PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 110
Tytuł artykułu

Prawe sumienie człowieka - luksus czy powinność?

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
(...) K.Wojtyła stawiał sławetne pytanie : "czy może historia popłynąć przeciw prądowi sumień ?". Wiek XX aż nadto dobitnie wskazywał, jak można gwałcić i niszczyć ludzkie sumienia. I choć zdawać by się mogło, że tamta epoka odeszła już na dobre, to jednak stale można odnaleźć miejsca, okoliczności i środowiska, które próbują uczynić zamach na tej nader humanistycznej strukturze ludzkiego bytu. Właśnie takie niepokoje stały się bodźcem do powstania niniejszej publikacji. Ma ona na celu nie tylko zebranie najistotniejszych informacji odnośnie istoty sumienia, ale także wskazanie, a być może i dla niektórych osób przypomnienie o tej nader istotnej instancji zawartej w głębi każdej osoby ludzkiej. (...) Publikacja ta zawiera jeszcze jeden istotny wątek - zaprezentowany na samym końcu. Dotyczy on roli, jaką odgrywa sumienie w obszarze działalności gospodarczej. Często bowiem można usłyszeć zdanie sugerujące, iż w przestrzeni ekonomicznej nie ma miejsca na "luksus" posługiwania się sumieniem. Mentalność ta staje się tak rozpowszechniona, iż zaczyna się pojawiać postawa wskazująca na całkowite odrzucenie jakichkolwiek działań etycznych w ramach sfery biznesowej. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1975.
 • Ambroży św., Hexaemeron, ATK, Warszawa 1969.
 • Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego, red. G. Kucza, G. Wita, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008.
 • Anzenbacher A. : Wprowadzenie do etyki, WAM, Kraków 2008.
 • Augustyn św. : Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana, ATK, Warszawa 1974.
 • Arystoteles : Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa 1982.
 • Baggini J., Fosl P.S. : Przybornik etyka. Kompendium metod i pojęć etycznych, Pax, Warszawa 2010.
 • Banajski R. : Treści aksjologiczne kodeksów etycznych regulujących sferę życia gospodarczego. W : Etyka biznesu w działaniu - doświadczenia i perspektywy, red. W. Gasparski, J. Dietl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Barcik A. : Instrumenty etyki biznesu w przedsiębiorstwie. "Talent. Biuletyn duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców" 2003, nr 1(6).
 • Bartnik Cz.S. : Personalizm, Oficyna Wydawnicza "Czas", Lublin 1995.
 • Bednarski F.W. : L'expérience dans l'éthique eudémoniste, Studia Universitatis S. Thome in Urbe, Roma 1979.
 • Berlin I. : Cztery eseje o wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Biesaga T. : Spór o normę moralności, PAT, Kraków 1998.
 • Biesaga T., Zagrożenie sumienia w demokracji. W : Prawa człowieka i świat wartości. Humań Rights and the World of Values, red. R. Moń, A. Kobyliński, UKSW, Warszawa 2011.
 • Boecjusz, Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi. W : Traktaty teologiczne, Antyk, Kęty 2001.
 • Borkowski L. : Logika formalna, PWN, Warszawa 1970.
 • Caffarra C. : II concetto di conscienza nella morale post-tridentina. W : La coscienza morale, Dehoniane, Bologna 1971.
 • Camus A. : Człowiek zbuntowany, Res Publica, Kraków 1991.
 • Camus A. : Obcy. W : Obcy. Dżuma. Upadek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.
 • Cenacchi G. : Liberia e conscienza. W : Etica e societa contemporanea, Lib. Vat. Ed., Vatican 1992.
 • Cialdini R. : Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.
 • Cicero : Epistulae ad Atticum, ed. L.C. Purser, Oxford 1958.
 • Copleston F. : Osoba ludzka w filozofii współczesnej, "Znak" 1963, 15.
 • Crosby J.F. : Zarys filozofii osoby. Bycie sobą, WAM, Kraków 2007.
 • Darowski R. : Filozofia człowieka, WAM - Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków 2002.
 • Davis N.A. : Deontologia współczesna. W : Przewodnik po etyce, red. P. Singer, KiW, Warszawa 2000.
 • Diogenes Laertios : Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa 1984.
 • Dostojewski F. : Zbrodnia i kara, Greg, Kraków 2012.
 • Dylus A. : Sprawozdanie z konferencji etyczno-psychologicznej (Jabłonna 14.03.1983) nt. "Pojęcie godności w etyce i psychologii", "Studia Philosophiae Christianae" 1984, 20.
