PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 89 Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich | 50--68
Tytuł artykułu

Uwarunkowania i rozwój strefy podmiejskiej Opola w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions And Development Of Opole Rural Areas In Sustainable Development Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strefa podmiejska to obszar charakteryzujący się dynamicznymi przemianami przestrzennymi i funkcjonalnymi, który poddany jest znacznej presji inwestycyjnej. Sąsiedztwo terenów podmiejskich z miastem skutkuje stale zachodzącymi zmianami na tych obszarach. Celem artykułu jest identyfikacja aktualnych procesów i zjawisk społecz-no-ekonomicznych zachodzących na obszarach wiejskich, znajdujących się w bliskiej odległości od Opola w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Ponadto, autorka artykułu wskazuje na nowe funkcje pojawiające się na terenach wiejskich. Za elementy mające istotny wpływ na rozwój i zmiany zachodzące na obszarach wiejskich uznaje między innymi: - dostępność terenów inwestycyjnych w gminie, - migracje ludności z miasta na wieś, - środki pozyskane ze źródeł unijnych przez badane gminy, - instrumenty planowania i projektowania obszarów wiejskich. (fragment tekstu)
EN
A suburban zone is area which is characterized by dynamic spatial and functional transformations which is subjected to the significant investment pressure. The neigh-bourhood of the suburbia with the city results in constantly happening changes in these areas. The main aim of this article is to identify current process and socioeconomic phenomena occurring in country areas being in a near distance from Opole city in aspects of sustainable development. Moreover, the author of the article is pointing at new functions appearing on the countryside. In country areas he recognizes having elements the essential impact on development and happening changes among others: - availability of investment areas in the commune, - migrations of the population from the city to the village, - centres acquired by explored communes from EU sources, - instruments of planning and designing country areas. Above factors and happening changes in studied area, were included in three dimensions of the sustainable development: economic, environmental and ecological. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Adamowicz M., Dresler E., Rola grupowych form działalności mieszkańców w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego,w: M. Adamowicz, Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa 2006.
 • Badanie Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia, Instytut Badań Strukturalnych oraz Reytech Sp. z o.o., maj-październik 2010 r. (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego).
 • Górka. A., Strefa podmiejska w warunkach zrównoważonego rozwoju. Dynamiczne ujęcie krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006.
 • Koter M., Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica nr 5, Łódź 1985.
 • Kożuch A., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i rewitalizacja jako czynnik rozwoju ekonomicznego w gminach, w: Zrównoważony rozwój regionów, red. T. Toruński, H. Wyrębek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010.
 • Liszewski S., Funkcja przemysłowa strefy podmiejskiej Łodzi, w: Struktura i przemiany stref podmiejskich dużych miast, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica nr 5, Łódź 1985.
 • Piontek F., Piontek B., Kategoria "rozwój" w alternatywnych koncepcjach jego urzeczywistniania, w: Humanistyczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty kategorii "rozwój", red. F. Piontek, J. Czerny, Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i środowisko" nr 40, Warszawa-Bytom 2005.
 • Program Ochrony Środowiska Gminy Łubniany na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2011, Łubniany 2004.
 • Program Ochrony Środowiska gminy Prószków na lata 2004-2015, Częstochowa 2005.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ), www.mrr.gov.pl.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), www.mrr.gov.pl.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW), www.mrr.gov.pl.
 • Program Rozwoju Wsi Opolskiej, www.umwo.opole.pl.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013, www.umwo.opole.pl.
 • Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR), www.mrr.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.