PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | vol. 10, nr 1 (36), t. 2 Młodzi przedsiębiorcy | 194--219
Tytuł artykułu

Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów w ramach zajęć z forum integracji społeczno-gospodarczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Autorzy
Warianty tytułu
Creating Entrepreneurial Attitudes of the Students in the Class of Social-Business Forum of Integration at the Catholic University of Lublin John Paul II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostanie przedstawiona analiza psychologiczna przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na społeczno-ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości w naszym kraju w kontekście ogólnoświatowego kryzysu z uwzględnieniem szans jej rozwoju oraz napotykanych barier. Scharakteryzowana zostanie również specyfika nauczania przedsiębiorczości, zwłaszcza w kontekście przedsiębiorczości akademickiej. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród wskazanej grupy studentów zostanie przedstawiony, jako przykładowy, model dydaktyczny nauczania przedsiębiorczości zaocznych studentów zarządzania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Na podstawie analiz badań ankietowych i literatury przedmiotu oraz znajomości tematu zostaną przeprowadzone rozważania na temat poszukiwania właściwych modeli nauczania przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a psychological analysis of entrepreneurship and creation of entrepreneurship especially among young people. Particular attention will be paid to the socio-economic importance of entrepreneurship in our country in a global crisis, including its development opportunities and barriers encountered. A specific character of teaching entrepreneurship especially in the context of academic entrepreneurship will be also characterized. Based on surveys conducted among a specified group of students there will be presented as an example - a model of teaching business management to the students at the Catholic University of Lublin John Paul II. Based on the analysis of surveys and literature of the subject and knowledge about the subject, considerations will be carried out on the search for appropriate models of entrepreneurship education. (original abstract)
Rocznik
Strony
194--219
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Ahmed, I., Nawaz, M.M., Ahmad, Z., Shaukat, M.Z., Usman, A. i A.N. Wasim-ul-Rehman 2010. Determinants of Students' Entrepreneurial Career Intentions: Evidence from Business Graduates. European Journal of Social Science, nr 2 (15), s. 14-22.
 • Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K., Mażewska, M. i E. Stawasz 2009. Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Baron, R.A. 2007. Entrepreneurship: A process perspective, w: J.R. Baum, M. Frese i R.A. Baron (red.) The Psychology of Entrepreneurship, s. 19-40. Mahwah, London: Lawrence Erblaum Assoc.
 • Bernat, T., Korpysa, J., Kunasz, M. i J. Poteralski 2004. Postawy przedsiębiorcze studentów. Raport z badań ogólnopolskich, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Dziesięć lat europejskiej strategii zatrudnienia (ESZ) 2007. Wspólnoty Europejskie, http:// ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2753&langId=pl, odczyt: 20.05.2011.
 • European Commission 2004. European Commission Green Paper on Entrepreneurship and Action Plan, Bruksela: European Commission.
 • Folster, S. 2000. Do entrepreneurs create jobs? Small Business Economics, nr 14, s. 137-148.
 • Głodek, P. i M. Gołębiowski 2006. Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, t. I, Warszawa.
 • Guliński, J. 2009. Bariery i ograniczenia przedsiębiorczości akademickiej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Guliński, J. i K. Zasiadły 2005. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kirk, J. i R. Belovics 2006. Counseling would-be entrepreneur. Journal of Employment Counseling, nr 2 (43), s. 50-61.
 • Łaguna, M. 2005. Od czego zależy sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej? Przegląd propozycji teoretycznych. Czasopismo Psychologiczne, nr 2 (11), s. 142-155.
 • Łaguna, M. 2010. Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. Psychologia w monografiach naukowych, t. 12, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Mazurek-Kucharska, B. 2009. Motywy rozpoczęcia działalności w sferze e-usług - badania jakościowe, w: B. Mazurek-Kucharska, J. Kuciński i R. Flis (red.) Motywy rozpoczęcia działalności w sferze e-usług. Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe, s. 5-17. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • McClelland, D. 1985. Human Motivation, Glanview: Scott, Foresman.
 • McCrae, R.R. i P.T. Costa Jr 2005. Osobowość dorosłego człowieka, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • McGregor, D. 1960. The Human Side of Enterprise, New York: Mc Graw Hill.
 • Plawgo, B. 2011. Przedsiębiorczość Akademicka - stan, bariery i przesłanki rozwoju, Łomża: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
 • Prochorowicz, M. 2005. Przedsiębiorczość wśród młodzieży szansą na zmniejszenie bezrobocia, w: L. Pałasz (red) Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Szczecin: AR.
 • Prochorowicz, M. 2009. Czynniki kształtujące przedsiębiorczość akademicką. Wyniki badań. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 270 (55), s. 65-74.
 • Rauch, A. i M. Frese 2007. Born to be entrepreneur? Revisiting the personality approach to entrepreneurship, w: J. Baum, M. Frese, R.A. Baron (red.) The Psychology of Entrepreneurship, s. 41-65. Mahwah, London: Lawrance Erlbaum Assoc.
 • Schumpeter, J. 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN.
 • Shane, S., Locke, E.A. i Ch.J. Collins 2003. Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, nr 13, s. 257-279.
 • Shane, S. i S. Venkatraman 2000. The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, nr 13, s. 257-279.
 • Shook, Ch., Priem, R.L. i J.E. McGee 2003. Venture creation and the enterprising individual: A review and synthesis. Journal of Management, nr 29, s. 379-399.
 • Small Business Economic Indicators for 2003 2004. Washington: US Small Business Administration, www.sba.gov/advo/stats/sbei03.pdf, odczyt: 20.05.2011.
 • Vecchio, R.P. 2003. Entrepreneurship and leadership: Common trends and common threads. Human Resource Management Review, nr 13, s. 303-327.
 • Weber, M. 1994. Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin: Test.
 • Wesołowska, E. 2003. Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Zbaraszewski, Z. 2009. Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 270 (55), s. 97-102.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.