 • Eberle A. : Die Beichstuhlskrupulanten. Ein Erklärungsversuch nach moderner Pathocharakterologie, "Theologisch-praktische Quartalschrift" 1936, 98.
 • Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka- -Strzałecka, D. Miller, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej, Łódź 1999.
 • Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J.W. Gałkowski, TN KUL, Lublin 2002.
 • Fabro C. : La dialettica d'intelligenza e volonta nella constituzione esistenziale dell'atto libero, "Doctor Communis" 1977, 30.
 • Fernández A. : La reforma de la teologia moral, Aldecoa, Burgos 1997.
 • Ferrer U., ¿Autonomia o heteronomia de la conciencia maral? . W : Estudios sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, ed. A.A. V.V., AEDOS - Union Editorial, Madrid 1996.
 • Filek J. : Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomice- nej, Kraków 2001.
 • Galarowicz J. : Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Antyk - Marek Derewiecki, Kęty 2000.
 • Galarowicz J. : Na ścieżkach prawdy, PAT, Kraków 1992.
 • Gałkowski J.W. : Zasady etyki zawodowej - etyka biznesu. W : Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J.W. Gałkowski, TN KUL, Lublin 2002.
 • Gasparski W. : Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
 • Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulcewski G. : Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych. W : Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych - inicjatywy, programy, kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulcewski, Centrum Etyki Biznesu & Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
 • Gasparski W. : Programy etyczne firm i ich projektowanie, "Annales" 2001, 4.
 • Gehelen A. : Philosophische Anthropologie und Handlungslehre, V. Kloster- mann, Frankfurt am Main 1983.
 • Giannantoni G. : Introduzione allo studio di Aristippo di Cirene. W : I Cirenaici, ed. G. Zuccante, [b.w.], Milano 1916.
 • Gogacz M. : Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Pallottinum, Warszawa 1991.
 • Granat W. : Osoba ludzka. Próba definicji, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1961.
 • Greniuk F. : Dzieje kształtowania się koncepcji sumienia. W : Człowiek - Sumienie - Wartości, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1997.
 • Hall C.S., Lindzey G. : Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1990.
 • Hayek F. von : The Constitution of Liberty, Routledge & Kegan Paul, London 1976.
 • Hervada J. : Prawo naturalne, Petrus, Kraków 2011.
 • Hobbes T. : Lewiatan, PWN, Warszawa 1954.
 • Hôffding H. : Etyka, cz. 1, r. 4, Wydawnictwo "Poradnika dla czytających książki", Warszawa 1902.
 • Jackson J. : Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Jan Paweł II : Nauczanie papieskie (lipiec-grudzień 1979), cz. II, 2, Pallottinum, Poznań 1992.
 • Jan Paweł II : Nauczanie papieskie (lipiec-grudzień 1983), cz. VI, 2, Pallottinum, Poznań 1999.
 • Jan Paweł II : Odpowiedzialność ludzi nauki i kultury za prawdę. Toruń 7 czerwca 1999, "L'Osservatore Romano", 1999, 20.
 • Jan Paweł II : Sumienie miejscem dialogu z człowiekiem. Przemówienie na audiencji generalnej, 17.08.1983. W : Nauczanie papieskie (lipiec- -grudzień 1983), cz. VI, 2, Pallottinum, Poznań 1999.
 • Jan Paweł II : Veritatis splendor, RW KUL, Lublin 2001.
 • Jan Paweł II : W duchu otwartości i uniwersalizmu. Filozofia św. Tomasza z Akwinu dla młodzieży naszych czasów. Przemówienie na Papieskim Uniwersytecie "Angeiicum" 17 listopada 1979. W : Nauczanie papieskie (lipiec-grudzień 1979), cz. II, 2, Pallottinum, Poznań 1992.
 • Jerome J. : Le scrupule, Bloud et Gay, Paris 1950.
 • Kaczyński E. : Prawda, dobro, sumienie. Z zagadnień teologii moralnej, Pax, Warszawa 2007.
 • Kamiński S. : Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin 1981.
 • Kant I. : Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, Warszawa 1971.
 • Kapias M., Kasperek K., Polok G. : Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Kapias M., Lipski A., Polok G. : Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 • Kapias M. : Osoba jako fundament humanizmu personalistycznego Jacquesa Maritaina. W : Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego, red. G. Kucza, G. Wita, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008.
