PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 488 | 335
Tytuł artykułu

Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania

Warianty tytułu
Financial Exclusion and Tools of Its Restricting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej monografii jest przedstawienie problematyki wykluczenia finansowego jako zjawiska społeczno-gospodarczego dotykającego osób o niskich dochodach, naświetlenie mechanizmów jego powstawania, skutków wobec różnych podmiotów rynkowych oraz narzędzi jego ograniczenia. (...) Realizacja postawionych celów i hipotez dokonana została przy wykorzystaniu różnych metod badawczych. W odniesieniu do kwestii pojęciowych przeprowadzone zostały studia literaturowe oparte na dostępnej literaturze polskiej oraz zagranicznej, a także na dokumentach i opracowaniach, m.in. Unii Europejskiej. W odniesieniu do pomiaru i charakterystyki wykluczenia finansowego w Polsce dokonano przeglądu raportów i opracowań statystycznych w analizowanym temacie z uwzględnieniem raportów międzynarodowych, pozwalających na dokonanie porównań. Przeprowadzono również badanie własne w formie ankiety wśród beneficjentów pomocy społecznej. (fragment tekstu)
EN
This monograph aims to present the problem of financial exclusion as a socioeconomic phenomenon affecting people with low incomes. Accordingly, it deals with mechanisms of its origin, the effects it brings about to various subjects in the market, as well as with tools of its restricting. This type of exclusion is a complicated, multi-faceted phenomenon which exerts a strong influence on different areas of the market. Its specific nature shows that it can be severe both as regards economic, financial and social dimensions. This makes it legitimate to claim that there is a need to make an effort and undertake various actions aimed at eliminating it. Even if it can seem that there will always exist a group of people who are excluded on the permanent basis, ones who will never be able to stay self-dependent, it is worth making attempts at restricting their number. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
335
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU 1974, nr 24, poz. 141 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, DzU 1984, nr 21, poz. 97 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, DzU 1989, nr 20, poz. 104 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, DzU 1991, nr 55, poz. 234 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, DzU 1997, nr 118, poz. 754 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. DzU 1997, nr 123. poz. 776 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 1997, nr 137, poz. 926 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU 1998, nr 137, poz. 887 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, DzU 1998, nr 162, poz. 1118 ze zm.
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, DzU 2002. Nr 200, poz. 1679 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 873 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 o cudzoziemcach, DzU 2003, nr 128, poz. 1175.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2003, nr 128, poz. 1176.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, DzU 2003, nr 122, poz. 1143 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, DzU 2003, nr 135, poz. 1268 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, DzU 2003, nr 228, poz. 2255 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004. nr 54. poz. 535 ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU 2004, nr 64, poz. 593 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004, nr 99, poz. 1001 ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, DzU 2005, nr 86, poz. 732 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, DzU 2006, nr 94, poz. 651 ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, DzU 2011, nr 149, poz. 887 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, DzU 1992, nr 100, poz. 502 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, DzU 2004, nr 63, poz. 587.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, DzU 2007, nr 242, poz. 1776.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, DzU 2011, nr 155. poz. 921.
 • Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.
 • Założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
 • Communication from the Commission Financial Education, COM(2007) 808.
 • Dokument roboczy w sprawie edukacji konsumentów i zwiększenia ich wiedzy na temat kredytów i finansów, Parlament Europejski Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (11.02.2008).
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Kredyty a wykluczenie społeczne w społeczeństwie dobrobytu", DzUrz UE nr 2008/C44/19.
 • Projekt sprawozdania w sprawie ochrony konsumenta: poprawa edukacji konsumenckiej i wiedzy na temat kredytów. Parlament Europejski Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 2007/2288(INI) (05.06.2008).
 • Usługi finansowe 2005-2010 - Biała księga. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie Białej księgi na temat polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010, P6_TA(2007)0338.
 • Zalecenie Komisji z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego, DzUrz UE 2011/442/UE.
 • Aren't the poor too poor to save ? http://www.microfinancegateway.org.
 • Arka Fundusz Hipoteczny, http://funduszarka.pl/renta,index.html.
 • Bank Pocztowy - prosta i dostępna bankowość, http://www.poczta-polska.pl/0_Firmie/GrupaPP/ BankPocztowy.html.
 • Banki'2004, Blaski i cienie w percepcji, wizerunku i działalności, Pentor - Związek Banków Polskich, Warszawa 2005, www.zbp.pl/photo/walne/BANKI.ppt.
 • Baron M., Zasady działania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, "Gazeta Podatnika" 2012, nr 111, http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/zasady_dzialania_pracowniczych_kas_ zapomogowo_pozyezkowych-a_1737.htm.
 • Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, http://bip.kprm.gov.pl/kprm/organizacia/departamenty/161_4002.html.
 • Bolsa Fámilia: Changing the Lives of Millions in Brazil, http://web.worldbank.org.
 • CGAP, http://www.cgap.org/.
 • Debt advice guide, http://www.stepchange.org/portals/0/docurnents/info/stepchange-debt-advice-guide.pdf.
 • eKonto z mSaver, http://www.mbank.pl/produkty/msaver.html?gclid=CPXirZ_dzbICFUhe3go-den8ALA.
 • Ewolucja w bankowości detalicznej, http://odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/2012-03-31-10-11/przeglad/produkty-bankowe-aktualnosci/503-ewolucja-w-bankowosci-detalicznej. html.
 • Financial access survey, http://fas.imf.org/.
 • Financial Access 2010 - Database by CGAP, http://www.cgap.org/data/financial-access-2010-database-cgap.
 • Financial exclusion tackled with launch of Money Save Solutions, http://www.debtmanagement-today.co.uk.
 • Finanse społeczne, http://www.dolceta.eu/polska/Mod7/-Finanse-spoleczne-.html.
 • Finscope, http://www.finscope.co.za/new/pages/default.aspx.
 • Fundacja BRE Banku, http://www.brebank.pl/fundacjabrebanku.
 • Fundacja Kronenberga. Inspirujemy do działania, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/1207.htm.
 • Fundusz Hipoteczny Dom, http://www.funduszhipoieczaiy.pl/pytania-i-odpowiedzi.html.
 • Fundusz Hipoteczny Familia SA, http://www.familiasa.pl/.
 • Fundusz Senior, http://www.funduszsenior.pl/.
 • http://www.arf.edu.pl/.
 • http://www.fdpa.org.pl.
 • http://forminxfinance.blogan.pl/.
 • http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/.
 • http://www.funduszmikro.pl/.
 • http://www.inicjatywamikro.pl/.
 • http://www.NBPportal.pl.
 • http://pfk.biz.pl/.
 • http://www.polskakorporacjafinansowaskarbiec.pl/.
 • http://www.prominent.org.pl/.
 • http://www.provident.pl/.
 • IKZE - opis produktu, http://www.emerytariusz.pl/ikze-opis_produktu.
 • Indeksy CSR na świecie, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/indeksy_csr_na_swiecie.
 • Inicjatywa JASMINE. http://archiwum-ukie.polskawue.gov.p1/www/serce.nsf/0/7035E47868CB 320FCl2575460045DlBF?Open&RestrictToCategory=.
 • Konto Wydajesz&Zarabiasz, http://www.bzwbk.pl/konta-bankowe/konta-standardowe/konto-wydajesz-zarabiasz/konto-wydajesz_zarabiasz.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171262755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.