PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 108 Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe | 239--253
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna jako instrument polityki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State Aid as an Instrument oLocal Government Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomoc publiczna jest zagadnieniem złożonym i wieloaspektowym bowiem reguły jej stosowania oparte są na wyjątku od ogólnej zasady zakazującej udzie-lania pomocy publicznej. W pierwotnym prawie wspólnotowym, które należy obecnie rozpatrywać w odniesieniu do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)1 zakazano państwom członkowskim udzielać pomocy przedsiębiorstwom, która zakłóca lub może zakłócić reguły konkurencji na rynku wewnętrznym. Ustanowiono kryteria dopuszczalności takiej pomocy i stworzono mechanizmy jej udzielania. W związku z tym, że pomoc państwa może zakłócić wolną konkurencję lub osłabić motywacje efektywnościowe przedsiębiorstw, kluczowym elementem tej polityki staje się kontrola i przejrzystość udzielanej pomocy przez władze publiczne. Oznacza to, że każde wsparcie mające znamiona pomocy publicznej musi bezwzględnie spełniać warunki jej dopuszczalności określone przepisami prawa.(fragment tekstu)
EN
This paper sets out to prove that implementing state aid guidelines raises many difficulties to both entities granting the aid, as well as those receiving it. There are cases, where the benefactor of state aid is the beneficiary at the same time. There are also cases, where according to some project criteria an entity is classified as a business eligible for state aid, but under criteria of a different project, would not meet all the conditions, thus would be barred from receiving the subsidy. Finding themselves in exactly that predicament are LGUs which on one hand under current 7 year EU funding scheme are the biggest beneficiary of EU funds, but on the other are the benefactor of state aid granted to businesses. Both EU funding as well as state aid are supporting mechanisms regulated by EU treaties. This paper sets out to analyse legislative framework and its sources as well as key guidelines for granting state aid, in the context of local government units. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsoli-dowane - Dz. Urz. UE, C 83 z 30.03.2010.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień 2012, s. 28.
 • ETS w sprawie C-83/98 P Republika Francuska przeciwko Ladbroke Racing Ltd i Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2000, s. I-3271, pkt 25; SPI w sprawie T-296/97 Alitalia - Linee aeree italiane SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2000, s. II-3871, pkt 95.
 • SPI w sprawie T-67/94 Ladbroke Racing Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1998, s. II-1, pkt 53.
 • A. Oldale, H. Piffaut, Introduction to State aid law and Policy, w: European Community Law of State Aid, red. K. Bacon, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 14-16.
 • C. Quigley, A.M. Collins, EC State Aid Law and Policy, Hart Publishing Ltd., Oxford-Portland Oregon 2003, s. 2.
 • ETS w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, przy udziale Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, ECR 2003, s. I-7747, pkt 75.
 • ETS w sprawach: C-482/99 Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europej-skich (Stardust Marine), ECR 2002, s. I-4397, pkt 24; C-345/02 Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV i Rinck Opticiëns BV przeciwko Hoofdbedrijfschap Ambachten, ECR 2004, s. I-7139, pkt 35; SPI w sprawach: T-351/02 Deutsche Bahn AG przeciwko Komisji Wspólnot Euro-pejskich, ECR 2006, s. II-1047, pkt 101; T- 233/04 Królestwo Niderlandów przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2008, s. II-591, pkt 64.
 • SPI w sprawie T-358/94 Compagnie nationale Air France przeciwko Komisji Wspólnot Eu-ropejskich, ECR 1996, s. II- 2109, pkt 56-62.
 • E. Czerwińska, Pomoc państwa dla sektorów gospodarki w krajach Unii Europejskiej, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 622, Warszawa 1998.
 • ETS w sprawie 173-73 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1974, s. 709, pkt 36; SPI w sprawie T-55/99 Confederación Española de Transporte de Mercanc-ías (CETM) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2000, s. II-3207, pkt 40.
 • ETS w sprawie C-148/04 Unicredito Italiano SpA przeciwko Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1, ECR 2005, s. I- 11137, pkt 49.
 • ETS w sprawie C-200/97 Ecotrade Srl przeciwko Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), ECR 1998, s. I-7907, pkt 40-41.
 • ETS w sprawie C-200/97 Ecotrade Srl przeciwko Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), ECR 1998, s. I-7907, pkt 40-41.
