny (HIS) oparty na metodologii EBM, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M.L. Owoc, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 1121.
 • Walshe K., Badania, ewaluacja i zarządzanie oparte na dowodach naukowych, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. K. Walshe, J. Smith, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Walshe K., Rundall T., Evidence Based Management. From theory to practice in healthcare, "Milbank Quarterly" 2001, No. 79(3).
 • Walshe K., Smith J., Wprowadzenie: obecne i przyszłe wyzwania zarządzania w służbie zdrowia, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. K. Walshe, J. Smith, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Wang K.L., Chiang C., Tung C.M., Integrating Human Resource Management and Knowledge Management: From the Viewpoint of Core Employees and Organizational Performance, "International Journal of Organizational Innovation" 2012, vol. 5, iss. 1.
 • Watała C., Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych, a-medica press, Bielsko-Biała 2002.
 • Wawrzyniak B" Przedmowa, [w:] I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Webster's New Word Dictionary of the American Language, eds. H. Wolf, G. Merriam, G. Merriam, Merriam-Webster Inc., Springfield 1990.
 • Weick K.E., The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley Reading, Massachusetts 1979.
 • Wereda W., Malacka A., Zarządzanie wiedzą w organizacji na podstawie firmy outsourcingowej IT Business Consulting Group sp. z o.o., [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, red. M. Cisek, S. Antczak, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 • Wiatrak A.P., Sektor publiczny - istota, zakres, zarządzanie, "Problemy Zarządzania" 2005, nr 4.
 • Wiatrak A.P., Zarządzanie w jednostkach sektora publicznego i jego uwarunkowania, [w:] Zarządzanie organizacjami publicznymi, red. K. Krukowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
 • Wiatrak A.P., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - istota, zakres, korzyści, [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, red. J. Bogdaniecko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Wiig K.M., Introducing Knowledge Management into the Enterprise [w:] Knowledge Management Handbook, ed. J. Liebowitz, CRS Press, Boca Raton, London-New York-Washington 1999.
 • Wiig K.M., Knowledge Management: An Introduction and Perspective, "The Journal of Knowledge Management" 1997, vol. 1, No. 1.
 • Wiig K.M., Knowledge Management Foundations: Thinking About Thinking - How People and Organizations Create, Represents and Use Knowledge, Schema Press, Arlington, New York 1993.
 • Wiig K.M., Knowledge management in public administration, "Journal of Knowledge Management" 2002, No. 6.
 • Wills M.J., Sarnikar S., El-Gayar O.F., Deokar A.V., Information Systems and Healthcare XXXIV: Clinical Knowledge Management Systems - Litereture Review and Research Issues for Information Systems, "Communications of the Association for Information Systems", June 2010, vol. 26.
 • Witczak I., Ekonomika szpitala. Uwarunkowania, elementy, zasady, Cedewu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 • Włodarczyk C., Droga do ubezpieczeń zdrowotnych. Wędrówka koncepcji reformatorskich w procesie polityki zdrowotnej, "Zdrowie i Zarządzanie" 1999, nr 2.
 • Włodarczyk C., Ogólne zasady nowego systemu, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia" 2004, t. 2, nr 1.
 • Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Versainas, Kraków 1998.
 • Włodarczyk C., Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • Włodarczyk C., System po reformie: próba syntezy, "Zdrowie i Zarządzanie" 1999, t. 1, nr 5.
 • Włodarczyk C., Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Wojnarowska M., Zarządzanie wiedzą w organizacji, [w:] Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, red. M. Czerska, A.A. Szpitter, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Wojnarowska M., Wróbel P., Problemy zarządzania wiedzą na publicznej uczelni ekonomicznej, [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, red. J. Bogdaniecko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Wojtkiewicz-Wydra E., Koncepcja zarządzania wiedzą w projektach informatycznych, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M.L. Owoc, "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 1121.
 • Wright K., Personal Knowledge Management: Supporting Individual Knowledge Worker Performance, "Knowledge Management Research and Practice" 2005, No. 3.
 • Wright P.M., McMahan G.C., Theoretical perspectives for strategic human resource management, "Journal of Management" 1992, vol. 18, No. 2.
 • Wziątek-Kubiak A., Konkurencyjność polskiego przemysłu, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 • Yates-Mercer P., Bawden D., Managing the paradox: The evaluation of knowledge management, "Journal of Information Science" 2002. vol. 28, No. 1.
 • Zack M.H., Developing a Knowledge Strategy, "California Management Review" 1999, vol. 41. No. 3.
 • Zack M.H., Developing a Knowledge Strategy, [w:] The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, eds. C.W. Choo, N. Bontis, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, red. K. Perechuda, M. Kowalewski, ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Zarządzanie wiedzą red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, red. M. Morawski, M. Prudzienica, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Zimna T., Zamówienia na świadczenia medyczne dokonywane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, "Serwis Prawo i Zdrowie", Warszawa 2009.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
 • Zimniewicz K., Zarządzanie wiedzą jako moda, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, red. W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, "Folia Oeconomica" 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Żamojda M., Płatkowska-Kułaj A., Kowalski M., Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia - komentarz, Warszawa 2003.
 • "Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia", Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa, lata 2000-2001 (www.csioz.gov.pl).
 • Chrzanowski A., Nowe koncepcje rozwoju organizacji (www.wsz-pou.edu.pl).
 • Danowska A., Co oznaczają akredytacje dla. szpitali? (www.lodz.gazeta.pl).
 • Dąbrowski M., Bartnicka J., Mleczko K., Modelowanie struktury repozytorium wiedzy w systemie doskonalenia warunków pracy w jednostkach ochrony zdrowia (www.ptzp.org.pl).
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w organizacjach (www.e-mentor.edu.pl).
 • Hong J., Nonaka's Knowledge Creation Model: Universal or Particularistic? (www.cba.neu.edu).
 • Jakubiak L., Eksperci: za dużo wydajemy na leczenie szpitalne (www.rynekzdrowia.pl).
 • Łuczynowicz Ł., Procedura akredytacji (www.emedyk.pl).
 • Majerska K., Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą (http://bbc.uw.edu.pl).
 • Murray P., Myers A., The Factors Abort Knowledge. Special Report, "Information Strategy", November 1997 (www.info-strategy.com).
 • Santosus M., Surmacz J., The ABCs of knowledge management, "CIO Magazine", 23 May 2001 (www.cio.com).
 • Sveiby K.E., What is Knowledge Management (www.sveiby.com).
 • (www.cmj.org.pl).
 • (www.gazeta-it.pl).
 • (www.healthhit.hhs.gov).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.