 • Kapias M., Polok G. : Kształtowanie reputacji pracownika samorządowego na podstawie analizy aksjologicznej wybranych kodeksów etycznych. W : Public relations. Doskonalenie procesu komunikowania, red. A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 • Kapias M., Polok G. : Osoba - cnota - wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Kierkegard S. : Bojaźń i drżenie, Zysk i Spółka, Warszawa 1995.
 • Kirk K.E. : Ignorance, Faith and Conformity. Studies in Moral Theology, Longmans, Green and Co., London 1925.
 • Klimczak B. : Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • Kodeks etyki w działalności gospodarczej, opracowany przez Polską Krajową Izbę Gospodarczą w roku 1994. W : B. Nogalski, J. Śniadecki, Etyka menedżerska, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 • Kowalczyk S. : Drogi ku Bogu, TUM, Wrocław 1983.
 • Kowalczyk S. : Człowiek a społeczność, RW KUL, Lublin 1996.
 • Kowalczyk S. : Człowiek w myśli współczesnej, Michalineum, Warszawa 1990.
 • Kowalczyk S., J.P. Sartre: Człowiek - posiadaczem egocentrycznej wolności. W : Człowiek w myśli współczesnej, Michalineum, Warszawa 1990.
 • Kowalczyk S. : Metafizyka ogólna, RW KUL, Lublin 1998.
 • Kowalczyk S. : Teoria poznania, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1997.
 • Krąpiec M.A. : Decyzja bytem moralnym, "Roczniki Filozoficzne" 1983, nr 31, z. 2.
 • Krąpiec M.A. : Ja - człowiek, RW KUL, Lublin 1974.
 • Krąpiec M.A. : Metafizyka, RW KUL, Lublin 1988.
 • Krąpiec M.A. : O tomistyczną koncepcją prawa naturalnego. W : W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, T. 2, Warszawa 1968.
 • Krąpiec M. A. : Osoba. W : Powszechna Encyklopedia Filozofii, T. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006.
 • Krokiewicz A. : Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, PAX, Warszawa 1960.
 • Krokiewicz A. : Hedonizm Epikura, PAX, Warszawa 1961.
 • Kryk B. : Czy kodeks przedsiębiorstwa może stanowić rozwiązanie problemów firmy. W : Etyka biznesu w działaniu, red. W. Gasparski, J. Dietl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kubiak Z. : Mitologia Greków i Rzymian, Świat Książki, Warszawa 2003.
 • Leclercq J. : Katolicy i wolność myśli, Znak, Kraków 1964.
 • Lewicka-Strzałecka A. : Etyczne programy firm: teoria i praktyka. W :Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 1999.
 • Lewicka-Strzałecka A. : Etyczne standardy firm i pracowników, IFiS PAN, Warszawa 1999.
 • Liebert J. : Jeździec. W : Wiersze, C&T Editions, Toruń 1994.
 • Lyotard J.F. : Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Łuczak H. : Odpowiedzialność chrześcijańska, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1992.
 • Majka J. : Etyka społeczna i polityczna, ODiSS, Warszawa 1993.
 • Mazurek F. J. : Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, RW KUL, Lublin 2001.
 • Melina L., Moral: entre la crisis y la renovación, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona 1996.
 • Merino E.C., Haro R.G. de : Teologia moralna fundamentalna, Wydawnictwo M, Kraków 2004.
 • Mickiewicz A. : Pan Tadeusz, Greg, Kraków 2012.
 • Milgram S. : Behavioral Study of Obedience, "Journal of Abnormal and Social Psychology", 1963, 67.
 • Mili J. S. : Utylitaryzm, PWN, Warszawa 1959.
 • Mongilo D. : La veritárende liberi, "Angelicum" 1992, 69.
 • Mortimer R.C. : The Elements of Moral Theology, A. and Ch. Black, London 1947.
 • Nogalski B., Śniadecki J. : Etyka zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 • Nowak A.J. : Osoba - unikat w kosmosie, KUL, Lublin 2007.
 • O'Collins G., Farrugia E.G. : Probabilizm. W : Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, WAM, Kraków 2002.
 • Olczyk A. : Sumienie jako "norma normans" i jako "norma normata" według encykliki "Veritatis Splendor" Jana Pawła II, "Częstochowskie Studia Teologiczne" 2000, 28.
 • Olejnik S. : Eudajmonizm, TN KUL, Lublin 1958.
 • Ossowska M. : Motywy postępowania: z zagadnień psychologii moralności, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
 • Ossowska M. : Normy moralne, Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1972.