 • ETS w sprawie C-303/88 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1991, s. I-1433, pkt 19-20; SPI w sprawach: T-358/94 Compagnie nationale Air France przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1996, s. II- 2109, pkt 70; T-296/97 Alitalia - Li-nee aeree italiane SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2000, s. II- 3871, pkt 80.
 • ETS w sprawie C-305/89 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich ("Al-fa Romeo"), ECR 1991, s. I-1603, pkt 19-20.
 • P. Nicolaides, State Aid, Advantage and Competitive Selection: What Is a Normal Market Transaction? European State Aid Law Quarterly 1/2010, s. 65-78.
 • ETS w sprawach: C-303/88 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich ("ENI-Lanerossi"), ECR 1991, s. I- 1433, pkt 20-24; C-278/92, C-279/92 oraz C-280/92 Króle- stwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich ("Hytasa"), ECR 1994, s. I-4103, pkt 21; SPI w sprawach: T-11/95 BP Chemicals Limited przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1998, s. II-3235, pkt 116; T-20/03 Kahla/Thüringen Porzellan GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2008, s. II-2305, pkt 236-238.
 • Stosowanie artykułów 92 i 93 Traktatu EWG do udziałów władz publicznych, Biuletyn KE 9-1984.
 • SPI w sprawach: T-16/96 Cityflyer Express Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1998, s. II-757, pkt 53-56; T-234/95 DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2000, s. II- 2603, pkt 184.
 • Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy pań-stwa w formie gwarancji, Dz. Urz. UE C 155 z 20.6.2008.
 • ETS w sprawie C-256/97 Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), ECR 1999, s. I-3913, pkt 25.
 • SPI w sprawach: T-152/99 Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2002, s. II- 3049, pkt 156 i nast.; T-198/01 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2004, s. II-2717, pkt 98 i nast.
 • SPI w sprawie T-1/08 Buczek Automotive sp. z o.o. przeciwko Komisji Europejskiej, ECR 2011, s. II-nyr, pkt 70-75.
 • SPI w sprawie T-366/00 Scott SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2007, s. II-797, pkt 93 i 105.
 • Komunikat Komisji w sprawie elementów pomocy państwa w sprzedaży gruntów i budyn-ków przez władze publiczne, Dz. Urz. WE C 209 z 10.7.1997.
 • ETS w sprawach: C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH i Wietersdorfer & Peggauer Ze-mentwerke GmbH przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten, ECR 2001, s. I-8365, pkt 41; C-172/03 Wolfgang Heiser przeciwko Finanzamt Innsbruck, ECR 2005, s. I-1627, pkt 40; SPI w sprawie T-222/04 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2009, s. II-1877, pkt 60.
 • SPI w sprawie T-210/02 British Aggregates Association przeciwko Komisji Wspólnot Euro-pejskich, ECR 2006, s. II- 2789, pkt 105.
 • SPI w sprawie T-55/99 Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2000, s. II-3207, pkt 40.
 • Ninth Survey on State Aid in the European Union, Brussels 18.07.2001, COM(2001) 403 final.
 • ETS w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, przy udziale Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, ECR 2003, s. I-7747, pkt 74-75; SPI w sprawach: T-34/02 EURL Le Levant 001 oraz inne przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2006, s. II-267, pkt 110; T-332/06 Alcoa Trasformazioni Srl przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2009, s. II-29, pkt 56.
 • J.L. da Cruz Vilaça, Material and Geographic Selectivity in State Aid - Recent Develop-ments, European State Aid law Quarterly 4/2009, s. 443-452.
 • ETS w sprawach: 730/79 Philip Morris Holland BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1980, s. 2671, pkt 11; C-53/00 Ferring SA przeciwko Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), ECR 2001, s. I-9067, pkt 21.
 • C. Quigley, European State Aid Law and Policy, Hart Publishing Ltd, Oxford-Portland 2009, s. 54-59.
 • C.D. Ehlermann, A. Vallery, Giving Meaning to the Condition of Effect on Trade: The Courts's Judgment in Xunta de Galicia, a Missed Opportunity, European State Aid Law Quarterly 4/2005, s. 709-712.
 • ETS w sprawie C-372/97 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2004, s. I-3679, pkt 44.
 • SPI w sprawie T-369/06 Holland Malt BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2009, s. II-3313, pkt 47-48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.