 • Ozolins J.J. : Rola autorytetu w etyce, "Człowiek w Kulturze" 2011/2012, 22.
 • Pascal B. : Myśli, PWN, Warszawa 1977.
 • Pąkcińska M. : Hedonistyczna etyka Epikura, PWN, Warszawa 1959.
 • Petsch D. : Tomasz Morus, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962.
 • Piechowiak M. : Filozofia praw człowieka, TN KUL, Lublin 1999.
 • Pietrzkiewicz T. : Systemy wartości i kodeksy etyczne w gospodarce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1997.
 • Platon : Kriton, PWN, Warszawa 1984.
 • Platon : Obrona Sokratesa, PIW, Warszawa 1992.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 2002.
 • Porębski Cz. : Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Znak, Kraków 1997.
 • Possenti V. : Filozofia po nihilizmie, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003.
 • Pryszmont J. : Historia teologii moralnej, ATK, Warszawa 1987.
 • Rodziński A. : U podstaw kultury moralnej, ODiSS, Warszawa 1980.
 • Rosik S. : Sumienie między wolnością a prawdą. W : Człowiek - Sumienie - Wartości, red. J. Nagómy, A. Derdziuk, RW KUL, Lublin 1997.
 • Saint-Exupéry A. de : Mały Książę, PAX, Warszawa 1990.
 • Sartre J.P. : Diabeł i Pan Bóg, "Dialog" 1959, 9.
 • Sartre J.P. : L'existentialisme est un humanisme, Nagel, Paris 1970.
 • Siek S. : Rozwój osobowości, ATK, Warszawa 1975.
 • Siemianowski A. : Antropologia filozoficzna, Gaudentium, Gniezno 1996.
 • Sofokles : Antygona, PIW, Warszawa 1956.
 • Stelzenberger J. : Syneidesis bei Origenes, Paderborn 1961.
 • Stępień A.B. : Wstęp do filozofii, TN KUL, Lublin 1995.
 • Stróżewski W. : Tak-tak, nie-nie. Kilka uwag o prawdzie, "Ethos" 1988, 2-3.
 • Styczeń T. : ABC Etyki, RW KUL, Lublin 1983.
 • Styczeń T. : Autorytet religijny a wiara i autonomia sumienia, "Zeszyty Naukowe KUL", 1977, 20, nr 3-4.
 • Styczeń T. : Etyka niezależna, TN KUL, Lublin 1980.
 • Styczeń T. : O etyce Karola Wojtyły - uczeń, Niedziela, Częstochowa 1997.
 • Styczeń T. : Personaler Glaube im Spannungsfeld von religiöser Autorität und Gewissensautonomie. W : Person im Kontext des Sittlicen, hg. J. Piegsa, H. Heimentz, Düsseldorf 1979.
 • Styczeń T. : Spór z eudajmonizmem czy eudajmonizm w etyce, "Roczniki Filozoficzne" 1983, nr 31, z. 2.
 • Styczeń T. : W drodze do etyki, RW KUL, Lublin 1984.
 • Styczeń T. : Wprowadzenie do etyki, TN KUL, Lublin 1993.
 • Styczeń T. : Zarys etyki. Cz.l: Metaetyka, KUL, Lublin 1975.
 • Szafrański A.L. : Sumienie. Jego struktura i wychowanie, TN KUL, Lublin 1958.
 • Szekspir W. : Makbet, Greg, Kraków 2012.
 • Szostek A. : Pogadanki z etyki, Biblioteka Niedzieli, Częstochowa 1993.
 • Szostek A. : Prawo naturalne (prawa człowieka) a prawo stanowione. Uwagi etyka, "Ethos" 1999, 45-46.
 • Szostek A. : Wokół godności prawdy i miłości, RW KUL, Lublin 1995.
 • Szulczewski G. : Programy etyczne firm i ich wykorzystanie w działalności public relations. W : Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, T. 1, red. S. Ślusarczyk, J. Świda, D. Tworzydlo, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2003.
 • Szymeczko J. : Etyka katolicka, Głos Narodu, Kraków 1930.
 • Ślęczka P. : Przegłosowane sumienie, KUL, Lublin 2008.
 • Ślipko T. : Zarys etyki ogólnej, WAM, Kraków 1974.
 • Świeżawski S. : Osoba ludzka-jej natura i działania, Znak, 1950, 26.
 • Tatarkiewicz W. : Droga do fiłozofii, PWN, Warszawa 1971.
 • Tatarkiewicz W. : O szczęściu, PWN, Warszawa 1965.
 • Tettamanzi D. : L 'oggettivitä del giudizio di conscienza, "Scuola Cattolica" 1983, 111.
 • Theodore L. : La persona umana, Astrolabio Ubaldini Editore, Roma 1972.
 • Thielicke H. : Theologische Ethik. [II. Band, 1. Teil] Mensch und Welt, Tübingen 1959.
 • Tischner J. : Jak żyć? Księgarnia św. Jacka, Katowice 1984.
 • Tomasz z Akwinu św. : Kwestie dyskutowane o prawdzie, T. 2, Antyk, Kęty 1998.
 • Tomasz z Akwinu św. : Suma teologiczna, Veritas, Londyn 1963-1986.
 • Tomasz z Akwinu św. : Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami innowiercami i błądzącymi, T. 2, W drodze, Poznań 2007.
 • Tomczyk-Tołkacz J. : Etyka biznesu - wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994.
 • Walkowiak J. : Misja firmy a etyka biznesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
 • Was braucht der Mensch um glücklich zu sein, hg. K.M. Meyer-Abich, D. Birnbaeher, Beck'sche schwarze Reihe, München 1979.
 • Wicher W. : Podstawy teologii moralnej, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań- -Warszawa-Lublin 1969.
 • Wichrowicz C.J. : Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym, Wydawnictwo M, Kraków 2002.
 • Wojtyła K. : Elementarz etyczny, TUM, Wrocław 1995.
 • Wojtyła K. : Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 1986.
 • Wojtyła K. : Myśląc ojczyzna.... W : Poezje i dramaty, Znak, Kraków 1979.
 • Wojtyła K. : Osoba i czyn, TN KUL, Lublin 1994.
 • Wojtyła K. : Poezje i dramaty, Znak, Kraków 1979.
 • Wojtyła K. : Wykłady lubelskie, TN KUL, Lublin 2006.
 • Woleński J., Hartman J. : Wiedza o etyce, ParkEdukacja, Warszawa - Bielsko-Biała 2008.
 • Woroniecki J. : Katolicka etyka wychowawcza, RW KUL, Lublin 1986.
 • Zbiegień-Maciąg L. : Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1996.
 • Zdybicka Z. : Religia i religioznawstwo, RW KUL, Lublin 1992.
 • Zuccante G. : I Cirenaici, [b.w.], Milano 1916.
 • Zwoliński A. : Być dobrym, "Gotów", Kraków 1996.
 • 100 milionów prześladowanych chrześcijan, http://www.opendoors.pl/przesladowania/100milionow/ (22.11.2012).
 • An Interfaith Declaration a Code ofEthics on International Business for Christians, Muslims and Jews, http://institute.jesdialogue.org/fileadmin/bizcourse/INTERFAITHDECLAR ATI0N.pdf (26.11.2012).
 • Dziennikarski kodeks obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/inne-kodeksy-etyczne/dziennikarski- kodeks-obyczajowy-stowarzyszenia-dziennikarzy-rzeczypospolitej- polskiej/69927 (26.11.2012).
 • http://www.smwp.org/index.php?go=30 (26.11.2012).
 • Kodeks dobrych praktyk domów maklerskich, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/inne_kodeksy_dobrych_praktyk (26.11.2012).
 • Kodeks etyki, http://www.sdvwia.pl/17_kodeks_etyki (26.11.2012).
 • Kodeks etyki aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.prawo.farmacja.pl/index-act-show-site-19.html (26.11.2012).
 • Kodeks etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, http://www.sdp.pl/Kodeks-etyki-dziennikarskiej-SDP (26.11.2012).
 • Kodeks etyki menedżera, http://www.smwp.org/index.php?go=30 (26.11.2012).
 • Raport Młodzi: 2011, http://www.men.gov.pl (26.11.2012).
 • The Caux Round Table. Principles for Business, http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?menuid=8 (30.11.2012).
 • Zasady dobrej praktyki bankowej, http ://www. zbp.pl/photo/! Struktura/Archi wum/Posiedzcnic%20Plenarne%2 0KEB/Zasady%20Dobrej%20Praktyki%20Bankowej%20- 22.04.2010%20r..pdf (26.11.2012).
 • Zasady postępowania pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A., http://www.citigroup.com/citi/investor/data/codeconduct_plhand.pdf (26.11.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.